Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op Kamervragen over dubbelwandige tankers

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over dubbelwandige tankers
Gemaakt: 28-4-2000 tijd: 15:16

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
27 april 2000

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Van der Steenhoven en Ravestein over dubbelwandige tankers.


1. Heeft u kennis genomen van de mailbrief van Nieuwsblad Transport van 20 maart 2000 "Netelenbos tegen verplichting dubbelwandige tankers"? Bent u inderdaad van plan u in de transportraad te verzetten tegen een verplichting op dubbelwandige tankers, en wel vanwege economische motieven? Zo ja, waarom heeft u zich niet in dergelijke expliciete bewoordingen uitgelaten middels de geannoteerde agenda of in de transportraadsvergadering met de Vaste Kamercommissie?
Ik verzet mij niet tegen dubbelwandige tankers om de eenvoudige reden dat Nederland partij is bij het MARPOL-verdrag, waarin dubbelwandige tankers al vanaf 1995 zijn voorgeschreven.

De geannoteerde agenda voor de Transportraad van 28 maart 2000 is besproken tijdens het AO van 16 maart 2000. Verschillende aspecten van de Erikaramp zijn in het AO aan de orde geweest; onder andere de kwestie van dubbelwandigheid/ enkelwandigheid en de problematiek van de doorvaarders. Besluitvorming over mogelijke aanscherping van regelgeving dient niet alleen op Europees, maar ook mondiaal niveau dient plaats te vinden. Ik denk daarbij vooral aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Momenteel wordt in EU verband naar aanleiding van de ramp met de "ERIKA", op initiatief van de Europese Commissie, overleg gevoerd over mogelijke aanscherping van Europese regelgeving. De door de Commissie recent ontwikkelde voorstellen voor aanscherping van havenstaatcontrole en het toezicht op klassebureaus worden door mij gesteund. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal initiatieven nemen om de Europese voornemens in IMO-kader te bespreken, zodat de Europese Unie en de IMO, uiterlijk 2002, tegelijkertijd de nodige beslissingen kunnen nemen.


2. Bent u op de hoogte van het feit dat in de VS voor de kusten van diverse staten een uitfaseringsregeling van zeeschepen met enkelwandige tankers verplicht is, strenger dan in de rest van de wereld? Om welke reden meent u dat de Europese Unie soepeler regels dient te handhaven rond dubbelwandigheid van tankers dan de VS?
Ja, ik ben op de hoogte van het regime onder de Oil Pollution Act 1990. Internationaal zijn maatregelen tot uitfasering van enkelwandige tankers overeengekomen in het kader van het verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL). De artikelen 13F en 13G van Bijlage I bij genoemd verdrag geven uiterste data waarop enkelwandige tankers uit de vaart moeten zijn genomen dan wel moeten zijn aangepast met technische maatregelen om na bepaalde vastgestelde data nog een beperkte tijd in de vaart te kunnen blijven. Praktisch gesproken leiden deze maatregelen ertoe dat na 2025 geen enkelwandige tankers meer in de vaart zijn en dat sinds 1995 geen enkelwandige tankers meer in de vaart worden gebracht. Uitfaseringstermijnen behoren naar mijn mening bij voorkeur internationaal te worden vastgesteld, in IMO-kader.


3. Is het waar dat uw ambtenaren op de IMO conferentie van 6-13 maart 2000 hebben verklaard dat Nederland niets onderneemt op het gebied van dubbelwandige tankers buiten de IMO om? Zo ja, waarom?
De Nederlandse delegatieleider heeft zich niet over dubbelwandige tankers uitgelaten. Wel heeft hij in een interventie, passende in de context van het lopende debat, aangegeven nog niet te kunnen zeggen welke maatregelen naar aanleiding van de ramp gepast zouden kunnen zijn. In de context van het debat had deze opmerking betrekking op de breed gedragen opvatting dat allereerst duidelijkheid zou moeten bestaan over de oorzaken van de ramp. Daarmee werd ook het Nederlandse standpunt weergegeven dat maatregelen voor vervroegde uitfasering van enkelwandige tankers niet unilateraal door de EU zouden moeten worden genomen, maar internationaal, in de IMO, aan de orde zouden moeten worden gesteld. Dit standpunt is ook verwoord in mijn antwoord van 10 maart 2000 op de brief die naar aanleiding van de ramp met de Erika door de Secretaris Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie op 7 februari 2000 aan de Europese Transportministers is geschreven.


4. Bent u bereid om in de komende transportraad te werken aan een gezamenlijk EU-standpunt voor in de Maritime Safety Committee van de IMO van aanstaande mei, met het doel in IMO-verband te komen tot een eis voor dubbelwandige tankers?
In de transportraad van 28 maart heb ik toegezegd dat Nederland een voorstel zal voorbereiden voor de zitting van het Marine Environment Protection Committee van de IMO in oktober van dit jaar. Ik streef er naar dit voorstel en marge van de zitting van het Maritime Safety Committee van de IMO in mei van dit jaar met andere landen te doen bespreken.


5. Bent u bereid om tot voorstellen in de EU te komen voor verplichting tot dubbelwandigheid en een effectieve handhaving hiervan, indien in de Maritime Safety Committee van aanstaande mei geen concrete afspraken worden gemaakt?
Nee. Een verplichting tot dubbelwandigheid bestaat reeds. Zie tevens het antwoord de vragen 1, 2 en 4.


6. Bent u bereid om u in de aanstaande transportraad positief op te stellen ten aanzien van suggesties om de zeescheepvaart veiliger te maken middels dubbelwandige tankers? Bent u bereid aan te dringen op een goede handhaving van de EU en IMO-regelgeving?
Zie het antwoord op vraag 4. Ik hecht groot belang aan effectieve handhaving van de internationale en Europese veiligheidsregels voor de zeescheepvaart en zal daar dan ook op aandringen.


7. Bent u bereid om in het verslag van de transportraad exact duidelijk te maken op welke wijze u een standpunt heeft ingenomen rond de eis voor dubbelwandige tankers?
Het verslag van de transportraad zal naar ik verwacht mijn standpunt weergeven omtrent het gehele pakket door de Commissie voorgestelde maatregelen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie