Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW Ctsv-rapport verzekeringsarts en claimbeoordeling

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts szw inzake cstv-rapport over de verzekeringsart s en de claimbeoordeling

Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 11:22

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 mei 2000

Hierbij bied ik u het inmiddels door het Ctsv gepubliceerde rapport "In de spreekkamer van de verzekeringsarts" aan. In deze brief geef ik mijn reactie op dit rapport.

Het rapport

Dit rapport past in een reeks van rapporten over de WAO die het Ctsv heeft uitgebracht (Poortwachterfunctie en Fis-systeem) en nog gaat uitbrengen (de arbeidsdeskundige en de claimbeoordeling, de standaard Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden en tot slot een themarapport WAO). In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop verzekeringsartsen de medische arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen uitvoeren. Door middel van interviews met 19 verzekeringsartsen en observaties in de spreekkamer van 6 verzekeringsartsen (74 beoordelingsgesprekken zijn geobserveerd) hebben de onderzoekers een beeld proberen te krijgen van de wijze waarop een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling wordt uitgevoerd. Er is gelet op wat verzekeringsartsen doen om beperkingen in kaart te brengen, welke problemen zij daarbij tegenkomen en hoe zij die problemen oplossen. De centrale vragen in het onderzoek waren: hoe komen verzekeringsartsen tot hun oordeel, welke factoren spelen daarbij mee en welke invloed heeft de wijze van uitvoeren door verzekeringsartsen op de uitkomst van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

· er worden beperkte middelen ingezet ten behoeve van de claimbeoordeling; de arbeids-ongeschiktheid wordt feitelijk bepaald in een gesprek van gemiddeld een half uur; · de verzekeringsarts vraagt weinig om informatie van derden (bijvoorbeeld huisarts of specialist); · de verzekeringsarts baseert zich grotendeels op informatie van de cliënt; · de huidige aansturing vanuit de organisatie is gericht op tijdigheid en productiviteit en niet op inhoudelijke kwaliteit van de beoordeling; · verzekeringsartsen kiezen voor pragmatische oplossingen die leiden tot verschillende werkwijzen; · in een aantal situaties komt de kwaliteit van de beoordeling in het gedrang; · de ondersteuning voor verzekeringsartsen is gebrekkig; · herbeoordelingen komen vaak uit op bevestiging van de uitkomst van eerdere beoordelingen onder andere omdat beperkt nieuwe informatie wordt verzameld.

Reactie

Alvorens in te gaan op de inhoud van het rapport geef ik mijn oordeel vanuit het perspectief van mijn rol als toezichthouder op het Ctsv. De onderzoeksmethode en de nauwgezette uitvoering daarvan heeft goed naar voren gebracht wat er, op individueel niveau, tijdens een WAO-keuring gebeurt, wat de gedachtegangen en de handelwijzen van de onderzochte verzekeringsartsen zijn. Op grond van een onderzoek op het niveau van de spreekkamer is het echter moeilijk om uitspraken te doen over de invloed van het handelen van de verzekeringsarts op het volume van de WAO.

Dit rapport is uitsluitend constaterend van karakter. Het Ctsv geeft zelf aan dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de genoemde knelpunten in de eerste plaats ligt bij de uitvoeringsinstellingen en het Lisv. Het Ctsv zal regelmatig rapporteren over de verbeteringen in de uitvoeringen.

De knelpunten die uit het rapport naar voren komen, bevestigen het algemene beeld uit eerdere analyses over deze problematiek. De verbetering van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling - als onderdeel van het totale claimbeoordelingsproces - is een aspect, waaraan in het ‘Plan van aanpak WAO' reeds uitvoerig aandacht is besteed. In de ‘Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen' (van 14 april jongstleden) wordt nader ingegaan op de voortgang van de nagestreefde kwaliteitsverbetering. Ten aanzien van de claimbeoordeling verdient nog opmerking dat in de voortgangsnota aangegeven wordt op welke wijze verdere verbetering bereikt moet worden. Eén en ander gebeurt in nauwe samenwerking met het Lisv, de verzekeringsartsen en andere professioneel betrokkenen en uitvoeringsinstellingen. Aan onderwerpen uit eerdergenoemd rapport - zoals deskundigheidsbevordering, intercollegiale toetsing, verstrekken van medische gegevens en het FIS - wordt in dit verband uitdrukkelijk aandacht besteed.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie