Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

4 mei 2000


Verbijstering over herindeling Haagse Regio

Vorige week presenteerde Minister De Vries van Binnenlandse Zaken zijn annexatieplannen voor de Haagse regio. Als de plannen doorgang vinden, betekent dit dat Rijswijk meer dan een kwart van zijn grondgebied kwijtraakt. Het gaat voor Rijswijk om de gebieden Ypenburg, Hoornwijck, Broekpolder en het gebied op en rond de Golfbaan aan de Delftweg (zie kaartje). De reactie van Rijswijk en de andere betrokken regiogemeenten leest u in het bijgevoegde persbericht met de kop "Verbijstering over herindeling Haagse regio". Middels een brief aan de bewoners en bedrijven in de "bedreigde" gebieden, heeft het college van burgemeester en wethouders zijn steun toegezegd in de strijd tegen deze annexatieplannen. Een overdruk van deze brief treft u op deze pagina aan.
Het is nu van groot belang om de voornemens van de minister grondig te bestuderen en deel te nemen aan de inspraakprocedure. Het "Herindelingsplan Den Haag en omstreken" is af te halen bij de sectie Communicatie in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
'Grensverleggen is cosmetica, we zijn geen stap dichterbij een oplossing'

Verbijstering over herindeling Haagse regio

'Het nieuwe herindelingsplan lost de Haagse en de regionale problemen niet op. Het plan leidt de aandacht af van de werkelijke problemen in de regio rond urgente beleidsthema's, zoals sociale integratie, ruimtelijke keuzes, volkshuisvesting, mobiliteit en de versterking van het onderwijs.' Dat is de verbijsterde reactie van de samenwerkende gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg op de voornemens rond de gemeentelijke herindelingsvoorstellen van minister de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 'Het is tragisch dat er jarenlang zoveel energie, tijd en geld is gaan zitten in weer een nieuwe variant. Deze minister laat samenwerkingskansen voor de Haagse regio gewoon liggen. Dit voorstel zal weer veel negatieve energie losmaken, energie die we beter hadden kunnen benutten om juist de regio, Den Haag én de buurgemeenten, vooruit te helpen', aldus de Voorburgse burgemeester Van Haersma Buma namens de buurgemeenten.

Herindeling en grensverlegging zijn gebrekkige bestuurlijke middelen

De minister van BZK heeft zich ruim de tijd gegund om de Haagse problematiek te analyseren en een visie op de toekomst van de regio Haaglanden te ontwikkelen. De voorstellen roepen verwarring en nieuwe problemen op. Inwoners krijgen de komende periode weer een onduidelijk model voorgelegd, waaruit een onvolledige discussie voortkomt. Weer zullen heilloze grensverleggingen stuiten op onnodig veel maatschappelijke en bestuurlijke onrust. Overigens maakt het overhevelen van inwoners naar Den Haag de buurgemeenten armlastig.

Niet Den Haag, maar de hele regio Haaglanden heeft een sterkere regie nodig

De buurgemeenten onderkennen al langer dat er forse sociaal-economische problemen zijn ontstaan in de stad Den Haag. De gemeenten vinden echter dat deze ontwikkeling om een bovenlokale aanpak vraagt. Problemen in de achterstandswijken en toenemende onveiligheid in aangrenzende wijken kunnen pas echt worden aangepakt als op bestuurlijke niveau's wordt samengewerkt. De regio Haaglanden is immers groter dan een aantal willekeurige gemeenten rondom Den Haag. Daartoe moeten betrokken overheden de gelegenheid krijgen te investeren in evenwichtige samenwerkingsvormen.

De motie Remkes verlaten: nu nog verder van een echte oplossing

Op de strekking van de motie Remkes, die ruim drie jaar geleden aanleiding vormde voor diverse herindelingsvoorstellen, is fors ingelopen. De buurgemeenten constateren dat de minister van deze onmogelijke opdracht van de Tweede Kamer afwijkt. De motie stelde dat een herindelingsregeling de centrumstad financieel voordeel zou moeten opleveren. Inmiddels is de financiële nood van Den Haag, zeker het laatste jaar, sterk verminderd. Er is een overschot op de begroting van dit jaar, de oude schulden zijn met een bijdrage van de buurgemeenten gesaneerd en Den Haag is de artikel 12 status voorbij. De argumentatie om de sturing over de ruimtelijke ordening langs deze weg te regelen zal een illusie blijken te zijn, aangezien er VINEX akkoorden zijn en er een streekplan van de provincie Zuid Holland ligt. Doorgaan op de weg van herindeling is nog steeds geen oplossing.

De komende periode zullen de buurgemeenten de voornemens van de minister grondig bestuderen en deelnemen aan de inspraakprocedure. Daarnaast gaan de vijf gemeenten door met het ontwikkelen van alternatieven en voorstellen, die zij voor afloop van de inspraaktermijn zullen presenteren.

Bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000"

Op dinsdag 9 mei 2000 om 20.00 uur houdt de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) een hoorzitting over het voorontwerp-bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk
2000" in het gemeentehuis (Generaal Spoorlaan 2). Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die schriftelijk bezwaar hebben ingediend tegen dit voorontwerp hun reactie mondeling toelichten. Er kunnen ook nieuwe punten aan de orde worden gesteld.
Als u het woord wilt voeren verzoeken wij u dit voor het begin van de vergadering aan de dienstdoende bode te laten weten en uw reactie zo mogelijk ook schriftelijk aan hem te overhandigen. De hoorzitting stelt de commissie VROW in gelegenheid zich een goed beeld te vormen van wat er aan bezwaren leeft bij de (toekomstige) wijkbewoners - en waarom. De volgende stap is dat de raadscommissie advies uitbrengt aan het College van burgemeester en wethouders over de wenselijke inhoud van het bestemmingsplan. Daarna komt het (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000"
-waarschijnlijk vlak voor de zomervakantie- opnieuw ter visie te liggen.

Wet op de Ruimtelijke Ordening


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een regelstation t.b.v. een nutsvoorziening op het perceel plaatselijk bekend Laan te Blotinghe kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie A nummer 03192.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Oud Rijswijk. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door J.W. Blank, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een berging op het perceel plaatselijk bekend De Ruijt 27 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie G nummer 02869. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Delftkwartier.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Sandersdijk kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01084.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Midden. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Van Dijkwater kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01256.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 9, Nijkampvaart kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01084.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost. Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 3, Bolmanstraat kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01826.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Wonigtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Eneco, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een transformatorstation op het perceel plaatselijk bekend Ypenburg, Deelplan 10, Van Der Krukwater kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 01076.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 14.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopstraat 4, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door KPN Mobiel Nederland bv, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een zendmast op het perceel plaatselijk bekend Boslaan hoek Laan van Hoornwijck.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Ypenburg Oost.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Van Der Vorm Bouw b.v., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk oprichten van een reclamebord op het perceel plaatselijk bekend In De Bogaard nabij J-Blok. alhier.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde ll B";
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Stadsgewest Haaglanden, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke bouwkeet op het perceel plaatselijk bekend Rotterdamseweg (nabij de A4).
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht afdeling Vergunningen en Handhaving , kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Volker Stevin Rail & Traffic Contracting, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor op het perceel plaatselijk bekend Rotterdamseweg (ter hoogte van Hoornwijck). Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 4 mei 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 4 mei 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Lange Kleiweg, het oprichten van een kantorenpark, verleend en verzonden 13 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, Sanderswijk en Van Essendijk, het oprichten van 70 woningen, verleend en verzonden op 13 april 2000.
* Dr. Poelslaan 2-4, het vergroten van een schoolgebouw, verleend en verzonden op 17 april 2000.

* Nijverheidsstraat 1, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfspand, verleend en verzonden op 17 april 2000.
* Ilsy-plantsoen 1, het tijdelijk vergroten van een kantoor, verleend en verzonden op 17 april 2000.

* Broekslootkade 103, het plaatsen van een serre, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Haagweg 54, het oprichten van een serre, verleend en verzonden op
18 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, de Vroomedijk en Nijkampvaart/v. Campenvaart, het oprichten van 275 woningen, verleend en verzonden op 18 april
2000.

* Laan van Zuidhoorn, het oprichten van een kantoorgebouw, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Ypenburg, Waterwijk, van der Woudendijk en Essendijk, het oprichten van 170 woningen, verleend en verzonden op 18 april
2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 6, het oprichten van een woning, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 5, het oprichten van een woning, verleend en verzonden op 18 april 2000.

* Lokatie Hoornwijck, kavel 22, het oprichten van een woning met berging, verleend en verzonden op 20 april 2000.
* Lokatie Hoornwijck, kavel 17, het oprichten van een woning met berging, verleend en verzonden op 20 april 2000.
* Mr. Beerninkplantsoen 92, het plaatsen van een blokhut, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Broekslootkade 89, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Broekslootkade 83, het oprichten van een berging, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Dillenburglaan 9a, het plaatsen van een berging, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Jaagpad 5c, tuin 30, het plaatsen van een plantenkas, verleend en verzonden op 26 april 2000.

* Jaagpad 5c, tuin 11, het plaatsen van een plantenkas, verleend en verzonden op 26 april 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergnning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag, ingediend: 03-04-2000: het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woonhuis te: Wilgeneiland 22
* bouwaanvraag , ingediend: 10-04-2000 : het geheel vernieuwen van een opslagruimte te: Van vredenburchweg 975
* bouwaanvraag , ingediend: 07-04-2000 : het plaatsen van een schuur in voortuin te: Oranjelaan 102

* bouwaanvraag , ingediend: 07-04-2000 : het plaatsen van een geldautomaat te: H. Ravesteijnplein 40

* melding, ingediend: 11-04-2000 : het plaatsen van een tuinhuisje te: De Ruijt 19

* bouwaanvraag , ingediend: 14-03-2000 : het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand te: Steenplaetsstraat 6
* bouwaanvraag , ingediend: 31-03-2000 : het bouwen van een loods te: Julialaantje 22

* bouwaanvraag , ingediend: 31-03-2000 : het bouwen van een paviljoen te: "de Hooiruif" Gunstersteinweg 70
* bouwaanvraag , ingediend: 29-03-2000 : het bebouwen van een kavel te: Nijverheidsstraat 18

Verleende Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend: Per 4 mei 2000:

* Henri Dunantlaan 36

2 coniferen wegens schaduwwerking en gebrek aan vitaliteit
* Nassaukade 54

2 coniferen wegens schaduwwerking en belemmering van ontwikkeling van overige bomen

* Regentesselaan 8

1 appel wegens schaduwwerking

* Regentesselaan 10

1 berk wegens schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.
Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Geestbrugweg 83

1 populier wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor schade door vallende takken.
Aangevraagd door C.W. Schoenmaker

* Henri Dunantlaan 121

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door Woningbouwvereniging Arbeidersbelang
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 19 WRO jo. Artikel 50 lid 5 Woningwet

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door RABO Vastgoed b.v. vergunning is gevraagd voor het oprichten van een multi-functioneel centrum bestaande uit een bibliotheek, 7000m2 winkelruimten, een medisch centrum, commerciele ruimten, een politie vestiging en 477 sociale huurwoningen en vrije sector woningen. Het plan is gesitueerd binnen deelplan 4 in Ypenburg. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-Oost". Dit betekent dat het verzoek om bouwvergunning tevens moet worden aangemerkt als verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar het bouwplan is gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor het bouwplan met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Na het verlenen van vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunning te verlenen.

De bouw en situatietekening liggen met ingang van 8 mei 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...