Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over overtreding bouwvoorschriften

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over overtreding van bouwvoorschriften
Gemaakt: 1-5-2000 tijd: 10:56


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

In antwoord op uw brief van 5 april 2000, nr. 2990009390 deel ik u mede dat de vragen van de leden Buijs en Van Wijmen van uw Kamer over de overtreding van bouwvoorschriften worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van de leden Buijs en Van Wijmen (beiden CDA) over overtreding van bouwvoorschriften (nr.
2990009390)-

Vragen 1, 3, 4 en 5

Er is geen sprake van het bewust of onbewust laten verjaren van door de vragenstellers aangeduide zaken. Ter toelichting volgt hierna een schets van het verloop van het strafrechtelijk onderzoek tegen - onder meer -Van S.

In januari 1998 is een grootschalig gerechtelijk vooronderzoek gestart terzake van vermoedelijke overtreding door Van S. en anderen van de Meststoffenwet, artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrift), de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Verordening identificatie en registratie varkens 1995, de Regeling bedrijfscontrole dierziekten, de Wet milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de Woningwet. In het kader van dit onderzoek zijn verschillende huiszoekingen verricht en is een groot aantal verdachten aangehouden.

In een strafrechtelijk onderzoek van deze omvang is het altijd noodzakelijk om keuzen te maken met betrekking tot de strafbare feiten waarop het onderzoek en de vervolging met name moeten worden gericht. Het zwaartepunt in het strafrechtelijk onderzoek is gelegd op de zwaardere strafbare feiten, met name de overtredingen van de Meststoffenwet en valsheid in geschrift. Deze strafbare feiten zijn misdrijven, terwijl de overtreding van de Woningwet een overtreding is en daarmee als lichter strafbaar feit moet worden beschouwd. Hieraan lag met name de overweging ten grondslag dat de bovengenoemde misdrijven het meest effectief kunnen worden bestreden door strafrechtelijke vervolging, terwijl met betrekking tot andere feiten een bestuurlijke aanpak effectiever is.

Bij de aanvang van het handhavingstraject is afgesproken het strafrechtelijke en bestuurlijke traject op elkaar af te stemmen. Zo is gezamenlijk opgetreden bij controles en zijn relevante onderdelen van het proces-verbaal aan de gemeente ter beschikking gesteld ten behoeve van uitvoering van haar wettelijke taken.

Tijdens een bespreking over de aanpak tussen de gemeente Oostburg, de politie, de Algemene Inspectie Dienst en het openbaar ministerie, is gesteld dat het overschrijden van het bouwvolume een bestuurlijke zaak is en dat de gemeenteraad zal worden gevraagd niet akkoord te gaan met de ingediende bouwaanvraag. Daaruit heeft het openbaar ministerie geconcludeerd, dat de overtreding van de Woningwet bestuurlijk zou worden afgehandeld.

Om deze redenen zag het openbaar ministerie het strafrechtelijk onderzoek naar de overtredingen van de Woningwet als flankerend en bestuursondersteunend van aard. De resultaten van het onderzoek op dit punt zijn daarom - in de vorm van relevante onderdelen van het proces-verbaal - ter beschikking gesteld aan de gemeente.

In november 1998 is het opsporingsonderzoek afgerond en heeft de politie het proces-verbaal aan het openbaar ministerie gezonden. Na sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek op 24 juni 1999 zijn de verdachten gedagvaard voor de zitting van de Meervoudige Economische Strafkamer van de arrondissementsrechtbank te Middelbrug op 19 november 1999, terzake van overtreding van de Meststoffenwet, artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrift), de Wet milieubeheer en de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.

Ter terechtzitting heeft de rechtbank de vervolging geschorst in afwachting van rechterlijke uitspraken in een aantal civielrechtelijke procedures. Tegen deze beslissing heeft het openbaar ministerie beroep aangetekend.

Vraag 2 Tijdens de huiszoekingen op 18 februari 1998 zijn documenten inbeslaggenomen waaruit is af te leiden dat de stallen te groot zijn gebouwd. De gemeente heeft bij controles in juni en september 1997 feitelijk geconstateerd dat de stallen, waarvan de bouw was gestart in juni respectievelijk september 1996, anders en groter waren gebouwd dan de vergunningen toelieten.

Vragen 6 en 7

Op 15 november 1999 heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie een gesprek gevoerd met de burgemeester van Oostburg. Door de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie is tijdens dit gesprek toegezegd de feitelijke toedracht na te zullen gaan en de burgemeester hierover schriftelijk te informeren. Het strafdossier bevond zich echter in verband met het ingestelde hoger beroep tegen de schorsingsbeslissing bij het Gerechtshof te Den Haag. Inmiddels is de burgemeester door de hoofdofficier van justitie schriftelijk geïnformeerd.

Vragen 8, 9 en 10 Ik ben van mening dat door het openbaar ministerie in deze zaak een juiste en begrijpelijke keuze is gemaakt met betrekking tot welke strafbare feiten strafrechtelijk zouden worden vervolgd en voor welke zaken een bestuurlijke aanpak de voorkeur verdiende. Zoals bij de beantwoording van de vragen 1, 3, 4 en 5 is weergegeven, is er in dit geval geen sprake van het bewust of onbewust laten verjaren van de in de vragen bedoelde zaken door het openbaar ministerie. Daarnaast hebben mij via het College van procureurs-generaal geen signalen bereikt dat dit in andere gevallen wel zou voorkomen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie