Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Modernisering tarieven en vrijstellingen Successiewet

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs
Modernisering Successiewet - Tarieven en vrijstellingen
Het onlangs verschenen rapport inzake de modernisering van de successiewetgeving zou bij eventuele invoering in de wet voor menigeen tot aanzienlijke besparingen van successierecht kunnen leiden. Het rapport is samengesteld door een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep onder leiding van prof. mr. J.K. Moltmaker. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de bestaande Successiewet 1956 op een groot aantal punten aanpassing behoeft in verband met maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 1956 hebben voor gedaan. Hieronder vindt u een korte weergave van de -veelal gunstige- voorgestelde wijzigingen in de tarieven en vrijstellingen.
Tarieven
Evenals het huidige stelsel gaat het voorgestelde tariefstelsel uit van een progressie naar de grootte van de verkrijging en de graad van verwantschap. Er zijn wijzigingen voorgesteld in de hoogte van de tarieven en vrijstellingen, in het aantal tariefschijven en in de indeling van verkrijgers binnen de tariefgroepen. In het huidige stelsel worden de tariefpercentages van de tariefgroepen II en III als zeer hoog ervaren en lijkt het aantal tariefschijven onnodig groot. De werkgroep heeft daarom voorgesteld deze tarieven te verlagen en het aantal schijven terug te brengen van zeven naar vier in tariefgroep I en drie in de tariefgroepen II en III. Tegenover de tariefverlagingen in de tariefgroepen II en III staat een lichte verhoging van het toptarief in tariefgroep I. Ook worden de tariefschijven zo aangepast dat de toptarieven eerder worden bereikt. Waar onder het huidige stelsel het toptarief wordt bereikt bij een verkrijging van fl 1.678.787, gebeurt dit onder het voorgestelde stelsel al bij een verkrijging van fl 420.000 ( 200.000).
Handhaving van de thans bestaande verhoging van de heffing in tariefgroep I met 60% bij verkrijgingen door kleinkinderen en verdere afstammelingen zou in het voorgestelde tariefstelsel leiden tot onevenredig hoge tarieven. Daarom stelt de werkgroep voor het onderscheid tussen kinderen en verdere afstammelingen te beperken tot een verhoging van 25%, zeker nu ook het voorgestelde toptarief in tariefgroep I enigszins wordt verhoogd.
De voorgestelde verschuivingen van kinderen van broers en zusters van tariefgroep III naar II en van (groot)ouders van tariefgroep II naar I zal in voorkomende gevallen tot lagere heffing leiden. Het voorgestelde tarief uitgedrukt in Euros

Gedeelte van de belastbare verkrijging

I. partner, bloedverwanten in de rechte lijn*)

II. broers en zusters, broers- en zusterskinderen

III. andere verkrijgers

0-50.000

5%

25%

35%

50.000-100.000

10%

25%

35%

100.000-200.000

20%

35%

45%

200.000 en hoger

30%

45%

55%


*)Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 25% daarvan.
Vrijstellingen
De huidige Successiewet kent veel drempelvrijstellingen. Dit zijn vrijstellingen die vervallen indien de verkrijging een bepaald bedrag (de drempel) overschrijdt. Is de overschrijding van de drempel slechts gering, dan is er een regeling in de Successiewet opgenomen op grond waarvan de heffing niet onevenredig hoog wordt. Deze regeling geeft aanleiding tot ingewikkelde berekeningen. Ter vereenvoudiging van de successiewetgeving stelt de werkgroep daarom voor om de drempelvrijstellingen te laten vervallen en een algemene vrijstelling in te voeren van fl 11.000 ( 5.000), zowel voor het successierecht als voor het schenkingsrecht.

Als belangrijkste uitzonderingen op deze algemene vrijstelling doet de werkgroep de volgende voorstellen:

* Voor het successierecht bepleit een ruime meerderheid van de werkgroep een algehele vrijstelling voor partners (zijnde gehuwden, geregistreerd partners en niet geregistreerd partners die aan bepaalde, strenge voorwaarden voldoen). De werkgroep is het er in ieder geval over eens dat de huidige verzorgingsvrijstelling voor partners aanzienlijk zou moeten worden verruimd. Dit geldt mede ter compensatie van het voorstel om de in de huidige Successiewet geldende faciliteit, dat de eigen woning gewaardeerd mag worden op 60%, op te heffen.
* Verder doet de werkgroep een aanbeveling de verzorgingsvrijstelling voor kinderen jonger dan 23 jaar te verhogen en deze vrijstelling uit te breiden tot andere verkrijgers jonger dan 23 jaar, die geen kinderen zijn van de erflater, maar die gedurende twee jaar voor het overlijden van de erflater door deze in belangrijke mate zijn onderhouden.
* Voor instellingen die werkzaam zijn in het algemeen belang bepleit de werkgroep een algehele vrijstelling. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen dergelijke instellingen een verzoek te doen om op een vanwege de minister op te stellen lijst voor algemeen nuttige instellingen geplaatst te worden.

Of dit alles wetgeving wordt, is nog zeer de vraag. Mocht dit het geval zijn dan zullen de aanpassingen in de Successiewet met name in geval van verkrijgingen door partners, (groot)ouders, broers- en zusterskinderen en algemeen nuttige instellingen tot aanmerkelijk verlaagde heffingen van successie-, dan wel schenkingsrecht kunnen leiden.Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Charlotte van der Eijken, (020) 456 60 19, Anja de Haan (020) 546 60 04 of Simone Sikkens (020) 549 76 94.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie