Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag overleg: Unctad-conferenties en WTO-bijeenkomsten

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg inzake unctad-conferenties en wto-bijeenkomsten
Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 9:40


1


25074 Ministeriele Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)

26800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

nr. 34 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 2 mei 2000

De vaste commissies voor Economische Zaken<1> en voor Buitenlandse Zaken<2> hebben op 5 april 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over:


- het verslag van de derde ministeriële WTO-conferentie te Seattle (30 november-3 december 1999) (25074, nr. 32);


- de instructie voor de UNCTAD X-conferentie (EZ-00-88);

- het verslag van de UNCTAD-conferentie X te Bangkok (26800-XIII, nr.
48);


- WTO-verslag informele bijeenkomst van EU-handelsministers te Oporto (25074, nr. 33).

Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Van Walsem (D66) was zeer tevreden over het uitgebreide verslag van de WTO-conferentie te Seattle. Hij meende dat het mislukken van deze conferentie is veroorzaakt door de slechte voorbereidingen van het VS-voorzitterschap, hoewel de EU ook enige schuld treft. Hij vermoedde dat de VS minder prioriteit hadden gegeven aan deze conferentie dan wenselijk was geweest en betreurde het dat de VS ook minder aandacht besteden aan het oplossen van milieuvraagstukken dan veel landen graag hadden gezien. Hij was blij dat de VS hoge prioriteit geven aan mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

De UNCTAD-conferentie had hij vooral in het licht gezien van het mislukken van de WTO-conferentie in Seattle, welke mislukking geleid heeft tot wantrouwen tussen rijke en arme landen. De conferentie te Bangkok was de eerste gelegenheid om het vertrouwen te herstellen en hij prees de bewindslieden en de staf voor hun inzet daarbij. Het resultaat van deze conferentie is dat het vertrouwen gedeeltelijk herwonnen is.

Hij was het ermee eens dat op de brede WTO-conferentie gezorgd moet worden voor een groot draagvlak en ging ervan uit dat de tweede ronde waarschijnlijk pas in 2001 zal plaatsvinden vanwege de presidentsverkiezingen in de VS.

De heer Van Walsem steunde de inzet van Nederland inzake de markttoegang van de minst ontwikkelde landen (MOL's) en de highly indebted poor countries (HIPC's) van harte.

Op de conferentie in Kaïro was er sprake van een toenadering tussen de EU en Afrika. Dat is hard nodig en stemde hem dan ook tevreden. Het Nederlandse streven om de armste Afrikaanse landen hun schulden kwijt te schelden, had zijn instemming en hij betreurde het dat de EU daartoe niet heeft besloten.

Hij onderschreef de stelling van de regering om een nadere definitie te geven aan "essentially all products".

Het geven van hulp aan onderontwikkelde landen vond hij niet alleen een kwestie van altruïsme, maar ook van egoïsme. Het is immers ook in het belang van de rijke landen dan de kloof tussen arme en rijke landen niet groter wordt.

De gematigde opstelling van de Thaise voorzitter van de conferentie in Bangkok had naar zijn mening te maken met het feit dat deze de beoogde opvolger is van de secretaris-generaal Moore van de WTO.

De heer Van Walsem was blij met het compliment dat is verkregen vanwege de oprichting van de rechtswinkel en met de constatering dat in Seattle voor het eerst de ontwikkelingslanden als een machtsfactor zijn erkend.

Hij kon zich aansluiten bij de conclusie dat de institutionele vernieuwingen van de WTO geen voorwaarde zijn voor succes, hetgeen evenwel niet inhoudt dat die vernieuwingen niet moeten plaatsvinden.

De heer Udo (VVD) was teleurgesteld over de uitkomsten van de WTO-conferentie in Seattle. Duidelijk is dat het besluitvormingsproces en de structuur van de WTO drastisch moeten worden bijgesteld om een volgende mislukking te voorkomen. De kritiek van de staatssecretaris op de EU richt zich op het te lang vasthouden aan een maximalistische agenda. Wat wordt hiermee bedoeld? Op welke punten had het anders gemoeten?

Het is zaak te werken aan een nieuwe ronde op zo kort mogelijke termijn. De noodzakelijke gedegen voorbereiding is mede afhankelijk van de VS en houdt derhalve verband met de presidentsverkiezingen in dat land. Hij kon zich vinden in de Nederlandse doelstelling van een brede ronde. Hoe zit het echter met zaken als milieu en voedselveiligheid? Welke strategie zal worden ontwikkeld? Erkenning en uitwerking van beleidsterreinen als milieu, dierenwelzijn, arbeidsnormen en voedselveiligheid moeten bij de WTO worden ingebracht zonder dat gespecialiseerde internationale organisaties als UNEP en ILO worden gepasseerd. De WTO is niet meer af te doen met internationale handel alleen.

Hij vernam graag wat de inzet van Nederland is met betrekking tot de ingebouwde agenda. Naar zijn mening was het noodzakelijk landbouw en diensten nog steeds te koppelen aan de rest, omdat de VS anders de brede agenda verder zullen torpederen.

Wat is de reactie van de staatssecretaris op de uitkomsten van het biodiversiteitsverdrag van Montréal en wat is de relatie van dit verdrag met de WTO? Hoe denkt de staatssecretaris over de inhoud van het biodiversiteitsverdrag? Welke juridische en politieke haken en ogen zitten aan dit verdrag? Staat de WTO nog steeds boven dit verdrag? De VVD is nog steeds voor het voorzorgbeginsel, maar kiest voor een genuanceerde benadering. Zou het juist zijn als individuele landen een eigen inschatting mogen maken van de risico's van genetisch gemodificeerde producten? De heer Udo zou graag een verduidelijking krijgen van het protocol. Hij was bang dat dit onderwerp kan worden misbruikt voor protectie, hetgeen in elk geval moet worden voorkomen.

Aan welke inhoudelijke allianties wordt gewerkt om de Nederlandse vriendenkring binnen de WTO te versterken? Hij meende dat hieraan harder gewerkt moet worden. Het is wellicht zeer vruchtbaar voor Europa om invloedrijke ontwikkelingslanden binnen te halen, zoals India. Hoe zit het met de bilaterale contacten met de VS in het kader van de WTO? Is er uitzicht op betere tijden? Kan wat meer worden gezegd over de in een krantenartikel vermelde relatietherapie?

Wat was in Oporto de positie van Nederland inzake het volledig vrije toegang verlenen van alle producten uit de MOL's naar Europa? Is het verstandig om de armere landen al vrij te pleiten van de TRIP's-verplichtingen, gezien de mededeling van de Commissie dat dit een precedent zou kunnen opleveren? Overigens vond de heer Udo het herstel van vertrouwen van de ontwikkelingslanden essentieel voor het draagvlak van de WTO. Kan de staatssecretaris iets zeggen over het voorgenomen minipakket? Wat wordt de ontwikkelingslanden aangeboden in het kader van WTO om hen meer gezag te geven en meer te betrekken bij de primaire onderhandelingen? Kan de staatssecretaris wat meer zeggen over de goede voornemens van Oporto ten aanzien van de transparantie van de organisatie en over de voorbereiding van de volgende ministeriële conferentie?

Hij vertrouwde erop dat de zon voor de WTO weer zal gaan schijnen. Daarvoor is een grote inzet nodig van vooral de grote machtsblokken. Nederland kan hieraan in de EU een evenwichtige bijdrage leveren. Vandaar zijn belangstelling voor de nieuwe strategieën van de regering in de EU.

De heer De Haan (CDA) meende dat de mislukking van de conferentie in Seattle het gevolg is van de tegenstellingen tussen de machtsblokken EU en VS. De VS waren voor een enge agenda, betrekking hebbend op de hardcore, terwijl de EU voor een heel brede opzet was. Een rol daarbij speelde de controverse tussen de VS en de Cairnslanden enerzijds en de EU anderzijds over de landbouwsubsidies. Voorts was er sprake van een controverse tussen de ontwikkelingslanden en de rijke landen. Indien die controverses niet ingeperkt kunnen worden, zal er voorlopig geen tweede ronde komen. Pas nadat de nieuwe Amerikaanse administratie is aangetreden en zeker als het een geheel andere is, kan met de VS zaken worden gedaan, zodat het nog maar de vraag is of die tweede ronde in
2001 kan plaatshebben. Is de staatssecretaris het daarmee eens?
De UNCTAD-conferentie in Bangkok is onder meer gebruikt om het vertrouwen te herstellen tussen rijke en arme landen. Het was hem opgevallen dat in het verslag van die conferentie geen analyse is opgenomen van de houding van de VS. Hebben de VS er blijk van gegeven een brugfunctie te willen vervullen?

In het kader van het verlenen van vrije toegang van de MOL's tot de markten is gesproken over "nearly all products". De vraag is wat daaronder moet worden verstaan. De essentiële producten van die landen kunnen daarbij buiten de boot vallen. De heer De Haan vond dat de staatssecretaris terecht de EU ertoe heeft willen brengen veel scheutiger te zijn. Helaas is daarin niet toegestemd. Welke producten zijn in dat verband controversieel? Welke landen houden iets tegen? Op welke wijze zou druk op de EU kunnen worden uitgeoefend?

In de brede inzet van de EU zitten twee controversiële onderwerpen, de sociale standaarden en de relatie tussen handel en milieu. Zou er niet goed aan worden gedaan, de tijd tot de volgende WTO-ronde te gebruiken om die controverses uit de wereld te helpen? Zou een poging gewaagd kunnen worden om via de ILO en de internationale milieuverdragen, dus buiten de brede agenda om, de zaken goed te regelen? Daar hoort dit ook thuis. Via handel is het niet mogelijk sociale achterstanden weg te nemen en milieuvraagstukken op te lossen. Overigens steunde zijn fractie nog steeds de PvdA-motie inzake arbeidsnormen. Hij was van mening dat de zaken bij de wortels aangepakt moeten worden en dat voor een volgende WTO-ronde een vergelijk met de VS noodzakelijk is. De Amerikanen hebben de conferentie in Seattle gefrustreerd door de kwestie van de sociale standaarden op een vrij botte manier op te voeren. Naar de mening van de heer De Haan moet getracht worden de Amerikanen ervan te overtuigen dat zoiets niet kan.

De WTO-besluitvorming is zeer ondoorzichtig. Nagegaan moet worden in de komende tijd hoe die doorzichtiger is te maken en hoe het draagvlak kan worden vergroot.

De heer Koenders (PvdA) merkte op dat het geen enkele zin heeft om met een stierenkopstrategie te werk te gaan. Wat is de visie van de staatssecretaris op deze uitlating van de Engelse minister van milieu? Op bepaalde punten moet duidelijk zijn dat vooruitgang is geboekt, voordat een nieuwe ronde kan worden ingezet. Gedacht kan worden aan de democratie van de organisatie, het pakket waarmee de EU verder gaat, inclusief de landbouw, alsmede het pakket ten opzichte van de ontwikkelingslanden. Wat het laatste betreft heeft Nederland al een belangrijke inzet ten toon gespreid, maar die is zijns inziens nog niet voldoende. Uit de stukken valt op te maken dat er lobbyactiviteiten komen van de Commissie en de lidstaten om te komen tot een nieuwe ronde. Waaruit bestaan die activiteiten en wat is de verantwoordelijkheid daarbij van de Commissie en de lidstaten?

Hij was het ermee eens dat de ontwikkelingslanden zijn erkend als belangrijke machtsfactor. Als je ervoor bent een nieuwe ronde vorm te geven, hoe incorporeer je die dan in de besluitvorming? Wat is de strategie? Getracht wordt een forum met een aantal kernontwikkelingslanden tot stand te brengen om te komen tot overeenstemming. Hoe denkt de staatssecretaris daarover? Is het mogelijk in zo'n vorm een zaak als de arbeidsnormen goed aan de orde te stellen en te bezien of het pakket dat voorligt met betrekking tot de relatie met WTO en ILO kan leiden tot een beleid waaruit voor ontwikkelingslanden blijkt dat het gaat om een positief beleid met incentives en pas in laatste instantie om een sanctiebeleid? De heer Koenders onderstreepte dat hij nog steeds achter de PvdA-motie terzake stond.

Wat de vrije markttoegang betreft vond hij het juist dat naast de MOL's de HIPC's in beeld zijn gebracht. Wat kan hiervan verwacht worden? Komt dit in het minipakket voor? Is er ten aanzien van "essentially all products" geen sprake van overdrijving, gezien het feit dat bijna al die producten preferentieel zijn? Het gaat om de kernproducten die erbij komen. Hij verzocht om meer duidelijkheid ten aanzien van de TRIP's, de douanewaardebepaling en de TRIM's. Hoe zit het met de besluitvorming om niet over te gaan tot het volgen van allerlei procedures?

Van groot belang zijn de machtsblokken, de Cairnslanden, de VS en de EU, en de strategie die wordt gekozen. De EU moet veel assertiever en duidelijker naar voren brengen wat multifunctionaliteit in dit verband inhoudt. Hij achtte het geen goede strategie om te doen alsof het pakket dat nu voorligt ten aanzien van de ontwikkelingslanden als het gaat om textiel, exportsubsidies en antidumping eigenlijk niet aan de orde is. Het heeft weinig zin in die sfeer te praten over bruggen bouwen.

Commissaris Lamy heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de organisatie van de WTO. Kunnen wij die voorstellen ter beoordeling voorgelegd krijgen?

Ten aanzien van de relatie milieuverdragen-WTO vroeg de heer Koenders de staatssecretaris de Kamer een notitie te doen toekomen die helderheid verschaft over de bestaande situatie en de inzet van de regering.

Wat de nieuwe ronde betreft ging zijn eerste zorg uit naar de landbouw. Onderhandelt de EU in good face over de ingebouwde agenda? Hoe is het mogelijk dat wij in Seattle slechts met grote moeite een interim-voorzitter konden krijgen. Uit een speech van de heer Fischler is gebleken dat men voorlopig niet van plan is, iets aan de midterm-review te doen en geen enkele compensatie wil geven voor de versnelling van de vermindering van exportsubsidies. Duidelijk is dat daar een relatie met de VS ligt, maar het is ook in het belang van de EU om zulks te doen. Wordt vastgehouden aan de lijn die wij allen hebben voorgestaan? Men kan wel allerlei bruggen bouwen, maar het is niet juist om als het erop aankomt weinig te doen aan wat essentieel is. Wat is misgegaan bij de onderhandelingen die eind maart zijn gehouden? Waarom was het zo moeilijk een Braziliaanse voorzitter te kiezen? Hoe verhoudt dit zich tot het bouwen van bruggen met cruciale ontwikkelingslanden?

Er zijn een aantal nieuwe antidumpingmaatregelen afgekondigd. Er zijn regels en daaraan moet de hand worden gehouden, maar het op grond van twijfelachtige redenen bestraffen van India is wel het laatste waartoe moet worden overgaan als beoogd wordt het vertrouwen te winnen van een belangrijk land in de nieuwe handelsronde. De heer Koenders meende dat aan zulke zaken niet moet worden begonnen, voordat verbeteringen in het pakket zijn aangebracht en verzocht de regering met die inzet het overleg in EU-verband in te gaan.

Mevrouw Karimi (GroenLinks) meende dat de mislukking van de conferentie in Seattle duidelijk heeft gemaakt dat de rijke landen veel te veel te zeggen hebben, waardoor een scheve verhouding is ontstaan tussen de machtsblokken. De arme landen staan op het standpunt dat er niet alleen sprake moet zijn van economische globalisering, maar ook van sociale globalisering, inhoudende dat normen en waarden die internationaal geaccepteerd zijn gerespecteerd moeten worden. De arme landen hebben hun mening niet vertegenwoordigd gezien op de WTO-conferentie. Dat moet veranderd worden, voordat begonnen wordt met een nieuwe ronde. De EU heeft als strategie vast te houden aan de brede agenda en zo snel mogelijk weer te beginnen met onderhandelen. Mevrouw Karimi plaatste daarbij grote vraagtekens. De strategie zou veel meer erop gericht moeten zijn om de fundamentele oorzaken van het probleem weg te nemen. Dit houdt in dat het pakket van maatregelen ten behoeve van ontwikkelingslanden, een pakket zonder tegenprestatie, een substantieel pakket moet zijn en geen minipakket dat nauwelijks wat voorstelt. Dit aanbod van de EU is een stapje in de goede richting. Wat is de precieze inhoud van dit aanbod? Gaat het om echte implementatiesteun, echte markttoegang en het echt instellen van een moratorium? Voor de geloofwaardigheid van de EU moet het aanbod duidelijk substantie hebben. Het mag niet gebeuren dat geld uit het Europees ontwikkelingsfonds beschikbaar wordt gesteld voor technische assistentie in WTO-verband, in die zin dat het geld dat bestemd is voor arme landen beschikbaar wordt gesteld voor Oost-Europese of Latijns-Amerikaanse landen. Er zouden derhalve extra middelen beschikbaar moeten komen. Wat is de inzet van de regering in dit opzicht?

Van groot belang is het zo snel mogelijk realiseren van de markttoegang voor alle producten uit de MOL's. Beloofd is al in 1997 dat dit zou gebeuren en het wordt tijd daaraan uitvoering te geven.

Zij wilde graag weten of het juist is dat commissaris Lamy al gesprekken voert met farmaceutische bedrijven over het varen van een voorzichtige koers. Zij was daar sterk tegen, zeker als het gaat om het verruimen van de lijst van medicijnen met de medicijnen die door de WHO zijn genoemd.

Oneens was zij het met de regering dat de hervormingen van de WTO geen voorwaarde vormen voor het begin van een nieuwe handelsronde. Hervormingen in de zin van meer transparantie, geschillenbeslechtingsmechanismen, capaciteitsopbouw en capaciteitsversterking van ontwikkelingslanden moeten vorm krijgen, voordat aan een nieuwe ronde wordt begonnen, omdat anders de kans groot is dat zich dezelfde taferelen voordoen als in Seattle het geval was. Is de regering bereid in een notitie uitvoerig in te gaan op de hervormingen van de WTO en duidelijk te maken wat de inzet van de regering op korte en langere termijn is? Welke voorstellen heeft de Commissie op tafel gelegd? De regering schrijft over de hervorming van de besluitvorming. Wordt ook gedoeld op het afschaffen van het consensusmodel in de WTO?

Wat de kwestie milieu en handel betreft vroeg mevrouw Karimi of het zinvol is een onderwerp als de relatie tussen milieuverdragen en andere verdragen in de commissie duurzame ontwikkeling te bespreken.

Met betrekking tot arbeidsnormen en handel was zij geïnteresseerd in het voorstel van de regering inzake een breed forum.

Het antwoord van de regering

De staatssecretaris van Economische Zaken merkte op dat een van de belangrijkste oorzaken van het mislukken van de conferentie van Seattle de belangentegenstellingen tussen de machtsblokken is. Andere oorzaken zijn de gebrekkige voorbereiding, het verloop van de proces in Seattle, die rol die het voorzitterschap heeft gespeeld, de geringe flexibiliteit van de VS en de te ambitieuze inzet en opstelling van de EU.

Welke lessen zijn hieruit te trekken? Het is bijzonder belangrijk dat de ontwikkelingslanden het volle pond krijgen en niet het gevoel hebben dat hun een dictaat is opgelegd door de rijke landen. De VS en de EU zullen serieus met de belangen van de ontwikkelingslanden rekening moeten houden. Voorts moet de besluitvormingsstructuur verbeterd worden. Gezorgd moet worden voor efficiëntere procedures met dien verstande dat efficiëntie niet ten koste mag gaan van de betrokkenheid van de leden. Daarbij wordt van alle partijen de nodige flexibiliteit verwacht. Op basis van consensus moet op een gegeven moment tot besluitvorming worden gekomen, omdat anders geen resultaten bereikt kunnen worden.

In Oporto is door de EU het mandaat van oktober vorig jaar herbevestigd en is benadrukt dat veel moet worden gedaan aan het investeren in contacten met andere landen en aan het uitleggen wat de bedoelingen van de EU zijn. Bovendien moet worden doorgegaan met het werven van bondgenoten. In het kader van de groep "Friends of the Round" is er sprake van een actieve communicatie met vooral de belangrijkste ontwikkelingslanden, hetgeen nodig is voor het verkrijgen van draagvlak om een bepaald resultaat te bereiken.

De EU heeft nogal wat werk te doen om de brede ambities te realiseren. In Oporto heeft de staatssecretaris de vraag aan de orde gesteld of geen bezinning zou moeten plaatsvinden op die ambities, waarbij gedacht kan worden aan een prioriteitenstelling. Uit reacties bleek dat een meerderheid van de collega's daarvoor niets voelt en dat de Commissie zich buitengewoon terughoudend opstelt. Gesteld is dat het te vroeg is voor zo'n discussie binnen de EU en dat zulks de onderhandelingspositie van de EU zal verzwakken. De Commissie heeft wel gezegd bereid te zijn haar gedachten te laten gaan over een grotere flexibiliteit, hetgeen geen afzwakking betekent van de ambities, maar vooral een kwestie is van tactiek in het opereren. Indien een keuze moet worden gemaakt, zouden voor de staatssecretaris nieuwe onderwerpen als investeringen en mededinging een lagere prioriteit krijgen.

Hij had in Oporto vooral het belang benadrukt van thema's als "milieu en voedselveiligheid" en "handel en arbeidsnormen". Duidelijk is geworden dat de EU vrij geïsoleerd staat met betrekking tot het eerste thema. Daarom is het zaak, hierover een goede communicatie op gang te brengen en duidelijk te maken dat het absoluut niet de bedoeling is te komen tot protectionisme. Dit is belangrijk, want de vrees voor protectionisme is groot en wordt voortdurend aan de orde gesteld door de ontwikkelingslanden.

Het thema "handel en arbeidsnormen" ligt zeer gevoelig. De staatssecretaris had in Oporto getracht steun te krijgen voor de gedachte om zo snel mogelijk te komen tot een breed internationaal forum om over dit thema te spreken. Gedacht kan worden aan WTO, ILO, Wereldbank en UNCTAD, organisaties die voor een deel vertrouwenwekkend kunnen overkomen op ontwikkelingslanden. Voordelen zijn de breedte van het forum en het feit dat er een minder directe koppeling is met onderhandelingen. Hij had van verschillende collega's steun ondervonden en had de conclusie getrokken dat eraan wordt gewerkt.

Inmiddels zijn de onderhandelingen over vooral landbouw en diensten in het kader van de ingebouwde agenda van start gegaan. Nederland wil, net als de andere landen van de EU, constructief meewerken aan deze onderhandelingen. In de komende periode zal veel tijd worden gestoken in het voorbereidende werk. Deze onderhandelingen zullen op korte termijn geen echt inhoudelijke onderhandelingen worden, omdat de onderwerpen landbouw en diensten daarvoor te belangrijk zijn. Deze zullen hun plaats moeten krijgen in de context van de nieuwe ronde. Getracht wordt intussen om er zo serieus mogelijk invulling aan te geven.

Een belangrijke vraag is hoe het vertrouwen tussen rijke en arme landen hersteld kan worden. De staatssecretaris had allerlei suggesties gedaan. Deze zijn gesteund door andere lidstaten en opgepakt door de Commissie. Er wordt gesproken over een pakket, bestaande uit vier elementen:


- vrije markttoegang voor essentially all products van de MOL's;

- het oplossen van de meest acute implementatieproblemen van ontwikkelingslanden;


- het verbeteren van technische en financiële assistentie; het betreft extra geld en geen geld ten koste van budgetten die sowieso voor ontwikkelingslanden bestemd zijn;


- institutionele aanpassingen voor de korte termijn, vooral om de interne en externe transparantie te vergroten.
De discussie hierover gaat door. Commissaris Lamy onderhandelt over een dergelijk pakket met de QUAD-landen. Zodra daarover overeenstemming bestaat, gaat dit naar de DG WTO. De inzet is om het hele proces voor Pasen af te ronden. Een dergelijk pakket zou het eerste signaal moeten zijn aan de ontwikkelingslanden dat het de rijke landen echt menens is om het vertrouwen te herstellen.

De staatssecretaris had nog een aantal voorstellen gedaan om het pakket te verruimen, zoals het voorstel om het niet te laten bij een algemene formulering als "vrije markttoegang voor essentially all products van de MOL's", maar te komen tot een invulling waaruit blijkt waarom het wel en niet gaat. De vraag of het moet gaan om "essentially all products" dan wel om, zoals Nederland voorstaat, "all products" spitst zich vooral toe op de problemen die de VS hebben met textiel en de problemen die een enkele EU-lidstaat heeft met landbouwproducten. De suggestie van Nederland wordt vrij breed ondersteund en wordt door de Commissie uitgewerkt.

Hij had verder voorgesteld het MOL's initiatief uit te strekken tot ook de HIPC's. De Commissie aarzelt nog of hiertoe moet worden overgegaan.

Voorts had hij voorgesteld af te spreken dat er geen geschillenprocedures tegen ontwikkelingslanden worden aangespannen in het kader van de TRIP's verlichtingen. Bij sommige lidstaten is daarvoor steun en begrip, terwijl andere zich terughoudend opstellen. Dit onderwerp maakt nog deel uit van de discussie.

Als het dit jaar nog mogelijk is een volgende ronde te organiseren, staat Nederland daarvoor open. Dit is ook de inzet van de Commissie. Er is zeker geen sprake van een stierenkopstrategie, in casu een nieuwe ronde ten koste van alles en wel zo snel mogelijk. De staatssecretaris meende dat het niet mogelijk is om in het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen een nieuwe ronde te starten. Zolang de Amerikanen echter blijven zeggen dat zij serieus willen meewerken aan de start van een nieuwe ronde en dat zij bereid zijn concessies te doen, moet daarop positief worden gereageerd.

De periode tot de start van een nieuwe ronde moet gebruikt worden om het hele proces, bijvoorbeeld ten aanzien van de besluitvormingsstructuur, te herzien en door te gaan met het ontwikkelen van een vertrouwenwekkend pakket van maatregelen ten behoeve van de ontwikkelingslanden. Bovendien moet die tijd gebruikt worden om te bespreken hoe verder moet worden gegaan met lastige onderwerpen als "handel en arbeidsnormen" en "milieu en voedselveiligheid". Indien het lukt om oplossingen te vinden in de sfeer van deze onderwerpen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een kansrijke start van een nieuwe ronde.

De staatssecretaris zegde toe de Kamer de rest van de antwoorden schriftelijk te doen toekomen, zodat in een vervolgoverleg nog op enkele hoofdpunten kan worden ingegaan.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Biesheuvel

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

De Boer

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Tielens-Tripels


1 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Van Zuijlen (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Rabbae (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/GPV), Van Walsem (D66), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), De Boer (PvdA), Verburg (CDA), Stroeken (CDA), Ravestein (D66), Geluk (VVD), Van den Akker (CDA), Blok (VVD), Hindriks (PvdA)

Plv. leden: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Vendrik (GroenLinks), Poppe (SP), Kamp (VVD), Van den Berg (SGP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Schimmel (D66), Van Baalen (VVD), Herrebrugh (PvdA), Smits (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Van der Hoeven (CDA), Bakker (D66), Van Beek (VVD), De Haan (CDA), Udo (VVD), Hamer (PvdA), Koenders (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), Weisglas (VVD), Van den Berg (SGP), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Valk (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen (CDA), Verhagen (CDA),ondervoorzitter, M.B. Vos (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), Dijksma (PvdA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Van den Doel (VVD), Koenders (PvdA), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Remak (VVD), Van der Knaap (CDA), Karimi (GroenLinks), Bussemaker (PvdA), Wilders (VVD), De Boer (PvdA), voorzitter

Plv. leden: Dijkstal (VVD), Van Baalen (VVD), De Graaf (D66), Van 't Riet (D66), Rouvoet (RPF/GPV), Zijlstra (PvdA), Belinfante (PvdA), Visser-van Doorn (CDA), Eurlings (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Van Bommel (SP), Cherribi (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Gortzak (PvdA), De Haan (CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Albayrak (PvdA), Feenstra (PvdA), Leers (CDA), Patijn (VVD), Van den Akker (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Duivesteijn (PvdA), Balemans (VVD), Van Oven (PvdA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie