Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 14:16


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


8 mei 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 12 april 2000 kenmerk 2990009210, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Bussemaker overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Onwikkelingssamenwerking, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert en de ministers van Justitie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport, op vragen van het lid Bussemaker.

Vraag 1:

Deelt u de mening dat bij het bestrijden van vrouwenbesnijdenis de betrokkenheid van vrouwen- en migrantenorganisaties van zeer groot belang is voor een succesvol proces van bewustwording, uitwisseling van informatie en overdracht van waarden en normen? *1

Antwoord 1:

Wij delen deze mening niet alleen, wij ondersteunen vanaf 1993 activiteiten van vrouwenorganisaties die zich inzetten voor voorlichting en bewustwording zowel in landen waarin praktijken van vrouwenbesnijdenis zich voordoen als onder migrantenvrouwen in Nederland afkomstig uit die landen. De 'Inter African Committee on traditional practices affecting the health of women and children' krijgt al sinds 1995 jaarlijks subsidie uit het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget voor haar werk in ruim 20 landen in Sub Sahara Afrika. In 1997 is op initiatief van de afdeling Vrouwen en Ontwikkeling een aanvang gemaakt met een onderzoek in zes landen over de reproductieve rechten van vrouwen die leven onder islamitische wetgeving. Bij dit onderzoek zijn Nederlandse migrantenvrouwen als onderzoeksters betrokken. De eerste uitkomsten van het onderzoek bevestigen overigens dat hoewel in de meeste landen vrouwenbesnijdenis officieel verboden is, het nog dagelijkse praktijk is in met name Afrikaanse landen. Positief is dat lokale vrouwenorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van vrouwenbesnijdenis kwantitatief en kwalitatief toe nemen en dat ook steeds meer een verband wordt gelegd met het gevaar van HIV/AIDS besmetting enerzijds en de sexuele rechten van vrouwen anderzijds. Bij de voorlichting in Nederland wordt op dit onderwerp in principe voorrang gegeven aan relevante zelforganisaties van migrantenvrouwen. In haar toespraak op 8 maart heeft collega Verstand-Bogaert, Stas Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rol benadrukt van organisaties van en voor vluchtelingen, van slachtofferhulp en van de maatschappelijke omgeving die, door alert en deskundig optreden tot een tijdige signalering kunnen komen.

Vraag 2:

Bent u het eens met de opvatting dat het hierbij moet gaan om uitwisseling van informatie tussen maatschappelijke organisaties in Nederland als in landen waar vrouwenbesnijdenis veelvuldig voorkomt?

Antwoord 2:

Deze opvatting ligt ten grondslag aan het beleid van de regering terzake, zoals ook blijkt uit de antwoorden die de minister van Justitie, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Grote Steden- en Integratiebeleid op 16 november 1999 heeft gegeven op kamervragen van het lid Dittrich, vermeldt in de voetnoot bij onderhavige vraag 4. Waar mogelijk wordt de informatie uitwisseling overigens ook aangevuld met strategische afstemming.

Vraag 3:

Bent u in dit verband bereid subsidie te verlenen aan een project van de Stichting Fatusch over vrouwenbesnijdenis in Mali, Somalië en Egypte waarbij het verzamelde materiaal wordt gebruikt voor diverse videoprojecten die zich richten op respectievelijk de Afrikaanse gemeenschappen in de genoemde landen, de migrantenpopulaties uit deze landen in Nederland en tenslotte een algemeen Nederlands c.q. Westers publiek?

Antwoord 3:

Op 23 november 1999 heb ik als Minister voor Ontwikkelingssamenwerking subsidie toegekend aan Fatusch Productions. De activiteit waarvoor subsidie werd verleend stemt overeen met mijn beleid terzake, specifiek het beleid voor Vrouwen en Ontwikkeling. De doelstelling van de activiteit is het op video vastleggen van de rol die vrouwenorganisaties in Mali, Somalië en Egypte spelen in de strijd tegen genitale verminking van vrouwen en meisjes. Het script voor de productie wordt voorbereid in lokale workshops. Het op locatie verzamelde beeldmateriaal wordt ten behoeve van verschillende doelgroepen in meerdere versies uitgebracht en dient zowel ter ondersteuning van de inzet van vrouwengroepen in Afrikaanse landen, als mede als bewustwordingsmateriaal voor een breder publiek in Nederland en ten behoeve van relevante migrantenvrouwen in Nederland en overige Europese landen.

Vraag 4:

Hoe wordt precies invulling gegeven aan meerdere mededelingen van de minister van Justitie dat Nederland steun verleent aan projecten om vrouwenbesnijdenis te bestrijden, waaronder een drietal documentaires in Mali, Egypte en Somalië die bedoeld zijn om het werk van vrouwenorganisaties zowel in boven genoemde landen als in Nederland te ondersteunen? *2

Antwoord 4:

De documentaire is dezelfde als beschreven in het antwoord op vraag 3.

Vraag 5:

Op welke wijze zijn de diverse ministeries betrokken bij de kwestie van vrouwenbesnijdenis? Op welke wijze vinden afstemming en coördinatie plaats?

Antwoord 5:

In 1993 hebben de toenmalige ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Justitie een beleid uitgezet dat wordt gekenmerkt door maatregelen gericht op preventie en waarbij het justitieel ingrijpen het sluitstuk vormt. Uw Kamer is over de uitvoering geïnformeerd n.a.v. eerdere vragen van het lid Dittrich over dit onderwerp (Vergaderjaar, 1999/2000, Aanhangsel Handelingen nr. 284 en 1076). Recent heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Stichting Pharos aanvullende subsidie gegeven voor het intensiveren van voorlichting aan beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de Somalische gemeenschap.

Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking draag ik samen met de minister van Buitenlandse Zaken zorg voor Europese en internationale samenwerking op dit terrein. Sinds 1997 wordt op intitiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken zowel in de derde commissie van de AVVN als in de VN Mensenrechtencommissie uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp vrouwenbesnijdenis. Op initiatief van Nederland aanvaardde de 54e AVVN, unaniem een vervolg-resolutie ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis en andere schadelijke traditionele praktijken. In deze resolutie werden onder meer de initiatieven van VN organisaties en -programma's op dit terrein verwelkomd en werd onderlinge samenwerking aangemoedigd.

Vraag 6:

Welke taak ziet de regering weggelegd voor het geplande advies- en informatiepunt, bedoeld om informatie en ondersteuning te geven bij de uitvoering en vertaling van het VN-Vrouwenverdrag t.a.v. bestrijding van vrouwenbesnijdenis? Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop dit informatiepunt vorm krijgt?

Antwoord 6:

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert, zal uw Kamer op korte termijn berichten over de vormgeving van het geplande punt, dat bedoeld is om informatie te verstrekken over de betekenis van de regelgeving terzake, waaronder de maatregelen in het kader van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie