Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief premier Kok beleidsplan Nationaal Comite 4 en 5 mei

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief mp beleidsplan nationaal comite 4 en 5 mei
Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 16:50


3


26800-III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar
2000

Nr. 9 Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2000

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) heeft op 17 december 1999 een beleidsplan gepubliceerd, getiteld «Herdenken en vieren 2001-2005. De toekomst van 4 en 5 mei», dat ik u hierbij doe toekomen 1).

Voor de beoordeling van het plan is nog steeds het kader actueel van het regeringsstandpunt op het advies van het NC van 11 september 1995 inzake de invulling van de nationale herdenking en viering na het jubileumjaar 1995 (Kamerstukken II 1995/96, 24.400 III, nr. 10). Mede tegen de achtergrond daarvan kan het volgende worden opgemerkt.

Algemeen

De regering heeft met veel waardering van het beleidsplan kennisgenomen. Zij acht een periodieke herijking van het beleid door het NC geboden vanwege het belang van blijvende aansluiting van de herdenking en viering op 4 en 5 mei bij veranderende omstandigheden, inzichten en gevoelens bij de bevolking. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat nog slechts een kwart van de bevolking de periode van de Tweede Wereldoorlog geheel of gedeeltelijk zelf heeft meegemaakt. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden om de nationale betekenis van de herdenking en viering op 4 en 5 mei in stand te houden. In dat verband dient ook stilgestaan te worden bij voortgaande gewapende conflicten en schendingen van mensenrechten sedert de Tweede Wereldoorlog en bij de actuele bijdragen van Nederland aan vredeshandhaving.

Het NC constateert dat de herdenking en viering op 4 en 5 mei nog steeds over een sterk maatschappelijk draagvlak beschikken en daarom ook de komende jaren brede politieke aandacht en steun verdienen. In grote lijnen dient volgens het NC de vormgeving van beide dagen gelijk te blijven. Dat laatste laat onverlet dat op onderdelen, zoals de omvang van de kranslegging op 4 mei, een nieuwe opzet wordt voorgesteld. Met betrekking tot dit laatste heeft het NC een vorm gevonden die op brede steun uit de kringen van oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden kan rekenen.

Bevrijdingsdag

Relatief veel aandacht wordt in het beleidsplan gereserveerd voor de toekomst van de nationale viering van de bevrijding op 5 mei.

Het NC doet een beroep op de overheid en op de sociale partners om de positie van deze nationale feestdag te versterken door deze voor alle werknemers een doorbetaalde vrije dag te laten zijn. Zoals bekend, is dit al het geval voor alle ambtenaren van het rijk en voor de meeste provinciale en gemeentelijke ambtenaren. De particuliere sector geeft echter een ander beeld te zien. De regering is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van de sociale partners is hierover desgewenst nadere afspraken te maken.

De activiteiten op 5 mei stonden de laatste jaren mede in het teken van actuele vraagstukken in relatie tot vrijheid, vrede, democratie en rechtstaat. Tevens werd in dat verband aandacht gegeven aan de internationale context. De regering onderschrijft het voornemen van het NC om deze lijn voort te zetten om aldus de nationale viering van de bevrijding te benutten als aangrijpingspunt voor fundamentele bezinning.

Door middel van de zogenaamde bevrijdingsfestivals is men er de laatste jaren in geslaagd op 5 mei grote aantallen jongeren te betrekken bij de doelstellingen van deze dag. Het afgelopen jaar was het bezoekersaantal gestegen tot 600.000. De financiering van de festivals is tot op heden vooral gedragen door overheden en bedrijven binnen iedere provincie. Het NC draagt zorg voor coördinatie en afstemming.

Het NC acht het noodzakelijk dat er voor de algemene exploitatie van de festivals een structurele basisfinanciering beschikbaar komt, waaraan naast het bedrijfsleven, fondsen en particulieren, ook de nationale, provinciale en lokale overheden een substantiële bijdrage leveren. Van de rijksoverheid vraagt men een jaarlijks bedrag van f
195.000,--.

In het vorengenoemde regeringsstandpunt van 11 september 1995 over de invulling van de nationale herdenking en viering van de bevrijding na het jubileumjaar 1995 is de coördinatie van de provinciale bevrijdingsfestivals genoemd als een van de taken van het NC. Het zou een principiële grensverlegging betekenen als de rijksoverheid via een jaarlijkse subsidieverlening aan het NC ook structurele medeverantwoordelijkheid voor de financiering van de provinciale festivals zou gaan dragen. Het draagvlak voor deze festivals behoort primair een aangelegenheid te zijn van de maatschappelijke en politieke geledingen in iedere provincie.

De regering heeft er, gezien de problemen van de laatste jaren, begrip voor dat het NC met de oprichting van een specifieke stichting ten behoeve van een fonds ernaar streeft om extra financiën te verwerven, die primair zijn bedoeld voor de bevrijdingsfestivals. Zij is bereid om door een éénmalige subsidie van f 1 miljoen aan deze stichting een impuls te geven.

Jeugdvoorlichting

Het beleidsplan van het NC gaat tenslotte ook in op jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot de actualiteit.

Het NC wil zijn jeugdvoorlichtingsactiviteiten zowel richten op jongeren in het onderwijs als op buitenschoolse jongeren. In dit verband is het van belang om onderscheid te maken tussen reguliere taken van het comité, waarvoor jaarlijks subsidie wordt ontvangen, en taken die het comité ad hoc op zich neemt.

Het jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het NC heeft ten doel om de organisatie van de nationale herdenking en viering op 4 en 5 mei vorm te geven. Daarbij pleegt het NC speciale aandacht te geven aan de vraag, op welke wijze de jeugd betrokken kan worden bij de manifestaties op deze dagen. De vraag of het aanbeveling verdient om ook speciale aandacht te geven aan de leeftijdsgroep van 25 tot 49 jaar, die de Tweede Wereldoorlog niet zelf heeft meegemaakt, kan in eerste instantie het beste door het NC zelf onder ogen worden gezien. De regering ziet nog geen reden om op dit punt zelf initiatieven te nemen.

Voorlichting aan de jeugd over de geschiedenis en de lessen van de Tweede Wereldoorlog moet niet beperkt blijven tot 4 en 5 mei. Deze periode vormt een vast onderdeel van de geschiedenislessen in de basisvorming voor schoolgaande jongeren. Verder is er op de begroting van het Ministerie van VWS structureel f 2,5 miljoen beschikbaar voor subsidie voor projecten gericht op voorlichting over de Tweede Wereldoorlog. In dat verband wordt ook aandacht gegeven aan buitenschoolse jongeren.

Ook het NC komt in aanmerking voor projectsubsidies. Het beleidsplan van het NC maakt dan ook melding van incidentele initiatieven tot projecten jeugdvoorlichting. De afgelopen jaren is daarvoor al enkele malen projectsubsidie ontvangen van het Ministerie van VWS. Bespreking van dit deel van de activiteiten van het NC hoort evenwel eerder thuis in een evaluatie van het projectsubsidiebeleid jeugdvoorlichting WOII-heden, waarbij ook andere actoren zoals oorlogs- en verzetsmusea een belangrijke rol vervullen, dan bij de beoordeling van de structurele activiteiten van het NC zoals die zijn voorzien in het beleidsplan van het NC.

Subsidie

Zoals gesteld, ontvangt het NC van het Ministerie van VWS structureel subsidie met het oog op haar verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de herdenking en viering op 4 en 5 mei. Voor het jaar 2000 bedraagt dit subsidie f 1,9 miljoen. Dit bedrag zal in de periode, waarop het beleidsplan betrekking heeft, jaarlijks beschikbaar blijven. Het Ministerie van Algemene Zaken verstrekt jaarlijks een substantiële financiële bijdrage ten behoeve van de voorlichtingscampagne over 4 en 5 mei. Het Ministerie van Defensie verleent voorts zowel op 4 mei als op 5 mei belangrijke logistieke steun.

Voor zover de activiteiten van het NC kosten met zich meebrengen, die het jaarlijks subsidie te boven gaan, zal het NC daarvoor elders middelen moeten zien te werven, zoals dat ook de laatste jaren het geval is geweest.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...