Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda geeft prioriteit aan realisatie evenementencomplex

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


BREDA GEEFT PRIORITEIT AAN REALISATIE EVENEMENTENCOMPLEX

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een evenementencomplex en kantoren op Steenakker Noord. De locatiekeuze en de economische effecten van een leisurepark in Breda moeten nader worden onderbouwd, voordat de raad hierover een definitief besluit kan nemen. Met ontwikkelaar Libéma bv. wordt in het najaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een evenementencomplex dat begin 2002 operationeel moet zijn. Het voorstel van Libéma bevat een regionaal evenementencomplex in combinatie met kantoren, parkeerruimte, openbare ruimte en voorstellen voor de ontsluiting van het gebied.

In augustus 1999 hebben Libéma en Situs voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van het gebied Steenakker Noord met een evenementencomplex, een leisurepark en kantoren. Beide ontwikkelingsvoorstellen zijn getoetst op aspecten van verkeer, stedenbouwkundige inpassing, leefbaarheid en flexibiliteit. De resultaten van deze toets geven aan dat het ontwikkelingsvoorstel van Libéma de meeste kansen biedt voor de gewenste ontwikkeling van dit gebied. Het college heeft besloten dit voorstel voor wat betreft de onderdelen evenementencomplex en kantoren nader uit te werken.

Evenementencomplex en kantoren

Voor het evenementencomplex is 8000m2 bedrijfsoppervlakte nodig en 2000m2 voor facilitaire voorzieningen zoals horeca en vergaderruimtes. Er is ook rekening gehouden met 6.000m2 reserveterrein dat incidenteel gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het bijplaatsen van tenten. De evenementenhal krijgt een regionale functie en wordt gebruikt voor onder andere beurzen, markten, tentoonstellingen, examens, sportwedstrijden en concerten. Het kantorenpark is maximaal
40.000m2 en maakt gebruik van dezelfde 2.000 parkeerplaatsen als het evenementencomplex.

Leisurepark

Begin dit jaar zijn de resultaten van een onderzoek naar de economische effecten van een leisurepark op Steenakker besproken met de betrokken raadscommissie, de ondernemers van de binnenstad en bewoners en bedrijven in Steenakker. Tevens heeft het college om een reactie gevraagd op het programma voor invulling van de functie leisure. De reacties van de raadscommissie, Situs en de ondernemers uit de binnenstad zijn reden om nu niet te besluiten over de vestiging van een leisurepark op Steenakker. De bewoners en bedrijven uit de omgeving vrezen met name overlast van sluipverkeer en illegaal parkeren.

Initiatiefnemer Situs heeft naar aanleiding van deze discussie het programma voor een leisurepark enigszins aangepast. Onderzoeksbureau ZKA Markt en Beleid wordt gevraagd de effecten van deze nieuwe voorstellen op de binnenstad en de hele stad in beeld te brengen. Op basis van dit onderzoek kan het college en de gemeenteraad worden gevraagd een besluit te nemen over een leisurepark op Steenakker Noord. Dit mag echter de realisatie van het evenementencomplex niet vertragen.

Verkeer

In tegenstelling tot het leisurepark trekt een evenementencomplex niet voortdurend, maar slechts enkele keren per jaar veel bezoekers. Voor een goede ontsluiting van het gebied is het noodzakelijk om een route te creëren via de Moskesweg, Westerhagelaan, aansluitend op het nieuw aan te leggen kruispunt met de Lunetstraat. Het is nodig om dit kruispunt aan te passen omdat er anders bij veel verkeer files op de A16 kunnen ontstaan. Er is ook een aansluiting op de Westerhagelaan nodig. Met de bewoners en bedrijven uit het gebied wordt eind april besproken welke maatregelen nodig zijn om sluipverkeer en illegaal parkeren tegen te gaan.

Bestemmingsplan

In het ontwerp bestemmingsplan Steenakker wordt voor de kop van Steenakker Noord de bestemming leisurepark niet opgenomen. Er is berekend dat het evenementencomplex jaarlijks circa 220.000 bezoekers zal trekken. Samen met de medewerkers voor de kantoren komt het totaal aantal bezoekers op 250.000 per jaar. Door het niet opnemen van de bestemming leisurepark wordt het eerder geschatte bezoekersaantal van 500.000 niet gehaald. Dat betekent ook dat het college de raad voorstelt om nu geen Milieu Effect Rapportage op te stellen omdat er door de komst van alleen een evenementencomplex en kantoren geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Indien uiteindelijk de gemeenteraad besluit om een leisurepark te vestigen op Steenakker Noord zal het bestemmingsplan gewijzigd worden. Er wordt dan alsnog een Milieu Effect Rapport gemaakt.

Procedure

Na besluitvorming in de gemeenteraad van mei 2000 wordt aan de provincie een advies gevraagd over het evenementencomplex en de kantoren op Steenakker. De verwachting is dat er in juni een ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan liggen. Met Libéma wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in september of oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Over de uitwerking van het plan en het ontwerp volgt nog consultatie van alle betrokkenen. Eind dit jaar, begin 2001 wordt een bouwvergunning aangevraagd zodat het complex ongeveer een jaar later operationeel kan zijn.

Breda, 27 april 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie