Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage 'Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording'

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voortgangsrapportage "Van beleidsbegroting tot


Directie Begrotingszaken

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BZ 2000-469 M

8 mei 2000

Onderwerp

Voortgangsrapportage "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording"


1. Inleiding

In mei 1999 werd u de nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording aangeboden. Deze nota bevatte voorstellen gericht op het vergroten van de informatiewaarde en de toegankelijkheid van de begrotings- en verantwoordingsstukken. Een aantal onderwerpen werd voor nadere uitwerking aangeduid. Toegezegd werd om u in mei 2000 een rapportage toe te sturen over de voortgang van de interdepartementale voorbereidingen. Tevens zou deze voortgangsrapportage worden gebruikt als een evaluatiemoment, gericht op de haalbaarheid van het implementatietraject.


2. De stukken

Tegelijk met de voortgangsrapportage Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording worden u de voorbeeldbegrotingen van de verschillende ministeries aangeboden. Deze voorbeeldbegrotingen zijn bewerkingen van de eerder aan u aangeboden en inmiddels door u vastgestelde ontwerpbegrotingen 2000. Het zijn voorbeelden die de Staten-Generaal een indruk moeten geven van de begroting nieuwe stijl en die de basis vormen voor het overleg tussen de afzonderlijke vakministers en de Staten-Generaal. De voorbeeldbegrotingen bevatten geen nieuw beleid en worden u niet ter autorisatie voorgelegd.

Op de derde woensdag in mei ontvangt u nog een voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk. In de nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording is het Financieel Jaarverslag van het Rijk geïntroduceerd als een nieuw rijksbreed financieel verantwoordingsdocument. In mei 2001 wordt dit voor het eerst formeel uitgebracht. Het voorbeeld heeft tot doel over de inhoud van een dergelijk nieuw document van gedachten te wisselen. Dit voorbeeld heeft betrekking op het begrotingsjaar 1999.


3. Haalbaarheid van het tijdschema

Het streven blijft er op gericht het in de nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording beschreven tijdpad voor de implementatie te realiseren. Dit betekent onder meer dat de regering voornemens is de eerste begroting nieuwe stijl uit te brengen op de derde dinsdag in september 2001. Voor het welslagen daarvan, moet de infrastructuur daarop toegerust zijn.

Dit houdt onder meer in dat de departementale informatiesystemen tijdig aangepast moeten zijn. In dat kader is het van belang op te merken dat de begrotingsvoorbereiding 2002 reeds in het najaar van 2000 start. Hoewel een intensief traject doorlopen moet worden, lijkt het implementatietraject haalbaar. Dit is echter mede afhankelijk van de uitkomsten van de dialoog tussen de afzonderlijke vakministers en de Staten-Generaal. Wanneer deze dialoog tot majeure wijzigingen leidt, zal het niet zonder meer mogelijk zijn deze tijdig te verwerken, vooral wanneer die pas in het najaar naar voren komen. In dat geval zullen in het overleg met u de mogelijkheden voor aanpassing voor de ontwerpbegroting 2002 dan wel een latere ontwerpbegroting aan de orde moeten komen.

Verder is het noodzakelijk een wettelijke grondslag te creëren voor de voorstellen uit Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Dit betekent een, negende, wijziging van de Comptabiliteitswet1. Het wijzigen van deze wet kent normaliter een doorlooptijd die meer dan een kalenderjaar beslaat. De regering is voornemens direct na het overleg met u over de voortgangsrapportage het conceptwetsvoorstel aan in eerste aanleg de Algemene Rekenkamer en in tweede aanleg de Raad van State voor advies voor te leggen. Om de ontwerpbegrotingen 2002 een wettelijke grondslag te geven, is het noodzakelijk om voor 1 januari 2002 de goedkeuring van de Staten-Generaal te hebben.


4. Verwachtingen omtrent de implementatie

Met de nu voorliggende voorbeeldbegrotingen is naar de mening van de regering een eerste stap in de goede richting gezet om de informatiewaarde en toegankelijkheid van de begroting te vergroten. Een verder groeitraject richting de ontwerpbegroting 2002 en daarna is evenwel noodzakelijk. De ambities van de regering zijn hoog. De verwachtingen moeten echter wel reëel blijven. Zo is het niet

in alle gevallen mogelijk om voor beleidsartikelen volgens het boekje kwantificeerbare doelen en daarop aansluitende prestatiegegevens te formuleren die inzicht bieden in de nagestreefde effecten van beleid. In de voortgangsrapportage ga ik hier nader op in. De dialoog tussen de afzonderlijke vakministers en de Staten-Generaal heeft voor het groeitraject een belangrijke betekenis. Veel van de wijzigingen werken diep in de organisatie van ministeries door. Dat heeft tijd nodig. De idee is vanaf september 2001 een tweetal jaren ervaring op te doen met de nieuwe begrotingsstructuur, alvorens een eventuele structuurverfijning aan te brengen. Resultaatgericht begroten en verantwoorden is overigens meer dan structuur. Het is vooral een manier van denken en doen. Een denken en doen waarin steeds samenhang bestaat tussen beleid, prestaties en middelen en waar mensen aanspreekbaar zijn op resultaten. Daartoe is het van groot belang dat verantwoordelijkheden helder zijn. In dit kader wordt in veel voorbeeldbegrotingen een onderscheid gemaakt tussen resultaatverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het creëren en instandhouden van systemen die anderen (lagere overheden of zelfstandige bestuursorganen bijvoorbeeld) in staat moeten stellen effectieve beleidsprestaties te leveren.

Hier ligt niet alleen voor de ministeries en binnen de regering, maar ook in het verkeer tussen de regering en de Staten-Generaal de grootste uitdaging van "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording". In de departementale ontwerpbegrotingen en de departementale financiële verantwoordingen (en vanaf 2002 de jaarverslagen) zullen de afzonderlijke vakministers u steeds informeren over de voortgang van de verdere implementatie. In het Financieel Jaarverslag van het Rijk wordt u vanaf volgend jaar over de rijksbrede voortgang geïnformeerd.


5. Werkgroep Financiële Verantwoordingen

De Tweede Kamerwerkgroep Financiële Verantwoordingen heeft nog één rijksbrede vraag gesteld: de monitoring van de taakstellingen uit hoofde van de verbetering van de doelmatigheid van de ministeries, zoals afgesproken in het Regeerakkoord. Deze taakstelling is van de departementale begrotingen afgeboekt; de concrete invulling ervan wordt door de afzonderlijke ministeries bepaald. In lijn met het gedachtegoed van "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" is er voor gekozen om de invulling van deze taakstelling voor ieder ministerie afzonderlijk niet te monitoren.


6. Sociale zekerheid & arbeidsmarkt en zorg
In de nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording werd aangegeven dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het gedachtegoed van Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording trachten te vertalen naar de Zorgnota en de Sociale Nota. Vanwege het specifieke karakter van beide notas is het één op één kopiëren van de gekozen aanpak voor de rijksbegroting echter niet mogelijk; de sturing in de premiegefinancierde sectoren zorg en sociale zekerheid is immers wezenlijk anders dan in de begrotingsgefinancierde sectoren.

Dat laat echter onverlet, dat zowel bij de Zorgnota als bij de Sociale Nota wordt gewerkt aan :DEL] het meer expliciet beschrijven van de relatie tussen doelen en prestaties die met de inzet van middelen wordt beoogd, of deze nu begrotings- of premiegefinancierd zijn. Zoals in de voorbeeldbegrotingen van de ministeries van VWS en SZW is te lezen, wordt er daarbij voor gekozen om in de begroting een integrale beleidsagenda op te nemen. Deze beleidsagenda schetst de prioriteiten voor het totaal van het beleidsdomein van het ministerie van VWS respectievelijk SZW.

Zowel het ministerie van VWS in de Zorgnota als het ministerie van SZW in de Sociale Nota zullen de samenhang in het beleid blijven beschrijven en daarbij de doelstellingen van beleidsvoornemens zo concreet mogelijk formuleren, in lijn met de aanpak bij de begroting. De ministeries van VWS en SZW zullen dit bij het opstellen van de notas en de ontwerpbegroting 2002 verder uitwerken.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

U vindt de Voortgangsrapportage op de speciale VBTB-site.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...