Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 De Vries Robbé Groep N.V.

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Jaarcijfers 1999 De Vries Robbé Groep N.V.

· nettowinst NLG 3,7 miljoen

· realisatie van strategische keuzes noodzakelijk

Het boekjaar 1999 is voor De Vries Robbé Groep N.V. wederom stormachtig verlopen. De problemen die voortvloeiden uit de geconstateerde onregelmatigheden rond de beursintroductie van maart 1998 en waarover in het jaarverslag 1998 uitvoerig werd bericht, hebben de bedrijfsvoering ook in 1999 in belangrijke mate beheerst. Desondanks is 1999 afgesloten met een positief nettoresultaat van NLG 3,7 miljoen, tegenover een negatief nettoresultaat van NLG 8,3 miljoen over 1998. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen kwam uit op NLG 490.000,- (1998: negatief NLG 8,3 miljoen). Deze winstbijdrage is volledig toe te schrijven aan de werkmaatschappij Bailey Technogroup Steel & Cranes BV. Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg NLG 3.254.000,-. Dit buitengewoon resultaat betreft de boekwinst behaald op de verkoop van het belang in Gevel Nederland BV. Tevens is in dit resultaat begrepen het verlies op de waardering van de vordering op Gevel Nederland BV. In samenhang daarmee is een voorziening getroffen van NLG 1,1 miljoen. De som der bedrijfsopbrengsten liep terug naar NLG 45,3 miljoen (1998: NLG 107,3 miljoen), vrijwel geheel als gevolg van het afstoten van Gevel Nederland BV.

Financiële positie en continuïteit

Als gevolg van het behaalde resultaat over 1999, alsmede als gevolg van de opgetreden balansverkorting na de verkoop van het belang in Gevel Nederland BV en de deconsolidatie van het eerder aangekondigde af te stoten belang in BTS Holding BV (uitzendactiviteiten), is de solvabiliteit van de vennootschap verbeterd van 3,6% ultimo 1998 naar 25,2% ultimo 1999. De liquiditeit van de onderneming baart de directie echter zorgen. Deze staat onder druk enerzijds door de relatief hoge kosten die verbonden zijn aan de juridische procedures, anderzijds door de toenemende kasstroombehoefte van de bedrijfsactiviteiten. Daarom is de directie van mening dat één van de hierna genoemde strategische mogelijkheden op een redelijke termijn moet worden gerealiseerd. Daarenboven zal een positieve uitkomst van de juridische procedures vanzelfsprekend ook gunstig werken op de financiële positie.

Strategie

Vorig jaar heeft de directie al aangegeven om zich te heroriënteren op de samenstelling van de diverse vennootschappen en de meest optimale product-marktcombinaties binnen de groep en hun relatieve bijdragen aan de kernactiviteiten van de Vries Robbé Groep N.V. Door de noodgedwongen verkoop van Gevel en de voorgenomen verkoop van de uitzenddivisie bestaan de ondernemingsactiviteiten van De Vries Robbé Groep N.V. thans voornamelijk uit het toezicht op het management over Bailey, het verhalen van geleden schade bij de aandelenemissie van maart 1998 en het uitwerken van toekomstscenario's.

De directie en de Raad van Commissarissen constateren dat de samenstelling van het beursfonds momenteel niet evenwichtig is. De directie onderzoekt in dat kader op welke wijze de waarde van het fonds voor aandeelhouders en beleggers kan worden vergroot. Gedacht wordt aan het aankopen van activiteiten die complementair zijn aan de activiteiten van Bailey. Maar ook het inbrengen van geheel nieuwe activiteiten onder gelijktijdige afstoting van het belang in Bailey wordt op voorhand niet uitgesloten.

Beide alternatieven zullen waarschijnlijk gepaard gaan met emissie van nieuwe aandelen om het beursfonds de financiële middelen te verschaffen deze transacties te kunnen uitvoeren. Als voorbereiding hierop heeft het bestuur van de Stichting Prioriteitsaandelen De Vries Robbé Groep N.V., op verzoek van directie en commissarissen, ingestemd met een voorgenomen statutenwijziging die een en ander mogelijk moeten maken.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aan de op 26 mei a.s. te Amsterdam te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het resultaat over 1999 geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Tijdens deze AVA zal tevens een statutenwijziging worden voorgesteld, waarin onder meer begrepen: wijziging naam van de vennootschap in Verecom N.V., afstempelen en redenominatie van de nominale waarde van het aandeel van NLG 20,- naar Euro 2,50 en uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal.

Vooruitzichten

Onder de huidige omstandigheden acht de directie het niet mogelijk nu een resultaatverwachting uit te spreken voor het boekjaar 2000.

Het jaarverslag 1999 verschijnt op 11 mei 2000.

Huis ter Heide, 27 april 2000
De Vries Robbé Groep N.V.

Voor nadere informatie:
De heer R. van den Hoek, tel. 030 697 16 16

Bijlagen:

· geconsolideerde balans per 31 december 1999
· geconsolideerde resultatenrekening over 1999
DE VRIES ROBBE GROEP NV

Geconsolideerde Balans per 31 december 1999 (in * 1.000)


31.12.99 31.12.98
ACTIEF

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.927 8.376
Machines en installaties 2.878 7.858
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.522 3.425

15.327 19.659
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 522 2.990
Onderhanden werk 959 1.029

1.481 4.019
Vorderingen
Handelsdebiteuren 4.797 18.321
Overige vorderingen en overlopende activa 1.931 2.141
6.728 20.462
Effecten
Aandelen in af te stoten groepsmaatschappijen 1.728 25.713
Liquide middelen 77 3.325


25.341 73.178

PASSIEF

Groepsvermogen 6.391 2.647

Aandeel derden - 486

Achtergestelde leningen - 558

Voorzieningen
Reorganisatievoorziening - 963
Overige voorzieningen 40 125

40 1.088
Langlopende schulden
Kredietinstellingen 3.320 3.660
Overige langlopende schulden 1.625 1.019

4.945 4.679
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 346 1.050
Kredietinstellingen 999 31.012
Handelscrediteuren 7.897 17.957
Groepsmaatschappijen - 2.693
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.054 2.780 Overige schulden en overlopende passiva 2.669 8.228
13.965 63.720


25.341 73.178

DE VRIES ROBBE GROEP NV

Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over 1999 (in * 1.000)


1999 1998

Som der bedrijfsopbrengsten 45.311 107.276

Kosten van grond- en hulpstoffen, werk door derden en andere Externe kosten 25.956 56.055
Personele lasten 12.191 40.897
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.034 2.131 Overige bedrijfskosten 4.238 12.753
Som der bedrijfskosten 43.419 111.836

Bedrijfsresultaat 1.892 -4.560
Resultaat deelnemingen -824 -818
Overige financiële baten en lasten -578 -2.776

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 490 -8.154 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - -139

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 490 -8.293 Buitengewoon resultaat na belastingen 3.254 -

Groepsresultaat na belastingen 3.744 -8.293
Aandeel derden - 13

Resultaat na belastingen 3.744 -8.306

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie