Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg Consumentenraad

Datum nieuwsfeit: 26-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg consumentenraad 199 en april 2000
Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 16:15


1


21501-15 Consumentenraad

nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 26 april 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Economische Zaken<2> hebben op 6 april 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over:


- het verslag Consumentenraad van 8 november 1999 (21501-15-nr. 47);

- de agenda Consumentenraad van 13 april 2000 (21501-15- nr. 48);

- de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 31 maart
2000 inzake een toezegging naar aanleiding van het vorig algemeen overleg over de Consumentenraad (21501-15, nr. 49).
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

Mevrouw
Wagenaar (PvdA) wilde graag weten welke positie Nederland heeft ingenomen in het debat over de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, de rechtsbijstand en de proceskosten.
Als er buitengerechtelijke geschillenbeslechting op Europees niveau komt, dient ruime voorlichting te worden gegeven, ook op internet.

Op welke termijn kan de oprichting van een Europees agentschap voor de voedselveiligheid tegemoet worden gezien? Is Nederland kandidaat voor vestiging? Wordt de voorlichtingscampagne, waarvan zij overigens weinig heeft gemerkt, geëvalueerd? Etikettering van genetisch gemanipuleerd voedsel vond zij belangrijk.

Zijn er concrete voorstellen voor hulp door de Consumentenraad bij de invoering van de euro? De best practices uit de verschillende landen zouden met elkaar kunnen worden vergeleken.

In Lissabon is afgesproken dat haast moet worden gemaakt met de richtlijn inzake de elektronische handel. Is de mening van minister Zalm, dat geen BTW moet worden geheven op elektronisch verhandelde producten, een kabinetsstandpunt?

In de brief over gedane toezeggingen in het algemeen overleg van 4 november miste mevrouw Wagenaar de toezegging dat de staatssecretaris overleg zou voeren met collega Remkes over het schrale aanbod van winkels en weinig keuze voor de consument op Vinexlocaties als gevolg van het feit dat slechts bedrijven die tot een keten van een grootwinkelbedrijf behoren bij de projectontwikkelaars aan de bak komen.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA) toonde zich huiverig voor een Europese koepel op de buitengerechtelijke geschillenbeslechting en pleitte voor het tegengaan van nieuwe bureaucratie bij het opzetten van een Europees buitengerechtelijk netwerk. De manier waarop hieraan vorm en inhoud wordt gegeven moet aan de lidstaten worden overgelaten. Zij vond het geen taak van de Commissie om technisch en financieel nationale steunpunten te ondersteunen. Dat behoort tot de competentie van de lidstaten. Hoe staat het met de buitengerechtelijke geschillenbeslechting als het gaat om on-linegeschillen? Transparantie terzake van het country- of destinationprincipe of het country- of origineprincipe is noodzakelijk, opdat de consument weet waar hij voor welk onderwerp terecht kan.

Wat de implementatie van de richtlijnen inzake timesharing en pakketreizen betreft, stelde mevrouw Van der Hoeven het op prijs dat de reactie van het ministerie van Justitie -- die voor 30 april 2000 moet worden gegeven -- naar de Kamer wordt gestuurd.

Wat het gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten betreft, is er nog altijd geen overeenstemming over de mate van harmonisatie. Nederland dient aan de maximale harmonisatie vast te houden, zulks in het belang van de consument en het bedrijfsleven.

Een Europees levensmiddelenagentschap vond mevrouw Van der Hoeven in principe een goede zaak. Welke ambities worden nagestreefd en welke bevoegdheden krijgt dat agentschap?

Voorstellen en acties in het kader van het witboek inzake de voedselveiligheid hebben consequenties voor het Nederlandse instrumentarium en procedures met betrekking tot de voedselveiligheid. Sluiten die aan bij die voorstellen en acties?

Mevrouw Van der Hoeven vroeg of verandering van de algemene productveiligheidsrichtlijn gebeurt op basis van het verslag over de praktische werking van die richtlijn. Hebben de in het verslag gesignaleerde problemen te maken met de inhoud van de richtlijn of de implementatie?

De heer Blok (VVD) was geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot de elektronische handel.

Hij was het ermee eens dat Europa weinig toegevoegde waarde kan leveren bij overkreditering van consumenten.

Gehoopt moet worden dat het Nederlandse standpunt over de richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten wordt gedeeld.

De heer Blok zou het zeer toejuichen als er een Europese voedselveiligheidsinstantie zou komen.

De toepassing van de algemene productveiligheidsrichtlijn is in een aantal landen onvoldoende.

Verbindt de staatssecretaris consequenties aan de afspraken in Lissabon over de strategie inzake de elektronische handel?

Wat de diensten van algemeen belang en de bescherming van de consumenten betreft, vroeg de heer Blok aandacht voor het gegeven dat landen een stille agenda hebben voor het beschermen van staatsmonopolies.

Ten slotte pleitte de heer Blok ervoor om het doorgaan van een algemeen overleg te laten afhangen van de wens van een of meerdere Kamerleden en om de Consumentenraad te combineren met de Internemarktraad. Op die manier kan een efficiënter overleg worden gevoerd.

De heer Van Walsem (D66) toonde zich een voorstander van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en pleitte voor het maken van een opening voor de on-linegeschillenbeslechting. Hij gaf de voorkeur aan het country- of origineprincipe.

Is het voorstel tot wijziging van de algemene
productveiligheidsrichtlijn gebaseerd op de praktijk?
De heer Van Walsem benadrukte ten slotte dat een Europese voedselveiligheidsautoriteit vooral een autoriteit moet zijn, een krachtdadig instituut met voldoende bevoegdheden.

Antwoord van de regering

De staatssecretaris merkte op dat de Commissie nog geen nadere voorstellen heeft gedaan over de toegang tot de rechter.

Hij was het eens met mevrouw Wagenaar dat goede voorlichting moet worden gegeven over het Europees buitengerechtelijk netwerk. Bureaucratie moet worden vermeden. Er is sprake van een werkdocument van de Commissie, dat nog moet worden besproken. De stichting Geschillencommissies consumentenzaken is in beginsel bereid als steunpunt te fungeren. Nederland heeft niet zozeer behoefte aan technische ondersteuning van de Commissie. De staatssecretaris kon zich voorstellen dat bepaalde landen wel behoefte hebben aan technische naast financiële ondersteuning door de Commissie. Behandeling van geschillen in de elektronische handel zou een onderdeel kunnen vormen van dat Europees buitengerechtelijk netwerk.

Er zijn geen vorderingen gemaakt door de Commissie met betrekking tot het country- of origineprincipe of het country- of destinationprincipe. Nederland zit op de lijn van het origineprincipe. Als sprake is van weinig beweging in beide kampen, ontstaat vertraging. De staatssecretaris zegde toe dat hij dit punt aan de orde zal stellen op de komende Consumentenraad en zal vragen of het Portugese voorzitterschap hiermee nog iets van plan is te doen.

Nederland steunt de in de maak zijnde resolutie inzake een communautair netwerk voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, waarin ook aandacht wordt gevraagd voor on-lineprocedures.

De reactie op de verslagen van de Europese Commissie inzake de implementatie van Europese regelgeving inzake pakketreizen en timesharing zal naar de Kamer worden gestuurd.

Er is nog steeds geen overeenstemming over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn inzake de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten. Nederland blijft vasthouden aan volledige harmonisatie. Ook in dit dossier zit geen beweging. Er is ook nog geen overstemming over de informatieverstrekking aan de consument. De Commissie inventariseert de informatieverplichtingen in de wet- en regelgeving van de verschillende lidstaten.

Nederland staat positief tegenover de voorstellen in het witboek van de Commissie inzake voedselveiligheid en het instellen van een Europese voedselveiligheidsautoriteit. Alles wijst erop dat die er komt. Er is nog geen discussie gevoerd over de plaats. Het is evident dat die voedselveiligheidsautoriteit een autoriteit moet zijn.

De staatssecretaris had de indruk dat er niets mis is met de huidige productveiligheidsrichtlijn. Het is zeer de vraag of tot een aanpassing moet worden overgegaan.

Over de elektronische handel merkte de staatssecretaris op dat de uitlating van minister Zalm dat geen BTW moet worden geheven geen officieel kabinetsstandpunt is. Hij was het overigens wel eens met dat standpunt. De Commissie brengt ter versterking van het vertrouwen van consumenten in de elektronische handel de volgende ideeën naar voren in de Raad: de best business practices (keurmerken en gedragscodes), buitengerechtelijke geschillenbeslechting en de rechter als laatste toevluchtsoord. Over de totstandkoming van de richtlijn elektronische handel was de staatssecretaris hoopvol gestemd. Ze ligt nu bij het Europees parlement.

De staatssecretaris meldde ten slotte belangrijke ontwikkelingen terzake van een reorganisatie van de radenstructuur. Europa kent veel te veel raden. De Toerismeraad is nog niet bij elkaar geweest. Nederland is voorstander van een clustering, met een sterke raad voor micro-economische onderwerpen, een concurrentiekrachtraad. De Internemarktraad, de Consumentenraad, de Industrieraad, de Energieraad en de Telecommunicatieraad zouden hierin kunnen opgaan. Dit streven heeft het niet gehaald. Het Portugese voorzitterschap probeert met een minder vergaand voorstel te komen, inhoudende dat de Internemarktraad, de Consumentenraad en de Toerismeraad tot één raad worden samengevoegd. Nederland steunt dit voorstel.

Wat de conversiekosten van de euro betreft, zette de staatssecretaris uiteen dat bij de invoering van de girale euro -- 1 januari 1999 -- de betalingssystemen van de centrale banken van de elf landen aan elkaar zijn gekoppeld. Dit targetsysteem is niet bedoeld voor het gewone internationale betalingsverkeer. Zolang de betalingssystemen van de banken nog niet op elkaar zijn aangesloten, is geld overmaken naar het buitenland nog steeds ingewikkeld. De kosten voor het afdekken van wisselkoersrisico's tussen landen die de euro hebben ingevoerd worden niet meer in rekening gebracht. Overigens dienen banken op grond van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten hun cliënten te informeren over de berekeningswijze van provisie en kosten alsmede eventuele tarieven die worden gehanteerd bij het uitvoeren van het grensoverschrijdende betalingsverkeer.

Ten slotte deelde de staatssecretaris mee zo snel mogelijk contact met collega Remkes op te nemen over winkelcentra op Vinexlocaties en de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw
Van der Hoeven (CDA) vond het jammer dat e-commerce weer blijft liggen.

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat in de concurrentiekrachtraad het belang van de consument niet ondersneeuwt?

De staatssecretaris merkte op dat de Nederland zo snel mogelijk de richtlijn inzake de elektronische handel wil. De ontwikkeling in die sector is onvoorstelbaar. Hij zal dit punt volgende week in de raad aan de orde stellen.

De staatssecretaris moest tot zijn spijt constateren dat in de Consumentenraad vrij weinig besluitvorming plaatsvindt. Vaak is er sprake van een oriënterend debat in een vrijblijvende sfeer. De onderhavige agenda is daarvan een triest voorbeeld.

De concurrentiekrachtraad komt er niet. Nederland had er een voorkeur voor de Consumentenraad niet samen te voegen met de Internemarktraad, maar met de Volksgezondheidsraad. Ook dat is niet gelukt.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Biesheuvel

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Tielens-Tripels


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Van Zuijlen (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Rabbae (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/GPV), Van Walsem (D66), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), De Boer (PvdA), Verburg (CDA), Stroeken (CDA), Ravestein (D66), Geluk (VVD), Van den Akker (CDA), Blok (VVD), Hindriks (PvdA)

Plv. leden: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Vendrik (GroenLinks), Poppe (SP), Kamp (VVD), Van den Berg (SGP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Schimmel (D66), Van Baalen (VVD), Herrebrugh (PvdA), Smits (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Van der Hoeven (CDA), Bakker (D66), Van Beek (VVD), De Haan (CDA), Udo (VVD), Hamer (PvdA), Koenders (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...