Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over opvang van zeehonden

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 3 mei 2000


2990010520

Vragen van de leden Witteveen-Heving en Swildens-Rozendaal (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretarissen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over de opvang van zeehonden. (Ingezonden 3 mei 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de mogelijke onevenredige opvang van zeehonden door de Zeehondencrèche in Pieterburen? 1)


2

Is het waar dat een opsporingsambtenaar van het ministerie van LNV gesommeerd heeft een eind te maken aan het illegaal opvangen, van twee zeehonden in een dierenasiel in Noord-Groningen? Kan het antwoord worden toegelicht? 1)


3

Welke maatregelen hebben de regering van Duitsland, Denemarken en Nederland getroffen ter uitvoering van de afspraken die in 1994 in Leeuwarden gemaakt zijn op de 7e trilaterale ministersconferentie in verband met de afspraken om het vangen en het uitzetten van zeehonden in de Waddenzee tot het laagst mogelijke niveau te beperken?


4

Kan een overzicht worden verstrekt hoeveel zeehonden vanaf de conferentie in de diverse landen per opvangcentrum zijn (op-)gevangen en hoeveel daarvan per centrum teruggebracht zijn in de Waddenzee? Wat is de opvangcapaciteit per centrum in de drie landen?


5

Op basis van welke Nederlandse criteria en uitzonderingsbepalingen heeft het opvangen van zeehonden plaatsgehad? Zijn deze vertaald in voorwaarden voor ontheffingen die de opvangcentra in o.a. Nederland nodig hebben voor de opvang van zeehonden? Heeft u hierover overleg gevoerd met uw collega's in Duitsland en Denemarken?


6

Op welke wijze wordt in het ontheffingsbeleid de situatie meegewogen dat de zeehondenpopulatie sinds de virus - epidemie in 1988 volgens de tellingen bijna vervijfvoudigd is, dat het geboortepercentage vrijwel normaal is voor zeehondenpopulaties en dat de jeugdsterfte sterk is afgenomen?


7

Op welke wijze wordt u per centrum geïnformeerd over aantallen en soort van de opgevangen zeehonden en de medische behandeling incl. medicijngebruik?


8

Kan de Kamer zo spoedig mogelijk de jaarlijkse overzichten vanaf 1995 ontvangen over onderhavige relevante gegevens per centrum zoals u die verplicht bent door te geven aan het Internationaal Waddenzee Secretariaat in Wilhelmshaven?


9

Zijn er centra die ook exotische soorten als klapmuts, ringelrob en zadelrob opvangen? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Bestaat er op dit punt internationale regelgeving?


10

Komt het voor dat deze exotische soorten na genezing in het Waddengebied uitgezet worden? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de gemaakte afspraken op de trilaterale conferentie en wat is uw oordeel over risico's daaraan verbonden zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de mogelijke introductie van nieuwe ziekten? 1)


11

Zijn er zeehondenopvangcentra in de drie landen die subsidie van de nationale regionale of lokale overheden ontvangen? Zo ja, voor welke activiteiten en voor wel bedrag op jaarbasis en voor welke periode?


12

Wat is uw oordeel over de stelling dat de slechte conditie van veel opgevangen zeehonden in de zeehondencrèche te Pieterburen in combinatie met een toename van parasieten een teken zou kunnen zijn van beginnende overbevolking? 3) Wat is uw oordeel over de stelling dat er rekening zou moeten worden gehouden met vervanging van PCB's in het milieu door andere uiterst agressieve stoffen als organo-tin verbindingen? 4) Wilt u bij het antwoord betrekken dat uit monitoringsprogramma's geen recente significante verschillen gebleken zijn met de gegevens van voorgaande jaren? 2) Wanneer kan de Kamer de onderzoeksresultaten verwachten van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en het RIKZ? 2)


13

Wanneer kan de rapportage die het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee samenstelt over de gezondheidstoestand van de zeehonden in de Waddenzee verwacht worden? 2)


14

Wat zijn tot op heden de resultaten geweest van de afspraken zoals gemaakt op de trilaterale conferentie met betrekking tot het verbod op het vangen van zeehonden?


15

Wat is de stand van de uitvoering van de afspraken gemaakt tijdens de laatste trilaterale ministersconferentie over de Waddenzee in Stade? Welke resultaten zijn er per onderdeel te melden?


16

Bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk een notitie te zenden over de stand van zaken van de voorbereiding van de trilaterale ministersconferentie in 2001 in Denemarken? Wilt u bevorderen dat het zeehondenbeleid daar een onderwerp van overleg wordt met dien verstande dat het «Zeehondenbeheersplan 1996 - 2000» geactualiseerd wordt? Kunt u de Kamer toezenden het recent verschenen rapport «Waddenzee Quality Status Rapport 1999»?

Trouw 20, 21, 22, 23 en 24 maart jl.

zie vragen en antwoorden van de leden Witteveen-Hevinga en Swildens-Rozendaal kamerstuk nr. 631, vergaderjaar 1999-2000.

Nieuwsblad van het Noorden 10 april jl.

Trouw 25 maart jl. («Brieven»)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie