Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie Financien: Vrijstelling overdrachtsbelasting

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid1 q WBRBesluit van 2 mei 2000, nr. VB 1999-2604.

De Plaatsvervangend Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Bij resolutie van 7 februari 1973, nr B72/23.101 onderdeel 3, PW 18.239, heb ik, nadat mij gebleken was dat de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15, lid 1, q Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) in bepaalde gevallen tot onbevredigende resultaten kon leiden, goedgekeurd dat landerijen die bij een ruilverkavelingsakte aan de verkrijger zijn toegedeeld, geacht worden voor de eis van vijfjarig bezit in de plaats te zijn getreden van door de verkrijger in de ruilverkaveling ingebrachte landerijen.

De overweging hierbij was dat het onverkort vasthouden aan de formeel gestelde eis van het vijfjarig bezit in die gevallen tot onbillijke gevolgen zou leiden.

Gebleken is dat zich een soortgelijk probleem kan voordoen in gevallen dat de verkrijger de (huidige) landerijen van zijn landbouwbedrijf (daaronder begrepen de als kweek- of teeltmiddel gebruikte ondergrond van glasopstanden) verkregen heeft in het kader van een gefacilieerde hervestiging van het landbouwbedrijf als bedoeld in de vrijstelling van artikel 15, lid 1, t WBR, die ingevoerd is per 1 januari 1996.

Die verkrijger kan dan bij latere aankopen vijf jaar lang geen beroep doen op de vrijstelling van artikel 15, lid 1, q WBR door de eis van “vijfjarig bezit”.

Gelet op de overwegingen in het hierboven genoemde geval van ruilverkaveling ben ik bereid om, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de verschuldigde overdrachtsbelasting te verlenen op die latere verkrijging van landerijen.

Hiertoe keur ik goed, met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dat de landerijen die op grond van een hervestiging van het landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 15, lid 1, t WBR met toepassing van dat artikel vrij van overdrachtsbelasting zijn verkregen, geacht worden voor de eis van vijfjarig bezit in de plaats te zijn getreden van de door de verkrijger in het kader van die hervestiging afgestane landerijen.

Deze goedkeuring brengt met zich mede, dat de vrijstelling van art. 15, lid 1, q WBR bij latere aankopen toepassing kan vinden, mits uiteraard aan de overige vereisten van dat artikel voldaan wordt.

De verkregen oppervlakte is slechts vrij voor zover die - eventueel tezamen met verkrijgingen binnen een tijdsverloop van vijf jaar door dezelfde verkrijger - niet groter is dan de kleinste van


1. de oppervlakte van de afgestane landerijen die de huidige verkrijger reeds langer dan vijf jaren in het zgn. herkomstgebied had, dan wel

2. de oppervlakte van de landerijen die de verkrijger bij hervestiging met toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel t WBR verkreeg.
Voor de naburigheidseis is en blijft uiteraard relevant de ligging van de huidige, bij hervestiging verkregen landerijen.

In de hierna opgenomen voorbeelden is er, tenzij anders vermeld, steeds van uitgegaan dat de oppervlakte van de (oude) landerijen tenminste vijf jaren in eigendom was, dat op de hervestiging art. 15, lid 1, t WBR van toepassing was, dat sprake is van gelijke grondprijzen en dat bij de betreffende aankoop (buiten de 13 maands-termijn) aan de overige vereisten van art. 15, lid 1, q WBR wordt voldaan.

Voorbeelden:


a. Afgestane landerijen groot 12 ha; bij hervestiging verkregen landerijen groot 10 ha. Nieuwe verkrijging 15 ha landerijen: daarvan vrij met toepassing van deze resolutie 10 ha en belast 5 ha.
b. A heeft in 1990 een bedrijf met 20 ha landerijen gekocht en in 1997 10 ha bijgekocht waarop de vrijstelling van 15, lid 1, q WBR van toepassing was. In 1999 staat hij alle landerijen af (30 ha, waarvan 20 ha meer dan 5 jaar) en verkrijgt bij hervestiging een bedrijf met 25 ha landerijen. In 2001 koopt hij 22 ha naburige landerijen. 10 ha is al “gebruikt” voor de toepassing van art. 15, lid 1, q WBR. Voor de toepassing van de resolutie blijft over 20 - 10 = 10 ha en belast is 12 ha.

Dit besluit kan overeenkomstig worden toegepast indien bij de verkrijging krachtens hervestiging ex art. 15, lid 1, t WBR een te belasten verschil in heffingsgrondslag overblijft. Dit uiteraard slechts indien en voor zover (ook) overigens aan de vereisten van art. 15, lid 1, q WBR wordt voldaan. Ook hier geldt de “het kleinste van de twee oppervlakten”-regel.

Het met toepassing van de resolutie vrijgestelde gedeelte telt mee bij de zgn. samenvoeging (verkrijgingen binnen vijf jaar).

Voorbeelden:


c. Afgestane landerijen groot 20 ha met een grondprijs agrarische bestemming van

f 20.000, totale waarde f 400.000 (maar een hogere verkoopprijs!). Bij hervestiging
verkregen landerijen groot 25 ha à f 25.000, totale waarde f 625.000. Hiervan is
vrijgesteld met toepassing van onderdeel t: f 400.000, dat wil zeggen 16 ha. Er zou
dus 9 ha à f 25.000 belast zijn. Voor de toepassing van de resolutie is beschikbaar de
kleinste van twee oppervlakten (20 en 16 ha) is 16 ha. De 9 ha kan met toepassing
van de resolutie dus onbelast worden verkregen.

c. Uitgaande van voorbeeld c wordt binnen 5 jaar verkregen 15 ha à f 30.000. Voor de toepassing van de resolutie is (nog steeds) beschikbaar de kleinste oppervlakte = 16 ha. De resolutie is reeds gebruikt voor 9 ha. Met toepassing van de resolutie kan nu alsnog 16 - 9 = 7 ha onbelast worden verkregen. Te belasten blijft 15 - 7 = 8 ha.
d. Afgestane landerijen groot 20 ha met een grondprijs agrarische bestemming van

f 20.000, totale waarde f 400.000 (maar een hogere verkoopprijs!). Bij

hervestiging verkregen een bedrijf groot 40 ha à f 25.000, totale waarde f 1.000.000;
hiervan is vrijgesteld met toepassing van onderdeel t f 400.000, d.w.z. 16 ha. Er zou
dus 24 ha à f 25.000 belast zijn. Voor de toepassing van de resolutie is beschikbaar de
kleinste van 20 en 16 = 16 ha. Er kan dus 16 van de 24 ha met toepassing van de
resolutie onbelast worden verkregen. Te belasten blijft 24 - 16 = 8 ha.
Ik heb aanleiding gevonden om de bevoegdheid inzake vorenbedoelde toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de hardheidsclausule) te mandateren aan de Belastingdienst/Registratie en successie.

Aan de tegemoetkoming op grond van deze resolutie worden steeds de voorwaarden verbonden dat:


1. belanghebbende bij de betreffende eenheid van de Belastingdienst een schriftelijke verklaring indient, welke inhoudt dat hij zich op het standpunt stelt dat de verkrijging is aan te merken als één waarop de vrijstelling van artikel 15, lid 1, q WBR is toegepast, en

2. belanghebbende tevens een schriftelijke verklaring indient, welke inhoudt dat hij zich verbindt de belasting die op grond van dit Besluit niet verschuldigd is geworden dan wel teruggegeven is, alsnog te voldoen indien de afgestane landerijen niet binnen een termijn van 6 jaar buiten het kader van een landbouwbedrijf zijn aangewend.

Laatstgenoemde voorwaarde is ingegeven door het volgende. De mogelijkheid bestaat dat de vrijstelling wegens hervestiging wordt teruggenomen indien de afgestane landerijen niet binnen een termijn van 6 jaar buiten het kader van een landbouwbedrijf zijn aangewend (zie art. 5 van de Regeling vrijstelling hervestiging landbouwbedrijven, Regeling van 21 februari 1996, nr. WV95/995M, Stcrt.39). Daarmee ontvalt ook de grond voor de faciliteiten als genoemd in dit Besluit. Immers, de aanvankelijk gefacilieerde ”hervestiging” blijkt alsdan een “gewone” verkrijging. Dan telt voor de verkrijger alleen de periode van bezit van zijn huidige landerijen.

Aan de tegemoetkoming op grond van deze resolutie wordt voorts steeds de bepaling verbonden dat zij vervalt, voor zover met betrekking tot het op grond van deze beschikking niet geheven bedrag aanspraak op vermindering van overdrachtsbelasting, zoals ingevolge de artikelen 9 lid 4 en 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, mocht worden gemaakt.

Overdrachtsbelasting, waarvan de betaling op grond van dit Besluit achterwege had kunnen blijven, komt desgevraagd voor teruggaaf in aanmerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...