Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over bijzondere taken gerechten

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie bijzondere taken gerechten

Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 16:47


3


26352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie
Nr. 26 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 mei 2000

Tijdens het algemeen overleg van 2 februari 2000 over de voortgang van de modernisering van de rechterlijke organisatie heb ik toegezegd u informatie te verstrekken over de gerechten die bijzondere taken uitoefenen. Bij deze brief zend ik u deze informatie.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Overzicht van gerechten die bijzondere taken uitoefenen.

In dit overzicht staat centraal het functioneren van bijzondere kamers bij een gerecht. Bijzondere kamers worden slechts vermeld voorzover zij zijn ingesteld bij wet in verband met de uitoefening van bijzondere taken.

Het gaat om de volgende kamers:

Kantongerechten:

bij het kantongerecht Arnhem fungeert een militaire kantonrechter; deze enkelvoudige kamer behandelt militaire kantonzaken (art. 3, eerste lid, Wet militaire strafrechtspraak);

bij ieder kantongerecht fungeert een pachtkamer, bestaande uit een kantonrechter als voorzitter en twee niet tot de rechterlijke macht behorende deskundige leden; er is dus sprake van meervoudige rechtspraak (art. 115 Pachtwet);

Rechtbanken:

bij iedere rechtbank fungeren enkelvoudige en meervoudige economische kamers; deze kamers behandelen die strafbare feiten die in art. 1 WED als economische delicten zijn aangemerkt (art. 39 WED).

bij iedere rechtbank fungeert een enkelvoudige kamer als kinderrechter; deze behandelt en beslist in kinderzaken (zie o.a. art.
1:254 en 1:236 BW en de artt. 500 Sv ev);

bij de rechtbank Den Haag fungeert de militaire ambtenarenkamer; deze kamer behandelt beroepen tegen besluiten betreffende militaire ambtenaren; de meervoudige kamer bestaat uit twee tot de rechterlijke macht behorende leden, en één militair lid (zie art. 4 Militaire ambtenarenwet).

bij de rechtbank Arnhem fungeren de enkelvoudige en meervoudige militaire kamers; deze behandelen militaire rechtbankzaken in eerste aanleg dan wel in hoger beroep; de meervoudige kamer bestaat uit twee leden van de rechtbank en één militair lid (artt. 3 en 5 Wet militaire strafrechtspraak).

bij de rechtbank Den Haag fungeert een vreemdelingenkamer; deze is bevoegd voor de behandeling van beroepen tegen beschikkingen op grond van de Vreemdelingenwet; tevens zijn enige nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement Den Haag aangewezen (artikel 33a Vreemdelingenwet)

bij de rechtbank Groningen fungeert het landelijk College van beroep studiefinanciering (artikel 108 Wet op de studiefinanciering); het College wordt per 1 januari 2001 opgeheven; vanaf die datum kunnen beroepen tegen beslissingen van de Informatie- beheergroep worden ingediend bij alle 19 rechtbanken.
Gerechtshoven. bij ieder gerechtshof fungeren enkelvoudige en meervoudige belastingkamers. Deze kamers behandelen belastingzaken (art. 71 RO); bij ieder gerechtshof fungeren economische kamers. Deze kamers behandelen in hoger beroep strafbare feiten die in art. 1 WED als economische delicten zijn aangemerkt (art. 52 WED); bij het gerechtshof Amsterdam fungeert een meervoudige kamer als ondernemingskamer. Deze kamer bestaat uit drie leden van het gerechtshof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige. De bevoegdheid van de ondernemingskamer is in verschillende wetten geregeld; bij het gerechtshof Arnhem fungeert een meervoudige kamer die als regel wordt aangeduid als penitentiaire kamer. Deze kamer beslist onder meer over de behandeling van vorderingen als bedoeld in de artt. 15a en 15c van het Wetboek van Strafrecht (betreffende vervroegde invrijheidstelling) en het behandelen en beslissen van zaken in beroep als bedoeld in de artt.
502 en 509v van het Wetboek van Strafvordering (in bepaalde zaken betreffende terbeschikkingstelling); bij het gerechtshof Arnhem fungeert een pachtkamer. Deze kamer behandelt pachtzaken en bestaat uit drie leden van het hof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende deskundige leden (zie de artt. 125 en 126 Pachtwet). De pachtkamer is samengevoegd met de centrale grondkamer (artikel 81 Pachtwet)tot de centrale grond- en pachtkamer. Bij het gerechtshof Arnhem fungeert een militaire kamer. Deze kamer bestaat uit twee leden van het hof en één militair lid en behandelt in hoger beroep militaire strafzaken en oordeelt over beklag inzake niet-vervolging in militaire zaken als bedoeld in art. 12 Sv. (Artt. 8 en 9 Militaire strafrechtspraak). Bij het gerechtshof Den Haag fungeert een meervoudige kamer die doorgaans als kamer voor het kwekersrecht wordt betiteld.. Zij behandelt zaken in beroep tegen beslissingen van de Raad voor het Kwekersrecht op grond van de art. 54 en 55 Zaaizaad- en Plantgoedwet en bestaat uit drie leden van het hof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende deskundigen-leden. Bij het gerechtshof Leeuwarden fungeren enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie