Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda wil beleid gehandicapten op zelfde niveau houden

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


WVG-BELEID OOK VOLGEND JAAR OP HETZELFDE PEIL GEHANDHAAFD

De gemeente streeft ernaar om ook volgend jaar het voorzieningenniveau van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) te handhaven. Dit ondanks steeds hoger oplopende kosten. In de Kadernota 2001 stelt het college voor om extra middelen beschikbaar te stellen. In het plan worden daarnaast een aantal kostenbesparende mogelijkheden genoemd, zonder dat dit directe gevolgen heeft voor de WVG-cliënten. Dit staat in het beleidsplan WVG voor 2001. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit beleidsplan voorgelegd aan de Begeleidingscommissie SAW, waarna het volgende maand wordt besproken in de raadscommissie SAW. Op basis van de geleverde inspraak wordt het beleidsplan, waar nodig en mogelijk, aangepast. Het definitieve beleidsplan WVG wordt op 28 september voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente voert sinds 1994 de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uit. Via deze wet verstrekt zij diverse woonvoorzieningen en rolstoelen aan Bredase gehandicapten. Ook het gehandicaptenvervoer met de deeltaxi valt onder deze wet. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een beroep gedaan op de WVG. Daarmee zijn de uitvoeringskosten voor de WVG steeds hoger geworden. Sinds 1997 is er zelfs sprake van een financieel tekort. Tot dit jaar zijn deze tekorten opgevangen door de WVG-reserves aan te spreken en doordat de gemeente en het rijk extra geld hebben ingezet. Op dit moment zijn ook de WVG-reserves op. Ondanks extra financiering vanuit het rijk en de gemeente kampt de WVG dit jaar toch met een tekort. Naar verwachting neemt dit tekort de komende jaren verder toe.

Voor 2001 is voor de WVG een bedrag van ruim ¦ 20 miljoen gulden nodig, terwijl er een budget beschikbaar is van ruim ¦
15 miljoen. Vanuit het rijk wordt ¦ 540.000 gulden beschikbaar gesteld, waarmee het uiteindelijke tekort neerkomt op ¦
4.477,794,-. Daarom stelt het college een aantal kostenbesparende maatregelen voor om de uitvoering van de WVG betaalbaar te houden. Deze maatregelen tasten het huidige voorzieningenniveau echter niet aan.

Maatregelen

Ten eerste verstrekt de gemeente vanaf 1 januari 2001 niet langer forfaits aan WVG-cliënten. Omdat het gebied waarin mensen met de deeltaxi kunnen reizen sterk is uitgebreid en er ook landelijk vervoer op maat wordt aangeboden, is het niet langer nodig om aanvullende reiskosten te vergoeden. Hiermee wordt ¦ 700.000,- bespaard. Vanaf volgend jaar wordt een aantal voorzieningen niet langer via de WVG verstrekt, omdat deze middelen algemeen gebruikelijk zijn geworden. Het gaat dan om verschillende soorten kranen, een tweede toilet en accessoires van rolstoelen. Hiermee wordt per jaar een bedrag van circa ƒ 25.000,- bespaard. Een ander inkoopbeleid van hulpmiddelen levert een besparing op van ƒ 150.000,-. Vanaf volgend jaar wordt er verder meer gekeken of de verstrekte voorzieningen inderdaad worden gebruikt. Daarmee wil de gemeente het hergebruik van bijvoorbeeld rolstoelen, scootmobiels en trapliften bevorderen. Dit scheelt de gemeente jaarlijks twee ton. Tot slot koppelt de gemeente het verstrekken van een verhuiskostenvergoeding los van een medische indicatie. Daardoor zullen minder mensen gebruik maken van deze regeling. Deze aanpassing van de werkwijze leidt naar verwachting tot een besparing van ruim

ƒ 300.000,-. Met de voorgenomen maatregelen wil de gemeente uiteindelijk jaarlijks

¦ 1,6 miljoen bezuinigen op de uitvoering van de WVG.

Extra geld voor openbaar vervoer

Vanaf dit jaar ontvangt de gemeente een zogenaamde 'OV suppletie' van ƒ 2,65 miljoen voor het regionale deeltaxi-systeem. Reden hiervoor is dat de deeltaxi als een volwaardig openbaar vervoermiddel wordt beschouwd. Een gedeelte van dit bedrag is bedoeld om het vervoer van gehandicapten en senioren met de deeltaxi te financieren en verder toegankelijk te maken. Een gedeelte wordt ingezet voor de WVG-reserves. Daarmee kunnen tekorten die spelen in 2001, worden opgevangen. Er zou ook flink bezuinigd kunnen worden op het vervoer van gehandicapten en senioren met de deeltaxi. Het college wil de huidige mogelijkheid echter handhaven, omdat het van deur-tot-deur reizen een belangrijke maatschappelijke functie vervult voor deze groep mensen.

Opvangen tekorten

Ondanks deze bezuinigingen kampt de gemeente volgend jaar nog met een tekort van

¦ 1,6 miljoen gulden. Dit bedrag wordt gefinancierd door een uitbreiding van de structurele middelen voor de WVG met ƒ
1,6 miljoen. Hiervan bestaat ¦ 6,3 ton uit een overheveling van het overschot aan bijzondere bijstand- en BSW-gelden naar de WVG en ¦ 5,25 ton uit de OV-suppletie. Met een extra financiering uit de algemene middelen is een bedrag van ¦ 4,25 ton gemoeid. Naast deze structurele toevoeging van financiële middelen aan het WVG-budget wordt eenmalig ¦ 5 ton toegevoegd aan de reserve WVG. Mocht blijken dat de gemeente alsnog een tekort aan WVG-gelden heeft, dan zullen eventuele overschotten van de bijzondere bijstand hiervoor worden aangewend.
Toekomstige ontwikkelingen

De gemeente verwacht dat de komende jaren meer mensen een beroep op de WVG gaan doen, en dan met name voor woningaanpassingen en rolstoelen. Reden hiervoor is een toenemende vergrijzing van de maatschappij en het feit dat mensen steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Verder zal de 'één loketgedachte' verder worden doorgevoerd, waardoor de gemeente steeds meer gaat samenwerken met andere instellingen en taken mogelijk geïntegreerd gaan worden. Ook gaat de gemeente in de toekomst meer gebruik maken van externe instanties. Op deze wijze vindt er een integrale, objectieve en onafhankelijke indicatiestelling plaats voor de WVG. Tot slot streeft de gemeente ernaar dat het op termijn niet langer noodzakelijk is om op grote schaal de deeltaxi in te zetten. Reden hiervoor is dat het landelijk openbaar vervoer verder toegankelijk wordt gemaakt. Er zal dan alleen nog voor een beperkte groep vervoer op individuele maat aangeboden moeten worden.

Breda, 27 april 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie