Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag goedgekeurde dossiers van de Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 28 APRIL 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering onderschrijft de conclusies van de Europese Top van Lissabon. Met het oog op de tijdige implementatie ervan wordt een interkabinettenwerkgroep opgericht. Elke betrokken ministers zal in overleg met zijn/haar administratie of Vlaamse openbare instel- ling(en) de nodige actieplannen uitwerken, en de minis- ter-president zal de opvolging van de Top van Lissabon coördineren. Minister-president Patrick Dewael en de Vlaamse ministers Vogels, Vanderpoorten, Landuyt en Van Mechelen worden afgevaardigd naar de Intergouvernementele Commissie Lissabon.


* * *

Ter vervanging van mevr. Iris Van Riet, die ontslag genomen heeft nadat zij in juni 1999 verkozen was als senator, wordt mevr. Anita Van den Wouwer aangesteld als lid van de Gemengde Commissie die uitvoering moet geven aan het Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverdrag van 1995. Mevr. Van den Wouwer is advocate en plaatsvervangend vrederechter in Sint-Truiden.


* * *

Inspecteur van Financiën Wouter De Rijck wordt aangesteld als auditor van het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. Hij volgt dhr. Chris De Witte, eveneens Inspecteur van Financiën, op.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het Programmadecreet bij de Begrotingscontrole 2000 goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Mieke VOGELS :

Op 8/6/1999 keurde de vorige Vlaamse regering een besluit goed dat het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor informatie, commu- nicatie en vorming in de welzijnssector" (CICOV) regelt. Zij legde dit besluit evenwel niet voor advies voor aan de Raad van State. Met het oog op de rechtszekerheid beslist de Vlaamse regering nu hetzelfde (maar legistiek bijgewerkte) besluit opnieuw principieel goed te keuren en het voor advies voor te leggen aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Johan SAUWENS :

Eerder dit jaar besliste de Vlaamse regering een entiteit Interne Audit in het ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap op te richten. Na onderhandelingen met de vakbon- den keurt zij nu opnieuw principieel drie besluiten goed die uitvoering geven aan deze beslissing. Ook het ontwerp van Charter van de Interne Audit wordt principi- eel goedgekeurd. Twee besluiten, nl. dat betreffende de oprichting en werking van de Interne Audit en het perso- neelsstatuut van de entiteit, zullen nog voor advies wor- den voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het onderzoek en het ruimen van wrakken en wrakresten in de maritieme toegangswegen naar de Westerschelde wordt gegund aan de TV Bergingswerken voor een bedrag van 580,3 miljoen fr. De uitvoering van de werken zal gebeuren in afzonderlijke deelopdrachten, die opgemaakt zullen worden na de studie van de te ruimen wrakken. Ook deze studie maakt deel uit van de gunning.


* * *

De Conventie van Oslo ter voorkoming van zeeverontreini- ging door het storten van afval is in 1998 vervangen door het zgn. OSPAR-verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan. Dit noodzaakt een aanpassing van de terminologie van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en de Vlaamse overheid inzake het storten van baggerspecie en een aanpassing van de samenstelling van de ambtelijke werkgroep. De Vlaamse regering keurt deze aanpassingen nu goed.


* * *

De Vlaamse regering neemt nota van de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie van Mobiliteit en Tele- communicatie. Zij bevestigt de agendapunten die de Vlaamse minister van Mobiliteit op de agenda van de Con- ferentie geplaatst heeft. Het gaat o.m. om het Geweste- lijk Expressnet rond Brussel, de gefaseerde realisatie van de tariefintegratie in en rond Brussel, fiscale mobiliteitsmaatregelen, de herwaardering van de stations en stationsomgevingen in het algemeen en in de regio rond Brussel in het bijzonder, het verderzetten van de projec- ten voor trein-bus aansluitingen, de organisatie van een mobiliteitsinformatiecentrum, de herziening, coördinatie en modernisering van de verkeerswetgeving (met bijzondere aandacht voor de veiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer), en een volledige herziening van het samenwerkingsakkoord tussen federale regering en gewesten over het openbaar vervoer.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist aan vzw Brugge 2002 een tota- le subsidie van 200 miljoen fr. toe te kennen als tege- moetkoming in de kosten voor de organisatie van Brugge Culturele Hoofdstad 2002.


* * *

Aan DeSingel Internationaal Kunstencentrum in Antwerpen wordt een subsidie van maximaal 21,5 miljoen fr. toege- kend voor de internationale werking van het Kunstencen- trum in 2000.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Enkele in 1998 en 1999 door de Europese Commissie uitgevoerde audits op door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde projecten hebben onrust veroorzaakt in het werkveld van organisaties die in Vlaanderen actief zijn rond opleidings- en begeleidingsacties voor werkzoekenden en werknemers. De Vlaamse regering bepaalt nu de houding die zij verder zal aannemen m.b.t. deze problematiek.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Mevr. Daniëlle Raspoet wordt benoemd als navorser bij het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.


* * *

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoog- dringend advies te vragen over het reeds eerder principi- eel goedgekeurde uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening dat de werken en handelingen bepaalt die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigd ambtenaar.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoerings- besluit bij het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening goed. Het besluit stelt de nadere regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de provinciale en gemeente- lijke commissies voor ruimtelijke ordening vast. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de nadere regels voor de aanvraag en afgifte van een planologisch attest bepaalt.

* * *

Een uitvoeringsbesluit van 29/9/1993 bij het Decreet van 23/6/1993 dat de wet op de Ruimtelijke Ordening aanvult met een artikel 88, bepaalt de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarin de bepalingen van artikel 43 6 1ste lid, 7 1ste lid en 8 van het gecoördineerde Decreet Ruimtelijke Ordening niet kunnen worden toegepast. Uit een recent arrest van de Raad van State is gebleken dat dit uitvoeringsbesluit vermoedelijk onwettelijk tot stand gekomen is, omdat het advies van de Raad van State niet ingewonnen werd. Om geen rechtsonze- kerheid in stand te houden, keurt de Vlaamse regering, deze keer nà advies van de Raad van State, definitief een nieuw besluit goed dat de bepalingen van het besluit uit 1993 overneemt en herformuleert, met beperkte inhoudelij- ke wijzigingen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de ambtenaren aanwijst die bevoegd zijn om de misdrijven inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Decreet Ruimte- lijke Ordening goed betreffende de administratieve geld- boete voor het overtreden van een bekrachtigd stakings- bevel.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de gewestelijke adminis- traties en instellingen aanwijst die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuur- plan.


* * *

De Vlaamse regering bepaakt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking in het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé tot wijziging van het Decreet van 1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Het voorstel van decreet wil het leegstand- en verwaarlozingsdecreet verzoenen met de bepalingen van het Bodemsaneringsdecreet.

-----

einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...