Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorjaarsnota 2000 gemeente Maastricht

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maastricht

027 Voorjaarsnota 2000: gezonde spanning tussen ambitie en kwaliteit

28 april 2000

De voorjaarsnota 2000, die het college van BenW presenteert, schetst de beleidsmatige en financiële kaders voor de jaren 2001-2004.

Uitvoering ontwikkelingsprogramma
Voor de komende jaren ligt het accent op het uitvoeren van die projecten die voortkomen uit de Stadsvisie 2010 en zijn vastgelegd in het onwikkelingsprogramma 2000 - 2004. De twaalf programma's uit dit ontwikkelingsprogramma bestaan uit vele onderliggende projecten, die de komende jaren worden uitgevoerd. De programma's variëren van onder andere armoede- en zorgbeleid tot verbetering van milieu en versterking van de economische structuur (zie paragraaf 2.1 en 2.2 van de voorjaarsnota). Met dit ambitieuze programma investeert de stad in een versterking van de kwaliteit van leven in Maastricht op zowel sociaal, fysiek als economisch terrein. De komende jaren wil de gemeente zich volop concentreren op de uitvoering van deze programma's. In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat hiervoor in de periode 2001-2004 een bedrag van 226 miljoen beschikbaar is, afkomstig van rijk, provincie, EU en de gemeente Maastricht. Dit bedrag is niet vrij besteedbaar maar moet op basis van gemaakte afspraken, worden ingezet voor het realiseren van projecten uit het vastgestelde ontwikkelingsprogramma. De bedoeling is dit bedrag op een zodanige wijze in te zetten dat met iedere gulden overheidsgeld negen gulden privaat geld wordt aangetrokken (multiplier-effect). Er zal veel tijd en aandacht besteed worden om deze programma's samen met externe partijen waaronder corporaties, provincie, private investeerders en burgers van de stad te realiseren.

Grote projecten
De komende jaren gaat Maastricht sparen voor de op stapel staande projecten, waaronder de herstructurering van de Westelijke Maasoever (Noord-West entree, Markt-Maas en Maaskruisend verkeer) en de aanpak van de A2-traverse. Realisatie van deze projecten is zo belangrijk omdat ze zowel op het terrein van werkgelegenheid, economische structuurversterking, leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid belangrijke doelen realiseren. Zo lost de A2-traverse niet alleen het fileprobleem op de A2 op, maar levert zij een essentiële bijdrage aan het oplossen van de milieuproblematiek langs het tracé. Voor beide projecten geldt dat de financiële consequenties nog niet geheel te overzien zijn. In totaal wordt hiervoor een bedrag van circa 120 miljoen gulden gereserveerd. In deze projecten komt ook het multiplier-effect tot uitdrukking.
De aanpak van de na-oorlogse buurten is eveneens een speerpunt in het onwikkelingsprogramma. In 10 buurten zal de gemeente zich samen met de corporaties inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. De Gemeente zal haar inzet laten aansluiten op de herstructureringsplannen van de corporaties. Op basis van het eerder dit jaar afgesloten convenant zullen de corporaties ruim 800 miljoen gulden investeren in deze buurten. Daarnaast is er een gezamenlijk fonds van 20 miljoen gulden beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid. Binnen het programma arbeidsmarktbeleid is het college er veel aangelegen om het Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh (ROC)voor de stad te behouden. Het ROC verzorgt een breed scala aan beroeps-en educatie-opleidingen. De huidige huisvesting is niet ideaal. Daarom wordt nu onderzocht hoe door herschikking van gebouwen samen met Trajectum gemeenschappelijke huisvesting gerealiseerd kan worden. De gemeente zal hiervoor ca.10 miljoen moeten investeren.
Investeren in kwaliteit
Oog voor reële uitvoerbaarheid van alle programma's in combinatie met het verbeteren van de kwaliteit van de producten en de organisatie is een belangrijk thema binnen deze voorjaarsnota. Sleutelwoorden hierbij zijn: energie niet versnipperen, maar gericht inzetten en investeren in kwaliteit van organisatie en hiermee in de dienstverlening naar de burgers.
Lokale lasten
Voor wat betreft de ontwikkeling van de lokale lasten voor de burger begint het meer gematigde tarievenbeleid zijn vruchten af te werpen. Stond Maastricht vorig jaar nog op de tweede plaats op de lijst van gemeenten met de hoogste lokale lasten, nu is onze gemeente met een gemiddelde woonlast van fl 1.325,75 per jaar 'gezakt' naar de vijfde plaats. Naar verwachting zal Maastricht de komende jaren nog meer dalen op deze ranglijst. De lastenbeheersing komt eveneens tot uitdrukking in het voornemen om de verwachte forse waardestijging van de woningen en panden, die onder meer tot uitdrukking komt in de hoogte van de onroerend-zaakbelasting (OZB), niet als voordeel in de gemeentekas te laten vloeien. De bedoeling van het college is de gemiddelde waardestijging van 60% bij woningen en 30% bij niet-woningen te corrigeren met een verlaging van het tarief. Ondanks deze inzet van het college zit het systeem wettelijk zò in elkaar dat in individuele gevallen een voor- of nadeel optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Hoe dit concreet uitpakt zal blijken bij de begroting 2001 in het najaar.

Financiële positie
Het financieel meerjarenperspectief wordt gekenmerkt door twee dominante ontwikkelingen. In de eerste plaats is er de druk op de begroting door het actueel worden van een aantal exploitatie risico's. En op de tweede plaats gaan gemeenten mee profiteren van de gunstige financiële ontwikkelingen op rijksniveau. Het rijk stelt extra geld beschikbaar voor onder andere onderwijs, zorg en veiligheid. Een deel van dit geld komt ook ten goede aan de gemeenten. Daarnaast zal ook het Gemeentefonds groeien. Deze groei helpt uiteraard bij het sluitend houden van de begroting. Maatregelen om financiële risico's te beheersen zullen echter niet uit het oog verloren mogen worden. Overigens sluit de jaarrekening 1999 met een bescheiden positief resultaat van 0,9 mln.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie