Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over ijken medische meetinstrumenten

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over ijken van medische meetinstrumenten
Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 13:35

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over het ijken van medische (elektronische) meetinstrumenten (2990009690).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


3

Antwoorden op kamervragen van Buijs over het ijken van medische (elektronische) meetinstrumenten.

(2990009690)


1.

Kunt u bevestigen dat sinds de wijziging van de IJkwet medische (elektronische) meetinstrumenten, zoals bijvoorbeeld bloeddrukmeters, niet meer verplicht gekeurd/geijkt behoeven te worden?


1.

Nee. Het keuren of ijken van medische meetinstrumenten heeft nooit plaatsgevonden op grond van de IJkwet die de bevordering van de eerlijkheid in de handel tot doelstelling heeft. Deze producten vallen, als zijnde medische hulpmiddelen onder het regiem van het Besluit medische hulpmiddelen (Stb. 1995, 243) waarin eisen ten aanzien van onder andere de meet-eigenschappen zijn opgenomen. De medische meetinstrumenten moeten aan deze eisen voldoen, alvorens deze in de handel mogen worden gebracht en voor de eerste maal worden toegepast. Bovendien moeten in de instructies voor het gebruik gegevens worden opgenomen omtrent de frequentie van de onderhoudsbeurten en de ijkingen die moeten worden verricht om de goede werking en de veiligheid van de hulpmiddelen permanent te waarborgen. De beoordeling of aan de eisen wordt voldaan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een zogenaamde aangemelde instantie, zoals bijvoorbeeld KEMA of TNO-Certification.


2.

Kunt u tevens bevestigen dat met name de meetinstrumenten van vrijgevestigde artsen niet met enige regelmaat ter keuring/ijking worden aangeboden?


2.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren hun meetinstrumenten ter keuring aan te bieden. Het behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren er zich van te vergewissen dat de meetinstrumenten die worden toegepast op de juiste wijze blijven functioneren.


3.

Is het u bekend dat als gevolg daarvan het voorkomt dat bijvoorbeeld de gemeten bloeddruk niet overeenstemt met de werkelijke bloeddruk?


3.

Er is een gemeenschappelijke opvatting binnen de medische wereld dat de gemeten bloeddruk niet altijd overeenkomt met de werkelijke bloeddruk. Met name doet dit zich voor bij de vervanging van kwikmanometers door meters met veersystemen en elektronische systemen.


4.

Kunt u zich voorstellen, nu artsen zich bij het voorschrijven van medicijnen laten leiden door mogelijke onjuiste meetresultaten van bijvoorbeeld de bloeddrukmeter, onnodig een recept voor «te zware» geneesmiddelen uitschrijven?


4.

Het is onwaarschijnlijk dat zeer hoge bloeddrukken bij patiënten ten onrechte worden vastgesteld. Wel zijn er grensgevallen te constateren waarbij onterecht een bloeddrukverlagend middel wordt voorgeschreven. Echter een goed arts zal bij een geconstateerde bloeddrukverhoging niet zonder meer een bloeddrukverlagend middel voorschrijven.


5.

Kan zulks negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van betrokkenen en leiden tot het onnodige slikken van medicijnen?


5.

Bij mij zijn er geen gevallen bekend van patiënten die ten onrechte met antihypertensiva worden behandeld. Ik beschik niet over cijfers die bevestigen of ontkennen dat er dientengevolge ernstige gezondheidsschade ontstaat.


6.

Wat is uw oordeel over deze gang van zaken?


6.

Het huidige in antwoord 1 beschreven systeem biedt mijns inziens waarborgen vooraf, onder andere door de beoordeling van de meeteigenschappen door aangemelde instanties. De ziekenhuizen cq. de beroepsgroepen dragen hierna op grond van de bestaande kwaliteitswetgeving hun eigen verantwoordelijkheid voor het medisch handelen en de handhaving van de kwaliteit van de daarbij toegepaste meetinstrumenten. Tot op heden hebben mij geen signalen bereikt dat dit samenstel van kwaliteitswaarborgen niet voldoende functioneert.


7.

Bent u bereid een onderzoek te doen onder de medische beroepsgroepen, fabrikanten en importeurs naar het onderhoud, het keuren/ijken en zonodig bijstellen van medische meetinstrumenten? Wilt u de Kamer over de uitkomsten daarvan berichten? Zo neen, waarom niet?


8.

Overweegt u zonodig het regelmatig ijken van alle medische meetinstrumenten (weer) verplicht te stellen?


7 en 8. Gegeven het antwoord op vraag 6 zie ik op dit moment geen aanleiding voor enigerlei interventie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie