Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 25 april 2000 Nieuwsdatum: 27-Apr-2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 25 april jl. de volgende besluiten genomen:
PROJECTOPDRACHTGEVER
Koopcontract voor aankoop Frans Otten Stadion
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de aankoop van het Frans Otten Stadion en de ondertekening van het betreffende koopcontract met Internationale Tennisclub Amsterdam BV. Onderdeel van het koopcontract is de verplaatsing van het Frans Otten Stadion naar het IJsbaanpad. De feitelijke levering van het Frans Otten Stadion aan het stadsdeel vindt uiterlijk op 31 maart 2002 plaats.
Vervoermanagement bedrijventerrein Schinkel
In het kader van de herontwikkeling van bedrijventerrein Schinkel en de beperkte bereikbaarheid van dit terrein met het openbaar vervoer, is een onderzoek gaande naar de mogelijkheden van vervoermanagement. Vervoermanagement op bedrijventerrein Schinkel heeft tot doel het onnodig autogebruik van werknemers te verminderen. Hiertoe heeft een extern bureau een vervoerplan opgesteld. Eén van de speerpunten van dit plan is het verbeteren van de condities voor het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de in het vervoerplan gekozen speerpunten en met de verlenging van het experiment met de Schinkel Shuttle met zes maanden.
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Ontwerp-bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin het ontwerp-bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 wordt weergegeven. Het doel van dit bestemmingsplan is om een uitbreiding van het Piet Hein Hotel mogelijk te maken.

PUBLIEKSZAKEN
Bezwaarschriften tegen vergunningen voor plaatsen objecten Dusartstraat
Het advies van de sector Publiekszaken, naar aanleiding van het advies van de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie inzake de bezwaarschriften gericht tegen de vergunningen voor het plaatsen van een aantal objecten in de Dusartstraat, is overgenomen. Dit contraire advies is gebaseerd op het uitgangspunt dat het feit dat er geen verkeer meer mogelijk is door de geplaatste objecten, niet kan worden aangemerkt als een maatregel ter regeling van het verkeer. Zelfs indien er wel sprake zou zijn van een verkeersmaatregel, ligt er geen genomen verkeersbesluit, waartegen zich een bezwaar zou kunnen richten. Voor het overige zijn de bezwaren wel gegrond verklaard. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur voor de geplaatste noodwinkel en een aantal andere objecten een nieuwe beslissing moet nemen.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Notitie ten behoeve van beleid en uitbreiding kinderopvang Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin de notitie Aanzet tot hoofdlijnen voor beleid en de uitbreiding kinderopvang in stadsdeel Anmsterdam Oud Zuid 1999-2003 wordt voorgesteld. Met het vaststellen van deze notitie en de daarin opgenomen uitgangspunten wordt het kader bepaald voor de realisering en financiering van de uitbreiding van kinderopvang en enkele beleidsmatige aspecten van kinderopvang.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Instellen laad- en losplaatsen Minervaplein
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit waarin de twee aangelegde parkeerhavens op het Minervaplein worden aangewezen als gelegenheid bestemd om te laden en te lossen. Verwijdering verkeersbord Paulus Potterstraat
Mede door de herinrichting van het Museumplein is er op de kruising Paulus Potterstraat-Honthorststraat geen sprake meer van een voorrangskruispunt. Het Dagelijks Bestuur is hieromtrent akkoord gegaan met het verkeersbesluit dat voorziet in de verwijdering van het verkeersbord voorrangskruispunt.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidie Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam Ten gunste van Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam is een subsidie van
Fl. 15.038,- vastgesteld, ten behoeve van projecten in het kader van Onderwijsvoorrang/
Naar Betere Resultaten, voor de periode januari-augustus 2000. Subsidie GG & GD
Ten gunste van de GG & GD is een subsidie van f 8.730,- vastgesteld, ten behoeve van voorlichtings- en wervingsactiviteiten voor het project De Voorschool in het jaar 2000.
Benoeming leden Ouderenadviesraad
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld om mevrouw G. de Kok en mevrouw M.S. van Duren te benoemen als leden van de Ouderenadviesraad Amsterdam Oud Zuid, ingaande 24 mei a.s.
Spoedeisende aanvraag 1e Openluchtschool
Er zal medewerking worden verleend aan het schoolbestuur van de 1e Openluchtschool door een bedrag van f 84.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van dringende onderhoudsvoorzieningen.
Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie