Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

4 mei 2000


Verbijstering over herindeling Haagse Regio

Vorige week presenteerde Minister De Vries van Binnenlandse Zaken zijn annexatieplannen voor de Haagse regio. Als de plannen doorgang vinden, betekent dit dat Rijswijk meer dan een kwart van zijn grondgebied kwijtraakt. Het gaat voor Rijswijk om de gebieden Ypenburg, Hoornwijck, Broekpolder en het gebied op en rond de Golfbaan aan de Delftweg (zie kaartje). De reactie van Rijswijk en de andere betrokken regiogemeenten leest u in het bijgevoegde persbericht met de kop "Verbijstering over herindeling Haagse regio". Middels een brief aan de bewoners en bedrijven in de "bedreigde" gebieden, heeft het college van burgemeester en wethouders zijn steun toegezegd in de strijd tegen deze annexatieplannen. Een overdruk van deze brief treft u op deze pagina aan.
Het is nu van groot belang om de voornemens van de minister grondig te bestuderen en deel te nemen aan de inspraakprocedure. Het "Herindelingsplan Den Haag en omstreken" is af te halen bij de sectie Communicatie in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
'Grensverleggen is cosmetica, we zijn geen stap dichterbij een oplossing'

Verbijstering over herindeling Haagse regio

'Het nieuwe herindelingsplan lost de Haagse en de regionale problemen niet op. Het plan leidt de aandacht af van de werkelijke problemen in de regio rond urgente beleidsthema's, zoals sociale integratie, ruimtelijke keuzes, volkshuisvesting, mobiliteit en de versterking van het onderwijs.' Dat is de verbijsterde reactie van de samenwerkende gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg op de voornemens rond de gemeentelijke herindelingsvoorstellen van minister de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 'Het is tragisch dat er jarenlang zoveel energie, tijd en geld is gaan zitten in weer een nieuwe variant. Deze minister laat samenwerkingskansen voor de Haagse regio gewoon liggen. Dit voorstel zal weer veel negatieve energie losmaken, energie die we beter hadden kunnen benutten om juist de regio, Den Haag én de buurgemeenten, vooruit te helpen', aldus de Voorburgse burgemeester Van Haersma Buma namens de buurgemeenten.

Herindeling en grensverlegging zijn gebrekkige bestuurlijke middelen

De minister van BZK heeft zich ruim de tijd gegund om de Haagse problematiek te analyseren en een visie op de toekomst van de regio Haaglanden te ontwikkelen. De voorstellen roepen verwarring en nieuwe problemen op. Inwoners krijgen de komende periode weer een onduidelijk model voorgelegd, waaruit een onvolledige discussie voortkomt. Weer zullen heilloze grensverleggingen stuiten op onnodig veel maatschappelijke en bestuurlijke onrust. Overigens maakt het overhevelen van inwoners naar Den Haag de buurgemeenten armlastig.

Niet Den Haag, maar de hele regio Haaglanden heeft een sterkere regie nodig

De buurgemeenten onderkennen al langer dat er forse sociaal-economische problemen zijn ontstaan in de stad Den Haag. De gemeenten vinden echter dat deze ontwikkeling om een bovenlokale aanpak vraagt. Problemen in de achterstandswijken en toenemende onveiligheid in aangrenzende wijken kunnen pas echt worden aangepakt als op bestuurlijke niveau's wordt samengewerkt. De regio Haaglanden is immers groter dan een aantal willekeurige gemeenten rondom Den Haag. Daartoe moeten betrokken overheden de gelegenheid krijgen te investeren in evenwichtige samenwerkingsvormen.

De motie Remkes verlaten: nu nog verder van een echte oplossing

Op de strekking van de motie Remkes, die ruim drie jaar geleden aanleiding vormde voor diverse herindelingsvoorstellen, is fors ingelopen. De buurgemeenten constateren dat de minister van deze onmogelijke opdracht van de Tweede Kamer afwijkt. De motie stelde dat een herindelingsregeling de centrumstad financieel voordeel zou moeten opleveren. Inmiddels is de financiële nood van Den Haag, zeker het laatste jaar, sterk verminderd. Er is een overschot op de begroting van dit jaar, de oude schulden zijn met een bijdrage van de buurgemeenten gesaneerd en Den Haag is de artikel 12 status voorbij. De argumentatie om de sturing over de ruimtelijke ordening langs deze weg te regelen zal een illusie blijken te zijn, aangezien er VINEX akkoorden zijn en er een streekplan van de provincie Zuid Holland ligt. Doorgaan op de weg van herindeling is nog steeds geen oplossing.

De komende periode zullen de buurgemeenten de voornemens van de minister grondig bestuderen en deelnemen aan de inspraakprocedure. Daarnaast gaan de vijf gemeenten door met het ontwikkelen van alternatieven en voorstellen, die zij voor afloop van de inspraaktermijn zullen presenteren.

Bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000"

Op dinsdag 9 mei 2000 om 20.00 uur houdt de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) een hoorzitting over het voorontwerp-bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk
2000" in het gemeentehuis (Generaal Spoorlaan 2). Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die schriftelijk bezwaar hebben ingediend tegen dit voorontwerp hun reactie mondeling toelichten. Er kunnen ook nieuwe punten aan de orde worden gesteld.
Als u het woord wilt voeren verzoeken wij u dit voor het begin van de vergadering aan de dienstdoende bode te laten weten en uw reactie zo mogelijk ook schriftelijk aan hem te overhandigen. De hoorzitting stelt de commissie VROW in gelegenheid zich een goed beeld te vormen van wat er aan bezwaren leeft bij de (toekomstige) wijkbewoners - en waarom. De volgende stap is dat de raadscommissie advies uitbrengt aan het College van burgemeester en wethouders over de wenselijke inhoud van het bestemmingsplan. Daarna komt het (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000"
-waarschijnlijk vlak voor de zomervakantie- opnieuw ter visie te liggen.

Wet op de Ruimtelijke Ordening


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een regelstation t.b.v. een nutsvoorziening op het perceel plaatselijk bekend Laan te Blotinghe kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie A nummer 03192.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Oud Rijswijk. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door J.W. Blank, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een berging op het perceel plaatselijk bekend De Ruijt 27 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie G nummer 02869. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Delftkwartier.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Sandersdijk kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01084.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Midden. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Van Dijkwater kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01256.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 9, Nijkampvaart kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01084.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 3, Bolmanstraat kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01826.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Wonigtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Van Der Krukwater kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01076.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door KPN Mobiel Nederland bv, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een zendmast op het perceel plaatselijk bekend Boslaan hoek Laan van Hoornwijck.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Van Der Vorm Bouw b.v., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk oprichten van een reclamebord op het perceel plaatselijk bekend In De Bogaard nabij J-Blok. alhier.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde ll B";
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Stadsgewest Haaglanden, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke bouwkeet op het perceel plaatselijk bekend Rotterdamseweg (nabij de A4).
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht afdeling Vergunningen en Handhaving , kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Volker Stevin Rail & Traffic Contracting, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor op het perceel plaatselijk bekend Rotterdamseweg (ter hoogte van Hoornwijck). Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 4 mei 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Lange Kleiweg, het oprichten van een kantorenpark, verleend en verzonden 13 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, Sanderswijk en Van Essendijk, het oprichten van 70 woningen, verleend en verzonden op 13 april 2000.
* Dr. Poelslaan 2-4, het vergroten van een schoolgebouw, verleend en verzonden op 17 april 2000.

* Nijverheidsstraat 1, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfspand, verleend en verzonden op 17 april 2000.
* Ilsy-plantsoen 1, het tijdelijk vergroten van een kantoor, verleend en verzonden op 17 april 2000.

* Broekslootkade 103, het plaatsen van een serre, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Haagweg 54, het oprichten van een serre, verleend en verzonden op
18 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, de Vroomedijk en Nijkampvaart/v. Campenvaart, het oprichten van 275 woningen, verleend en verzonden op 18 april
2000.

* Laan van Zuidhoorn, het oprichten van een kantoorgebouw, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, van der Woudendijk en Essendijk, het oprichten van 170 woningen, verleend en verzonden op 18 april
2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 6, het oprichten van een woning, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 5, het oprichten van een woning, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 22, het oprichten van een woning met berging, verleend en verzonden op 20 april 2000.
* Lokatie Hoornwijck, kavel 17, het oprichten van een woning met berging, verleend en verzonden op 20 april 2000.
* Mr. Beerninkplantsoen 92, het plaatsen van een blokhut, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Broekslootkade 89, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Broekslootkade 83, het oprichten van een berging, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Dillenburglaan 9a, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Jaagpad 5c, tuin 30, het plaatsen van een plantenkas, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Jaagpad 5c, tuin 11, het plaatsen van een plantenkas, verleend en verzonden op 26 april 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergnning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag, ingediend: 03-04-2000: het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woonhuis te: Wilgeneiland 22
* bouwaanvraag , ingediend: 10-04-2000 : het geheel vernieuwen van een opslagruimte te: Van vredenburchweg 975
* bouwaanvraag , ingediend: 07-04-2000 : het plaatsen van een schuur in voortuin te: Oranjelaan 102

* bouwaanvraag , ingediend: 07-04-2000 : het plaatsen van een geldautomaat te: H. Ravesteijnplein 40

* melding, ingediend: 11-04-2000 : het plaatsen van een tuinhuisje te: De Ruijt 19

* bouwaanvraag , ingediend: 14-03-2000 : het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand te: Steenplaetsstraat 6
* bouwaanvraag , ingediend: 31-03-2000 : het bouwen van een loods te: Julialaantje 22

* bouwaanvraag , ingediend: 31-03-2000 : het bouwen van een paviljoen te: "de Hooiruif" Gunstersteinweg 70
* bouwaanvraag , ingediend: 29-03-2000 : het bebouwen van een kavel te: Nijverheidsstraat 18

Verleende Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend: Per 4 mei 2000:

* Henri Dunantlaan 36

2 coniferen wegens schaduwwerking en gebrek aan vitaliteit
* Nassaukade 54

2 coniferen wegens schaduwwerking en belemmering van ontwikkeling van overige bomen

* Regentesselaan 8

1 appel wegens schaduwwerking

* Regentesselaan 10

1 berk wegens schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.
Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Geestbrugweg 83

1 populier wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor schade door vallende takken.
Aangevraagd door C.W. Schoenmaker

* Henri Dunantlaan 121

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door Woningbouwvereniging Arbeidersbelang
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 19 WRO jo. Artikel 50 lid 5 Woningwet

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door RABO Vastgoed b.v. vergunning is gevraagd voor het oprichten van een multi-functioneel centrum bestaande uit een bibliotheek, 7000m2 winkelruimten, een medisch centrum, commerciele ruimten, een politie vestiging en 477 sociale huurwoningen en vrije sector woningen. Het plan is gesitueerd binnen deelplan 4 in Ypenburg. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-Oost". Dit betekent dat het verzoek om bouwvergunning tevens moet worden aangemerkt als verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar het bouwplan is gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor het bouwplan met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Na het verlenen van vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunning te verlenen.

De bouw en situatietekening liggen met ingang van 8 mei 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie