Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS met dummy beleidsbegroting ministerie

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs dummy beleidsbegroting vws

Gemaakt: 9-5-2000 tijd: 16:10


2


26573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
Nr. 20 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2000

I Algemeen

Voor u ligt de dummy van de beleidsbegroting van VWS.
1) Na het verschijnen van de regeringsnota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) op 19 mei 1999 zijn op mijn departement de activiteiten gestart om de begrotingsopzet in de kern te veranderen. De dummy is de voorbeeldbegroting voor de toekomst. De uitdaging was om van de wat technische huidige begroting een meer toegankelijk, levendig beleidsdocument te maken. Een document dat zo goed mogelijk inzicht geeft in de maatschappelijke doelen die het kabinet met de inzet van belastingmiddelen wil realiseren. Voor de verantwoording was al enige ervaring opgedaan; het jaarverslag 1998 en
1999 zijn al zo goed mogelijk volgens het nieuwe stramien opgesteld. Voor de begroting zijn we aangesloten bij het interdepartementale traject dat onder coördinatie van het ministerie van Financiën is ingezet.

Voor bijgevoegde voorbeeldbegroting heeft de officiële ontwerpbegroting 2000 als basis gediend. Ontwikkelingen nadien zijn niet verwerkt. De functie van deze dummy maakt dat ook overbodig. Hij dient immers ter illustratie van hoe de begroting er vanaf 2002 uit zou kunnen gaan zien; de nieuwe begrotingindeling, de opzet van de beleidsagenda en de beleidsartikelen, en de voorstellen voor het opnemen van prestatiegegevens. Ook de budgettaire gegevens hebben slechts een illustratieve functie. Omdat de huidige begrotingsadministratie een andere indeling kent, is de conversie handmatig tot stand gebracht. Mocht er onverhoopt iets ingeslopen zijn dat nog niet in de begroting 2000 bekend was, dan heeft dat geen formele status. De eerste officiële beleidsbegroting ontvangt u op Prinsjesdag 2001.

Ik hoop met deze dummy de basis te hebben gelegd voor een begrotingsopbouw waarmee we - u en ik - voorlopig vooruit kunnen. Een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de huidige begroting wordt naar mijn mening ge-vormd door de opzet en uitwerking van de artikelen die veel beleidsmatiger georiënteerd zijn dan de huidige nogal financieel-technische en historisch "vervuilde" artikelindeling, alsmede door de schets van het VWS-beleid op hoofdlijnen in de beleidsagenda. Een aantal onderwerpen die bij de opstellen van deze dummy een rol hebben gespeeld breng ik graag onder uw aandacht. In paragraaf II worden de overwegingen bij de nieuwe begrotingsindeling nader toegelicht. In paragraaf III ga ik in op de reikwijdte van de beleidsagenda (het nieuwe algemene deel van de memorie van toelichting) en de ambities voor de Zorgnota, en in paragraaf IV op het verzoek van de Werkgroep financiële verantwoordingen (Van Zijl/Van Walsem) ten aanzien van prestatiegegevens in de verantwoording 2000. Afgesloten wordt met een paragraaf waarin ik aangeef welk ontwikkelingstraject ik voor de toekomst zie.

II De nieuwe begrotingsindeling

De voorgestelde nieuwe begrotingsindeling is een optimale score op de voor VWS relevante indelingscriteria. Het indelingscriterium uit VBTB naar algemene beleidsdoelstellingen voert de boventoon. Maar een begrotingsindeling mag niet te versnipperd of te vluchtig zijn. Een robuuste indeling die voor een langere periode gebruikt kan worden is vanuit stabiliteit en meerjarige vergelijkbaarheid wenselijk, terwijl daarbinnen alle ruimte blijft bestaan voor beleidsmatige accentverschuivingen. Naast de doelstellingsgedachte uit genoemde regeringsnota achtte ik het belangrijk dat - in tegenstelling tot de huidige indeling - de aansluiting met de Zorgnota beter wordt. Zowel budgettair als beleidsmatig. Speciale aandacht verdiende tenslotte de relatie tussen de beleidsbegroting en de programmalijnen van de Welzijnsnota.

De oplossing van deze vergelijking met drie onbekenden treft u hierbij aan: doelstellingen hebben een prominente plaats gekregen in de beleidsartikelen, de aansluiting met de Zorgnota wordt bereikt door een begrotingsindeling die nagenoeg spoort met de verschillende zorgsectoren, en de programmalijnen uit de Welzijnsnota worden in de beleidsartikelen apart zichtbaar gemaakt (als operationele doelstelling) en toegelicht.

Daarnaast heb ik ervoor gekozen de onder mijn verantwoordelijkheid ressorterende inspectiediensten in een apart beleidsartikel samen te brengen. Dit spoort met de wenselijkheid van een begrotingsindeling die uiting geeft aan de zelfstandige positie van deze diensten, is inzichtelijk omdat integraal gepresenteerd wordt welke activiteiten door deze diensten worden verricht, en sluit aan bij de politieke wens beleid en uitvoering gescheiden te presenteren. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een apart beleidsartikel gekregen.

III Reikwijdte van de beleidsagenda en ambities voor de Zorgnota

De regeringsnota VBTB heeft betrekking op de rijksbegroting en dus op de begroting van VWS. De inspanningen in de afgelopen periode hebben zich dan ook gericht op het vervaardigen van een dummy van de begroting. Het gaat om het zo goed mogelijk inzichtelijk maken van de doelen en prestatie die met de inzet van begrotingsmiddelen gerealiseerd moeten worden. Wordt ingezoomd op de toelichting bij de verschillende beleidsartikelen (de nieuwe artikelsgewijze toelichting) dan blijkt dat die zich primair op de inzet van begrotingsgeld richt.

De beleidsagenda vormt daarop een uitzondering. De beleidsagenda noemt de prioriteiten voor het komende jaar, aldus de regeringsnota. Zou de agenda van VWS zich beperken tot de inzet van begrotingsgeld, dan wordt een incompleet beeld geschetst. Met betrekking tot het domein van de beleidsagenda zijn op mijn departement daarom verschillende varianten ontwikkeld en besproken. De keuze is gemaakt voor één integrale beleidsagenda in de begroting die alle prioriteiten voor het komende jaar bevat, ongeacht de financieringswijze. Mijn voorstel is de zorgrelevante onderdelen van de beleidsagenda in de begroting in de toekomst te herhalen in de inleiding van de Zorgnota.

Wat betreft de Zorgnota: al eerder bleek dat bij successen in begrotingsland de vraag wordt opgeroepen of een vergelijkbare exercitie voor de Zorgnota niet wenselijk is. Al vaker was mijn reactie dat het één op één kopieren van ontwikkelingen op de rijksbegroting naar de premiesector eenvoudig niet mogelijk is. Ook in de regeringsnota is aangegeven dat door de specifieke kenmerken van de zorgsector - in het bijzonder de verantwoordelijkheidsverdeling voor het beheer van gelden en voor de realisatie van voorzieningen - een vergelijkbare toepassing van de VBTB-beginselen op de zorgsector problematisch is. Dat betekent niet dat de opbouw en toelichting in de Zorgnota een statisch gegeven is. Ook daar bezien we jaarlijks of wijzigingen in de opzet de toegankelijkheid kunnen verhogen. En niet alleen in de presentatie. De introductie van de meerjarenafspraken in de zorg illustreert bij uitstek dat ook in de premiesector - met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid - een koppeling tussen te leveren prestaties en financiële middelen zo goed mogelijk wordt gelegd.

IV Reactie van Zijl/Van Walsem

Bij brief van 17 december 1999 heeft u mij het door de Kamer aanvaarde voorstel van de Werk-groep financiële verantwoordingen met betrekking tot het jaar 2000 doen toekomen. Rijksbreed is de afspraak gemaakt de reactie op dit voorstel kenbaar te maken bij de aanbieding van de dummy van de beleidsbegroting (in plaats van bij de jaarverslagen over
1999, zoals de werkgroep oorspronkelijk voorstelde).
De VWS-specifieke voorstellen van de Werkgroep financiële verantwoordingen hebben, evenals vorig jaar, onder andere betrekking op de thema's wachtlijsten en werkdruk. Dit zijn beide onderwerpen op het terrein van de premiegefinancierde uit-gaven. Vorig jaar heb ik met u van gedachten gewisseld over het meeste geschikte moment en de vorm waarin over deze onderwerpen gerapporteerd kan worden. Juist omdat het premiemiddelen betreft passen ze minder goed in het Jaarverslag VWS dat zich tot het domein van de begro-tings-uitgaven beperkt. Voor het onderwerp wachtlijsten en werkdruk komt daar bij dat het een centraal thema uit de meerjarenafspraken zorgsector is en de Kamer hierover informatie ontvangt volgens de afgesproken rapportagestructuur. Conform de eerder gemaakte afspraken zal ik thans beschikbare prestatiegegevens over het jaar 1999 voor beide onderwerpen opnemen in de Voorjaarsrapportage Meerjarenafspraken die u medio mei zult ontvangen. Voor prestatiegegevens over het jaar 2000 ligt het voor de hand op de ingeslagen (en op uw verzoek "verbrede") weg voort te gaan.

Tevens maakte u in genoemde brief bekend informatie te willen ontvangen over de intensive-ringen en de wachtlijsten in de jeugdzorg. In het VWS-jaarverslag 1999 wordt hierop reeds in-gegaan, voor zover de activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS en voor zover thans gegevens beschikbaar zijn. Gelet op het verzoek aan de regering om over 2000 prestatie-gegevens over de jeugdzorg te leveren, ligt het voor de hand om in het VWS-jaar-verslag 2000 wederom aandacht aan dit onderwerp te besteden.

V Plan van aanpak

De bijgevoegde dummy is een proeve. Daarin is zo goed mogelijk aangegeven hoe de begroting van de toekomst eruit zou kunnen zien. Alvorens het zover is, moet er in de komende periode nog veel gebeuren. Langs twee sporen wil ik de werkzaamheden uitvoeren:

A Aanpassingen aan de bestaande financiële systemen

De gewijzigde begrotingsindeling en de gewijzigde onderverdeling binnen beleidsartikelen (naar operationele doelstellingen) vergt een grondige aanpassing van het bestaande financiële systeem op mijn departement (conversie). Omdat ik op Prinsjesdag 2001 u de eerste officiële beleidsbegroting volgens de nieuwe opbouw wil presenteren, spreekt het voor zich dat deze werkzaamheden ruim voor dat moment afgerond moeten zijn.

B Beleidsinformatie en beleidsevaluatie

De andere ontwikkeling betreft een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van het meer systematisch registreren van output- en outcomegegevens. In het streven naar grotere transparantie tussen doeleinden, instrumenten en financiële middelen vormen prestatiegegevens een belangrijk onderdeel. Daarbij is het zaak dat de samenhang tussen de op te nemen prestatiegegevens en het geraamde begrotingsbedrag zo duidelijk mogelijk is.

In de dummy van VWS treft u per operationele doelstelling boxen aan waarin een indicatie wordt gegeven van de prestatiegegevens waar wij aan denken. Waar deze moeilijk zijn te kwan-ti-ficeren biedt ook evaluatieonderzoek mogelijkheden; in sommige gevallen bevatten de boxen al aanzetten hiervoor, maar zeker waar
(outcome)prestatiegegevens thans nog ontbreken, moeten nadere toepassingsgebieden nog verder worden onderzocht.
De uitdaging voor het verder vervolmaken van de beleidsbegroting ligt met name bij de mogelijkheden tot het registreren van nieuwe prestatiegegevens en het doen van evaluatieonderzoek, maar ook bij het verder inbedden van prestatiegegevens in bestaande beleidsprocessen. Deze mogelijkheden worden in de aankomende periode verder onderzocht en uitgewerkt. Kostenaspecten voor het verzamelen van gegevens spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de frequentie van de registratie moet per prestatiegegeven nader worden onderzocht: eens per jaar, meerdere keren per jaar of meerjaarlijks.

Het kan hierbij gaan om langlopende processen. In de aankomende periode zal worden bezien welke prestatiegegevens reeds in de begroting voor 2002 gepresenteerd kunnen worden en welke meer tijd vergen en pas later in de beleidsbegroting opgenomen kunnen worden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie