Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over luxe paviljoens voor ouderen

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over luxe paviljoens voor ouderen
Gemaakt: 2-5-2000 tijd: 15:2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1 mei 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Financien, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Arib en Bos (beiden PvdA) over luxe paviljoens voor ouderen (2990007790).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Antwoorden op kamervragen van de leden Arib en Bos over luxe paviljoens voor ouderen.
(2990007790)


1.
Heeft u kennisgenomen van het artikel waarin wordt gemeld dat veertig verpleeghuizen luxe paviljoens gaan bouwen voor vermogende ouderen, waarbij deze van plan zijn de kosten van verblijf en zorg via de Belastingdienst af te trekken als bijzondere lasten?


1.
Ja.


2.
Biedt de huidige belastingwetgeving mogelijkheden om de nettokosten van verblijf en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te verlagen op de manier zoals beschreven in het betreffende artikel? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de hoeveelheid mensen die hiervan reeds op bedoelde wijze gebruikmaken en welke bedragen hiermee gemoeid zijn?

2.
De kosten van verpleging en zorg in particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen zijn aan te merken als buitengewone lasten wegens ziektekosten. Het gaat dan met name om het gedeelte van het door het particuliere verpleeg- en verzorgingshuis in rekening gebrachte bedrag dat betrekking heeft op de salarissen voor medisch en verplegend personeel, de kosten van medische (hulp)middelen en de huisvestingskosten voorzover deze betrekking hebben op een separate zieken- of verpleegafdeling. De overige huisvestingskosten, bijvoorbeeld die van de luxe wooneenheid, en de kosten van voeding zijn niet aftrekbaar als buitengewone last. Een kwantificering van het aantal belastingplichtigen dat aftrek wegens buitengewone lasten claimt in verband met opname in een particulier verpleeg- of verzorgingshuis en de aftrekbedragen die hiermee gemoeid zijn, is niet voorhanden.


3.
Hoe beoordeelt u de kennelijke situatie dat het voor AWBZ-verzekerden mogelijk is met behulp van fiscale mogelijkheden versneld in aanmerking te komen voor zorgvoorzieningen waarvoor zij op eenwachtlijst staan?

4.
Hoe beoordeelt u de wenselijkheid van deze constructie in het licht van uw eigen beleid van het tegengaan van voorrangszorg? Bent u van plan maatregelen te nemen? Zo ja, op welke termijn?


3 en 4.
Ter aanvulling op de informatie uit de aangehaalde krantenberichten is er een informatief gesprek geweest met de initiatiefnemers. Daarbij is gebleken dat over het initiatief voortijdige informatie naar buiten is gekomen. De initiatiefnemers betreuren deze voortijdige informatie, omdat het initiatief nog niet volledig is uitgewerkt. Men hoopt over enkele maanden met de volledige informatie te kunnen komen. In dat licht acht ik het te voorbarig nu al een oordeel over de merites van het initiatief uit te spreken. Wel wil ik thans reeds aangeven dat ik in zijn algemeenheid positief sta tegenover initiatieven die op creatieve wijze pogen een bijdrage te leveren aan het vergroten van de zorgcapaciteit.
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie