Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA met reactie op advies EU asielinformatie

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA aanbieding reactie op advies eu asielinfor matie

Gemaakt: 16-5-2000 tijd: 14:25


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


8 mei 2000

Hierbij heb ik de eer U, mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, aan te bieden de reactie van de regering op het advies 'asielinformatie en de Europese Unie' van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

de Minister van Buitenlandse Zaken

Gaarne wil ik hierbij, mede namens de Minister van Defensie, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Justitie, reageren op het door de Adviesraad in juli jl. uitgebrachte advies inzake asielinformatie en de Europese Unie, een advies waarom ik U per brief van 25 maart jl. had verzocht.

Ik wil mijn erkentelijkheid uitspreken voor het feit dat de Adviesraad er in geslaagd is mijn verzoek binnen korte tijd te honoreren en daarbij toch een inhoudelijke en in mijn ogen constructieve bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming over de totstandkoming van een asielinformatievoorzieningsstelsel op EU-niveau.

De regering hecht aan een dergelijk stelsel, dat immers niet los kan worden gezien van het door haar voorgestane gezamenlijke Europese asiel- en migratiebeleid. Op de Europese Raad van Tampere van medio oktober jl. zijn daartoe, naar het oordeel van de regering, belangrijke stappen gezet.

Het rapport van de Adviesraad geeft inzicht in de verschillende wijzen waarop in de afgelopen periode de asielinformatievoorziening binnen de EU haar beslag heeft gekregen, of beter gezegd, onvoldoende van de grond is gekomen. Tot voor kort werd het belangrijkste kader gevormd door het Centrum voor Informatie, Beraad en Gegevensuitwisseling in asiel- en migratieaangelegenheden (beter bekend als CIREA) dat op zich wel de mogelijkheid biedt tot gezamenlijke opstelling van landenrapporten, maar zich in de praktijk vooral richt op informatieuitwisseling en daarmee ook van minder betekenis is voor de nationale ambtsberichten dan de Adviesraad wel suggereert (zie bv. aanbeveling 14).

Ik wil dit laatste gaarne toelichten om mogelijke misverstanden over de werkwijze van CIREA te voorkomen, in dit verband nadrukkelijk mede namens de Staatssecretaris van Justitie aangezien deze de eerstverantwoordelijke bewindspersoon is voor de Nederlandse inbreng in CIREA.

In CIREA wordt informatie uitgewisseld op basis van de antwoorden van de lidstaten op vragenlijsten. De vragenlijsten wisselen per onderwerp en worden op voordracht van het Voorzitterschap in onderlinge afstemming opgesteld. Het Raadssecretariaat maakt van de antwoorden van de lidstaten een samenvatting, welke het uitgangspunt vormt voor de beraadslaging ter vergadering. Deze samenvattingen bevatten gemeenschappelijke analyses noch gemeenschappelijke beleidsconclusies; ze geven uitsluitend de schriftelijke antwoorden en eventuele mondelinge aanvullingen van de lidstaten weer. Zij hebben een vertrouwelijk karakter. De beraadslagingen naar aanleiding van de samenvattingen zal in voorkomende gevallen aanleiding kunnen geven voor het Ministerie van Justitie om nadere vragen te stellen aan mij in de Terms of Reference voor een nieuw ambtsbericht. De informatie wordt echter niet gebruikt voor de afdoening van individuele asielaanvragen.

In het licht van de hierboven beschreven werkwijze worden de werkzaamheden in CIREA door de regering, overigens met Uw Commissie, als niet meer dan een eerste stap in de beoordeling van landeninformatie op Europees niveau ten behoeve van de afdoening van asielaanvragen beschouwd.

Mede met het oog daarop heeft Nederland dan ook eind vorig jaar het initiatief tot instelling van een High Level Working Group (HLWG) inzake asiel- en migratievraagstukken genomen. Deze figureert dan ook prominent in het rapport. De ervaringen met de werkwijze van de groep stemmen naar het oordeel van de regering en de EU-partners tot tevredenheid, hetgeen ertoe heeft geleid dat de Europese Raad van Tampere heeft geconcludeerd dat zijn werkzaamheden dienen te worden voortgezet. Het moge duidelijk zijn dat met de HLWG een nieuwe stap is gezet. Immers, in tegenstelling tot CIREA wordt nu niet enkel informatie uitgewisseld maar worden ook gezamelijk analyses en actieplannen opgesteld. Overigens wil ik daarbij wel de kanttekening plaatsen dat de tot nu toe door de HLWG opgestelde en inmiddels aan de Kamer toegezonden landenanalyses niet gelijkgesteld kunnen worden aan de nationale algemene ambtsberichten.

Ten aanzien van vorm en inhoud van een EU-asielinformatievoorziening formuleert de Adviesraad een aantal uitgangspunten, aan de hand waarvan een mogelijk toekomstig EU-stelsel wordt geschetst. Kern daarvan is dat er EU-rapporten over de belangrijkste landen van herkomst moeten komen, die zich moeten richten op de vaststelling van de relevante feiten, regelmatig geactualiseerd worden, openbaar zijn en een duidelijke doorwerking hebben in het asielbeleid van de lidstaten. Een en ander wordt nader verbijzonderd in een veertiental aanbevelingen.

Zonder nu op alle door de Adviesraad aangegeven modaliteiten in te willen gaan - dit lijkt immers enigszins prematuur, gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de EU-asielinformatievoorziening - wil ik desalniettemin opmerken het voorstel van de AIV een welkome schets te vinden van hoe een EU-stelsel er uit zou kunnen zien. Zeker waar dit aansluit op de kenmerken van het in Nederland gehanteerde systeem van algemene ambtsberichten, zoals beperking tot feitenvaststelling, raadpleging van een breed scala aan bronnen, regelmatige actualisering en de openbaarmaking ervan kan ik de ideeën van de Adviesraad geheel volgen. Wat betreft de vraag hoe aan een en ander binnen de EU institutioneel vorm dient te worden gegeven, biedt het advies een aantal interessante aanknopingspunten die zeker in de verdere gedachten- en besluitvorming mee zullen worden genomen.

Als ik het goed zie, besteedt de Adviesraad in het rapport geen aandacht aan de vraag of het door hem geschetste asielinformatiesysteem goed realiseerbaar zal zijn. Dat is in die zin begrijpelijk dat dit uiteraard eerst in de praktijk zal kunnen blijken. Toch zou het juist daarom wenselijk zijn geweest dat de Adviesraad niet alleen zou hebben aangegeven hoe de gegeven schets zich verhoudt tot de Nederlandse ambtsberichten, maar ook - zoals ook in de aanvraag wordt aangegeven - hoe deze zich verhoudt tot de huidige praktijken in andere lidstaten. Daarmee zou immers in de realiseerbaarheid van het voorstel van de Adviesraad een beter inzicht zijn verkregen. Wellicht had het advies op dit punt dan ook iets vollediger kunnen zijn.

Ik zeg U graag toe het advies te zullen betrekken bij de verdere gedachtenwisseling die wij over dit onderwerp met onze EU-partners hebben. Voortgang op weg naar een EU-asielinformatievoorziening ziet de regering - uiteraard bij voorkeur met voortgang op andere deelterreinen - als een belangrijke stap op weg naar een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...