Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel bij congres 'De gedroomde stad'

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel bij congres "De gedroomde stad; samenwerken in de wijk", Diemen
Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid
27 april 2000
"De gedeelde verantwoordelijkheid"
Economisch schijnt de zon en ook de steden in Nederland profiteren daar sterk van. Was er in de jaren tachtig nog sprake van hoge werkloosheid, als we de laatste jaren kijken naar de grote steden, dan zien we dat daar de werkloosheid voortdurend gedaald is, zelfs meer dan de nationale afname. Ook de werkloosheid in de achterstandwijken is in veel steden scherper gedaald dan het stedelijk gemiddelde. Het stedelijke productiemilieu heeft dan ook duidelijk aan kracht gewonnen.
Ondanks dat het beter gaat met de steden, zijn we er nog lang niet en blijft alertheid geboden. In bepaalde wijken stapelen de problemen zich op en versterken ze elkaar. Het doel: een complete, veilige en leefbare stad waarin alle burgers gelijke kansen hebben, is nog lang niet gerealiseerd, zoals ook blijkt uit de cijfers van het vorige week verschenen Jaarboek Grotestedenbeleid
1999. Met de ondertekening eind vorig jaar van de convenanten tussen het Rijk en de 25 betrokken steden zijn we een nieuwe fase van het Grotestedenbeleid ingegaan: namelijk van de ontwikkelingsfase naar de uitvoeringsfase. Kortom: de gedroomde stad werkelijkheid laten worden.
De basis voor de stadsconvenanten vormden de door de steden opgestelde meerjarige ontwikkelingsprogrammas. Zoals u weet gaat het in het Grotestedenbeleid niet om een geïsoleerde benadering. Het gaat om een samenhangende aanpak van maatregelen op economisch, fysiek en sociaal terrein. Het benutten van het economisch potentieel op wijkniveau en het stimuleren van de economische participatie van bewoners vergt namelijk niet alleen ver- en herbouw van woningen. Het vergt ook de aanwezigheid van bedrijvigheid in of nabij de wijk, een veilige en schone openbare ruimte, groen- en andere voorzieningen die de leefbaarheid verbeteren. Het vraagt ook inspanningen om een tekort aan zelfredzaamheid van bewoners op te heffen, op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, werk, inkomen, sociale en culturele vaardigheden. Kortom: de inzet van maatregelen op veel fronten tegelijk, maar ook door veel betrokken partijen. Want partnerschap en structurele samenwerking tussen bestuurders, maatschappelijke organisaties, burgers en - niet op de laatste plaats - het bedrijfsleven is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het Grotestedenbeleid.
Het hele voorbereidingstraject van de stadsvisies en meerjarige ontwikkelingsprogrammas is in samenspraak met de lokale belanghebbenden in de publieke en de private sector doorlopen. Die samenwerking was voor velen aan het begin van het traject een onbekend fenomeen. Daarmee moest ervaring worden opgedaan. Het Rijk heeft dat proces faciliterend ondersteund, mede door het organiseren van regionale bijeenkomsten onder de titel "De ondernemende stad". Het bleek dat in nog teveel steden de netwerken van ondernemers en van stadsbestuurders en ambtenaren geheel verschillend zijn. Met "De ondernemende stad" is vooral gewerkt aan dwarsverbanden tussen deze verschillende netwerken. De gebrekkige samenwerking tussen bedrijven en gemeenten is in nagenoeg alle steden genoemd als knelpunt, waaraan de komende tijd gewerkt moet worden en waarover ook afspraken zijn gemaakt. Onderwerpen voor samenwerken liggen voor een belangrijk deel op het vlak van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en op bereikbaarheid. Ook andere onderwerpen zijn relevant gebleken, zoals lokale veiligheid, en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.
Bij dit laatste punt, het aan de slag krijgen van meer mensen uit kwetsbare groepen, wil ik even stilstaan. De ongekende economische groei stelt ons voor problemen. Aan de ene kant kunnen bedrijven amper de vraag aan, terwijl er een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Het midden- en kleinbedrijf kampt bijvoorbeeld met
150.000 vacatures, vooral in de commerciële, technische, administratieve en ICT-richting. Maar aan de andere kant staat tegenover deze hoogconjunctuur een aanzienlijk reservoir aan onbenutte arbeidskrachten. De afroming van minder moeilijk plaatsbare werklozen heeft tot gevolg dat de harde kern van bijstandsuitkeringsgerechtigden een steeds groter deel uit gaat maken van de bestanden in de grote steden. Bovendien concentreert deze groep zich voornamelijk in de achterstandswijken. Is in het algemeen de bereidheid tot werken bij werklozen groot, in sommige gevallen is de animo daartoe een stuk minder. Dat heeft allerlei oorzaken, waaronder de armoedeval: met werk op minimumloonniveau en daarboven vervallen verschillende inkomensondersteunende maatregelen. Daarom zal werk moeten leiden tot perspectief op financiële verbetering. Maar ook dan kunnen mensen soms geen lust tot werken hebben. Als alle positief stimulerende maatregelen niet helpen, zal in die gevallen een stringentere en daadwerkelijke toepassing van boetes en kortingen op uitkeringen als enige weg overblijven.
Vanuit mijn positie als minister die zich met de integratie van minderheden bezig houdt, zal het u niet verbazen dat vooral de werkloosheid onder etnische minderheden mij grote zorgen blijft baren. Deze is namelijk nog altijd zon vier keer zo hoog als onder autochtonen en dat geldt ook voor de hoger opgeleide tweede generatie etnische minderheden. Ik heb bewondering voor die ondernemers die - vaak op onorthodoxe wijze - forse inspanningen leveren om hun personeels- bestand een afspiegeling te laten zijn van hun verzorgingsgebied of klantenpotentieel. Uit het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aan allochtone ondernemers in Amsterdam en Rotterdam, dat ik vorige maand mocht begeleiden, bleek bijvoorbeeld dat "training on the job" en het aangaan van inventieve samenwerkingsverbanden met onder meer opleidingsinstellingen en politie, goede resultaten op leveren. Eén ding weten we zeker: de aantallen etnische minderheden zullen in alle grote steden groeien. Gezamenlijk zullen we vorm moeten geven aan dat beleid én de uitvoering daarvan.
Niet voor niks is afgelopen week in de Kamer het Integratiedebat gevoerd. Belangrijk onderdeel hiervan was de inburgering, van zowel nieuwkomers als van mensen die al langer in Nederland wonen, de zogenaamde oudkomers.
Want als het gaat om integratie staat inburgering centraal! Inburgering is de eerste stap naar integratie. Het geeft mensen dat wat zij nodig hebben om aan het werk te kunnen en om hun kinderen voldoende begeleiding te geven in hun schoolloopbaan. Inburgering is voor zowel de eerste als de tweede generatie etnische minderheden van cruciaal belang.
In de voortgangsrapportage inburgering die ik twee weken geleden aan de Kamer heb gezonden heb ik helaas moeten constateren dat de inburgering nog niet zo soepel loopt als zou moeten. Geld is daarbij niet het eerste probleem. Organisatie en samenwerking tussen instellingen des te meer. De gemeenten, als centrale regievoerder, moeten afspraken maken met de verschillende uitvoerders: de educatie-instellingen, Arbeidsvoorziening, etc. En het gaat ook hier om prestatie-afspraken. De uitvoerders moeten duidelijke eisen aan elkaar stellen en elkaar daar ook op kunnen afrekenen.
Om een kwaliteitsslag te kunnen maken wordt binnen een paar weken een Taskforce opgericht. Deze heeft tot taak alle uitvoerders: gemeenten, de educatie-instellingen, Arbeidsvoorziening èn het bedrijfsleven te ondersteunen om inburgering tot een succes te maken.
Want ook het bedrijfsleven kan bij inburgering een grote rol spelen. Werkgevers zitten te springen om werkkrachten. Zij bieden nieuwkomers werk en dat merken we bij inburgering: mensen vallen uit omdat zij de cursus Nederlands niet kunnen combineren met een full-time baan of met werken in ploegendienst.
Dat baart zorg. Want, hoewel ik natuurlijk tevreden ben dat mensen snel aan de slag kunnen trek ik wel een les uit het verleden: mensen zonder goede opleiding of zonder een goede beheersing van het Nederlands staan als eersten weer op straat als het economisch slechter gaat.
Er zijn natuurlijk oplossingen: taal- en werkstages of het werk combineren met het leren van Nederlands op de werkvloer. Daar zijn programmas voor en er is ervaring mee opgedaan. Maar om dat voor elkaar te krijgen heb ik uw hulp nodig. U krijgt de mensen die u nodig heeft maar u moet hen wel de kans geven zich te ontwikkelen. Daar hebben zij profijt van maar u ook, op de korte maar ook op de langere termijn.
De Taskforce, die op korte termijn aan de slag gaat, kan u daarbij van dienst zijn.
In dat verband is het ook goed om te melden dat de minister van SZW en ik vorige week met vertegenwoordigers van MKB-Nederland, het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening een convenant hebbben afgesloten voor een forse instroom van etnische minderheden in het MKB. Het gaat daarbij om op korte termijn werk te bieden aan in totaal 20.000 etnische minderheden door een forse gezamenlijke inspanning van Arbeidsvoorziening en de branches, bovenop de al bestaande afspraken.
Het versterken van de wijkeconomie en de aanpak van de langdurige werkloosheid, vooral onder etnische minderheden nemen in alle meerjarige ontwikkelingsprogrammas van de steden een belangrijke plaats in. Een sterke wijkeconomie draagt bij aan de sociale en economische zelfredzaamheid van de bewoners in de aandachtsgebieden en aan het zelfherstellend vermogen van deze wijken. Het hebben van werk is het belangrijkste integratie-instrument dat we kennen. Werk geeft het leven van mensen structuur, onafhankelijkheid, nieuwe contacten en netwerken.
Hoewel de steden op vele fronten maatregelen nemen om de mismatch tussen vraag en aanbod te verminderen, blijkt uit de analyse van de ontwikkelingsprogrammas dat de spin-off van de economische groei naar achterstandsgroepen en- wijken de komende periode nog meer aandacht behoeft. Beter inzicht in de kennis en vaardigheden van werkzoekenden, en inzicht in de behoefte aan gekwalificeerd personeel in de (groei)sectoren is daarbij essentieel. Dat betekent ook het beter betrekken van het bedrijfsleven bij op- en toeleidingstrajecten in groeisectoren met groot tekort aan arbeidskrachten. Initiatieven en experimenten in deze regio, bijvoorbeeld in de horeca en in call-centers, verdienen uitbreiding naar andere sterk groeiende sectoren met grote personeelstekorten.
Als ondernemers kansen zien om de economie van wijken te versterken, dan zullen zij dat zeker niet laten. Die kansen moeten in het algemeen wel gecreëerd worden. Het ArenA-initiatief in Amsterdam Zuid-Oost en de stichting van de ArenA-Academie voor Dienstverlenende Beroepen zijn succesvolle voorbeelden. Ook heeft de bouw van het stadion een zee van ruimte geschapen voor parkeerplaatsen die maar beperkt worden benut. Dat bleek voor ondernemers een kans om in de directe omgeving een vestiging te starten. Ook de korte afstand tot de Bijlmer geeft extra mogelijkheden om verschillende doelgroepen te bereiken. Zo kan door een combinatie van publieke en private inspanningen synergie worden verkregen.
Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de gsb-doelstellingen. Niet alleen via hun directe opereren op de verschillende markten, waaronder de arbeidsmarkt, maar zeker ook door bij te dragen aan de verdere organisatie van ondernemers in de stad. In veel gevallen wordt de stem van de ondernemer niet gehoord, omdat hij voor externe contacten te weinig tijd kan vrijmaken. Daar is op zich alle begrip voor, maar: "In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet..." Deze Nederpop-boodschap is ook een les aan ondernemers in de stad. Veel gemeenten kennen hun ondernemers namelijk niet. Contacten worden gelegd met de Kamers van Koophandel en
ondernemersverenigingen, maar vooral in aandachtswijken zijn ondernemers slecht georganiseerd. Door ondernemers zelf niet te betrekken bij de gedachtenwisselingen wordt concreet commitment van die ondernemers niet bereikt. Het is dus voor ondernemers zelf van belang dat zij zich beter gaan organiseren. Dat kan op allerlei verschillende niveaus, afhankelijk van de belangen die op het spel staan: op straat-, buurt-, wijk of stadsniveau. Alleen georganiseerde ondernemers weten dat hun stem doorklinkt. Voor gemeenten is het van belang de goede signalen te krijgen, zeker als gewerkt wordt op een zo gevoelige schaal als de buurt of de wijk. Dat mag ze dus ook wel wat waard zijn. Gemeenten kunnen veel doen aan verbetering van de organisatiegraad van ondernemers, maar het gebeurt in het algemeen nog te weinig.
De aard en de kwaliteit van de communicatie tussen stad en organisaties moet en kan beter. Nog teveel wordt op enkelvoudige wijze een probleem of een aanpak gecommuniceerd, waar nu toch heel bruikbare stukken in de vorm van stadsvisies en meerjarige ontwikkelingsprogrammas liggen die de communicatie in een breder kader kunnen plaatsen. Deze nieuwe vormen van communicatie openen nieuwe mogelijkheden om problemen aan te pakken. We moeten nu doorpakken. Ook in de uitvoeringsfase en misschien wel juist dan, is productieve samenwerking noodzakelijk om de verschillende doelstellingen te halen. Immers de resultaten komen ten goede aan iedereen, niet alleen aan de bewoners of aan de instellingen, maar ook aan de bedrijven en ondernemers. Immers de steden zijn zich meer dan ooit bewust van de noodzaak om kwaliteit te bieden in hun dienstverlening naar de bedrijven toe. Dat blijkt onder meer uit de Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat die onlangs in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is afgerond en op grond waarvan de steden vòòr 1 mei kwantitatieve doelen zullen formuleren.
Een onderwerp dat de komende jaren zijn stempel zal drukken op de uitvoering van de convenanten is het gebruik van ICT. In de ontwikkelingsprogrammas is daaraan nog relatief weinig aandacht geschonken. Sterker nog: er is geen visie door de steden geformuleerd over het gebruik van ICT-mogelijkheden om het Grotestedenbeleid over de hele linie te versterken. Dit was voor mij een belangrijke aanleiding om eind maart de commissie "ICT en de stad" in te stellen, de commissie Cerfontaine, zoals genoemd naar haar voorzitter. Op deze plaats doet het mij ook genoegen u te melden dat de heer Zwarts bereid is gevonden deel te nemen aan deze commissie.
De toepassing van ICT in de stad biedt veel aanknopingspunten voor economische en sociale structuurversterking van stadswijken. Kijkende naar de talrijke initiatieven op ICT-gebied door de verschillende overheden, zou het mij niet verbazen als het sociale domein extra aandacht verdient. Op economisch, ruimtelijk en vervoersgebied lopen al vele initiatieven, de commissie zou kunnen bezien hoe deze initiatieven door de grote steden maximaal kunnen worden benut.
In dit hele veranderingsproces mag één aspect niet onderbelicht blijven, namelijk de noodzakelijke investering in menselijk kapitaal. Deelneming aan en betrokkenheid bij de kennissamenleving eist dat alle burgers gelijke kansen hebben als het gaat om de toegang tot de elektronische snelweg. Kennis van ICT, toegang tot het Internet en daar de weg weten is bijna onontbeerlijk geworden voor iemand die volop wil meedraaien in de samenleving. Daarin past ook mijn initiatief voor de Digitale trapveldjes om die mensen - die niet automatisch via hun werk, opleiding of sociale netwerk in aanraking komen met de mogelijkheden van Internet - die mogelijkheid ook te bieden.
Het is duidelijk dat het Rijk en de steden het nodige al doen op ICT-gebied. Toch is het gewenst om, onder andere door de inspanningen van de commissie ICT en de Stad, in het Grotestedenbeleid de ICT-ontwikkelingen een strategische plaats te geven.
Het resultaat van het werk van de Commissie wil ik graag gebruiken bij een internationale conferentie van 5 tot en met 7 september te Den Haag. Samen met de Gemeente Den Haag organiseren wij deze conferentie. De opzet is dat als resultaat duidelijk wordt wat een overheid kán en móet doen in dit verband. Én op welke terreinen de grote steden hun responsieve en anticiperende kracht moeten inzetten, om duurzaam te voldoen aan de eisen die in de 21e eeuw worden gesteld aan een stad waar het goed wonen, werken en leven is. Met andere woorden: wat moeten steden doen om niet alleen compleet en vitaal, maar ook digitaal te worden. Brede toepassing van ICT is voor mij een belangrijk onderdeel van de gedroomde stad, waar we met de steden en het bedrijfsleven samen aan moeten blijven werken, dus ook hier geldt een gedeelde
verantwoordelijkheid!
Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...