Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening nieuwe fabriek Domo Ingredients in Borculo

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Friesland Coberco Dairy Foods

28 april 2000

Borculo Domo Ingredients
Opening nieuwe fabriek Borculo

Domo Ingredients heeft 28 april 2000 in Borculo een nieuwe fabriek in gebruik genomen. De nieuwe installatie is speciaal ontwikkeld voor de productie van lactoses voor de farmaceutische industrie.

Op het terrein van Borculo Domo Ingredients aan de Needseweg in Borculo is de laatste 12 maanden hard gewerkt aan de bouw en de inrichting van de gespecialiseerde pharma plant. Na uitgebreide testen en succevolle eerste producties is 28 april de nieuwe installatie officieel in gebruik genomen. André Olijslager, voorzitter van de concerndirectie van Friesland Coberco Dairy Foods, verrichtte met het symbolisch slaan van het eerste tablet met farmalactose uit de nieuwe fabriek de openingshandeling.

Lactose (melksuiker) is door haar eigenschappen (persbaar, zuiver en homogeen) voor de farmaceutische industrie een uitstekende draagstof voor medicijnen. Ook bijvoorbeeld in inhalers voor onder andere astma patienten.

De producten kunnen door het combineren van technieken als zeven, malen, mixen en classificeren volgens de wensen van de klant flexibel worden geproduceerd. Het is mogelijk de lactosedeeltjes in elke gewenste grootte te leveren. Productontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met de farmaceutische klanten. In het belang van een volledige betrouwbaarheid van de producten gelden er zeer strenge hygiënische eisen. In de fabriek wordt er gewerkt volgens protocollen van de farmaceutische industrie (current good manufacturing method).

De nieuwe fabriek is het resultaat van het beleid van Borculo Domo Ingredients zich meer te richten op onderscheidende producten met hoge toegevoegde waarde. De producten voor de farmaceutische industrie worden verkocht onder de merknaam Lactochem.

Borculo Domo Ingredients is de werkmaatschappij van Friesland Coberco die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie, marketing en wereldwijde verkoop van hoogwaardige en onderscheidende ingrediënten en halffabrikaten op basis van wei en andere (zuivel)bestanddelen. Het assortiment bestaat onder andere uit diverse soorten lactose (melksuikers), eiwitrijke weiderivaten, opgevette weiderivaten, (diep) ontzoute weiproducten, weiconcentraten, creamers en gespecialiseerde ingrediënten (onder andere biofunctionele ingrediënten) en halffabrikaten. Dit alles ten behoeve van de voedings- en genotmiddelen-, de farmaceutische- en de gespecialiseerde diervoederindustrie. Belangrijke merken zijn Lactochem, Deminal, Domolat, Domovictus en Borcilac. In 1999 realiseerde Borculo Domo Ingredients een omzet van 657 miljoen gulden. Er werken 940 personen.


26 april 2000

Benoeming
J. Peelen in Raad van Commissarissen

De heer drs. Jan Peelen is met ingang van 1 mei 2000 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV. J. Peelen is tot begin mei lid van het Executive Committee met verantwoordelijkheid voor personeel en lid van de Raad van Bestuur van Unilever. Peelen beschikt over een grote internationale ervaring. Binnen Unilever heeft hij bij verschillende bedrijfsonderdelen financieel-economische en management functies vervuld. Zo was hij onder meer voorzitter van de Foods Executive, die verantwoordelijk was voor Unilevers totale voedingsmiddelenstrategie.

De Raad van Commissarissen van Friesland Coberco Dairy Foods is met deze benoeming volledig en bestaat in totaal uit twaalf leden. Acht hiervan zijn de leden van het bestuur van Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën en vier zijn externe commissarissen. Naast J. Peelen zijn dat J. Draijer, A.H. Land en A.J. Reeders. Peelen heeft inmiddels kennisgemaakt met de Ondernemingsraad.



17 april 2000

Benoemingen
Rinke Koopmans naar Frico Cheese
Bert Roetert naar Friesche Vlag

De concerndirectie van Friesland Coberco heeft het voornemen Rinke Koopmans te benoemen tot algemeen directeur van de werkmaatschappij Frico Cheese en Bert Roetert tot algemeen directeur van Friesche Vlag. Beiden zijn al werkzaam als algemeen directeur bij werkmaatschappijen van Friesland Coberco.

Rinke Koopmans (55) is nu algemeen directeur van Friesche Vlag. Hij zal 15 juli 2000 bij Frico Cheese in Wolvega als algemeen directeur beginnen. Sinds 1990 is hij algemeen directeur van Coberco Zuivel en recentelijk Friesche Vlag. Daarvoor was hij algemeen directeur van Coberco Omefa / Leo de Winter.

Bert Roetert (43) is sinds 1 januari 1998 algemeen directeur van Friesland Consumer Products. Eerder was hij algemeen directeur van Riedel Drankenindustrie. Daarvoor was hij ondermeer directeur marketing en verkoop Coffee & Groceries bij Sara Lee/DE. Bert Roetert zal 1 juli 2000 bij Friesche Vlag in Ede starten.

Rinke Koopmans en Bert Roetert rapporteren aan Luc Dahlhaus. Als gevolg van de benoeming van Koopmans bij Frico Cheese zal Luc Dahlhaus zich per 15 juli 2000 volledig kunnen richten op zijn taken als lid van de concerndirectie. Dit als gevolg van de beslissing in december 1999 om dubbelfuncties van zowel lid van de concerndirectie als algemeen directeur van een werkmaatschappij te beëindigen.

De betrokken ondernemingsraden wordt om advies gevraagd.



31 maart 2000

Beursdag Friesland Coberco Dairy Foods 30 maart 2000 Koers certificaat 114 gulden ex dividend

De koers van een certificaat van aandeel B in Friesland Coberco Dairy Foods is vastgesteld op 114 gulden (51,70 euro) gedaan / laten ex dividend.

De vorige koers van 27 januari was 125 gulden (56,70 euro). Op de interne beurs van 30 maart 2000 zijn 9.496 (dubbeltelling) van de 1,52 miljoen certificaten die in omloop zijn, verhandeld. De koers is tot stand gekomen op basis van het principe dat zoveel mogelijk orders konden worden uitgevoerd.

De eerstvolgende beursdag is op 25 mei 2000.


14 maart 2000

Jaarcijfers 1999
Friesland Coberco: winst 81 miljoen gulden

Friesland Coberco heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Hoewel de omzet met 2,8 procent is gestegen naar 8,9 miljard gulden is de nettowinst gedaald naar 81 miljoen gulden in 1999. Dit is 49 miljoen gulden lager (38 procent) dan de 130 miljoen gulden in 1998. Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas en de gevolgen van de dioxinecrisis. Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald.

Dividend
Van de nettowinst van 81 miljoen gulden wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst met 39 procent afgenomen van 18,14 tot 11,09 gulden. Per aandeel A bedraagt het dividend 3,65 gulden (vorig jaar 5,98) en per (certificaat van) aandeel B is het dividend 7,30 gulden (vorig jaar 11,96).

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 209 miljoen gulden. Dit is 101 miljoen gulden lager dan in 1998. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet is gedaald van 3,6 procent in 1998 tot 2,4 procent in 1999. Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld nettobedrijfskapitaal bedraagt in 1999 het bedrijfsresultaat 9,4 procent (1998: 14,3 procent).

De aanzienlijk lagere opbrengstprijzen van kaas, boter, melkpoeder en weiproducten hebben het bedrijfsresultaat in 1999 sterk negatief beïnvloed. De gevolgen van de dioxinecrisis hebben het bedrijfsresultaat met ongeveer 60 miljoen gulden, na belasting 40 miljoen gulden, verminderd.

Voor 1999 wordt een melkprijs ingeschat rond de 73,65 gulden per 100 kilogram melk (1998: 78,58, bij vergelijkbare gehaltes 78,15).

Netto-omzet
In 1999 is een netto-omzet gerealiseerd van 8.873 miljoen gulden. In vergelijking met het boekjaar 1998 betekent dit een stijging met 240 miljoen gulden (2,8 procent).

De netto-omzet is gestegen als gevolg van consolidaties. In 1999 zijn in de winst- en verliesrekening geconsolideerd Jamjoom Foremost (Saoedi Arabië) en de eind 1998 uitgebreide belangen in een aantal kaashandels. Zuivel-fabriek De Kievit is medio 1999 verworven en vanaf 1 juli 1999 geconsolideerd. Als gevolg van de genoemde acquisities en de deconsolidatie van Friesland Peru is per saldo de netto-omzet met 416 miljoen gulden (4,8 procent) gestegen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 1999 507 miljoen gulden. Dit is een toename van 206 miljoen gulden ten opzichte van de vergelijkbare kasstroom in 1998. De toename wordt verklaard door een daling van het werkkapitaal in 1999. In 1998 steeg het werkkapitaal met 60 miljoen gulden.

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 1999 250 miljoen gulden, hetgeen 61 miljoen gulden meer is dan in 1998, voornamelijk vanwege herstructureringsinvesteringen bij Frico Cheese. Er is in 1999 voor 25 miljoen gulden aan materiële vaste activa gedesinvesteerd (1998: 32 miljoen gulden). Inzake acquisities is in 1999 een bedrag van 211 miljoen gulden uitgegeven (1998: 34 miljoen gulden).

Vermogen en solvabiliteit
Het balanstotaal is in het verslagjaar met ruim 7 procent gestegen tot
3.776 miljoen gulden. Het groepsvermogen is gedaald met 45 miljoen gulden en bedraagt in een percentage van het balanstotaal per ultimo van het boekjaar 32,4 procent (1998: 36,0 procent). In het boekjaar is 137 miljoen gulden aan betaalde goodwill ten laste van het groepsvermogen gebracht (1998: 32 miljoen gulden). Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde leningen plus converteerbare leningen) bedraagt per ultimo 1999 1.338 miljoen gulden (35,4 procent van het balanstotaal).

Ontwikkelingen
Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas. Het wegvallen van de exportmarkten Rusland en Zuid-Amerika vanaf de tweede helft van 1998 door de economische situatie in deze regio's heeft geleid tot een hoog aanbod van generieke zuivelproducten binnen de Europese Unie met als gevolg lage opbrengstprijzen. De werkmaatschappijen Borculo Domo Ingredients, Frico Cheese en Friesland Coberco Butter Products zijn voor een belangrijk deel nog afhankelijk van generieke producten. Met name Frico Cheese is in de loop van het eerste halfjaar van 1999 geconfronteerd met een scherpe daling van de verkoopprijzen voor kaas, wat heeft geleid tot een lagere netto-omzet en resultaat.
Een andere oorzaak van het achterblijvende resultaat is de dioxine-affaire. Door de verontreiniging van veevoer met dioxine in België is een groot aantal Belgische voedingsmiddelen uit voorzorg uit de markt genomen. Door de onrust die hier wereldwijd door ontstond hebben veel overheden en afnemers, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, langere tijd blokkades opgeworpen, ook voor in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Deze blokkades hebben een negatieve invloed gehad op de omzet en hebben uiteindelijk het resultaat met netto 40 miljoen gulden negatief beïnvloed. Het herstel van aangetaste marktposities kost veel tijd en extra marktinvesteringen.

Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald. De verkoop van houdbare zuivelproducten heeft zich goed ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de verkoop van merkproducten in Nederland, de export vanuit Nederland als voor de in Azië en Afrika geproduceerde merkproducten. Het inspelen op de economische ontwikkeling in Azië door een aangescherpte merken- en distributiestrategie en het snelle herstel van de economische situatie en een aantal valuta in deze regio heeft geleid tot een forse verbetering van de resultaten van Friesland International en Friesland Consumer Products. Ook Riedel heeft een goed jaar gehad.

Vooruitzichten
In 2000 wordt een verbetering van de marktpositie en resultaten met onderscheidende merkproducten verwacht. Voor wat betreft generieke producten blijft Friesland Coberco echter nog sterk afhankelijk van de ontwikkeling van marktprijzen. Sinds de laatste maanden van 1999 herstellen de opbrengstprijzen voor kaas, boter en poeders zich enigszins ten opzichte van het tweede en derde kwartaal 1999. Wel liggen de opbrengstprijzen van deze producten voor een belangrijk deel nog altijd onder het niveau van 1998 en begin 1999. Anderzijds zullen de synergievoordelen als gevolg van bij de fusie, eind 1997, ingezette en voortgaande efficiency-maatregelen kunnen worden gerealiseerd.
Voor het jaar 2000 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een forse verbetering van de nettowinst verwacht ten opzichte van 1999. Overigens blijft het streven erop gericht om de bij de fusie aangegeven nettowinstdoelstelling van 175 à 200 miljoen gulden te realiseren.

Kerngegevens
(afgerond op miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven)
Resultaten 1999 1998 1997 1) 1996 1) 1995 1)
Netto-omzet 8.873 8.633 9.225 8.948 8.871
Bedrijfsresultaat 209 310 302 187 160
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 112 170 170 86 57
Nettowinst 81 130 90 53 22
Dividend

32 52 35 20 8
Balans
Balanstotaal 3.776 3.526 3.571 3.632 3.499
Netto bedrijfskapitaal 2) 2.052 2.154 2.115 2.174 2.003 Aansprakelijk vermogen 1.338 1.408 1.388 1.518 1.340 Groepsvermogen 1.224 1.269 1.225 1.318 1.109
Eigen vermogen


1.111 1.165 1.106 1.149 854
Cash flow
Kasstroom uit operationele activiteiten 507 301 330 182 51 Investeringen in materiële vaste activa 250 189 278 288 275 Afschrijvingen op materiële vaste activa

226 213 213 212 191
Verhoudingsgetallen (in procenten)
Bedrijfsresultaat / netto-omzet 2,4 3,6 3,3 2,1 1,8 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen / netto-omzet 1,3 2,0 1,8 1,0 0,6
Bedrijfsresultaat / gemiddeld netto bedrijfskapitaal 9,4 14,3 14,1 8,9 7,5
Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen 7,1 11,3 7,8 5,2 2,7 Groepsvermogen / balanstotaal 32,4 36,0 34,3 36,3 31,7 Aansprakelijk / balanstotaal

35,4 39,9 38,9 41,8 38,3
Per aandeel van ƒ 100 (in guldens)
Nettowinst 3) 11,09 18,14 12,95 7,54 3,09
Dividend per aandeel A 4) 3,65 5,98 6,15 4,90 2,00 Dividend per aandeel B 4) 7,30 11,96 14,80 4,90 2,00 Kasstroom uit operationele activiteiten 3)

69,39 42,06 47,36 26,10 7,31
Personeel (in aantallen)
Gemiddeld aantal werknemers 12.095 11.843 12.008 12.217 11.891 waarvan in Nederland 5.513 5.267 5.579 5.946 6.585 waarvan buiten Nederland 6.582 6.576 6.429 6.271 5.306
Verwerkte melk en leverende melkveehouderijbedrijven In 1999 is 5,3 miljard kilogram melk verwerkt (1998: 5,2) met 4,386 procent vet (1998: 4,439) en 3,469 procent eiwit (1998: 3,467). Per begin 2000 zijn er 13.346 melkveehouderijbedrijven die de melk aan Friesland Coberco leveren (1998: 14.163).

1) De 1995, 1996 en 1997 cijfers zijn pro forma, gebaseerd op de balans en winst- en verliesrekening van de rechtsvoorgangers. De balanscijfers 1997 en de hierop gebaseerde balansratio's zijn afkomstig uit de pro forma openingsbalans 1998. 2) De 1995, 1996 en 1997 cijfers zijn gebaseerd op de pro forma nettowinst en de pro forma operationele kasstroom berekend over het aantal geplaatste aandelen volgens de pro forma openingsbalans 1998. 3) Het dividend per aandeel A en per certificaat van aandeel B in 1995, 1996 en 1997 is gebaseerd op de winst en het aantal aandelen van FRIESLAND Dairy Foods Holding N.V. in 1995, 1996 en 1997. Op basis van de pro forma winst 1997, het aantal geplaatste aandelen volgens de openingsbalans 1998 en de dividend verdeelsleutel in 1998, zou het dividend in 1997 op aandelen A ƒ 4,46 en op certificaten van aandelen B ƒ 8,92 zijn geweest.
4) Het dividend per aandeel betreft het contant uit te betalen dividend.


24 februari 2000

Verhuisbericht

Op vrijdag 25 februari 2000 verhuist Friesland Coberco Dairy Foods naar een nieuw hoofdkantoor. Met ingang van maandag 28 februari is het hoofdkantoor gevestigd aan Blankenstein 142 te Meppel.

De verhuizing betreft de Concerndirectie en de concernstafafdelingen Central Marketing Co-ordination, Co-operative Affairs & Raw Materials (C&G), Corporate Affairs, Corporate Finance & Accounting, Corporate Human Resources (P&O), Corporate Innovation en Public Affairs. De concernstafafdeling Corporate ICT verhuist in april 2000 naar de locatie Blankenstein 104 in Meppel. Tot die tijd blijft Corporate ICT bereikbaar op het huidige adres aan Obrechtstraat 28 te Zwolle. Hiermee komen de locaties Industrieweg 17 in Meppel en Obrechtstraat 28 in Zwolle per 28 februari respectievelijk in april te vervallen. In verband met de verhuizing zijn onze medewerkers op vrijdag 25 februari niet bereikbaar.


28 januari 2000

Beursdag Friesland Coberco Dairy Foods 27 januari 2000

Koers certificaat 125 gulden
De koers van een certificaat van aandeel B in Friesland Coberco Dairy Foods is vastgesteld op 125 gulden (56,70 euro) gedaan / laten.
De vorige koers van 25 november 1999 was 127,50 gulden (57,90 euro). Op de interne beurs van 27 januari 2000 zijn 9.682 (dubbeltelling) van de 1,52 miljoen certificaten die in omloop zijn, verhandeld. De koers is tot stand gekomen op basis van het principe dat zoveel mogelijk orders konden worden uitgevoerd.

De eerstvolgende beursdag is op 30 maart 2000.


20 januari 2000

Samenvoeging zuivelproducten onder één merk

Coberco wordt Friesche Vlag
Friesche Vlag wordt de merknaam voor dagverse en langhoudbare zuivelproducten en koffieverrijkers van Friesland Coberco Dairy Foods in Nederland. Hierdoor verdwijnt vanaf mei 2000 de merknaam Coberco. Het samenvoegen van producten onder één merk past in het beleid van Friesland Coberco het aantal merken terug te brengen. Hierdoor kan meer ondersteuning aan individuele merken worden besteed. Ook wordt voor de consument en de afnemers duidelijker waar het merk voor staat en van wie de producten afkomstig zijn.

Op basis van onderzoek waarin bekendheid, associaties en waardering van de merknamen Friesche Vlag en Coberco zijn vergeleken, is gekozen voor de merknaam Friesche Vlag. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat het merk Friesche Vlag een positief imago heeft met een zeer hoge kwaliteitsuitstraling, dat het merk landelijk bekend is en dat consumenten het een passende merknaam vinden voor zowel langhoudbare als dagverse zuivel. Van het merk Coberco kan geconcludeerd worden dat consumenten zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de producten, maar dat het merk landelijk minder bekend is.

Sterker onder één merk
Het samenvoegen van producten onder één merk is noodzakelijk om zowel binnen de productcategorie zuivel als in concurrentie met andere product-categorieën, zoals frisdranken en koffie/thee, een kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en opvallend merk te hebben. De laatste jaren neemt de concurrentie internationaal toe, zowel van andere zuivelondernemingen als van huismerken van retailorganisaties. Het is belangrijk om steeds opnieuw met hoogwaardige innovatieve concepten in te spelen op de veranderingen in het koop- en consumptiegedrag van consumenten en tegelijkertijd om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren en verkopen. Door het toenemende aantal media, met als gevolg een sterke versnippering van de aandacht, wordt het steeds moeilijker om de consument te bereiken en een merkpersoonlijkheid op te bouwen en te onderhouden.

Nieuwe positionering
Friesche Vlag Het merkbeeld is gemoderniseerd. Herkenbaar element blijft de ruit met de Friesche pompeblêden. Het nieuwe beeldmerk komt op alle huidige Friesche Vlag producten en vervangt het Coberco merk op de dagverse zuivelproducten. Als thema is gekozen voor 'Zo lekker kan lekker zijn'. Dit thema sluit aan bij de beleving van consumenten: consumenten kopen vooral zuivelproducten omdat ze gewoon lekker zijn. Daarbij is het van belang een breed pakket zuivelproducten aan te bieden waardoor consumenten in hun aankopen kunnen variëren. Op de Roka Food Fair 2000 worden de nieuwe verpakkingen aan de afnemers getoond. Vanaf mei 2000 zijn de nieuwe verpakkingen in de winkels te vinden. De introductie wordt ondersteund door een uitgebreide marketingcampagne.

Organisatie
Op 21 februari verandert de naam van de werkmaatschappij in Friesche Vlag. In oktober 1999 zijn de organisaties van Coberco Zuivel en Friesche Vlag Nederland al samengevoegd op één locatie in Ede. Hierdoor wordt de kennis die aanwezig is over de totale markt voor dagverse en langhoudbare zuivel en koffieverrijkers beter benut. Doel van Friesche Vlag is consumenten een gevarieerd pakket lekkere zuivelproducten en koffieverrijkers aan te bieden en door een intensieve samenwerking met de afnemers de omzet en het rendement van de productcategorieën zuivel en koffieverrijkers te verbeteren. De verkoop- en marketingorganisatie is dan ook zodanig opgezet dat kan worden gewerkt volgens het principe van category management. De marketingorganisatie is gegroepeerd in de productcategorieën: basiszuivel, zuiveldranken, desserts, keukenzuivel en koffieverrijkers.

Friesche Vlag is de werkmaatschappij van Friesland Coberco Dairy Foods die zich met dagverse en langhoudbare zuivelproducten en koffieverrijkers richt op de Nederlandse markt. Op jaarbasis realiseert het een omzet van rond de 900 miljoen gulden. Bij Friesche Vlag werken 750 personen. Het kantoor van Friesche Vlag is gevestigd in Ede. Productiebedrijven zijn gevestigd in Arnhem, Groningen en Nijkerk. Daarnaast wordt een aantal producten zoals koffieverrijkers geproduceerd bij andere onderdelen van Friesland Coberco.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie