Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg Consumentenraad

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg consumentenraad 199 en april 2000
Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 16:15


1


21501-15 Consumentenraad

nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 26 april 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Economische Zaken<2> hebben op 6 april 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over:


- het verslag Consumentenraad van 8 november 1999 (21501-15-nr. 47);

- de agenda Consumentenraad van 13 april 2000 (21501-15- nr. 48);

- de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 31 maart
2000 inzake een toezegging naar aanleiding van het vorig algemeen overleg over de Consumentenraad (21501-15, nr. 49).
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

Mevrouw
Wagenaar (PvdA) wilde graag weten welke positie Nederland heeft ingenomen in het debat over de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, de rechtsbijstand en de proceskosten.
Als er buitengerechtelijke geschillenbeslechting op Europees niveau komt, dient ruime voorlichting te worden gegeven, ook op internet.

Op welke termijn kan de oprichting van een Europees agentschap voor de voedselveiligheid tegemoet worden gezien? Is Nederland kandidaat voor vestiging? Wordt de voorlichtingscampagne, waarvan zij overigens weinig heeft gemerkt, geëvalueerd? Etikettering van genetisch gemanipuleerd voedsel vond zij belangrijk.

Zijn er concrete voorstellen voor hulp door de Consumentenraad bij de invoering van de euro? De best practices uit de verschillende landen zouden met elkaar kunnen worden vergeleken.

In Lissabon is afgesproken dat haast moet worden gemaakt met de richtlijn inzake de elektronische handel. Is de mening van minister Zalm, dat geen BTW moet worden geheven op elektronisch verhandelde producten, een kabinetsstandpunt?

In de brief over gedane toezeggingen in het algemeen overleg van 4 november miste mevrouw Wagenaar de toezegging dat de staatssecretaris overleg zou voeren met collega Remkes over het schrale aanbod van winkels en weinig keuze voor de consument op Vinexlocaties als gevolg van het feit dat slechts bedrijven die tot een keten van een grootwinkelbedrijf behoren bij de projectontwikkelaars aan de bak komen.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA) toonde zich huiverig voor een Europese koepel op de buitengerechtelijke geschillenbeslechting en pleitte voor het tegengaan van nieuwe bureaucratie bij het opzetten van een Europees buitengerechtelijk netwerk. De manier waarop hieraan vorm en inhoud wordt gegeven moet aan de lidstaten worden overgelaten. Zij vond het geen taak van de Commissie om technisch en financieel nationale steunpunten te ondersteunen. Dat behoort tot de competentie van de lidstaten. Hoe staat het met de buitengerechtelijke geschillenbeslechting als het gaat om on-linegeschillen? Transparantie terzake van het country- of destinationprincipe of het country- of origineprincipe is noodzakelijk, opdat de consument weet waar hij voor welk onderwerp terecht kan.

Wat de implementatie van de richtlijnen inzake timesharing en pakketreizen betreft, stelde mevrouw Van der Hoeven het op prijs dat de reactie van het ministerie van Justitie -- die voor 30 april 2000 moet worden gegeven -- naar de Kamer wordt gestuurd.

Wat het gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten betreft, is er nog altijd geen overeenstemming over de mate van harmonisatie. Nederland dient aan de maximale harmonisatie vast te houden, zulks in het belang van de consument en het bedrijfsleven.

Een Europees levensmiddelenagentschap vond mevrouw Van der Hoeven in principe een goede zaak. Welke ambities worden nagestreefd en welke bevoegdheden krijgt dat agentschap?

Voorstellen en acties in het kader van het witboek inzake de voedselveiligheid hebben consequenties voor het Nederlandse instrumentarium en procedures met betrekking tot de voedselveiligheid. Sluiten die aan bij die voorstellen en acties?

Mevrouw Van der Hoeven vroeg of verandering van de algemene productveiligheidsrichtlijn gebeurt op basis van het verslag over de praktische werking van die richtlijn. Hebben de in het verslag gesignaleerde problemen te maken met de inhoud van de richtlijn of de implementatie?

De heer Blok (VVD) was geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot de elektronische handel.

Hij was het ermee eens dat Europa weinig toegevoegde waarde kan leveren bij overkreditering van consumenten.

Gehoopt moet worden dat het Nederlandse standpunt over de richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten wordt gedeeld.

De heer Blok zou het zeer toejuichen als er een Europese voedselveiligheidsinstantie zou komen.

De toepassing van de algemene productveiligheidsrichtlijn is in een aantal landen onvoldoende.

Verbindt de staatssecretaris consequenties aan de afspraken in Lissabon over de strategie inzake de elektronische handel?

Wat de diensten van algemeen belang en de bescherming van de consumenten betreft, vroeg de heer Blok aandacht voor het gegeven dat landen een stille agenda hebben voor het beschermen van staatsmonopolies.

Ten slotte pleitte de heer Blok ervoor om het doorgaan van een algemeen overleg te laten afhangen van de wens van een of meerdere Kamerleden en om de Consumentenraad te combineren met de Internemarktraad. Op die manier kan een efficiënter overleg worden gevoerd.

De heer Van Walsem (D66) toonde zich een voorstander van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en pleitte voor het maken van een opening voor de on-linegeschillenbeslechting. Hij gaf de voorkeur aan het country- of origineprincipe.

Is het voorstel tot wijziging van de algemene
productveiligheidsrichtlijn gebaseerd op de praktijk?
De heer Van Walsem benadrukte ten slotte dat een Europese voedselveiligheidsautoriteit vooral een autoriteit moet zijn, een krachtdadig instituut met voldoende bevoegdheden.

Antwoord van de regering

De staatssecretaris merkte op dat de Commissie nog geen nadere voorstellen heeft gedaan over de toegang tot de rechter.

Hij was het eens met mevrouw Wagenaar dat goede voorlichting moet worden gegeven over het Europees buitengerechtelijk netwerk. Bureaucratie moet worden vermeden. Er is sprake van een werkdocument van de Commissie, dat nog moet worden besproken. De stichting Geschillencommissies consumentenzaken is in beginsel bereid als steunpunt te fungeren. Nederland heeft niet zozeer behoefte aan technische ondersteuning van de Commissie. De staatssecretaris kon zich voorstellen dat bepaalde landen wel behoefte hebben aan technische naast financiële ondersteuning door de Commissie. Behandeling van geschillen in de elektronische handel zou een onderdeel kunnen vormen van dat Europees buitengerechtelijk netwerk.

Er zijn geen vorderingen gemaakt door de Commissie met betrekking tot het country- of origineprincipe of het country- of destinationprincipe. Nederland zit op de lijn van het origineprincipe. Als sprake is van weinig beweging in beide kampen, ontstaat vertraging. De staatssecretaris zegde toe dat hij dit punt aan de orde zal stellen op de komende Consumentenraad en zal vragen of het Portugese voorzitterschap hiermee nog iets van plan is te doen.

Nederland steunt de in de maak zijnde resolutie inzake een communautair netwerk voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, waarin ook aandacht wordt gevraagd voor on-lineprocedures.

De reactie op de verslagen van de Europese Commissie inzake de implementatie van Europese regelgeving inzake pakketreizen en timesharing zal naar de Kamer worden gestuurd.

Er is nog steeds geen overeenstemming over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten. Nederland blijft vasthouden aan volledige harmonisatie. Ook in dit dossier zit geen beweging. Er is ook nog geen overstemming over de informatieverstrekking aan de consument. De Commissie inventariseert de informatieverplichtingen in de wet- en regelgeving van de verschillende lidstaten.

Nederland staat positief tegenover de voorstellen in het witboek van de Commissie inzake voedselveiligheid en het instellen van een Europese voedselveiligheidsautoriteit. Alles wijst erop dat die er komt. Er is nog geen discussie gevoerd over de plaats. Het is evident dat die voedselveiligheidsautoriteit een autoriteit moet zijn.

De staatssecretaris had de indruk dat er niets mis is met de huidige productveiligheidsrichtlijn. Het is zeer de vraag of tot een aanpassing moet worden overgegaan.

Over de elektronische handel merkte de staatssecretaris op dat de uitlating van minister Zalm dat geen BTW moet worden geheven geen officieel kabinetsstandpunt is. Hij was het overigens wel eens met dat standpunt. De Commissie brengt ter versterking van het vertrouwen van consumenten in de elektronische handel de volgende ideeën naar voren in de Raad: de best business practices (keurmerken en gedragscodes), buitengerechtelijke geschillenbeslechting en de rechter als laatste toevluchtsoord. Over de totstandkoming van de richtlijn elektronische handel was de staatssecretaris hoopvol gestemd. Ze ligt nu bij het Europees parlement.

De staatssecretaris meldde ten slotte belangrijke ontwikkelingen terzake van een reorganisatie van de radenstructuur. Europa kent veel te veel raden. De Toerismeraad is nog niet bij elkaar geweest. Nederland is voorstander van een clustering, met een sterke raad voor micro-economische onderwerpen, een concurrentiekrachtraad. De Internemarktraad, de Consumentenraad, de Industrieraad, de Energieraad en de Telecommunicatieraad zouden hierin kunnen opgaan. Dit streven heeft het niet gehaald. Het Portugese voorzitterschap probeert met een minder vergaand voorstel te komen, inhoudende dat de Internemarktraad, de Consumentenraad en de Toerismeraad tot één raad worden samengevoegd. Nederland steunt dit voorstel.

Wat de conversiekosten van de euro betreft, zette de staatssecretaris uiteen dat bij de invoering van de girale euro -- 1 januari 1999 -- de betalingssystemen van de centrale banken van de elf landen aan elkaar zijn gekoppeld. Dit targetsysteem is niet bedoeld voor het gewone internationale betalingsverkeer. Zolang de betalingssystemen van de banken nog niet op elkaar zijn aangesloten, is geld overmaken naar het buitenland nog steeds ingewikkeld. De kosten voor het afdekken van wisselkoersrisico's tussen landen die de euro hebben ingevoerd worden niet meer in rekening gebracht. Overigens dienen banken op grond van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten hun cliënten te informeren over de berekeningswijze van provisie en kosten alsmede eventuele tarieven die worden gehanteerd bij het uitvoeren van het grensoverschrijdende betalingsverkeer.

Ten slotte deelde de staatssecretaris mee zo snel mogelijk contact met collega Remkes op te nemen over winkelcentra op Vinexlocaties en de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw
Van der Hoeven (CDA) vond het jammer dat e-commerce weer blijft liggen.

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat in de concurrentiekrachtraad het belang van de consument niet ondersneeuwt?

De staatssecretaris merkte op dat de Nederland zo snel mogelijk de richtlijn inzake de elektronische handel wil. De ontwikkeling in die sector is onvoorstelbaar. Hij zal dit punt volgende week in de raad aan de orde stellen.

De staatssecretaris moest tot zijn spijt constateren dat in de Consumentenraad vrij weinig besluitvorming plaatsvindt. Vaak is er sprake van een oriënterend debat in een vrijblijvende sfeer. De onderhavige agenda is daarvan een triest voorbeeld.

De concurrentiekrachtraad komt er niet. Nederland had er een voorkeur voor de Consumentenraad niet samen te voegen met de Internemarktraad, maar met de Volksgezondheidsraad. Ook dat is niet gelukt.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Biesheuvel

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Tielens-Tripels


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Van Zuijlen (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Rabbae (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/GPV), Van Walsem (D66), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), De Boer (PvdA), Verburg (CDA), Stroeken (CDA), Ravestein (D66), Geluk (VVD), Van den Akker (CDA), Blok (VVD), Hindriks (PvdA)

Plv. leden: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Vendrik (GroenLinks), Poppe (SP), Kamp (VVD), Van den Berg (SGP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Schimmel (D66), Van Baalen (VVD), Herrebrugh (PvdA), Smits (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Van der Hoeven (CDA), Bakker (D66), Van Beek (VVD), De Haan (CDA), Udo (VVD), Hamer (PvdA), Koenders (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie