Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS met dummy beleidsbegroting ministerie

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs dummy beleidsbegroting vws

Gemaakt: 9-5-2000 tijd: 16:10


2


26573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
Nr. 20 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2000

I Algemeen

Voor u ligt de dummy van de beleidsbegroting van VWS.
1) Na het verschijnen van de regeringsnota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) op 19 mei 1999 zijn op mijn departement de activiteiten gestart om de begrotingsopzet in de kern te veranderen. De dummy is de voorbeeldbegroting voor de toekomst. De uitdaging was om van de wat technische huidige begroting een meer toegankelijk, levendig beleidsdocument te maken. Een document dat zo goed mogelijk inzicht geeft in de maatschappelijke doelen die het kabinet met de inzet van belastingmiddelen wil realiseren. Voor de verantwoording was al enige ervaring opgedaan; het jaarverslag 1998 en
1999 zijn al zo goed mogelijk volgens het nieuwe stramien opgesteld. Voor de begroting zijn we aangesloten bij het interdepartementale traject dat onder coördinatie van het ministerie van Financiën is ingezet.

Voor bijgevoegde voorbeeldbegroting heeft de officiële ontwerpbegroting 2000 als basis gediend. Ontwikkelingen nadien zijn niet verwerkt. De functie van deze dummy maakt dat ook overbodig. Hij dient immers ter illustratie van hoe de begroting er vanaf 2002 uit zou kunnen gaan zien; de nieuwe begrotingindeling, de opzet van de beleidsagenda en de beleidsartikelen, en de voorstellen voor het opnemen van prestatiegegevens. Ook de budgettaire gegevens hebben slechts een illustratieve functie. Omdat de huidige begrotingsadministratie een andere indeling kent, is de conversie handmatig tot stand gebracht. Mocht er onverhoopt iets ingeslopen zijn dat nog niet in de begroting 2000 bekend was, dan heeft dat geen formele status. De eerste officiële beleidsbegroting ontvangt u op Prinsjesdag 2001.

Ik hoop met deze dummy de basis te hebben gelegd voor een begrotingsopbouw waarmee we - u en ik - voorlopig vooruit kunnen. Een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de huidige begroting wordt naar mijn mening ge-vormd door de opzet en uitwerking van de artikelen die veel beleidsmatiger georiënteerd zijn dan de huidige nogal financieel-technische en historisch "vervuilde" artikelindeling, alsmede door de schets van het VWS-beleid op hoofdlijnen in de beleidsagenda. Een aantal onderwerpen die bij de opstellen van deze dummy een rol hebben gespeeld breng ik graag onder uw aandacht. In paragraaf II worden de overwegingen bij de nieuwe begrotingsindeling nader toegelicht. In paragraaf III ga ik in op de reikwijdte van de beleidsagenda (het nieuwe algemene deel van de memorie van toelichting) en de ambities voor de Zorgnota, en in paragraaf IV op het verzoek van de Werkgroep financiële verantwoordingen (Van Zijl/Van Walsem) ten aanzien van prestatiegegevens in de verantwoording 2000. Afgesloten wordt met een paragraaf waarin ik aangeef welk ontwikkelingstraject ik voor de toekomst zie.

II De nieuwe begrotingsindeling

De voorgestelde nieuwe begrotingsindeling is een optimale score op de voor VWS relevante indelingscriteria. Het indelingscriterium uit VBTB naar algemene beleidsdoelstellingen voert de boventoon. Maar een begrotingsindeling mag niet te versnipperd of te vluchtig zijn. Een robuuste indeling die voor een langere periode gebruikt kan worden is vanuit stabiliteit en meerjarige vergelijkbaarheid wenselijk, terwijl daarbinnen alle ruimte blijft bestaan voor beleidsmatige accentverschuivingen. Naast de doelstellingsgedachte uit genoemde regeringsnota achtte ik het belangrijk dat - in tegenstelling tot de huidige indeling - de aansluiting met de Zorgnota beter wordt. Zowel budgettair als beleidsmatig. Speciale aandacht verdiende tenslotte de relatie tussen de beleidsbegroting en de programmalijnen van de Welzijnsnota.

De oplossing van deze vergelijking met drie onbekenden treft u hierbij aan: doelstellingen hebben een prominente plaats gekregen in de beleidsartikelen, de aansluiting met de Zorgnota wordt bereikt door een begrotingsindeling die nagenoeg spoort met de verschillende zorgsectoren, en de programmalijnen uit de Welzijnsnota worden in de beleidsartikelen apart zichtbaar gemaakt (als operationele doelstelling) en toegelicht.

Daarnaast heb ik ervoor gekozen de onder mijn verantwoordelijkheid ressorterende inspectiediensten in een apart beleidsartikel samen te brengen. Dit spoort met de wenselijkheid van een begrotingsindeling die uiting geeft aan de zelfstandige positie van deze diensten, is inzichtelijk omdat integraal gepresenteerd wordt welke activiteiten door deze diensten worden verricht, en sluit aan bij de politieke wens beleid en uitvoering gescheiden te presenteren. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een apart beleidsartikel gekregen.

III Reikwijdte van de beleidsagenda en ambities voor de Zorgnota

De regeringsnota VBTB heeft betrekking op de rijksbegroting en dus op de begroting van VWS. De inspanningen in de afgelopen periode hebben zich dan ook gericht op het vervaardigen van een dummy van de begroting. Het gaat om het zo goed mogelijk inzichtelijk maken van de doelen en prestatie die met de inzet van begrotingsmiddelen gerealiseerd moeten worden. Wordt ingezoomd op de toelichting bij de verschillende beleidsartikelen (de nieuwe artikelsgewijze toelichting) dan blijkt dat die zich primair op de inzet van begrotingsgeld richt.

De beleidsagenda vormt daarop een uitzondering. De beleidsagenda noemt de prioriteiten voor het komende jaar, aldus de regeringsnota. Zou de agenda van VWS zich beperken tot de inzet van begrotingsgeld, dan wordt een incompleet beeld geschetst. Met betrekking tot het domein van de beleidsagenda zijn op mijn departement daarom verschillende varianten ontwikkeld en besproken. De keuze is gemaakt voor één integrale beleidsagenda in de begroting die alle prioriteiten voor het komende jaar bevat, ongeacht de financieringswijze. Mijn voorstel is de zorgrelevante onderdelen van de beleidsagenda in de begroting in de toekomst te herhalen in de inleiding van de Zorgnota.

Wat betreft de Zorgnota: al eerder bleek dat bij successen in begrotingsland de vraag wordt opgeroepen of een vergelijkbare exercitie voor de Zorgnota niet wenselijk is. Al vaker was mijn reactie dat het één op één kopieren van ontwikkelingen op de rijksbegroting naar de premiesector eenvoudig niet mogelijk is. Ook in de regeringsnota is aangegeven dat door de specifieke kenmerken van de zorgsector - in het bijzonder de verantwoordelijkheidsverdeling voor het beheer van gelden en voor de realisatie van voorzieningen - een vergelijkbare toepassing van de VBTB-beginselen op de zorgsector problematisch is. Dat betekent niet dat de opbouw en toelichting in de Zorgnota een statisch gegeven is. Ook daar bezien we jaarlijks of wijzigingen in de opzet de toegankelijkheid kunnen verhogen. En niet alleen in de presentatie. De introductie van de meerjarenafspraken in de zorg illustreert bij uitstek dat ook in de premiesector - met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid - een koppeling tussen te leveren prestaties en financiële middelen zo goed mogelijk wordt gelegd.

IV Reactie van Zijl/Van Walsem

Bij brief van 17 december 1999 heeft u mij het door de Kamer aanvaarde voorstel van de Werk-groep financiële verantwoordingen met betrekking tot het jaar 2000 doen toekomen. Rijksbreed is de afspraak gemaakt de reactie op dit voorstel kenbaar te maken bij de aanbieding van de dummy van de beleidsbegroting (in plaats van bij de jaarverslagen over
1999, zoals de werkgroep oorspronkelijk voorstelde).
De VWS-specifieke voorstellen van de Werkgroep financiële verantwoordingen hebben, evenals vorig jaar, onder andere betrekking op de thema's wachtlijsten en werkdruk. Dit zijn beide onderwerpen op het terrein van de premiegefinancierde uit-gaven. Vorig jaar heb ik met u van gedachten gewisseld over het meeste geschikte moment en de vorm waarin over deze onderwerpen gerapporteerd kan worden. Juist omdat het premiemiddelen betreft passen ze minder goed in het Jaarverslag VWS dat zich tot het domein van de begro-tings-uitgaven beperkt. Voor het onderwerp wachtlijsten en werkdruk komt daar bij dat het een centraal thema uit de meerjarenafspraken zorgsector is en de Kamer hierover informatie ontvangt volgens de afgesproken rapportagestructuur. Conform de eerder gemaakte afspraken zal ik thans beschikbare prestatiegegevens over het jaar 1999 voor beide onderwerpen opnemen in de Voorjaarsrapportage Meerjarenafspraken die u medio mei zult ontvangen. Voor prestatiegegevens over het jaar 2000 ligt het voor de hand op de ingeslagen (en op uw verzoek "verbrede") weg voort te gaan.

Tevens maakte u in genoemde brief bekend informatie te willen ontvangen over de intensive-ringen en de wachtlijsten in de jeugdzorg. In het VWS-jaarverslag 1999 wordt hierop reeds in-gegaan, voor zover de activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS en voor zover thans gegevens beschikbaar zijn. Gelet op het verzoek aan de regering om over 2000 prestatie-gegevens over de jeugdzorg te leveren, ligt het voor de hand om in het VWS-jaar-verslag 2000 wederom aandacht aan dit onderwerp te besteden.

V Plan van aanpak

De bijgevoegde dummy is een proeve. Daarin is zo goed mogelijk aangegeven hoe de begroting van de toekomst eruit zou kunnen zien. Alvorens het zover is, moet er in de komende periode nog veel gebeuren. Langs twee sporen wil ik de werkzaamheden uitvoeren:

A Aanpassingen aan de bestaande financiële systemen

De gewijzigde begrotingsindeling en de gewijzigde onderverdeling binnen beleidsartikelen (naar operationele doelstellingen) vergt een grondige aanpassing van het bestaande financiële systeem op mijn departement (conversie). Omdat ik op Prinsjesdag 2001 u de eerste officiële beleidsbegroting volgens de nieuwe opbouw wil presenteren, spreekt het voor zich dat deze werkzaamheden ruim voor dat moment afgerond moeten zijn.

B Beleidsinformatie en beleidsevaluatie

De andere ontwikkeling betreft een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van het meer systematisch registreren van output- en outcomegegevens. In het streven naar grotere transparantie tussen doeleinden, instrumenten en financiële middelen vormen prestatiegegevens een belangrijk onderdeel. Daarbij is het zaak dat de samenhang tussen de op te nemen prestatiegegevens en het geraamde begrotingsbedrag zo duidelijk mogelijk is.

In de dummy van VWS treft u per operationele doelstelling boxen aan waarin een indicatie wordt gegeven van de prestatiegegevens waar wij aan denken. Waar deze moeilijk zijn te kwan-ti-ficeren biedt ook evaluatieonderzoek mogelijkheden; in sommige gevallen bevatten de boxen al aanzetten hiervoor, maar zeker waar
(outcome)prestatiegegevens thans nog ontbreken, moeten nadere toepassingsgebieden nog verder worden onderzocht.
De uitdaging voor het verder vervolmaken van de beleidsbegroting ligt met name bij de mogelijkheden tot het registreren van nieuwe prestatiegegevens en het doen van evaluatieonderzoek, maar ook bij het verder inbedden van prestatiegegevens in bestaande beleidsprocessen. Deze mogelijkheden worden in de aankomende periode verder onderzocht en uitgewerkt. Kostenaspecten voor het verzamelen van gegevens spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de frequentie van de registratie moet per prestatiegegeven nader worden onderzocht: eens per jaar, meerdere keren per jaar of meerjaarlijks.

Het kan hierbij gaan om langlopende processen. In de aankomende periode zal worden bezien welke prestatiegegevens reeds in de begroting voor 2002 gepresenteerd kunnen worden en welke meer tijd vergen en pas later in de beleidsbegroting opgenomen kunnen worden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...