Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over gevangenis Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over penitentiaire inrichting zoetermeer
Gemaakt: 28-4-2000 tijd: 15:19


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


27 april 2000

In antwoord op uw brief van 12 april 2000, kenmerk 2990009750, deel ik u mee dat de vragen van het lid Rabbae omtrent de situatie in de P.I. Zoetermeer, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoord op de kamervragen van het lid Rabbae (Groen Links) aan de minister van Justitie over de situatie in de penitentiaire inrichting in Zoetermeer (ingezonden 11 april 2000, nr. 2990009750)


1.

De verantwoordelijke accountmanager van de directie Gevangeniswezen heeft de situatie in de P.I. Zoetermeer in beeld gebracht op grond van:

Gesprekken met de Algemeen directeur en unitdirecteuren;

Het rapport van een in december 1999 uitgevoerde audit, welke in het kader van het INK-model door een niet aan de inrichting verbonden auditteam is uitgevoerd. In het auditrapport is op basis van het INK-model, het kwaliteitsniveau van de inrichting in beeld gebracht.

Het verslag van een werkbezoek daterend van 19 november 1999 van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. Dit is een onafhankelijke instantie welke de Minister adviseert over het gevangeniswezen. De Centrale Raad heeft in het kader van het werkbezoek gesproken met het management, executief personeel, hulpverleners, activiteitenbegeleiders, een vertegenwoordiging van de Commissie van toezicht alsmede een afvaardiging van de gedetineerden.

In het kader van het onderzoek door de accountmanager zijn geen gedetineerden gehoord. Hiervoor is gekozen omdat de gedetineerdencommissie nadrukkelijk heeft aangegeven dat er sprake is van een individuele actie van één gedetineerde, waarvan de overige gedetineerden inmiddels afstand hebben genomen. Het feit dat een groot aantal gedetineerden in het begin van de actie een steunbetuiging ondertekend heeft teneinde de hongerstaker te steunen, impliceert niet dat zij achter de klachten van deze gedetineerde staan. Zij hebben enkel een steunbetuiging ondertekenden en niet de verklaring van betrokkene, met daarin de opsomming van de klachten. De gedetineerdencommissie heeft zich schriftelijk gedistantieerd van de verklaring van deze gedetineerde en de manier waarop hij zijn wensen tracht af te dwingen.


2. In het onderzoek zijn alle onderwerpen uit de verklaring van de betreffende gedetineerden bekeken. Hieronder zal ik kort ingaan op de specifiek door u genoemde onderwerpen.

Arbeid: Ten aanzien van de arbeid is bekend dat deze enige tijd niet optimaal heeft gefunctioneerd. Het grootste probleem is het te kort aan werk door een gebrek aan opdrachtgevers. Getracht wordt de acquisitie inspanningen te vergroten, waarvoor een interim manager bedrijfsvoering is aangesteld. Er wordt echter niet verwacht dat het arbeidsaanbod op korte termijn aanzienlijk zal vergroten. De overige klachten die de betrokken gedetineerde in het kader van de arbeid noemt hebben betrekking op een landelijk ingevoerde regeling arbeidsbeloning en betreft derhalve geen specifieke aangelegenheid van de P.I. Zoetermeer.

Onderwijs: Ten aanzien van het onderwijs is eveneens bekend dat het onderwijsaanbod enige tijd beperkt is geweest. De formatie van onderwijskrachten binnen de P.I. Zoetermeer bedraagt twee fte's. Door langdurige ziekte is het onderwijsaanbod beperkt geweest. Om die reden heeft de directie een additionele formatieplaats aan het onderwijs toegekend, welke per 1 november 1999 is ingevuld. Vanaf dat moment was er sprake van één functionerende onderwijskracht. Per 1 januari heeft een oorspronkelijk zittende onderwijzer zijn ontslag genomen, welke functie op 1 april is ingevuld. Hierdoor zijn er thans twee onderwijskrachten werkzaam. Aangezien de getroffen maatregelen ertoe hebben geleid dat er op dit moment sprake is van een volwaardig functionerende onderwijs bezetting, zijn nadere maatregelen niet geïndiceerd.

Medische zorg: De medische zorg binnen de inrichting is adequaat en wordt naar behoren uitgevoerd. De medische dienst is gedurende de werkdagen alsmede gedurende een aantal uren op zaterdag aanwezig. Buiten kantooruren kan zo nodig een beroep worden gedaan op de dienstdoende piketarts.

Recreatie: De verklaring van betrokkene had geen betrekking op de recreatie. De recreatie is derhalve geen onderwerp van het onderzoek geweest. Wel is in het gesprek met de directeur door de Gedetineerdencommissie aangegeven dat de huidige recreatiemogelijkheden (tv-kijken, biljart, kaarten etc) door gedetineerden te beperkt wordt gevonden en gedetineerden gedurende de recreatie graag de beschikking over fitnessapparatuur zouden krijgen. Laatstgenoemd verzoek wordt door de directeur niet ingewilligd omdat alleen onder begeleiding van een opgeleide sportinstructeur van fitnessapparatuur gebruik mag worden gemaakt. Wel wordt naar aanleiding van de opmerking van de Gedetineerdencommissie op dit moment onderzocht welke andere maatregelen getroffen kunnen worden om het verblijf op de afdeling te veraangenamen.

Voedsel: De voeding wordt door een professionele cateraar aangeleverd. De maaltijden worden dagelijks gecontroleerd door een unitdirecteur of een daartoe aangewezen personeelslid. Daarnaast checkt de Keuringsdienst van Waren op gezette tijden de kwaliteit van de verstrekte maaltijden. Bij deze controles is niet gebleken dat de maaltijden niet voldoen aan de daartoe gestelde normen. Nadere maatregelen zijn derhalve niet geïndiceerd.


3. Nee, ik ben niet van plan alsnog een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de situatie in de P.I. Zoetermeer. De situatie in de P.I. Zoetermeer is naar mijn mening voldoende in beeld gebracht, waarbij ik onderken dat het noodzakelijk is de situatie in de P.I. Zoetermeer op een aantal aspecten te verbeteren. Teneinde deze verbeteringen door te voeren is reeds een veranderingstraject ingezet. Een onafhankelijk onderzoek zal naar verwachting geen meerwaarde bieden. Naar mijn mening zal een onafhankelijk onderzoek evenmin meerwaarde hebben in de zin van het creëren van een draagvlak. In het overleg met de Gedetineerdencommissie worden zaken omtrent de gedetineerden besproken en worden gedetineerden geïnformeerd over het verloop van het veranderingstraject dat voor de P.I. Zoetermeer is opgesteld. Zoals in vraag 1 aangegeven blijkt het hier om een individuele actie van een gedetineerde te gaan. Deze gedetineerde alsmede zijn advocaat zijn geïnformeerd over het feit dat onderkend wordt dat een aantal zaken in de P.I. Zoetermeer verbetering behoeft en het daartoe ingezette veranderingstraject. Het betreft hier echter een gedetineerde die geen enkel vertrouwen heeft in de justitiële autoriteiten waaronder de directie van de P.I. Zoetermeer, de directie Gevangeniswezen, alsmede de onafhankelijke toezichthoudende instanties en door middel van hongerstakingen probeert zijn wensen af te dwingen. De actie van deze individuele gedetineerde rechtvaardigt naar mijn mening niet het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Dit neemt overigens niet weg dat ik van mening ben dat getracht moet worden de huidige situatie van de betreffende gedetineerde te wijzigen. Op dit moment wordt bekeken op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. Derhalve zal het Penitentiaire Selectiecentrum, welk centrum specifiek is toegerust gedragskundige adviezen uit te brengen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de detentie, gevraagd worden mij nader te adviseren over mogelijkheden voor het vervolg.

4. Betrokkene heeft zijn hongerstaking op 18 april 2000 beëindigd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie