Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Breda presenteert jaarverslag en jaarrekening

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


BREDA PRESENTEERT JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Het college van burgemeester en wethouder heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 1999 vastgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd voor de prestaties en bestedingen in relatie tot de beleidsvoornemens van het gemeentebestuur.

Resultaat

De totale uitgaven in 1999 waren 956,4 miljoen. Ten opzichte van de begroting 1999 heeft de gemeente Breda een overschot van
23,1 miljoen (2,4% van de totale uitgaven). In dit overschot zijn een aantal bijzondere baten en lasten opgenomen zoals een ontvangst van 7 miljoen van het voormalige Stadsgewest. Afwikkeling van grondexploitaties leverde een bijdrage aan dit overschot van 17 miljoen. Extra kosten waren er in verband met het millennium ( 2,8 miljoen.). Ook de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten kostte in 1999 aanzienlijk meer (
4,4 miljoen) dan begroot.

Investeringen en reserves

In totaal is er in 1999 voor een bedrag van 117,5 miljoen geïnvesteerd. Ondanks dit hoge bedrag is ook in 1999 het overschot op investeringsvolumes verder gestegen van ruim 164 miljoen eind 1998 naar ruim 173 miljoen per eind 1999. Hierin zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan gespaarde bedragen zoals bijvoorbeeld voor de Oost-westflank, Het aantal reserves wordt steeds verder beperkt. Door een opschoningsactie kon het aantal verschillende reserves bijna tot de helft worden teruggebracht. Het totaalbedrag aan reserves bedraagt bijna 348 miljoen. Deze reserves zijn nagenoeg volledig geblokkeerd voor toekomstige uitgaven

Stadsvisie

Op 29 oktober 1999 heeft de gemeenteraad de Stadsvisie vastgesteld, een integrale visie over de toekomst van de stad. In het hierbij behorende ontwikkelingsprogramma zijn beleidsdoelen en prestaties geformuleerd. In het jaarverslag is een eerste aanzet gegeven in de wijze waarop de werkelijke prestaties worden gerelateerd aan de gestelde doelen.

Werken

Het aantal mensen dat in 1999 afhankelijk was van een bijstandsuitkering is verder gedaald. De economische groei levert meer werkgelegenheid op en stelt meer mensen in staat aan het arbeidsproces deel te nemen. In 1999 daalde het bestand van Sociale Zaken van mensen tot 65 jaar van 4.627 naar 4.271. In het kader van de wet Sociale Werkvoorziening heeft de BSW in
1999 20 plaatsen meer gerealiseerd dan waarvoor rijkssubsidie was. De extra kosten hiervan ( 1 miljoen) zijn uit eigen middelen gefinancierd.

In september 1999 tekenden Breda en het ministerie van Verkeer en Waterstaat de definitieve overeenkomst voor inpassing van de HSL/A16 op Bredaas grondgebied. Tegen een afkoopsom van 32,5 miljoen nam de gemeente de verantwoordelijkheid over voor ontwerp, communicatie en uitvoering beheer en onderhoud. De voorbereidingen zijn eind 1999 gestart.

Wonen

In 1999 zijn de voorbereidingen getroffen om 900 woningen geschikt te maken voor ouderenhuisvesting. Inmiddels zijn er
530 woningen aangepast en verbeterd. De kosten hiervan bedroegen in 1999 2,6 miljoen.

In 1999 is daadwerkelijk gestart met de bouw van woningen in het Chassépark. De singelappartementen staan inmiddels achter het Stadskantoor, direct gevolgd door de parkappartementen in aanbouw. Aan de voorspoedige verkoop van woningen is te zien dat er veel belangstelling is voor wonen in het Chassépark.

Belangrijke reconstructies die in 1999 zijn gestart, zijn de Fatimastraat en de Ginnekenmarkt. Deze laatste is in 1999 afgerond. De Fatimastraat is vorige week weer opengesteld.

In 1999 is de doelstelling voor hergebruik van afval ruim overtroffen. Van het gemiddelde afval was 44 procent geschikt voor hergebruik (in 1998 37 procent). Dit kwam mede door de nascheiding van het grof vuil en de gescheiden inzameling van wit- en bruingoed.

Zorg

Uit evaluatie in 1998 bleek de Bredapas een groot succes. Op grond hiervan is deze ook in 1999 gecontinueerd. Het aantal pashouders bedroeg in 1999 9.353. De totale kosten waren
355.000,-

Naast de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten stelt de gemeente Breda ook geld beschikbaar voor het beter toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar maken van openbare gebouwen of gebouwen met een duidelijke publieksfunctie. Voor
1999 zijn voor 10 gebouwen bijdragen verleend. De kosten hiervan bedroegen 312.000,-.

Breda krijgt vanaf 1999 rijkssubsidie voor 444 extra plaatsen in de kinderopvang waarvan 314 voor buitenschoolse opvang. In totaal heeft Breda daarmee 636 plaatsen voor kinderen tot vier jaar en 224 plaatsen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Daarmee ligt Breda boven het provinciale gemiddelde maar onder het landelijk gemiddelde. De kosten in 1999 waren 8,4 miljoen.

Het aantal stadswachten is in 1999 uitgebreid tot 34 plaatsen. Op 1 september 1999 is gestart met de inzet van stadswachten in het district Noordwest. Vanaf half april 2000 is de inzet verder uitgebreid naar Zuidoost.

Cultuur

In september is gestart met de realisatie van het Cultuurpunt in de Bibliotheek Breda. In het voorjaar 2000 is dit informatie- en servicepunt geopend voor het publiek. Het cultuurpunt biedt zijn activiteiten en informatie ook aan via een website.

In september ging het eerste jaar in van het project De ontdekking. Meer dan dertienduizend leerlingen van 43 scholen krijgen hierin een cultuurmenu voorgeschoteld. De kosten van deze cultuureducatie waren 186.000,-

Breda, 8 mei 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie