Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Friese Statencommissie Algemene en Economische Zaken

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda


26 april 2000 17.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G.Venema Tel: 058-2925429

Hoofdpunten:


-Pilotproject Ädditionele werkgelegenheid in de gesubsidieerde sector. Het pilotproject Additionele werkgelegenheid in de gesubsidieerde sector wordt in dit statenvoorstel nader uitgewerkt. Voorgesteld wordt om, door middel van een begrotingswijziging alvast een bedrag van
125.380,- beschikbaar te stellen voor het project Ällochtonen in de Zorgsector.
Doel van het project is om door middel van een oriëntatiecursus en begeleiding 28 allochtonen te stimuleren en te motiveren om te gaan werken in een van de Friese zorginstellingen. Verder wordt, als onderdeel van dit project, een draaiboek opgesteld voor de uitvoering van een dergelijk project in de gehele zorgsector.

-Contracten aanbesteding telefonie.
Rijk en provincies werken samen bij de aanbesteding fan telecommunicatievoorzieningen.
Er loopt nu een aanbestedingsprocedure die uiterlijk op 1 juli 200 moet zijn afgerond.
Aan Provinciale Staten wordt nu gevraagd om Gedeputeerde Staten te machtigen om als de resultaten van de aanbesteding bekend zijn de nieuwe overeenkomsten aan te gaan.


-Subsidieregeling Kleine Investeringen in de Toeristische Sector (KITS).
Nu uit een evaluatie is gebleken dat de vorige regeling, die eind 1999 afliep in een behoefte voorzag,
wordt nu een voorstel voorgelegd voor het vaststellen van een nieuwe regeling: KITS 2000.
De regeling heeft tot doel om de kwaliteit van het toeristisch bedrijfsleven op een hoger plan te brengen.
De regeling geldt voor de drie noordelijke provincies en wordt dus door alle drie provincies in dezelfde vorm vastgesteld.

-Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit. Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Kompas van voor het Noorden en wordt tegelijkertijd in de drie noordelijke provincies vastgesteld. De regeling heeft tot doel om het kennisniveau in het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat noodzakelijk is bij strategische activiteiten van bedrijven in het mkb, te verhogen.

-Nom notitie.
Omdat bij de behandeling van de urgente voorstellen voor de begroting
2000 vragen waren gesteld over het voorstel om jaarlijks in bedrag van
333.333,- te reserveren als bijdrage aan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM NV) , wordt nu aam de commissie een notitie voorgelegd waarin deze vragen worden beantwoord. Aan de commissie wordt de vraag voorgelegd of nu kan worden ingestemd met het verlenen van de gevraagde bijdrage voor de jaren 2000-2006 zoals al eerder door de provincies Groningen en Drenthe is gedaan.

-Garantie Technomatch.
Omdat het bedrag dat in het kader van de Kaderregeling Technocentra voor Technomatch voor de periode 2000 2003 beschikbaar komt niet 10 miljoen maar 2,6 miljoen zal bedragen en de noodzakelijke investeringen toch in de eerstkomende jaren dienen te gebeuren willen de drie noordelijke provincies samen garant staan voor het ontbrekende bedrag van 7,4 miljoen ( 2,47 miljoen per provincie). Het voorstel om elk voor een bedrag van 2,47 miljoen garant te staan wordt tegelijkertijd aan de drie afzonderlijke Provinciale Staten voorgelegd.


-Gemeenschappelijke regeling SNN en instellingsbesluit IPSC. Nadat eerder uitvoerig is gesproken over de nieuwe structuur voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de samenstelling van de Interprovinciale Statencommissie en nadat advies is uitgebracht door Prof. Herweijer wordt nu de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling SNN en het Instellingsbesluit IPSC aan de commissie en daarna aan provinciale Staten voorgelegd.
In de komende vergadering van Provinciale Staten zal de verkiezing van de Friese leden van de IPSC plaatsvinden.


-Concept IPO-Jaarrekening 1999, IPO-ontwerpbegroting 2001 en ontwerpmeerjarenbegroting 2001-2005.
Jaarlijks worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld van hun gevoelen te doen blijken over zowel de jaarrekening van het afgelopen jaar (1999) als de ontwerp-begroting voor het komende jaar (2001) en de meerjarenbegroting over de komende 5 jaar (2001-2005). De stukken worden aan de commissie vorgelegd om advies.


-Toekomst Friese Aandeelhouderschap NUON.
Nu er in opdracht van Gedeputeerde Staten door Ernst en Young een rapport is uitgebracht over de toekomst van het Friese Aandeelhouderschap in NUON NV en de statenleden in januari van dit jaar middels een symposium verder op de hoogte zijn gebracht van de problematiek en de mogelijkheden en onmogelijkheden, stellen Gedeputreerde Staten voor om nu in de commissie een eerste, vrije, discussie te voeren over de toekomst van het Friese aandeelhouderschap in NUON NV.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken op deze website raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie