Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

27 april 2000


* Annexatie NEE, samenwerken JA;

* Wet op de Ruimtelijke Ordening;

* Artikel 50, lid 5, Woningwet;

* Aanvraag kapvergunningen;

* Hoorzitting voorontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Rijswijk 2000.
Annexatie NEE, samenwerken JA

Op 27 april 2000 stelt minister De Vries van Binnenlandse Zaken het gemeentebestuur in kennis van zijn voornemens om een deel van Rijswijk aan Den Haag toe te voegen, samen met delen van Voorburg, Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker. Ook bij deze gelegenheid zal het gemeentebestuur de minister laten weten wat zij van het voorstel vindt. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds: samenwerken JA! Want samenwerking is nog steeds een goed alternatief.

Het is dan ook jammer dat de minister in een brief aan de Tweede Kamer zegt te willen vasthouden aan een gemeentelijke herindeling in de regio Haaglanden. Een herindeling zou volgens de minister kunnen ingaan per 1 januari 2002.

Voorlichting
We houden u natuurlijk op de hoogte. Na afloop van het bezoek dat de colleges van Rijswijk, Leidschendam, Pijnacker, Nootdorp en Voorburg brengen aan de minister, op 27 april zal via de pers direct een eerste reactie van de vijf colleges op het voornemen van de minister worden bekendgemaakt. De bewoners binnen de mogelijke te annexeren gebieden in Rijswijk ontvangen zo snel mogelijk een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin het voorstel van de minister nader wordt toegelicht.

Inzage in het voorstel is mogelijk tijdens de openingsuren bij de sectie communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. De sectie communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
Tevens zijn de voorstellen na te lezen op
www.minbzk.nl/herindelingdenhaag.

terug naar de top

Wet op de Ruimtelijke Ordening


* Voorontwerp Tweede uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge de Inspraak- verordening Rijswijk 1994 bekend, dat met ingang van 28 april 2000 gedurende vier weken ter inzage ligt het voorontwerp "Tweede uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" Het voorontwerp ligt ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2-4 (kamer 77). Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Laan van Hoornwijck, de noordelijke begrenzing van de Buitenplaats "Zuidhoorn", de Laan van Zuidhoorn, de Laan van Oversteen en de Kansjesmolensloot. Het plan heeft ten doel een kantoren- en bedrijventerrein van ca 3,5 ha te kunnen realiseren, alsmede de boerderij "Pongong", een horecavoorziening en de Buitenplaats "Zuidhoorn" (opp. ca 1.3 ha) te kunnen bestemmen.

Gedurende de termijn dat het voorontwerp-uitwerkingsvoorschrift ter inzage ligt, kunnen de ingezetenen van Rijswijk en de natuurlijke rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben schriftelijk hun mening naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, en/of mondeling tijdens een door de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) te houden hoorzitting op een nader te bepalen datum.

De sectie communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
14.00 uur.
Het voorontwerp-plan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse openbare bibliotheken voor een ieder ter inzage.
* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door het Bureau WVG, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooter-/rolstoelberging op het perceel plaatselijk bekend Paulus Potterlaan 2, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer 6831.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Te Werve Oost".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 28 april 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

* (artikel 19 WRO jo artikel 50 lid 5 Ww) Rectificatie van publicatie 2 maart 2000
De burgemeester van de gemeente Rijswijk geeft kennis dat door: Verandalux Transparant b.v. te Hoevelaken, vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een serre aan de Hammarskjöldlaan 4a te Rijswijk.
Bij vergissing is in de advertentie opgenomen dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan Steenvoorde I dit dient te zijn bestemmingsplan Steenvoorde II.
Het verzoek om bouwvergunning dient tevens opgevat te worden als een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Tevens zal de raad een voorbereidingsbesluit nemen voor het gebied waar het bouwplan is gelegen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Na het verlenen van de vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunning te verlenen.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 28 april 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2 (kamer 77) te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk . Degenen die reeds bedenkingen hebben ingediend hoeven niet opnieuw te reageren. Deze bedenkingen worden reeds meegenomen in de procedure.

* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door F. Jandl, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het vergroten van een schuur/garage op het perceel plaatselijk bekend Strijpwetering 27. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan; 2e Uitwerking Strijp.Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 27 april 2000
14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

* Artikel 19 WRO jo. Artikel 50 lid 5 Woningwet De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door BAM Vastgoed Ontwikkeling b.v. vergunning is gevraagd voor het oprichten van 60 appartementen ter plaatse van Waterwijk, deelplan 9 in Ypenburg. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-Oost". Dit betekent dat het verzoek om bouwvergunning tevens moet worden aangemerkt als verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar het bouwplan is gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor het bouwplan met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Na het verlenen van vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunning te verlenen.
De bouw en situatietekening liggen met ingang van 28 april 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, kamer
77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

terug naar de top

Artikel 50 lid 5, Wonigwet

De burgemeester geeft kennis dat door stadsgewest Haaglanden vergunning is aangevraagd voor het bouwen van een viaduct, 500m ten westen van de Brasserskade/kruising met de A13 te Rijswijk. De aanvraag is in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen "Ypenburg-Oost"en "Ypenburg-Midden".
Tevens gelden voor de gebieden waarin het bouwplan is gesitueerd voorbereidingsbesluiten.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de gevraagde vergunning te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 28 april 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2 (kamer 77, op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.
terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Henri Dunantlaan 36

2 coniferen wegens schaduwwerking en gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door M.A. Jutte

* Nassaukade 54

2 coniferen wegens schaduwwerking en belemmering van ontwikkeling van overige bomen
Aangevraagd door fam. Hinfelaar

* Regentesselaan 8

1 appel wegens schaduwwerking
Aangevraagd door M.J. Hogendoorn

* Regentesselaan 10

1 berk wegens schaduwwerking
Aangevraagd door J.C.J. de Pree

* Winkelcentrum In de Bogaard"

1 iep, 3 coniferen, 3 meidoorns en 8 sierappels wegens herinrichting van het winkelcentrum. Er worden 40 bomen van de tweede en derde grootte herplant.
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Eiklaan, tegenover perceel 198

1 esdoorn wegens het aanbrengen van een ondergrondse vuilcontainer Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

terug naar de top

Hoorzitting voorontwerpbestemmingsplan
Ypenburg-Rijswijk 2000

In het kader van de inspraak als bedoeld in artikel 6a WRO heeft het voorontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Rijswijk 2000 ter inzage gelegen van 25 februari tot en met 23 maart 2000. naar aanleiding van de schriftelijke reacties die gedurende deze termijn zijn ingediend zal op 9 mei 2000 om 20.00 uur een hoorzitting worden gehouden in het gemeentehuis van Rijswijk.
Tijdens deze avond zal de gelegenheid worden gebden om mondeling een toelichting te geven op de schriftelijke reacties. Tevens bestaat tijdens de avond de gelegenheid nieuwe argumenten naar voren te brengen.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie