Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ over exportfinancieringsarrangement zeescheepsbouw

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ regeling exportfinancieringsarrangement zee scheepsbouw

Gemaakt: 8-5-2000 tijd: 15:24

Volgvel minute


3

Paraaf en datum

Minute

Auteur

Toestelnummer

Classificatienummer

Gerty Rutgers/Imar Doornbos


6284

Datum

Uiterste verzenddatum

Verzendwijze


27-4-2000

Aan

Informatiekopie aan

Medeafdoening van ons kenmerk

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4


2513 AA 's-GRAVENHAGE

Archief/secr/Rutgers/Bense/Leiseboer/Ollongren/Woudstra- Zwetsloot (DMB)/De Bruin WJZ)/Roelofsma (FEZ)/De Jonge DiVo)/Muiser (EKI)

V.Ravestein/Beemsterboer

Medeparaaf en datum

DMA/EF, Bense APPA,Ollongren

FB, Zwetsloot DMA, V.Ravestein

FEZ, Roelofsma

WJZ, De Bruin

DGID, Leiseboer

AEP-APPA, Ollongren

DMA, V. Ravestein

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)


1 mei 2000

BEB/DMA/EF


00028398

Onderwerp

voornemen tot vaststelling van de Regeling
exportfinancieringsarrangement zeescheepsbouw

Bezoekadres

Doorkiesnummer

Telefax

Bezuidenhoutseweg 30


070 - 379 6284


070 - 379 6407

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101


2500 EC 's-Gravenhage

Telefoon (070) 379 89 11

Telefax (070) 347 40 81

Telex 31099 ecza nl

Telegramadres ecza gv

X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ

Internetadres (ezpost@minez.nl)

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden


26800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

Nr. 53 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2000

In vervolg op mijn eerdere brief d.d. 31 januari jl. over de uitkomsten van de evaluatie Matchingfonds en
Renteoverbruggingsfaciliteit (ROF) Kamerstuk 1999-2000, 26800XIII, nr.
44 Tweede Kamer informeer ik u hierbij nader over de inhoud van de Regeling exportfinancieringsarrangement zeescheepsbouw, die ik voornemens ben binnenkort vast te stellen.

Aangezien het gaat om een regeling die in principe van kracht blijft tot eind 2000 (de periode gedurende welke binnen de Europese Unie nog productiesteun is toegestaan), ben ik voornemens deze ministeriële regeling zo spoedig mogelijk, in concreto medio mei, van kracht te laten worden. De Europese Commissie heeft de regeling op 11 april jl. goedgekeurd.

Achtergrond Regeling exportfinancieringsarrangement zeescheepsbouw

De scheepsbouwsector is een sector waar de felle internationale concurrentiestrijd wordt verstoord door forse subsidiestromen. Uit de evaluatie Matchingfonds/ROF is gebleken dat het vereiste bewijs t.a.v. buitenlandse overheidsgesteunde concurrentie de Nederlandse exporteurs op achterstand plaatst. Een aanpassing van de huidige instrumenten is in mijn ogen noodzakelijk om de Nederlandse scheepsbouwsector beter in staat te stellen op voet van gelijkheid te concurreren met buitenlandse concurrenten.

Derhalve ben ik voornemens voor zeescheepsbouw het lichte matchinginstrument en de ROF te vervangen door een generiek instrument waarbij, zonder bewijs van buitenlandse overheidsgesteunde concurrentie, aan de exporteur een subsidie van 3,5% van het orderbedrag verleend kan worden.

De regeling zal uiterlijk worden beëindigd met ingang van de datum waarop het overheden niet langer is toegestaan ordergerelateerde productiesteun aan de scheepsbouw te verlenen. Tot en met 31-12-2000. Deze termijn is vastgelegd in verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998.

Inhoud Regeling exportfinancieringsarrangement zeescheepsbouw

Deze regeling is gebaseerd op het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen (BSE), waar ook het Matchingfonds en de ROF onder vallen. Om voor subsidie onder deze regeling in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een reële exportorder. Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie in 2000 op grond van deze regeling bedraagt NLG 40 mln. De subsidie bedraagt 3,5% van het orderbedrag tot een maximum van NLG 5 mln.

Naast subsidie op grond van deze regeling kan een exporteur voor dezelfde order ook een aanvraag om subsidie indienen onder het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 (Generieke Steun). Bij de vaststelling van de subsidies zal er echter op worden toegezien dat het totaal van de subsidies blijft binnen de toegestane Europese steunverleningsplafonds, zoals vastgelegd in verordening (EG) nr. 1540/98. Voor scheepsbouwopdrachten met een contractwaarde van meer dan 10 mln. Euro wordt de subsidie gemaximeerd op 9% van het orderbedrag en voor scheepsbouwopdrachten kleiner dan 10 mln. Euro op 4,5% van het orderbedrag.

Teneinde de subsidie evenwichtig te spreiden over de verschillende werven is voor het totaal aan te verlenen subsidies op grond van de onderhavige regeling een maximum per werf c.q. economische groep van werven van 40% van het subsidieplafond in de regeling ingebouwd. Om te bereiken dat het subsidiebudget wordt ingezet voor die aanvragen die op korte termijn daadwerkelijk kunnen leiden tot een order, wordt de termijn waarbinnen de order moet zijn afgesloten vastgesteld op 8 weken na subsidieverlening. De termijn waarbinnen de order moet zijn uitgevoerd, wordt vastgesteld op 2 jaar voor schepen met een orderbedrag kleiner dan NLG 50 mln, en op 3 jaar voor schepen met een orderbedrag groter dan NLG 50 mln.

Met de scheepsbouwsector (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie) heeft overleg plaatsgevonden over de opzet van de regeling. Deze regeling zal worden uitgevoerd door SENTER. De regeling wordt na publicatie in de Staatscourant (medio mei 2000) van kracht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Staatssecretaris van Economische Zaken

G. Ybema

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie