Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie SZW: rapport Wisselgeld

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW rapport wisselgeld

Gemaakt: 2-5-2000 tijd: 14:38


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 april 2000

Hierbij doe ik u het rapport Wisselgeld toekomen. Het rapport is opgesteld door de directie Toezicht van mijn ministerie. Het betreft de uitkomsten van een onderzoek naar situaties die zich rond de millenniumwisseling hebben voorgedaan met gemeentelijke regelingen die aangemerkt konden worden als «eindejaarsuitkeringen». U treft tevens de bij het onderzoek behorende brief aan alle gemeenten aan, waarin wordt gewezen op de kaders voor het verstrekken van dergelijke uitkeringen en de bijdrage die door deze gemeentelijke regelingen geleverd wordt aan de problematiek van de armoedeval.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Aan de Colleges van B&W

Eind december 1999 heb ik een quick-scan onderzoek laten verrichten naar de mate waarin en de wijze waarop gemeenten zogenaamde eindejaarsuitkeringen verstrekken aan minima. In het onder-zoek is beoordeeld of de gemeentelijke regelingen in overeenstemming zijn met de in de circulaire 'Verruiming mogelijkheden voor gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid' van 6 juni 1996 gestelde randvoorwaarden.
Ik bied u het onderzoek ('Wisselgeld') aan om te illustreren dat zich in de uitvoeringspraktijk rond de millenniumwisseling situaties hebben voorgedaan die in strijd zijn met het door het kabinet gewenste inkomensondersteuningsbeleid. In het licht van de lopende beleidsinspanningen om de armoedeval te verkleinen zijn gemeentelijke initiatieven die zich buiten de kaders van de circulaire begeven ongewenst.

In de circulaire, die geldt tot 1 juni 2000, worden de volgende randvoorwaarden genoemd:

de doelgroep van de voorziening dient onafhankelijk te zijn van de bron van het inkomen, zodat de voorziening niet alleen toegankelijk is voor uit-kerings-gerechtigden, maar ook voor werkenden;

de voorziening dient tevens toegankelijk te zijn voor personen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren als de doelgroep, die aanmerking komt voor inkomens-ondersteuning;

de tegemoetkoming dient betrekking te hebben op het bestrijden van kosten; ongerichte inkomens-suppleties zijn niet toegestaan. Het gaat om het bestrijden van kosten, die niet uit de eigen financiële middelen kunnen worden voldaan.

Voor de categoriale verstrekking van bijzondere bijstand gelden dezelfde randvoorwaarden. Daarnaast geldt voor de categoriale ver-strek-king van bijzondere bijstand nog de randvoorwaarde dat bijstandsverlening alleen mogelijk is voorzover er geen recht bestaat op een tege-moetkoming uit een voorliggende voorziening. Het moet gaan om noodzakelijke kosten waarvoor geen passende en toereikende voorliggende voorziening bestaat.

Bij een kwart van de onderzochte gemeenten zijn eindejaarsregelingen aangetroffen. In het onderzoek is beoordeeld of de gemeentelijke regelingen in overeen-stemming zijn met de gestelde randvoorwaarden. Ruim de helft van de eindejaarsregelingen voldeed hier niet aan. Eén kwart van deze regelingen blijkt uitsluitend open te staan voor uitkerings-gerechtigden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat ongeveer 15 procent van de regelingen op andere wijze niet toe-gankelijk te zijn voor personen die in vergelijkbare omstandig-heden verkeren als de door de gemeente geformuleerde doel-groep. Bovendien ontbreekt in één derde van de regelingen een geformuleerde rede-nering over de specifieke kosten.

Ongeveer 55 procent van de eindejaarsregelingen vormt onderdeel van het gemeentelijk minima-beleid; de overige 45 procent van de regelingen vormt onderdeel van categoriale bijzondere bijstandsverlening.

Bij categoriale bijzondere bijstandsverlening gelden de bepalingen uit de Algemene bijstandswet (Abw). In strijd daarmee is in 85 procent van de eindejaarsregelingen in het kader van categoriale bijzondere bijstand de regeling ambtshalve toegekend. Bovendien ontbreekt in 85 procent van de eindejaarsregelingen in het kader van categoriale bijzondere bijstand een vermogenstoets.

Bij ongeveer 20 procent van de regelingen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid ontbreekt de verplichte vaststelling door de gemeenteraad.

Het feit dat ruim de helft van de gemeentelijke regelingen blijkens het onderzoek niet voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, rechtvaardigt correctie van de aangetroffen uitvoeringspraktijk. Tegen de achtergrond van de aard van de regelingen (veelal eenmalige arrangementen) en in het licht van de lopende discussie over het beperken van de armoedeval acht ik het gewenst dat regelingen, zoals die zich rondom de millenniumwisseling hebben voorgedaan, in de toekomst niet meer voorkomen.

De in het onderzoek betrokken gemeenten waarvan ik geconstateerd heb dat zij één of meer randvoorwaarden niet in acht hebben genomen bij de vormgeving van hun eindejaarsuitkering zullen op korte termijn door de rijksconsulent benaderd worden om afspraken te maken ter voorkoming van herhaling.

Momenteel wordt overleg gevoerd met de VNG over het gemeentelijke minimabeleid, mede in relatie tot de armoedevalproblematiek en het niet_gebruik van inkomensafhankelijke regelingen. Ook uitvoerings- en handhavingsaspecten ten aanzien van het gemeentelijk inkomensonder-steuningsbeleid zullen daarin nadrukkelijk aan de orde komen. U wordt tezijnertijd geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.

Bijgaand treft u het rapport 'Wisselgeld' aan.

Tevens zend ik u ter kennisneming het rapport 'Terugdringen niet gebruik van inkomens-afhankelijke voorzieningen'.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie