Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 25 april 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 april 2000, vastgesteld op 2 mei 2000.

Stand van zaken project Modal Shift DSM.

GS hebben een brief verstuurd aan de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat over de stand van zaken Modal Shift DSM. Naast de voortgang wordt ook een beeld gegeven hoe het vervolg zal zijn.

Bovenformatieve plaatsen.

GS heben de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over bovenformatieve plaatsen.

Bestuurlijke organisatie.

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op brief Gewest Maastricht en Mergelland over visitatie gemeenten inzake bestuurlijke organisatie.

IPO convenant versterking positie patiënt in de regio.

Gedeputeerde Staten verzoeken Provin- ciale Staten IPO te mandateren het convenant "Versterking positie patiënt in de regio; afspraken over het ver- sterken van de Regionale Patiënten/ Consumenten Platforms" af te sluiten.

Convenant Kwaliteitsketen Welzijn.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening op 11 mei van het Convenant Kwaliteitsketen Welzijn.

Hydrologische zone Mariapeel.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een voorstel voor het instellen van een hydrologische beschermingszone rondom de Mariapeel. Ook zullen GS het Ministerie van LNV verzoeken het gebied te accorderen als zone waarin hydrologische maatregelen in de landbouw vergunningplichtig zijn op grond van de Natuurbeschermingswet.

Evaluatie provinciaal Studiefonds.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de evaluatie van het provinciaal studie- fonds over de periode 1996-2000 voor kennisgeving aan te nemen. De opties voor de toekomst van het Studiefonds Limburg zullen worden voorgelegd aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid.

Provinciaal arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.

GS hebben besloten de rapportage provinciaal arbeidsmarkt- en onderwijs beleid 1996-1999 en de beleidsvoor- nemens 2000 vast te stellen. Vervolgens is deze nota verzonden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en aan overige belanghebbenden.

Subsidieverlening voor project 'Polfermolen' in Valkenburg.

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld een subsidie te verlenen van f 1.4 miljoen voor de ontwikkeling van het Polfermolengebied in Valkenburg.

Nota Uitwerking Revitaliseringsbeleid.

GS hebben besloten de Nota Uitwerking Revitaliseringsbeleid voor verouderde Bedrijventerreinen vast te stellen.

Rapportage Regionaal Technologie Plan (RTP) Limburg 1999.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de rapportage Regionaal Technologie Plan (RTP) Limburg 1999 voor kennisgeving aan Provinciale Staten van Limburg te sturen.

Circulaire provinciefonds van maart 2000.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de maartcirculaire provincie- fonds van 2000 voor kennisgeving aan- genomen. Daarin wordt door de minister BZK bericht welk deel van de behoed- zaamheidsreserve 1999 alsnog tot uit- kering komt, te weten voor Limburg f 1,77 miljoen.

Uitvoeringsprogramma en
-contract Oostrumsche beek.
Gedeputeerde Staten hebben het uit- voeringsprogramma en -contract Oostrumsche beek vastgesteld, inclusief de daartoe behorende financiële middelen. Verantwoordelijke gedeputeerde is gemandateerd het uitvoeringscontract te ondertekenen.

Voorontwerp Beleidsplan jeugdhulpverlening 2002-
2004 en Jaarplan jeugd- hulpverlening 2001.
GS hebben besloten om het voorontwerp Beleidsplan jeugdhulpverlening
2002-2004 en Jaarplan jeugdhulpver- lening 2000 ter inzage te leggen. Voor reactie wordt het toegezonden aan de betrokken instellingen en gemeenten in Limburg. De reactietermijn loopt tot
1 september 2000.
Verdieping regiovisie- model; organisatie Limburgs Zorgdebat.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het reserveren van f 20.000,- voor het organiseren van een Limburgs Zorgdebat.

Dwangsombesluiten tegen Coenen's Autobedrijf en Handelsonderneming B.V. in Weert.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Coenen's Autobedrijf en Handelsonder- neming B.V. dwangsommen op te leggen wegens overtreding van de Wet milieubeheer.

Offerte voor uitvoering bestuursdwang TeKa Bandenrecycling BV.

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de fixed-price offerte voor de uitvoering van bestuursdwang inzake TeKa Bandenrecycling BV in Nederweert.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer de heer Van Zutphen (SP) over eigen bijdrage AWBZ en over Maastricht Aachen Airport, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over de bodemverontreiniging vloeistofhaven in de gemeente Stein, van de heren Schrüer en Winteraeken (GL) over Maastricht Aachen Airport en van de heer Bettinger (GL) over de perspublicatie "Provincie verdeeld over TeKa".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie