Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening nieuwe fabriek Domo Ingredients in Borculo

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Friesland Coberco Dairy Foods

28 april 2000

Borculo Domo Ingredients
Opening nieuwe fabriek Borculo

Domo Ingredients heeft 28 april 2000 in Borculo een nieuwe fabriek in gebruik genomen. De nieuwe installatie is speciaal ontwikkeld voor de productie van lactoses voor de farmaceutische industrie.

Op het terrein van Borculo Domo Ingredients aan de Needseweg in Borculo is de laatste 12 maanden hard gewerkt aan de bouw en de inrichting van de gespecialiseerde pharma plant. Na uitgebreide testen en succevolle eerste producties is 28 april de nieuwe installatie officieel in gebruik genomen. André Olijslager, voorzitter van de concerndirectie van Friesland Coberco Dairy Foods, verrichtte met het symbolisch slaan van het eerste tablet met farmalactose uit de nieuwe fabriek de openingshandeling.

Lactose (melksuiker) is door haar eigenschappen (persbaar, zuiver en homogeen) voor de farmaceutische industrie een uitstekende draagstof voor medicijnen. Ook bijvoorbeeld in inhalers voor onder andere astma patienten.

De producten kunnen door het combineren van technieken als zeven, malen, mixen en classificeren volgens de wensen van de klant flexibel worden geproduceerd. Het is mogelijk de lactosedeeltjes in elke gewenste grootte te leveren. Productontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met de farmaceutische klanten. In het belang van een volledige betrouwbaarheid van de producten gelden er zeer strenge hygiënische eisen. In de fabriek wordt er gewerkt volgens protocollen van de farmaceutische industrie (current good manufacturing method).

De nieuwe fabriek is het resultaat van het beleid van Borculo Domo Ingredients zich meer te richten op onderscheidende producten met hoge toegevoegde waarde. De producten voor de farmaceutische industrie worden verkocht onder de merknaam Lactochem.

Borculo Domo Ingredients is de werkmaatschappij van Friesland Coberco die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie, marketing en wereldwijde verkoop van hoogwaardige en onderscheidende ingrediënten en halffabrikaten op basis van wei en andere (zuivel)bestanddelen. Het assortiment bestaat onder andere uit diverse soorten lactose (melksuikers), eiwitrijke weiderivaten, opgevette weiderivaten, (diep) ontzoute weiproducten, weiconcentraten, creamers en gespecialiseerde ingrediënten (onder andere biofunctionele ingrediënten) en halffabrikaten. Dit alles ten behoeve van de voedings- en genotmiddelen-, de farmaceutische- en de gespecialiseerde diervoederindustrie. Belangrijke merken zijn Lactochem, Deminal, Domolat, Domovictus en Borcilac. In 1999 realiseerde Borculo Domo Ingredients een omzet van 657 miljoen gulden. Er werken 940 personen.


26 april 2000

Benoeming
J. Peelen in Raad van Commissarissen

De heer drs. Jan Peelen is met ingang van 1 mei 2000 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV. J. Peelen is tot begin mei lid van het Executive Committee met verantwoordelijkheid voor personeel en lid van de Raad van Bestuur van Unilever. Peelen beschikt over een grote internationale ervaring. Binnen Unilever heeft hij bij verschillende bedrijfsonderdelen financieel-economische en management functies vervuld. Zo was hij onder meer voorzitter van de Foods Executive, die verantwoordelijk was voor Unilevers totale voedingsmiddelenstrategie.

De Raad van Commissarissen van Friesland Coberco Dairy Foods is met deze benoeming volledig en bestaat in totaal uit twaalf leden. Acht hiervan zijn de leden van het bestuur van Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën en vier zijn externe commissarissen. Naast J. Peelen zijn dat J. Draijer, A.H. Land en A.J. Reeders. Peelen heeft inmiddels kennisgemaakt met de Ondernemingsraad.17 april 2000

Benoemingen
Rinke Koopmans naar Frico Cheese
Bert Roetert naar Friesche Vlag

De concerndirectie van Friesland Coberco heeft het voornemen Rinke Koopmans te benoemen tot algemeen directeur van de werkmaatschappij Frico Cheese en Bert Roetert tot algemeen directeur van Friesche Vlag. Beiden zijn al werkzaam als algemeen directeur bij werkmaatschappijen van Friesland Coberco.

Rinke Koopmans (55) is nu algemeen directeur van Friesche Vlag. Hij zal 15 juli 2000 bij Frico Cheese in Wolvega als algemeen directeur beginnen. Sinds 1990 is hij algemeen directeur van Coberco Zuivel en recentelijk Friesche Vlag. Daarvoor was hij algemeen directeur van Coberco Omefa / Leo de Winter.

Bert Roetert (43) is sinds 1 januari 1998 algemeen directeur van Friesland Consumer Products. Eerder was hij algemeen directeur van Riedel Drankenindustrie. Daarvoor was hij ondermeer directeur marketing en verkoop Coffee & Groceries bij Sara Lee/DE. Bert Roetert zal 1 juli 2000 bij Friesche Vlag in Ede starten.

Rinke Koopmans en Bert Roetert rapporteren aan Luc Dahlhaus. Als gevolg van de benoeming van Koopmans bij Frico Cheese zal Luc Dahlhaus zich per 15 juli 2000 volledig kunnen richten op zijn taken als lid van de concerndirectie. Dit als gevolg van de beslissing in december 1999 om dubbelfuncties van zowel lid van de concerndirectie als algemeen directeur van een werkmaatschappij te beëindigen.

De betrokken ondernemingsraden wordt om advies gevraagd.31 maart 2000

Beursdag Friesland Coberco Dairy Foods 30 maart 2000 Koers certificaat 114 gulden ex dividend

De koers van een certificaat van aandeel B in Friesland Coberco Dairy Foods is vastgesteld op 114 gulden (51,70 euro) gedaan / laten ex dividend.

De vorige koers van 27 januari was 125 gulden (56,70 euro). Op de interne beurs van 30 maart 2000 zijn 9.496 (dubbeltelling) van de 1,52 miljoen certificaten die in omloop zijn, verhandeld. De koers is tot stand gekomen op basis van het principe dat zoveel mogelijk orders konden worden uitgevoerd.

De eerstvolgende beursdag is op 25 mei 2000.


14 maart 2000

Jaarcijfers 1999
Friesland Coberco: winst 81 miljoen gulden

Friesland Coberco heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Hoewel de omzet met 2,8 procent is gestegen naar 8,9 miljard gulden is de nettowinst gedaald naar 81 miljoen gulden in 1999. Dit is 49 miljoen gulden lager (38 procent) dan de 130 miljoen gulden in 1998. Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas en de gevolgen van de dioxinecrisis. Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald.

Dividend
Van de nettowinst van 81 miljoen gulden wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst met 39 procent afgenomen van 18,14 tot 11,09 gulden. Per aandeel A bedraagt het dividend 3,65 gulden (vorig jaar 5,98) en per (certificaat van) aandeel B is het dividend 7,30 gulden (vorig jaar 11,96).

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 209 miljoen gulden. Dit is 101 miljoen gulden lager dan in 1998. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet is gedaald van 3,6 procent in 1998 tot 2,4 procent in 1999. Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld nettobedrijfskapitaal bedraagt in 1999 het bedrijfsresultaat 9,4 procent (1998: 14,3 procent).

De aanzienlijk lagere opbrengstprijzen van kaas, boter, melkpoeder en weiproducten hebben het bedrijfsresultaat in 1999 sterk negatief beïnvloed. De gevolgen van de dioxinecrisis hebben het bedrijfsresultaat met ongeveer 60 miljoen gulden, na belasting 40 miljoen gulden, verminderd.

Voor 1999 wordt een melkprijs ingeschat rond de 73,65 gulden per 100 kilogram melk (1998: 78,58, bij vergelijkbare gehaltes 78,15).

Netto-omzet
In 1999 is een netto-omzet gerealiseerd van 8.873 miljoen gulden. In vergelijking met het boekjaar 1998 betekent dit een stijging met 240 miljoen gulden (2,8 procent).

De netto-omzet is gestegen als gevolg van consolidaties. In 1999 zijn in de winst- en verliesrekening geconsolideerd Jamjoom Foremost (Saoedi Arabië) en de eind 1998 uitgebreide belangen in een aantal kaashandels. Zuivel-fabriek De Kievit is medio 1999 verworven en vanaf 1 juli 1999 geconsolideerd. Als gevolg van de genoemde acquisities en de deconsolidatie van Friesland Peru is per saldo de netto-omzet met 416 miljoen gulden (4,8 procent) gestegen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 1999 507 miljoen gulden. Dit is een toename van 206 miljoen gulden ten opzichte van de vergelijkbare kasstroom in 1998. De toename wordt verklaard door een daling van het werkkapitaal in 1999. In 1998 steeg het werkkapitaal met 60 miljoen gulden.

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 1999 250 miljoen gulden, hetgeen 61 miljoen gulden meer is dan in 1998, voornamelijk vanwege herstructureringsinvesteringen bij Frico Cheese. Er is in 1999 voor 25 miljoen gulden aan materiële vaste activa gedesinvesteerd (1998: 32 miljoen gulden). Inzake acquisities is in 1999 een bedrag van 211 miljoen gulden uitgegeven (1998: 34 miljoen gulden).

Vermogen en solvabiliteit
Het balanstotaal is in het verslagjaar met ruim 7 procent gestegen tot
3.776 miljoen gulden. Het groepsvermogen is gedaald met 45 miljoen gulden en bedraagt in een percentage van het balanstotaal per ultimo van het boekjaar 32,4 procent (1998: 36,0 procent). In het boekjaar is 137 miljoen gulden aan betaalde goodwill ten laste van het groepsvermogen gebracht (1998: 32 miljoen gulden). Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde leningen plus converteerbare leningen) bedraagt per ultimo 1999 1.338 miljoen gulden (35,4 procent van het balanstotaal).

Ontwikkelingen
Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas. Het wegvallen van de exportmarkten Rusland en Zuid-Amerika vanaf de tweede helft van 1998 door de economische situatie in deze regio's heeft geleid tot een hoog aanbod van generieke zuivelproducten binnen de Europese Unie met als gevolg lage opbrengstprijzen. De werkmaatschappijen Borculo Domo Ingredients, Frico Cheese en Friesland Coberco Butter Products zijn voor een belangrijk deel nog afhankelijk van generieke producten. Met name Frico Cheese is in de loop van het eerste halfjaar van 1999 geconfronteerd met een scherpe daling van de verkoopprijzen voor kaas, wat heeft geleid tot een lagere netto-omzet en resultaat.
Een andere oorzaak van het achterblijvende resultaat is de dioxine-affaire. Door de verontreiniging van veevoer met dioxine in België is een groot aantal Belgische voedingsmiddelen uit voorzorg uit de markt genomen. Door de onrust die hier wereldwijd door ontstond hebben veel overheden en afnemers, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, langere tijd blokkades opgeworpen, ook voor in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Deze blokkades hebben een negatieve invloed gehad op de omzet en hebben uiteindelijk het resultaat met netto 40 miljoen gulden negatief beïnvloed. Het herstel van aangetaste marktposities kost veel tijd en extra marktinvesteringen.

Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald. De verkoop van houdbare zuivelproducten heeft zich goed ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de verkoop van merkproducten in Nederland, de export vanuit Nederland als voor de in Azië en Afrika geproduceerde merkproducten. Het inspelen op de economische ontwikkeling in Azië door een aangescherpte merken- en distributiestrategie en het snelle herstel van de economische situatie en een aantal valuta in deze regio heeft geleid tot een forse verbetering van de resultaten van Friesland International en Friesland Consumer Products. Ook Riedel heeft een goed jaar gehad.

Vooruitzichten
In 2000 wordt een verbetering van de marktpositie en resultaten met onderscheidende merkproducten verwacht. Voor wat betreft generieke producten blijft Friesland Coberco echter nog sterk afhankelijk van de ontwikkeling van marktprijzen. Sinds de laatste maanden van 1999 herstellen de opbrengstprijzen voor kaas, boter en poeders zich enigszins ten opzichte van het tweede en derde kwartaal 1999. Wel liggen de opbrengstprijzen van deze producten voor een belangrijk deel nog altijd onder het niveau van 1998 en begin 1999. Anderzijds zullen de synergievoordelen als gevolg van bij de fusie, eind 1997, ingezette en voortgaande efficiency-maatregelen kunnen worden gerealiseerd.
Voor het jaar 2000 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een forse verbetering van de nettowinst verwacht ten opzichte van 1999. Overigens blijft het streven erop gericht om de bij de fusie aangegeven nettowinstdoelstelling van 175 à 200 miljoen gulden te realiseren.

Kerngegevens
(afgerond op miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven)
Resultaten 1999 1998 1997 1) 1996 1) 1995 1)
Netto-omzet 8.873 8.633 9.225 8.948 8.871
Bedrijfsresultaat 209 310 302 187 160
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 112 170 170 86 57
Nettowinst 81 130 90 53 22
Dividend

32 52 35 20 8
Balans
Balanstotaal 3.776 3.526 3.571 3.632 3.499
Netto bedrijfskapitaal 2) 2.052 2.154 2.115 2.174 2.003 Aansprakelijk vermogen 1.338 1.408 1.388 1.518 1.340 Groepsvermogen 1.224 1.269 1.225 1.318 1.109
Eigen vermogen


1.111 1.165 1.106 1.149 854
Cash flow
Kasstroom uit operationele activiteiten 507 301 330 182 51 Investeringen in materiële vaste activa 250 189 278 288 275 Afschrijvingen op materiële vaste activa

226 213 213 212 191
Verhoudingsgetallen (in procenten)
Bedrijfsresultaat / netto-omzet 2,4 3,6 3,3 2,1 1,8 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen / netto-omzet 1,3 2,0 1,8 1,0 0,6
Bedrijfsresultaat / gemiddeld netto bedrijfskapitaal 9,4 14,3 14,1 8,9 7,5
Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen 7,1 11,3 7,8 5,2 2,7 Groepsvermogen / balanstotaal 32,4 36,0 34,3 36,3 31,7 Aansprakelijk / balanstotaal

35,4 39,9 38,9 41,8 38,3
Per aandeel van ƒ 100 (in guldens)
Nettowinst 3) 11,09 18,14 12,95 7,54 3,09
Dividend per aandeel A 4) 3,65 5,98 6,15 4,90 2,00 Dividend per aandeel B 4) 7,30 11,96 14,80 4,90 2,00 Kasstroom uit operationele activiteiten 3)

69,39 42,06 47,36 26,10 7,31
Personeel (in aantallen)
Gemiddeld aantal werknemers 12.095 11.843 12.008 12.217 11.891 waarvan in Nederland 5.513 5.267 5.579 5.946 6.585 waarvan buiten Nederland 6.582 6.576 6.429 6.271 5.306
Verwerkte melk en leverende melkveehouderijbedrijven In 1999 is 5,3 miljard kilogram melk verwerkt (1998: 5,2) met 4,386 procent vet (1998: 4,439) en 3,469 procent eiwit (1998: 3,467). Per begin 2000 zijn er 13.346 melkveehouderijbedrijven die de melk aan Friesland Coberco leveren (1998: 14.163).

1) De 1995, 1996 en 1997 cijfers zijn pro forma, gebaseerd op de balans en winst- en verliesrekening van de rechtsvoorgangers. De balanscijfers 1997 en de hierop gebaseerde balansratio's zijn afkomstig uit de pro forma openingsbalans 1998. 2) De 1995, 1996 en 1997 cijfers zijn gebaseerd op de pro forma nettowinst en de pro forma operationele kasstroom berekend over het aantal geplaatste aandelen volgens de pro forma openingsbalans 1998. 3) Het dividend per aandeel A en per certificaat van aandeel B in 1995, 1996 en 1997 is gebaseerd op de winst en het aantal aandelen van FRIESLAND Dairy Foods Holding N.V. in 1995, 1996 en 1997. Op basis van de pro forma winst 1997, het aantal geplaatste aandelen volgens de openingsbalans 1998 en de dividend verdeelsleutel in 1998, zou het dividend in 1997 op aandelen A ƒ 4,46 en op certificaten van aandelen B ƒ 8,92 zijn geweest.
4) Het dividend per aandeel betreft het contant uit te betalen dividend.


24 februari 2000

Verhuisbericht

Op vrijdag 25 februari 2000 verhuist Friesland Coberco Dairy Foods naar een nieuw hoofdkantoor. Met ingang van maandag 28 februari is het hoofdkantoor gevestigd aan Blankenstein 142 te Meppel.

De verhuizing betreft de Concerndirectie en de concernstafafdelingen Central Marketing Co-ordination, Co-operative Affairs & Raw Materials (C&G), Corporate Affairs, Corporate Finance & Accounting, Corporate Human Resources (P&O), Corporate Innovation en Public Affairs. De concernstafafdeling Corporate ICT verhuist in april 2000 naar de locatie Blankenstein 104 in Meppel. Tot die tijd blijft Corporate ICT bereikbaar op het huidige adres aan Obrechtstraat 28 te Zwolle. Hiermee komen de locaties Industrieweg 17 in Meppel en Obrechtstraat 28 in Zwolle per 28 februari respectievelijk in april te vervallen. In verband met de verhuizing zijn onze medewerkers op vrijdag 25 februari niet bereikbaar.


28 januari 2000

Beursdag Friesland Coberco Dairy Foods 27 januari 2000

Koers certificaat 125 gulden
De koers van een certificaat van aandeel B in Friesland Coberco Dairy Foods is vastgesteld op 125 gulden (56,70 euro) gedaan / laten.
De vorige koers van 25 november 1999 was 127,50 gulden (57,90 euro). Op de interne beurs van 27 januari 2000 zijn 9.682 (dubbeltelling) van de 1,52 miljoen certificaten die in omloop zijn, verhandeld. De koers is tot stand gekomen op basis van het principe dat zoveel mogelijk orders konden worden uitgevoerd.

De eerstvolgende beursdag is op 30 maart 2000.


20 januari 2000

Samenvoeging zuivelproducten onder één merk

Coberco wordt Friesche Vlag
Friesche Vlag wordt de merknaam voor dagverse en langhoudbare zuivelproducten en koffieverrijkers van Friesland Coberco Dairy Foods in Nederland. Hierdoor verdwijnt vanaf mei 2000 de merknaam Coberco. Het samenvoegen van producten onder één merk past in het beleid van Friesland Coberco het aantal merken terug te brengen. Hierdoor kan meer ondersteuning aan individuele merken worden besteed. Ook wordt voor de consument en de afnemers duidelijker waar het merk voor staat en van wie de producten afkomstig zijn.

Op basis van onderzoek waarin bekendheid, associaties en waardering van de merknamen Friesche Vlag en Coberco zijn vergeleken, is gekozen voor de merknaam Friesche Vlag. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat het merk Friesche Vlag een positief imago heeft met een zeer hoge kwaliteitsuitstraling, dat het merk landelijk bekend is en dat consumenten het een passende merknaam vinden voor zowel langhoudbare als dagverse zuivel. Van het merk Coberco kan geconcludeerd worden dat consumenten zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de producten, maar dat het merk landelijk minder bekend is.

Sterker onder één merk
Het samenvoegen van producten onder één merk is noodzakelijk om zowel binnen de productcategorie zuivel als in concurrentie met andere product-categorieën, zoals frisdranken en koffie/thee, een kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en opvallend merk te hebben. De laatste jaren neemt de concurrentie internationaal toe, zowel van andere zuivelondernemingen als van huismerken van retailorganisaties. Het is belangrijk om steeds opnieuw met hoogwaardige innovatieve concepten in te spelen op de veranderingen in het koop- en consumptiegedrag van consumenten en tegelijkertijd om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren en verkopen. Door het toenemende aantal media, met als gevolg een sterke versnippering van de aandacht, wordt het steeds moeilijker om de consument te bereiken en een merkpersoonlijkheid op te bouwen en te onderhouden.

Nieuwe positionering
Friesche Vlag Het merkbeeld is gemoderniseerd. Herkenbaar element blijft de ruit met de Friesche pompeblêden. Het nieuwe beeldmerk komt op alle huidige Friesche Vlag producten en vervangt het Coberco merk op de dagverse zuivelproducten. Als thema is gekozen voor 'Zo lekker kan lekker zijn'. Dit thema sluit aan bij de beleving van consumenten: consumenten kopen vooral zuivelproducten omdat ze gewoon lekker zijn. Daarbij is het van belang een breed pakket zuivelproducten aan te bieden waardoor consumenten in hun aankopen kunnen variëren. Op de Roka Food Fair 2000 worden de nieuwe verpakkingen aan de afnemers getoond. Vanaf mei 2000 zijn de nieuwe verpakkingen in de winkels te vinden. De introductie wordt ondersteund door een uitgebreide marketingcampagne.

Organisatie
Op 21 februari verandert de naam van de werkmaatschappij in Friesche Vlag. In oktober 1999 zijn de organisaties van Coberco Zuivel en Friesche Vlag Nederland al samengevoegd op één locatie in Ede. Hierdoor wordt de kennis die aanwezig is over de totale markt voor dagverse en langhoudbare zuivel en koffieverrijkers beter benut. Doel van Friesche Vlag is consumenten een gevarieerd pakket lekkere zuivelproducten en koffieverrijkers aan te bieden en door een intensieve samenwerking met de afnemers de omzet en het rendement van de productcategorieën zuivel en koffieverrijkers te verbeteren. De verkoop- en marketingorganisatie is dan ook zodanig opgezet dat kan worden gewerkt volgens het principe van category management. De marketingorganisatie is gegroepeerd in de productcategorieën: basiszuivel, zuiveldranken, desserts, keukenzuivel en koffieverrijkers.

Friesche Vlag is de werkmaatschappij van Friesland Coberco Dairy Foods die zich met dagverse en langhoudbare zuivelproducten en koffieverrijkers richt op de Nederlandse markt. Op jaarbasis realiseert het een omzet van rond de 900 miljoen gulden. Bij Friesche Vlag werken 750 personen. Het kantoor van Friesche Vlag is gevestigd in Ede. Productiebedrijven zijn gevestigd in Arnhem, Groningen en Nijkerk. Daarnaast wordt een aantal producten zoals koffieverrijkers geproduceerd bij andere onderdelen van Friesland Coberco.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...