Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake Wet personenvervoer 2000

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake wet personenvervoer 2000

Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 14:11


3


26456 Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet personenvervoer 2000)

nr. 85 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 mei 2000

Hierbij bied ik u, na overleg met mijn ambtgenoot van Economische Zaken, een nota aan, houdende wijzigingen voorgesteld door de regering inzake het bovenvermelde voorstel aan (wijzigingen als bedoeld in artikel 105, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

Naast zuiver wetstechnische wijzigingen bevat het voorstel ook een noodzakelijke wijziging van artikel 61 als gevolg van het aangenomen amendement nr. 82.

Tijdens de stemming op 20 april 2000 over de artikelen en amendementen heb ik tegen amendement nr. 82, inmiddels door uw kamer aangenomen, een aantal bedenkingen geuit. Kort gezegd kwam dat amendement erop neer dat door aanbestedende overheden op grond van artikel 61, derde lid, (voorheen artikel 55, derde lid) ontheffing kan worden gevraagd van de gedeeltelijke aanbestedingsplicht, in de periode tussen
2003-2006, indien dit in het belang van de reiziger zou zijn dan wel indien aanbesteding zou leiden tot een economische machtspositie als bedoeld in de Mededingingswet. Daarmee beoogde dit amendement een zekere tijdelijke beleidsvrijheid te creëren in de toepassing van het aanbestedingsinstrument. Nadere beschouwing van de ingevolge het amendement ingevoegde bepaling leert dat die bepaling een aantal ongewenste, en wellicht ook onbedoelde, effecten voor de uitoefening van de ontheffingsbevoegdheid heeft. Deze effecten, die ik hierna kort zal toelichten, hebben betrekking op het toezicht op de marktordening en mededinging in het algemeen en voor het openbaar vervoer in het bijzonder, alsmede op de formulering van de criteria op grond waarvan ontheffing kan worden verleend. Deze effecten maken het vanuit het oogpunt van de systematiek van de wetgeving noodzakelijk om enkele beperkte wijzigingen in het artikel aan te brengen; deze wijzigingen maken een zinvolle en samenhangende toepassing van de ontheffingsbevoegdheid mogelijk.

Het hierboven genoemde effect op het toezicht op de marktordening en mededinging op de OV-markt is gelegen in het volgende. De uitoefening van de bevoegdheid tot ontheffing in het derde lid, onderdeel b, van artikel 61 kan ertoe leiden dat door de verschillende instanties op verschillende wijze toezicht wordt uitgeoefend op marktordening. Dit kan een verstoring van toezicht in de marktordening en mededinging tot gevolg hebben. De Wet personenvervoer 2000 kende reeds een toezichthoudende taak voor de NMa (niet eerder dan 1 januari 2002) op basis van een krachtens de wet vastgesteld marktaandeel (percentage). Daarnaast oefent de NMa tevens toezicht uit op grond van zijn algemene mededingingstaak, neergelegd in de Mededingingswet. De ontheffing van aanbesteding kan door minister of provinciale staten worden verleend, indien aanbesteding leidt tot een economische machtspositie als bedoeld in de Mededingingswet. De ontheffing vormt daarmee voor provinciale staten en de minister een instrument om toezicht te houden op de marktordening binnen het openbaar vervoer. Het referentiekader voor dit toezicht is niet de voorgestelde Wet personenvervoer 2000 maar de Mededingingswet.

Er bestaat een reële kans dat in de materiële beoordeling van de economische machtspositie door provinciale staten, minister of NMa op grond van de Mededingingswet verschil zal ontstaan. Immers, daar waar de marktmacht op basis van de Wet personenvervoer 2000 gebaseerd wordt op een bepaald marktpercentage, is dat bij een oordeel over de machtspositie in de Mededingingswet niet het geval. De vraag of sprake is van een economische machtspositie op basis van de Mededingingswet is buitengewoon complex. Het antwoord is behalve van het marktaandeel van de onderneming(en) en van de concurrenten, ook afhankelijk van andere omstandigheden die een voorsprong kunnen geven op de concurrenten, zoals financiële reserves en technologische kennis, en van toetredingsbelemmeringen tot de markt. Die combinatie van marktfactoren kan ertoe leiden dat niet op voorhand gezegd kan worden bij welk percentage marktaandeel de conclusie moet worden getrokken dat sprake is van een ongewenste machtsconcentratie. Niet alleen kunnen minister en provinciale staten in de uitvoeringspraktijk tot onderlinge verschillende oordelen komen, ook kan het oordeel van minister of provinciale staten over de economische machtspositie afwijken van het oordeel dat de NMa hierover velt in de uitoefening van zijn algemene mededingingstaak op grond van de Mededingingswet. Eenduidige toepassing van het materiële criterium als opgenomen in artikel 61, derde lid, onderdeel b, kan dan ook niet op voorhand worden aangenomen.

Dat het risico van uiteenlopende toepassing van de ontheffingsgrond zeer reëel is, wordt nog duidelijker indien wordt bedacht dat artikel
61, derde lid, de toepassing niet in één hand legt, maar bij 13 overheidsorganen (alle provincies en de minister) die onafhankelijk van elkaar een oordeel gaan vormen over specifieke machtsposities. Het moge duidelijk zijn dat de gegeven ontheffing, juist ook vanwege het ingrijpend karakter van de beslissing, via rechterlijke procedures onder grote juridische druk kan komen te staan.
Een tweede ongewenst effect van de wijzing van artikel 61 is gelegen in het toepassen van het criteria vastgelegd in het derde lid, onderdelen a en b. De vaagheid van deze criteria kan in de uitvoeringspraktijk de nodige problemen opleveren. De aanbestedende overheid moet namelijk aantonen dat de aanbesteding leidt tot een economische machtspositie in de zin van de Mededingingswet. Dat kan alleen het geval zijn als de concessieverlener vermoedt dat één of een aantal van vermoedelijke inschrijvers reeds een zodanige positie op de markt heeft die hem of hen in staat stelt om de daadwerkelijke mededinging (dus in casu het meedingen om concessies) op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door hen de mogelijkheid te geven zich onafhankelijk van hun concurrenten, eindgebruikers en dergelijk te gedragen. Aanbesteding op zich kan hiertoe naar mijn mening niet leiden en het is moeilijk aan te tonen dat het resultaat van de aanbesteding bij de (winnende) vervoerder tot zo'n gedrag gaat leiden. Ook de grond "belang van de reiziger" zal tot problemen in de toepassing leiden. Anders dan de "economische machtspositie" zijn voor deze ontheffingsgrond geen kenbare materiële criteria, hetgeen zou kunnen leiden tot een diverse uitvoeringspraktijk. Overigens valt te betwijfelen of deze ontheffingsgrond snel tot ontheffing kan leiden. Aangetoond moet worden dat aanbesteding niet in het belang van de reiziger is. De aanvrager zou moeten aantonen dat eerdere aanbestedingen hebben geleid tot voor de reiziger ongewenste resultaten alsmede dat de vervoerder waarmee die slechte ervaringen zijn opgedaan kansrijk zal inschrijven op de aanbesteding waarvoor ontheffing wordt gevraagd.

Ontheffingen op grond van vage criteria die bovendien niet gemakkelijk zijn aan te tonen, lopen het risico in rechte aantastbaar te blijken. Dit kan vervolgens weer leiden tot problemen in de concessieverlening. Ik zal de ontheffingsbevoegdheid die de minister is gegeven dan ook slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid kunnen toepassen. Ik verwacht dat, in het belang van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, provinciale staten ook deze terughoudendheid in de uitoefening van hun bevoegdheid zullen betrachten.

Alles overwegende is de regering van mening dat het noodzakelijk is om ten behoeve van de rechtseenheid enige waarborgen te treffen ten aanzien van een goede uitvoering van de bevoegdheid in artikel 61, derde lid. Om die reden wordt voorgesteld om in artikel 61 te bepalen dat de directeur-generaal van de NMa een oordeel moet vormen over de vraag of de aanbesteding leidt tot een economische machtspositie in de zin van de Mededingingswet. Dit oordeel is leidend bij de uitoefening van bevoegdheid op grond van artikel 61, derde lid, onderdeel b. Voorts wordt in het voorstel tot wijziging voorgesteld om nadere regels te kunnen stellen bij algemene maatregel van bestuur ten behoeve van de toepassing van het derde lid. Hiermee wordt met name beoogd het criterium vastgelegd in onderdeel a van dat lid nader in te kaderen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de criteria in artikel 143. Naar mijn oordeel wordt met de voorgestelde aanpassingen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij de toepassing van de ontheffing van de aanbestedingsplicht in voldoende mate gewaarborgd.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...