Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag goedgekeurde dossiers van de Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 28 APRIL 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering onderschrijft de conclusies van de Europese Top van Lissabon. Met het oog op de tijdige implementatie ervan wordt een interkabinettenwerkgroep opgericht. Elke betrokken ministers zal in overleg met zijn/haar administratie of Vlaamse openbare instel- ling(en) de nodige actieplannen uitwerken, en de minis- ter-president zal de opvolging van de Top van Lissabon coördineren. Minister-president Patrick Dewael en de Vlaamse ministers Vogels, Vanderpoorten, Landuyt en Van Mechelen worden afgevaardigd naar de Intergouvernementele Commissie Lissabon.


* * *

Ter vervanging van mevr. Iris Van Riet, die ontslag genomen heeft nadat zij in juni 1999 verkozen was als senator, wordt mevr. Anita Van den Wouwer aangesteld als lid van de Gemengde Commissie die uitvoering moet geven aan het Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverdrag van 1995. Mevr. Van den Wouwer is advocate en plaatsvervangend vrederechter in Sint-Truiden.


* * *

Inspecteur van Financiën Wouter De Rijck wordt aangesteld als auditor van het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. Hij volgt dhr. Chris De Witte, eveneens Inspecteur van Financiën, op.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het Programmadecreet bij de Begrotingscontrole 2000 goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Mieke VOGELS :

Op 8/6/1999 keurde de vorige Vlaamse regering een besluit goed dat het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor informatie, commu- nicatie en vorming in de welzijnssector" (CICOV) regelt. Zij legde dit besluit evenwel niet voor advies voor aan de Raad van State. Met het oog op de rechtszekerheid beslist de Vlaamse regering nu hetzelfde (maar legistiek bijgewerkte) besluit opnieuw principieel goed te keuren en het voor advies voor te leggen aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Johan SAUWENS :

Eerder dit jaar besliste de Vlaamse regering een entiteit Interne Audit in het ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap op te richten. Na onderhandelingen met de vakbon- den keurt zij nu opnieuw principieel drie besluiten goed die uitvoering geven aan deze beslissing. Ook het ontwerp van Charter van de Interne Audit wordt principi- eel goedgekeurd. Twee besluiten, nl. dat betreffende de oprichting en werking van de Interne Audit en het perso- neelsstatuut van de entiteit, zullen nog voor advies wor- den voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het onderzoek en het ruimen van wrakken en wrakresten in de maritieme toegangswegen naar de Westerschelde wordt gegund aan de TV Bergingswerken voor een bedrag van 580,3 miljoen fr. De uitvoering van de werken zal gebeuren in afzonderlijke deelopdrachten, die opgemaakt zullen worden na de studie van de te ruimen wrakken. Ook deze studie maakt deel uit van de gunning.


* * *

De Conventie van Oslo ter voorkoming van zeeverontreini- ging door het storten van afval is in 1998 vervangen door het zgn. OSPAR-verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan. Dit noodzaakt een aanpassing van de terminologie van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en de Vlaamse overheid inzake het storten van baggerspecie en een aanpassing van de samenstelling van de ambtelijke werkgroep. De Vlaamse regering keurt deze aanpassingen nu goed.


* * *

De Vlaamse regering neemt nota van de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie van Mobiliteit en Tele- communicatie. Zij bevestigt de agendapunten die de Vlaamse minister van Mobiliteit op de agenda van de Con- ferentie geplaatst heeft. Het gaat o.m. om het Geweste- lijk Expressnet rond Brussel, de gefaseerde realisatie van de tariefintegratie in en rond Brussel, fiscale mobiliteitsmaatregelen, de herwaardering van de stations en stationsomgevingen in het algemeen en in de regio rond Brussel in het bijzonder, het verderzetten van de projec- ten voor trein-bus aansluitingen, de organisatie van een mobiliteitsinformatiecentrum, de herziening, coördinatie en modernisering van de verkeerswetgeving (met bijzondere aandacht voor de veiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer), en een volledige herziening van het samenwerkingsakkoord tussen federale regering en gewesten over het openbaar vervoer.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist aan vzw Brugge 2002 een tota- le subsidie van 200 miljoen fr. toe te kennen als tege- moetkoming in de kosten voor de organisatie van Brugge Culturele Hoofdstad 2002.


* * *

Aan DeSingel Internationaal Kunstencentrum in Antwerpen wordt een subsidie van maximaal 21,5 miljoen fr. toege- kend voor de internationale werking van het Kunstencen- trum in 2000.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Enkele in 1998 en 1999 door de Europese Commissie uitgevoerde audits op door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde projecten hebben onrust veroorzaakt in het werkveld van organisaties die in Vlaanderen actief zijn rond opleidings- en begeleidingsacties voor werkzoekenden en werknemers. De Vlaamse regering bepaalt nu de houding die zij verder zal aannemen m.b.t. deze problematiek.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Mevr. Daniëlle Raspoet wordt benoemd als navorser bij het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.


* * *

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoog- dringend advies te vragen over het reeds eerder principi- eel goedgekeurde uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening dat de werken en handelingen bepaalt die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigd ambtenaar.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoerings- besluit bij het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening goed. Het besluit stelt de nadere regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de provinciale en gemeente- lijke commissies voor ruimtelijke ordening vast. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de nadere regels voor de aanvraag en afgifte van een planologisch attest bepaalt.

* * *

Een uitvoeringsbesluit van 29/9/1993 bij het Decreet van 23/6/1993 dat de wet op de Ruimtelijke Ordening aanvult met een artikel 88, bepaalt de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarin de bepalingen van artikel 43 6 1ste lid, 7 1ste lid en 8 van het gecoördineerde Decreet Ruimtelijke Ordening niet kunnen worden toegepast. Uit een recent arrest van de Raad van State is gebleken dat dit uitvoeringsbesluit vermoedelijk onwettelijk tot stand gekomen is, omdat het advies van de Raad van State niet ingewonnen werd. Om geen rechtsonze- kerheid in stand te houden, keurt de Vlaamse regering, deze keer nà advies van de Raad van State, definitief een nieuw besluit goed dat de bepalingen van het besluit uit 1993 overneemt en herformuleert, met beperkte inhoudelij- ke wijzigingen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de ambtenaren aanwijst die bevoegd zijn om de misdrijven inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Decreet Ruimte- lijke Ordening goed betreffende de administratieve geld- boete voor het overtreden van een bekrachtigd stakings- bevel.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de gewestelijke adminis- traties en instellingen aanwijst die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuur- plan.


* * *

De Vlaamse regering bepaakt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking in het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé tot wijziging van het Decreet van 1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Het voorstel van decreet wil het leegstand- en verwaarlozingsdecreet verzoenen met de bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet.

-----

einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie