Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs over oprichting Fonds Slachtoffers Legionella

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake oprcihting stichting fonds slachtoff ers legionella

Gemaakt: 4-5-2000 tijd: 11:45


2

Staten-Generaal nr. 221 1 / 2


27094 Oprichting Stichting Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie
nr. 1 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2000

In maart 1999 heeft een epidemie van de veteranenziekte plaatsgevonden, veroorzaakt door de bacterie legionella pneumophila, waarvan de besmettingshaard gelegen was in de West-Friese Flora, gehouden van 19 t/m 28 februari 1999 in Bovenkarspel. Hierbij is een groot aantal mensen besmet geraakt met legionella.

De legionella-epidemie van 1999 in Bovenkarspel is een unieke gebeurtenis geweest, door het Crisis Onderzoek Team (COT) zelfs als «onmogelijk» betiteld. Een gebeurtenis in deze vorm zal daarom nooit meer voorkomen. De samenloop van omstandigheden, het grote aantal slachtoffers, het onvoorzienbare karakter, het schokkende emotionele effect en de grote publieke betrokkenheid maken deze epidemie uitzonderlijk.

Het kabinet heeft op 18 februari 2000 besloten een financieel gebaar te maken jegens de slachtoffers en de nabestaanden in de vorm van een éénmalige uitkering uit een fonds. Dit gebaar staat geheel los van de aansprakelijkstelling van de Staat voor de epidemie door de Consumentenbond. Met dit gebaar erkent de Staat op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de epidemie.

Na afweging heb ik besloten de oprichting van een stichting «Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie» te bevorderen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen met maatschappelijk en bestuurlijk gezag. Deze stichting heeft ten doel aanvragen van gedupeerden te beoordelen en zorg te dragen voor de afwikkeling daarvan.

De stichting zal een uitkeringsreglement opstellen. Ik zal de Kamer over dit reglement informeren. In het uitkeringsreglement wordt de kring van gedupeerden gedefinieerd en zal de vorm van de uitkeringen worden bepaald. Wat betreft de kring van gedupeerden zal worden aangesloten bij de criteria zoals gehanteerd in reeds bestaande casusregisters zoals opgesteld door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu en nader beoordeeld door onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

In de statuten van de stichting zal de inrichting van een bezwaar- en beroepsprocedure en -commissie die voldoet aan de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde eisen, moeten worden geregeld.

Het is aan de stichting zelf om te bezien of de uitvoering (c.q. uitbetaling) van beslissingen van de stichting zelf ter hand wordt genomen dan wel dat de stichting daartoe een bestaande uitvoeringsinstantie inschakelt.

Ik zal aan de op te richten stichting een bijdrage beschikbaar stellen van f 2 miljoen welke de kosten dekt van door de stichting toegekende tegemoetkomingen alsmede van de uitvoering door de stichting.

Een stichting als hier bedoeld dient te worden aangemerkt als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De oprichting van de stichting is in termen van artikel 29, eerste lid, van de Comptabiliteitswet te karakteriseren als het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door de Staat. Op grond van dat artikel dient van het voornemen daartoe bij de Staten-Generaal mededeling te worden gedaan. Deze brief strekt daartoe. Er is mij veel aan gelegen snel dusdanige voorwaarden te creëren, dat het bestuur van de stichting spoedig tot uitkering over kan gaan.

Ik heb de heer H. Apotheker bereid gevonden het voorzitterschap van de stichting op zich te nemen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Artikel 29 - Comptabiliteitswet

Ter griffie van de Eerste en van

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 2 mei 2000.

De wens over de voorgenomen rechtshandeling

nadere inlichtingen te ontvangen kan door

of namens een van beide Kamers of door

ten minste vijftien leden van de Eerste

Kamer dan wel dertig leden van de

Tweede Kamer te kennen worden gegeven

uiterlijk 8 juni 2000.

Het oordeel dat de voorgenomen rechtshandeling

een voorafgaande machtiging bij de wet

behoeft kan door een van beide Kamers

worden uitgesproken uiterlijk op 23 mei


2000 dan wel binnen veertien dagen na het

verstrekken van de in de vorige volzin

bedoelde inlichtingen.
Bij deze termijnen is rekening gehouden met de recesperiode van de Tweede Kamer.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie