Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergadering gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 8 mei 2000.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op maandag 8 mei 2000 te 20.00 uur in het stadhuis, Breedstraat 53, 1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester.

Secretaris: de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris.

Aanwezig 17 leden, namelijk: de dames:

E.F. Dangermond-Hilderink (vvd),

Th. Dekker (pvda, wethouder) en

mr. P.C.E. de Munnik-Blank (vvd);

de heren:

H.F.P. Bode (pvda),

C.H. Boland (d66),

N.P. Dol (vl/gl, wethouder),

H. van Doornik (cda, wethouder),

Th. de Geus (rpf/sgp),

J. Hart (eb),

J.W. Hekkert (vvd),

F.C. Jans (eb),

J. Knukkel (vl/gl),

J. Lok (vl/gl),

D. van Pijkeren (rpf/sgp),

drs. J.S. Tesselaar (eb),

K.P. van der Veen (pvda) en

D. Wiersma (cda).

Agenda
Voorstel


1. Opening.


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.

3. Beëdiging raadslid.


4. Verkiezing wethouder.


5. Verslagen van de vergaderingen gehouden op 23 maart en 3 april
2000.


6. Ingekomen stukken en mededelingen. 066


7. Benoemingen in commissies. 057


8. Aanwijzingsbesluit wiw 2000. 041


9. Verplaatsingsbijdrage staalconstructiebedrijf. 051

10. Beleidsregels terugvordering en verhaal Algemene Bijstandswet. 052

11. Wijziging Verordening voorzieningen gehandicapten. 053

12. Verkoop parkeerterrein Kwakershof. 055


13. Verdeelbesluit woninggebonden subsidies 2000. 056

14. Delegatie verkoop grond ten behoeve van tuinvergrotingen. 058

15. Fonds beeldende kunst. 059


16. Begroting 2000 Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost. 060


17. Verklaring voor machtiging tot oprichting van een stichting. 061

18. Verkoop aandelen Multikabel nv. 062


19. Instellen van een rekeningcommissie. 063

20. Rondvraag.


21. Sluiting.


1. Opening.

De voorzitter
opent de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.
De voorzitter
trekt penning nummer 10 uit het mandje, waarna de secretaris meedeelt dat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij de heer De Geus.


3. Beëdiging raadslid.

De heer Lok
(vl/gl) legt de bij de wet gevorderde verklaring en belofte af.
De voorzitter
wenst de heer Lok een goede en vruchtbare periode toe.

4. Verkiezing wethouder.

De voorzitter
kondigt aan de fracties de gelegenheid te zullen geven hun politieke handelwijze in de afgelopen weken toe te lichten. Met betrekking tot het nieuwe beleidsprogramma lijkt het hem verstandig dat in een volgende raadsvergadering te bespreken.

De heer Bode
(pvda) memoreert reeds in de vorige raadsvergadering te hebben uiteengezet welke intentie de overgebleven coalitiepartijen hadden nadat de vvd-fractie haar wethouder had teruggetrokken. Met het oog op een nieuw collegeprogramma werd, zoals bekend, eerst overleg met de rpf/sgp-fractie en vervolgens met de cda-fractie gevoerd. De fractie van de heer De Geus besloot om haar moverende redenen niet aan het college deel te nemen, waarna in een drietal commissies gesprekken met de fractie van de Wiersma werden gevoerd over

>
het beleidsprogramma voor de komende jaren; >
het financiële beleid voor een periode van zes jaar; >
portefeuilleverdeling over de wethouders et cetera.
Op tweede paasdag werd duidelijk dat de fractie van Verenigd Links/GroenLinks, pvda en het cda zich met het nieuwe programma konden verenigen. De d66-fractie kon het programma weliswaar in grote lijnen steunen, maar achtte het niet zinvol aan de coalitie deel te nemen, omdat de positie van die fractie in het dagelijks bestuur onvoldoende duidelijk zou zijn. Vandaar dat werd onderzocht of het te vormen minderheidscollege met name ten aanzien van de paragrafen 'financiën' en 'personeel' op steun van andere partijen mocht rekenen. In dat licht werden achtereenvolgens rpf/sgp, vvd en Enkhuizer Belang benaderd. Op grond van de reactie van de rpf/sgp werd het verantwoord geacht een minderheidscoalitie te formeren. Overigens moet volkomen duidelijk zijn dat de fractie van de heer De Geus níét de harde garantie heeft gegeven àlle komende collegevoorstellen te zullen ondersteunen.

De heer Wiersma
(cda) verheugt zich over het feit dat de fractie van het cda heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe programma. Over de wijze waarop dat is gebeurd, heeft de heer Bode al het nodige gezegd en dat behoeft niet te worden herhaald. Jammer dat de d66-fractie tijdens het proces heeft afgehaakt, want er is serieus geprobeerd de inbreng van die kant in het programma zo goed mogelijk gestalte te geven.

De heer Lok
(vl/gl) had niet het voornemen in deze raad terug te keren, zeker niet onder dit ongelukkige gesternte. Zijn terugkeer heeft indirect te maken met de collegecrisis die een paar maanden geleden ontstond, want zijn voorgangster meende consequenties te moeten trekken uit datgene wat zich in het gemeentebestuur afspeelde.

De fractie van Verenigd Links/GroenLinks kan zich vinden in de weergave van de gang van zaken zoals de heer Bode die heeft geschetst. Er is heel veel teruggekoppeld, overleg gevoerd, gecorrespondeerd en gepubliceerd. Het is dan ook moeilijk vanavond een oorspronkelijke opmerking te maken! Wel moet helder zijn dat de fractie van Verenigd Links/GroenLinks tegen haar eigen politieke grenzen is aangelopen. Deze raad staat voor enkele bijzonder moeilijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van het personeelsbestand van de gemeente en een dreigende belastingverhoging. Over deze onderwerpen denkt de vl/gl-fractie beslist niet gemakkelijk, integendeel. De oplossing van één en ander moet worden gezien als een gemeenschappelijk project, zowel van de collegegebonden partijen als van de partijen die zich loyaal hebben opgesteld. Als geen loyale opstelling was ingenomen, zou een vleugellam minderheidscollege zijn aangetreden dat waarschijnlijk van crisis naar crisis was gehobbeld. Daarop zit niemand te wachten, zeker niet de burgerij die momenteel geen al te hoge pet van de plaatselijke politiek op heeft! Vandaar dat alles in het werk moet worden gesteld om het beschadigde vertrouwen op een zeer korte termijn te herstellen.

De heer Hekkert
(vvd) begint zijn betoog met de stelling dat het oude collegeprogramma was gebaseerd op een minimale lastenverzwaring voor de burgers, in casu maximaal 3 % per jaar. Daarna kwamen enorme, onvoorziene kosten op de gemeente Enkhuizen af - het meest recente voorbeeld is de nieuwbouw ten behoeve van rsg - en was een verdere lastenverzwaring onontkoombaar. Naar de mening van de vvd-fractie werden die extra lasten, hoofdzakelijk via de ozb opgelegd, niet evenwichtig over de bevolking gespreid. Ook in de begroting voor het jaar 2001 dreigde dat te gebeuren en dat was voor de fractie van de vvd onaanvaardbaar. Zoals bekend leidde deze situatie twee maanden geleden tot een breuk in het college.

In de afgelopen twee maanden is gepoogd tot een meerderheidscollege te komen, maar die inspanningen zijn, zo blijkt uit de woorden van de heer Bode, niet succesvol gebleken. De vvd heeft echter niet de overtuiging dat alles uit de kast is gehaald om wederom tot een meerderheidscollege te komen. Zo liet men na water bij de wijn te doen en die houding kon welhaast niet anders dan in een minderheidscollege resulteren.

In het nieuwe collegeprogramma staan voor de vvd-fractie veel herkenbare punten. Helaas is ook in het nieuwe programma voor allerlei onontkoombare uitgaven - de fractie ontkent de noodzaak daarvan geenszins - de dekking opnieuw vooral in de ozb gezocht en het mag duidelijk zijn dat de fractie hiermee grote moeite heeft.

De heer Boland
(d66) attendeert erop dat de eerste opdracht van een raad het besturen van de gemeente is en vanuit deze invalshoek heeft de d66-fractie heel lang aan de onderhandelingen deelgenomen. Uiteindelijk is aan de vooravond van Pasen aan alle partijen een totaalconcept voorgelegd met het verzoek uitsluitend 'ja' of 'nee' te zeggen. In tegenstelling tot hetgeen de heer Bode daarstraks suggereerde, waren voor d66 víér overwegingen dermate zwaarwegend dat niet met het conceptprogramma kon worden ingestemd.

·
De financiële paragraaf is aanzienlijk minder 'hard' geformuleerd dan d66 heeft bepleit. Naar een beperkte stijging van de ozb te streven is prima, maar aan loze beloften heeft niemand iets. Per jaar zal moeten worden bekeken hoe de onvermijdbare kosten kunnen worden gedekt.
·
In het programma zijn sommige accenten verkeerd gelegd. Zo wordt gesteld dat bepaalde zaken met de buurgemeenten dienen te worden afgestemd, terwijl d66 meent dat die een eigen verantwoordelijkheid van deze gemeenteraad zijn. ·
Voorts zijn prachtige volzinnen opgeschreven waarvan de bedoeling lang niet voor iedereen helder is. Het programma is daardoor minder helder dan het oorspronkelijke stuk. ·
Tot slot de positie van de d66-fractie. Volgens de heer Wiersma is er alles aan gedaan d66 tegemoet te komen, maar die uitspraak kan niet worden onderschreven. De fractie heeft mogelijkheden aangegeven om als partij die geen wethouder levert toch aan de collegewerkzaamheden te kunnen deelnemen. De andere partijen hebben daaraan beperkingen opgelegd zonder alternatieven te bieden.

Toen tijdens het proces de indruk ontstond dat het formeren van een nieuw college zeer veel tijd in beslag zou nemen, werd vanuit d66 geprobeerd op een geheel andere manier tot een dagelijks bestuur te komen. Die poging werd niet in dank afgenomen. Dat kan, maar het is jammer dat niet of nauwelijks zakelijke argumenten tegen het d66-voorstel zijn ingebracht.

Aangezien d66 lang bij de onderhandelingen betrokken is geweest, zal het geen verbazing wekken dat veel punten in het programma de instemming van de fractie kunnen wegdragen. Voor de programmaonderdelen waarover geen afspraken zijn gemaakt, geldt dat de d66-fractie die per stuk zal beoordelen.

Ten slotte wenst spreker het nieuwe college veel succes toe bij het besturen van deze stad.

De heer De Geus
(rpf/sgp) bedankt de heer Bode voor diens inzet die ertoe heeft geleid dat een minderheidscollege tot stand is gekomen. Het nieuwe college weet zich gesteund in het streven naar een financieel gezond Enkhuizen en dat is geen gemakkelijke opgave. Het is dan ook passend burgemeester en wethouders veel succes toe te wensen.
De rpf/sgp werd in een zeer vroeg stadium uitgenodigd deel te nemen aan het nieuwe college. Gelet op het feit dat de fractie met argumenten omkleed tégen de begroting voor 2000 stemde, zou het evenwel ongeloofwaardig zijn op het collegepluche plaats te nemen. De fractie nam daarom niet deel aan de verdere onderhandelingen. Inmiddels is duidelijk geworden wie voor de derde wethouderszetel zal worden voorgedragen en die kandidatuur wordt door de fractie van de rpf/sgp gesteund.

Al eerder werd kenbaar gemaakt dat de actie van d66 wat voorbarig was. Alleen wanneer was gebleken dat de besprekingen tussen pvda, vl/gl en de cda-fractie waren vastgelopen, zou het d66-voorstel een mogelijke optie zijn geweest.

De voorzitter heeft daarstraks voorgesteld het recent toegezonden beleidsprogramma in de volgende raadsvergadering te bespreken en daarin kan de fractie zich goed vinden.

De positie van de rpf/sgp-fractie moet voor iedereen helder zijn. Die is in feite niet veel anders dan voorheen. De fractie zal ook het nieuwe college positief-kritisch volgen en wenst het veel succes toe bij diens streven Enkhuizen op de rails te houden, ook in financieel opzicht.

De heer Bode
(pvda) brengt in de tweede termijn het volgende naar voren. Regeren is voor een minderheidscoalitie per definitie lastig. De raad verkeert immers in de comfortabele positie dat het college diens voorstellen steeds goed zal dienen te beargumenteren, want het kan niet min of meer automatisch op een meerderheid rekenen. In zo'n situatie is adequaat besturen alleen mogelijk indien de niet-collegegebonden fracties dat mogelijk maken. Vandaar dat het verheugend is te kunnen constateren dat uit de bijdragen van de vvd, de rpf/sgp en d66 blijkt dat de discussie over het collegeprogramma op een zakelijke manier zal worden gevoerd. Dat geeft hoop voor de komende, moeilijke jaren waarin lastige problemen aan de orde zullen komen, bijvoorbeeld het vinden van voldoende financiële middelen en de neo.

De heer Hekkert meent dat niet alle opties zijn benut die tot een meerderheidscoalitie kunnen leiden. Waarschijnlijk doelt de heer Hekkert op het feit dat de vvd niet is gevraagd nog eens aan tafel te komen zitten. Niet uitgesloten mag worden dat tijdens het afgelegde traject inderdaad kansen zijn gemist, maar dat geldt dan voor àlle partijen. In ieder geval leek het niet logisch de partij die haar wethouder had teruggetrokken in het overleg te betrekken zolang daarvoor geen duidelijke aanknopingspunten bestonden. Overigens werd de breuk niet uitsluitend door de (hoogte van) ozb veroorzaakt, maar veeleer door de vvd-opvatting dat de rioolheffing en de ozb ontvlochten dienden te worden. Daardoor zou de totale lastendruk niet stijgen noch afnemen, maar anders over de Enkhuizer burgers worden verdeeld. Mensen met duurdere (koop)woningen zouden dan minder gaan betalen, terwijl de bewoners van huurwoningen met een forse stijging zouden worden geconfronteerd.

Spreker heeft niet willen suggereren dat de fractie van d66 op grond van slechts één reden - geen zetel in het dagelijks bestuur - niet aan de coalitie wil deelnemen. Uiteraard is dat wel een heel belangrijke omstandigheid, zo niet de meest zwaarwegende. Iedereen zal begrijpen dat het nogal ingewikkeld is politiek verantwoordelijk te zijn voor datgene wat het college al dan niet doet, zònder daarop niet of in onvoldoende mate direct invloed te kunnen uitoefenen. Het besluit van d66 niet aan het college deel te nemen, is dus niet alleen begrijpelijk maar schept ook een heldere verhouding. Uit dat besluit vloeit wel voort dat die fractie haar houding ten opzichte van bepaalde programmapunten zal kunnen heroverwegen, want het programma is nu eenmaal een compromis. Dit betekent dat de verschillende partijen sommige accenten liever anders hadden willen leggen.

Spreker bedankt de heer De Geus voor diens vriendelijke woorden. De rpf/sgp heeft de vorige week in een kranteninterview nog eens uitdrukkelijk uitgesproken dat zij niet aan het nieuwe college is gebonden. De fractie neemt een eigen positie in en zal, conform de afspraak, de programmapunten op hun merites beoordelen. Wel is in het overleg gebleken dat het nieuwe college op een zakelijke, constructieve opstelling van de rpf/sgp-fractie mag rekenen.

De heer Wiersma
(cda) onderstreept de woorden van de heer Bode en voegt daaraan het volgende toe. Volgens de vvd-fractie is geen water bij de wijn gedaan, waarbij moet worden aangetekend dat de regie van de procedure niet in handen van het cda heeft gelegen. Overigens moet het de fractie van de heer Hekkert genoegen doen dat ook het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan de volgende punten aandacht zal schenken.
I
Streven naar een trendmatige verhoging, 3 %, van de ozb. I
De mogelijkheden van diftar en het waterspoor onderzoeken. I
Rioolheffing en ozb ontkoppelen, waarbij het níét de bedoeling van het cda is de sterke schouders te ontlasten, integendeel.
De opmerking van de heer Boland dat onduidelijkheden in het programma schuilen, kan niet worden tegengesproken. Die zijn echter het gevolg van het feit dat het stuk een compromis is waarin drie partijen zich moeten kunnen vinden.

De heer Hekkert
(vvd) reageert op het betoog van de heer Bode. De vvd kiest er inderdaad voor de rioolheffing úít de ozb te halen. Tien jaar geleden is die heffing in de ozb gestopt, waardoor de heffing niet gelijkmatig over de inwoners wordt verdeeld, maar nogal eenzijdig op de zogenaamde 'sterke schouders' terechtkomt. In veel gevallen is die keus te billijken, doch voor wat betreft de rioolheffing is dat geen landelijk gebruik. Volgens de heer Bode betekent het door de vvd voorgestane systeem dat de rioolheffing voor de mensen met de sterke schouders zal dalen en voor de minder gesitueerden een zware last zal worden. Dat is echter een uit haar verband gerukte voorstelling van zaken.
De heer Knukkel
(vl/gl) geeft de heer Hekkert in overweging de bewuste berekening op te zoeken en te betrekken in de discussie over het nieuwe collegeprogramma. Dan wordt duidelijk welke consequenties de vvd-wens heeft voor de mensen die zich aan de onderkant van het inkomensgebouw bevinden en degenen die 'wat rianter' wonen.

De heer Hekkert
(vvd): De vvd-fractie heeft gekeken naar datgene wat in dit land gebruikelijk is en waarvan Enkhuizen afwijkt. Het blijkt dat de bij de pvda-fractie vastgeroeste mening over de combinatie van rioolheffing en ozb ook bij de fractie van Verenigd Links/GroenLinks leeft . . .
De heer Lok
(vl/gl): De vl/gl-fractie heeft haar mening over de verdeelsleutel voor de bedoelde gemeentelijke lasten nimmer onder stoelen of banken gestoken, integendeel, de fractie heeft in dezen zelfs het voortouw genomen!

De heer Hekkert
(vvd): Prima.

De voorzitter
rondt de tweede termijn af met het verzoek officieel te bevestigen dat de heer Van Doornik kandidaat-wethouder is, zoals in de plaatselijke krant is gepubliceerd!

De heer Wiersma
(cda) stelt de heer H. van Doornik kandidaat voor de vacante wethouderszetel.

De heer Hart
(eb) meldt dat hij namens de fractie van Enkhuizer Belang een stemverklaring zal afleggen. Alvorens dat te doen benadrukt hij dat het zijn fractie absoluut niet om de persoon van de kandidaat, namelijk de heer H. van Doornik, gaat.

Het stelde de eb-fractie uitermate teleur dat de pvda het als een vanzelfsprekendheid aannam dat zij de aangewezen partij was om de coalitieonderhandelingen te entameren. Een arrogantie die zeker niet bij de verkiezingsuitslag past.

Na lange tijd van falen komt uiteindelijk uit de koker van formateur Bode een minderheidscollege tevoorschijn, zònder dat op enigerlei wijze is getracht een meerderheidscollege te vormen. De eb-fractie kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de heer Bode het uitgangspunt hanteerde dat een college van burgemeester en wethouders moest worden gevormd waarin sowieso de pvda en vl/gl zouden zijn vertegenwoordigd. Met dit enge uitgangspunt werd een meerderheidscollege uiteraard onmogelijk, om van een afspiegelingscollege maar niet te spreken.

Met een college waarin het eigenbelang en het lijfsbehoud van de pvda vooropstaan, bewijst de heer Bode deze gemeente en de burgers van Enkhuizen bewust een heel slechte dienst. Een college dat door deze twee partijen wordt gedomineerd, is gedoemd te falen; het verleden heeft dit bewezen. Straks zal de zwarte piet aan het cda worden toegespeeld, zoals die eerder door de vvd in ontvangst moest worden genomen. Nogmaals, de eb-fractie twijfelt niet aan de goede bedoelingen van het cda, maar soms moet men iemand tegen zichzelf beschermen.

Een minderheidscollege dat geen afspiegeling van de politieke krachten in deze raad is, zal nooit adequaat en slagvaardig kunnen opereren. De fractie van Enkhuizer Belang kan zich dan ook niet voorstellen dat het nu beoogde college door de zichzelf respecterende partijen in deze raad zal worden gedragen.

De heer Bode
(pvda) verwoordt allereerst instemming met de kandidatuur van de heer Van Doornik voor de vacante wethouderszetel.

Sommigen zijn kennelijk van oordeel dat de pvda het initiatief heeft genomen om de fracties van de pvda en vl/gl in het zadel te houden, in dit geval door naar een partij te zoeken die slechts mag meeregeren. De heer Hart heeft die mening nog eens verwoord, maar daarvoor geen enkel argument aangevoerd. Misschien kan de heer Hart diens opinie alsnog onderbouwen.

De heer Hart
(eb) heeft niet de behoefte iets aan zijn woorden toe te voegen.
De heer Lok
(vl/gl) ondersteunt de kandidatuur van de heer Van Doornik volmondig. Overigens moet voor iedereen duidelijk zijn dat de cda-fractie een volwaardige collegepartner is.

De woorden van de heer Hart vragen om een reactie. De hoofdverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in een gemeente ligt bij de raad. Welnu, de eb-fractie mag worden bekritiseerd voor het feit dat zij met betrekking tot de collegevorming geen enkel initiatief heeft genomen noch een alternatief voorstel heeft gedaan. Dat duidt op politieke onmacht.

De heer Hart
(eb): Blijkbaar moet nog eens worden herinnerd aan de manier waarop diverse partijen, inclusief pvda, op het initiatief van d66 hebben gereageerd!

De heer Lok
(vl/gl): Tot die 'diverse partijen' behoorde ook Enkhuizer Belang. Volgens een krantenbericht moest ook volgens u zo spoedig mogelijk een nieuw college van burgemeester en wethouders worden gevormd!
De heer Hart
(eb): Maar daarmee werd niet op het pvda-initiatief gedoeld.
De heer Wiersma
(cda) spreekt op de eerste plaats zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking tussen de collegepartners.

Het had zeker in de rede gelegen dat de grootste partij, in casu Enkhuizer Belang, het initiatief zou hebben genomen om tot een meerderheidscollege te komen; dat zou haar zelfs hebben gesierd. Wat nu is gebeurd, kan worden vergeleken met de situatie die zich twee jaar geleden heeft voorgedaan. De eb-fractie haakte gauw af om vooral geen verantwoordelijkheid behoeven te nemen en vervolgens de gebeten hond te kunnen spelen als dat zo zou uitkomen. Die rol speelt de heer Hart weer.

De heer De Geus
(rpf/sgp) refereert aan het feit dat hij al eerder heeft aangekondigd dat zijn fractie de voordracht van de heer van Doornik zal steunen.
Voor wat betreft de opstelling van de eb-fractie moet hem het volgende van het hart. In het verleden heeft de heer Hart frequent contact met de commissaris van de koning gehad. Wellicht zat de heer Hart deze keer te wachten op het verzoek van de heer Van Kemenade de vorming van een nieuwe college op zich te nemen! Hoe dan ook, èlke partij had het recht te proberen tot een werkbare oplossing te komen en de heer Bode heeft daarvan gebruik gemaakt. De heer Hart slaat achteraf om zich heen, het heeft deze op het juiste moment echter aan daden ontbroken.

De voorzitter
benoemt tot leden van het stembureau de heren Hart, Hekkert en Boland.
Vervolgens wordt tot stemming overgegaan. Bij de stemming worden 17 stembiljetten ingeleverd. Op de heer H. van Doornik worden 11 stemmen uitgebracht, terwijl 6 stemmen blanco zijn, zodat de heer H. van Doornik is benoemd tot wethouder van de gemeente Enkhuizen.

De voorzitter
feliciteert de heer Van Doornik en wenst deze een heel goede bestuursperiode toe.

Wethouder Van Doornik
(cda): Dank u wel.


5. Verslagen van de vergaderingen gehouden op 23 maart en 3 april
2000.

Donderdag 23 maart 2000.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen conform het aangeboden concept vastgesteld.

Maandag 3 april 2000.

De heer Hart
(eb) citeert de volgende zinsnede die in zijn op bladzijde 11 weergegeven spreekbeurt voorkomt.

'Overigens blijkt uit de stukken van 'één van de makkers' dat . . .'

Hij gaat goed met college- en raadsleden van de omliggende gemeenten om, maar 'makkers;' gaat even te ver.

De voorzitter
adviseert het woord 'makkers' te vervangen door: 'makers'.
De heer Jans
(eb) informeert of en, zo ja, welke actie het college heeft ondernomen naar aanleiding van zijn opmerking over de speelplaats in Kadijken, zoals die op bladzijde 25 is vermeld.

Wethouder Dol
(vl/gl) deelt mee dat het om een waterspeelplaats voor de wat oudere jeugd gaat die de projectontwikkelaar en de gemeente gezamenlijk hebben ontwikkeld.

De heer Jans
(eb): Is de risicofactor volgens het college aanvaardbaar?
Wethouder Dol
(vl/gl): Ja. Als daar kleine kinderen willen spelen voor wie de diepte van het water eigenlijk te groot is, moet dat analoog aan de situatie op, bijvoorbeeld, een strand onder toezicht van ouders of andere volwassenen gebeuren.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging, vervolgens het verslag van de op 3 april gehouden raadsvergadering vastgesteld.


6. Ingekomen stukken en mededelingen.

(Voorstel nummer 066, 2000.)

Mededelingen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) doet over de toeristenbelasting de volgende mededeling. Op 4 mei jongstleden werd de uitspraak ontvangen in het kort geding dat de Naco tegen de gemeente Enkhuizen had aangespannen. De voor de gemeente negatieve uitspraak is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. De rechter heeft vastgesteld dat slechts één specifieke groep van toeristen wordt belast en hij acht dat een vorm van discriminatie. De zaak zou anders komen te liggen indien ook automobilisten en bus- en treinreizigers werden belast. Wat is nu de stand van zaken?

q
De gemeente kan beroep aantekenen. Een spoedappel zal binnen twee weken schriftelijk bij de rechtbank aanhangig moeten worden gemaakt, waarna nog vóór augustus een definitieve uitspraak mag worden verwacht. Volgens de gemeentelijke adviseur, de heer Wolters, heeft beroep een reële kans van slagen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.


1. Een degelijke motivering geven voor het feit dat de aankomst over water wèl wordt belast en andere vervoersvormen niet.
2. Het is wenselijk dat de gemeente tevens aangeeft welk standpunt ten aanzien van de invoering van een belastingplicht voor automobilisten wordt ingenomen en waarom treinreizigers niet als belastingplichtigen worden beschouwd.

q
In dit geval heeft de civiele rechtbank een uitspraak gedaan. De gemeente heeft de aanslagen echter door een deurwaarder laten bezorgen om te bereiken dat ook een procedure bij de belastingrechter kan worden gevoerd. De civiele rechter stelt in zijn vonnis dat de belastingrechter waarschijnlijk nooit naar een hogere wetgeving, zoals de Grondwet, zal kijken, maar hiervan is noch de heer Wolters noch een andere geraadpleegde jurist overtuigd. In ieder geval is ook bij de belastingrechter een spoedappel mogelijk.

q
Jurisprudentie.

a. Zandvoort belast alle mensen die langer dan een bepaalde tijd een strandstoel gebruiken, terwijl strandbezoekers die dat niet doen niets behoeven te betalen. Deze handelwijze is zelfs door de Hoge Raad goedgekeurd. Overigens heeft die gemeente voordien betaald parkeren ingevoerd.

b. In Amsterdam moeten de opvarenden van de rondvaartboten belasting betalen, terwijl dat niet geldt voor mensen die van andere vaartuigen dan wel bus of tram gebruik maken.
Burgemeester en wethouders willen nu van de raad horen welk traject zij moeten bewandelen.

~
Geen beroep aantekenen houdt in dat de begroting voor het jaar
2000 een gat van f 325.000,-- vertoont. Daarvoor zal dan een oplossing moeten worden gevonden.
~
Gelet op de rechterlijke uitspraak zouden meer groepen bezoekers via aparte regelingen moeten worden belast.

- Betaald parkeren voor automobilisten enzovoort.
- Vermakelijkhedenretributie voor de bezoekers van Sprookjeswonderland.


- Toeristenbelasting voor degenen die over water komen.
~
Helemaal niets doen.

De voorzitter
voegt hieraan toe dat het college ertoe neigt voor te stellen in de komende maanden een brede politieke discussie te voeren over de tweede mogelijkheid die mevrouw Dekker heeft genoemd. De andere mogelijkheid is, gelet op de situatie in de gemeente Zandvoort, een beroepsprocedure aanspannen.

De raadsleden krijgen nu de gelegenheid om informatieve vragen te stellen, waarna de vergadering kort zal worden geschorst voor fractieberaad.

De heer Wiersma
(cda) neemt aan dat, indien voor een brede politieke discussie wordt gekozen, geen beroep zal worden ingesteld. Kan het gemeentebestuur dan toch na augustus met wat nieuws op het gebied van de toeristenbelasting komen?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja, gesteld dat de gemeente dan meer groepen bezoekers aanslaat, want daarmee wordt aan de belangrijkste voorwaarde van de rechter voldaan.

De heer Knukkel
(vl/gl) meent dat Enkhuizen wel degelijk een goede regeling heeft gemaakt. Zijns inziens moet de gemeente dan ook zeker beroep instellen en tevens doen wat mevrouw Dekker als tweede mogelijkheid aangeeft, dus èn èn.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Voor alle duidelijkheid: de Verordening toeristenbelasting Enkhuizen blijft gewoon van kracht, zij het dat de onderdelen die betrekking hebben op vervoer over water tot 16.00 uur volgens de rechter op dit moment onrechtmatig zijn.

De heer Boland
(d66) begrijpt uit de mededeling van de wethouder dat de gemeente zowel voor een spoedprocedure als een bodemprocedure kan kiezen. Welke consequenties zijn daaraan verbonden wanneer het gemeentebestuur uiteindelijk gelijk krijgt?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies gekregen geen bodemprocedure aan te spannen, omdat die veel tijd in beslag zal nemen - de gemeente heeft dan heel lang geen zekerheid over de inbaarheid van de belasting - en bovendien meer kosten met zich zal brengen.

Desgevraagd zegt spreekster dat in beide gevallen de belasting met terugwerkende kracht kan worden geïnd, indien de gemeente alsnog gelijk krijgt.

De heer De Geus
(rpf/sgp) distilleert uit het vonnis dat het voornemen tot betaald parkeren over te gaan in het kader van een spoedappel een positief element zal vormen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Absoluut.

De heer Lok
(vl/gl) hoorde mevrouw Dekker zeggen dat, indien het gemeentebestuur beroep aantekent, tegen augustus van dit jaar een uitspraak zou mogen worden verwacht. Welke consequenties heeft dat vanuit het oogpunt van de gemeentebegroting? Blijft dan toch het gat in de begroting voor het jaar 2000 bestaan?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee, als de gemeente het proces wint, kan de verordening dit jaar alsnog volledig worden toegepast.

De heer Bode
(pvda) kan niet inzien waarom een rechter opeens anders over de toeristenbelasting zal oordelen wanneer deze gemeenteraad betaald parkeren en een vermakelijkhedenretributie heeft ingevoerd.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): De rechter is van mening dat in de huidige situatie een te beperkte bezoekersgroep belasting moet betalen. Volgens de uitspraak zouden ook andere groepen die naar Enkhuizen komen in ongeveer gelijke mate moeten worden belast. Hóé die andere groepen worden belast, bijvoorbeeld via betaald parkeren of anderszins, maakt in principe niet uit.

De heer Tesselaar
(eb) vraagt waarom niet alsnog een vng-modelverordening wordt vastgesteld, want die is ongetwijfeld al door een rechter getoetst.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dat staat nog te bezien. Bovendien kunnen modelverordeningen vrijwel nooit één op één worden overgenomen, omdat elke gemeente een eigen specifieke situatie kent waarop een verordening moet zijn toegesneden.

De heer Hart
(eb) is bekend dat een bodemprocedure, eventueel tot de Raad van State aan toe, heel lang zal duren. Hij weet echter niet dat daaraan meer kosten zijn verbonden. Waaraan denkt de wethouder in dit verband?
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Precieze bedragen zijn niet te geven, maar duidelijk is dat een bodemprocedure, bijvoorbeeld, een grotere inzet van (juridisch geschoolde) adviseurs zal vergen.

De heer Wiersma
(cda) onderschrijft de uitspraak van mevrouw Dekker dat een modelverordening een goed handvat kan zijn, maar overigens is de specifieke plaatselijke situatie maatgevend. Als Enkhuizen naast de toeristenbelasting ook de vermakelijkhedenretributie invoert en de automobilisten op één of andere manier belast, blijft slechts de relatief kleine groep van treinreizigers en fiets(st)ers over. Zodoende wordt het grootste bezwaar van de rechter ondervangen.
Verder lijkt het de moeite waard beroep aan te tekenen, al is het alleen maar om helderheid voor dit jaar te verkrijgen.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) voert aan dat betaald parkeren waarschijnlijk niet dè oplossing is. Iedereen, dus ook de inwoners van Enkhuizen, zal parkeergeld moeten betalen, terwijl Enkhuizers die met de boot komen, worden vrijgesteld van toeristenbelasting en dat is heel iets anders. Zij vreest daarom dat de gemeente ook dan zal worden teruggefloten.
De heer Van Doornik
(cda) verwijst naar het element 'discriminatie' dat in het vonnis een belangrijke rol speelt. Voor de vermakelijkhedenretributie geldt dat de rechter ook daarvan kan zeggen dat sprake is van een vorm van discriminatie, want die verordening heeft slechts betrekking op twee, weliswaar grote, instellingen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee, het probleem met de vermakelijkhedenretributie ligt op een ander vlak. Het gemeentebestuur heeft met de vermakelijkhedenretributie geprobeerd Sprookjeswonderland en het zzm in één zak te stoppen, maar dat gaat niet. Het museum heeft niet als doel vermaak, maar is een instelling met een educatief karakter die culturele waarden overdraagt. Voor Sprookjeswonderland is de vermakelijkhedenretributie zeker een goed instrument, maar voor het zzm moet een andere weg worden bewandeld, in dit geval de bezoekers belasten die over water komen.

De voorzitter
schorst hierna de beraadslagingen.

(Schorsing.)

De voorzitter
heropent de beraadslagingen.

De heer Jans
(eb) ziet geen brood in een beroepsprocedure. De fractie van Enkhuizer Belang heeft altijd aan de haalbaarheid van de huidige regeling getwijfeld en dat blijkt, helaas, terecht te zijn geweest. Zijn fractie dringt aan op een structurele oplossing, in dit geval een regeling die van toepassing is op àlle toeristen die Enkhuizen bezoeken.

De heer De Geus
(rpf/sgp) huldigt een andere opvatting. De rpf/sgp-fractie geeft de voorkeur aan het starten van de verkorte beroepsprocedure en wil gelijktijdig of aansluitend een discussie over een bredere regeling voeren.

De heer Boland
(d66) heeft geen enkele behoefte aan een beroepsprocedure; de d66-fractie heeft indertijd niet voor niets tegen de Verordening toeristenbelasting Enkhuizen gestemd! Het is veel verstandiger nauwkeurig na te gaan hoe dit gemeentebestuur diens doel ècht kan bereiken, eventueel in combinatie met andere vormen van belasting. Het dreigement dat daardoor een financieel gat in de gemeentebegroting ontstaat, moet worden verworpen, want het college heeft zèlf die onzekere inkomstenpost opgenomen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Het was geen dreigement, maar een constatering.
De heer Wiersma
(cda) pleit ervoor via de verkorte procedure beroep in te stellen. Daarnaast moet naar de vermakelijkhedenretributie en een parkeerbelasting worden gekeken.

De heer Lok
(vl/gl) schaart zich achter het standpunt van de heer Wiersma. Gelijktijdig met het voeren van de spoedprocedure dienen beleidsmatige plannen te worden ontwikkeld voor betaald parkeren en de invoering van de vermakelijkhedenretributie.

De heer Hekkert
(vvd) belicht dat zijn fractie geen beroep wil instellen. De vvd-fractie heeft veel vertrouwen in de heer Wolters gehad, dezelfde die nu kennelijk allerlei ideeën heeft om de regeling alsnog haalbaar te maken. Dat zal hoogst waarschijnlijk niet op basis van 'no cure no pay' gebeuren en mede daarom acht de fractie het verstandig alle aspecten van deze zaak eens goed op een rijtje te zetten en die eventueel in samenhang met andere belastingvormen bezien.
De heer Bode
(pvda) laat weten dat de fractie van de pvda voor een tweesporentraject kiest. Indertijd heeft de fractie de Verordening toeristenbelasting Enkhuizen met de nodige aarzeling gesteund. Nu de verordening eenmaal is vastgesteld, is het in dit geval logisch beroep aan te tekenen. Vanzelfsprekend is het ook verstandig gelijktijdig het brede traject, betaald parkeren en vermakelijkhedenretributie omvattend, te volgen.

De voorzitter
concludeert dat het tweesporenbeleid - beroepsprocedure en brede discussie - wordt gesteund door een raadsmeerderheid bestaande uit de fracties van de rpf/sgp, het cda, vl/gl en de pvda; deze fracties zijn goed voor tien raadszetels. De fracties van Enkhuizer Belang, d66 en de vvd, samen zeven raadszetels, kiezen om verschillende redenen niet voor dat traject. Het college zal derhalve de beroepsprocedure aanspannen en tevens de brede discussie starten.
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.

De secretaris
wijst erop dat alle raadsleden het nieuwe beleidsprogramma plus een voorstel inzake de nieuwe portefeuilleverdeling hebben ontvangen. Die verdeling heeft consequenties voor samenstelling en taakstelling van de commissies. Ambtelijk is, gebaseerd op de nieuwe portefeuilleverdeling, reeds een voorzetje gegeven, maar uiteraard moeten in het kader van de nieuwe structuur nog wel leden en plaatsvervangende commissieleden worden benoemd. Voorgesteld wordt in de op 22 mei aanstaande te starten nieuwe cyclus van commissievergaderingen op de nieuwe situatie te anticiperen en pas in de volgende raadsvergadering de definitieve bemensing van de commissies te doen plaatsvinden. De fracties wordt gevraagd uiterlijk
17 mei aanstaande hun kandidaten voor de verschillende commissies aan het bestuurssecretariaat kenbaar te maken.

De heer Lok
(vl/gl) beluistert in de mededeling van de secretaris dat agendapunt
7, Benoemingen in commissies, tot de volgende raadsvergadering moet worden aangehouden.

De voorzitter
: Inderdaad.

Ten aanzien van Nogal Wiedus heeft de Alkmaarse rechtbank een uitspraak gedaan die in twee onderdelen uiteenvalt.

w
Inzake het opleggen van een dwangsom heeft de gemeente inhoudelijk gelijk gekregen, maar niet helemaal duidelijk is of de dwangsom aan de juiste rechtspersoon is opgelegd. De vof Nogal Wiedus blijkt inmiddels te zijn omgezet in een bv. Overigens is het vonnis voer voor juristen, want volkomen glashelder is het niet. w
Het tweede onderdeel betreft de vrijstelling van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ten behoeve van detailhandel.
In de komende commissievergadering zullen nadere mededelingen worden gedaan. Op dit moment kan worden volstaan met één en ander voor kennisgeving aan te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.

Ingekomen stukken.


1. Kopie van een brief, de dato 29 maart 2000, van de heer R. Duijne te Enkhuizen met betrekking tot de uitbreiding van het speelplein van De Hoeksteen aan het Roerdompplein.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen.

De heer Boland
(d66) weet vrijwel zeker dat deze brief reeds is behandeld.
De voorzitter
: Akkoord.


2. Pleitnota, de dato april 2000, van het Rechtsbijstand Bureau Codex te Middenbeemster met betrekking tot de zitting op 25 mei
2000 van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Alkmaar inzake het geschil met de bewoners van de Oosterhavenstraat.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, dit ingekomen stuk voor kennisgeving aangenomen.


3. Brief, de dato 13 april 2000, van mevrouw E.W. Bolte-Lubbers en anderen te Enkhuizen met betrekking tot het stopzetten van de subsidie voor het volwassenenonderwijs in de gemeente Enkhuizen.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, conform het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te betrekken bij de vaststelling van het subsidieprogramma voor het jaar 2001.


4. Brief, de dato 17 april 2000, van M. de Graaff te Enkhuizen namens een aantal verontruste ouders/buurtbewoners rondom de Pancratiusschool met betrekking tot verkeersknelpunten rond de school.

Burgemeester en wethouders stellen, gelet op de datum 24 mei 2000 van de Straatspeeldag, voor dit ingekomen stuk ter afdoening in hun handen te stellen.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) vreest dat het collegevoorstel een verkeerde indruk wekt. In dit geval is de Straatspeeldag niet meer dan een bijkomstigheid, want de doordeweekse verkeerssituatie rondom de Pancratiusschool is zonder meer een puinhoop. De vvd-fractie stelt daarom voor de brief van mevrouw De Graaf in commissieverband te bespreken.
De voorzitter
zegt toe dat aan het vvd-voorstel gevolg zal worden gegeven. Los daarvan zal het college van burgemeester en wethouders met het oog op de komende Straatspeeldag de nodige maatregelen nemen.
De heer Hart
(eb) stemt in met een bespreking op commissieniveau. Van deze gelegenheid maakt de fractie van Enkhuizer Belang echter graag gebruik om alvast voor te stellen de ingang van het onderhavige speelplein te verplaatsen naar Het Zand. Daar rijdt immers aanzienlijk minder verkeer en dat geeft een veiliger situatie.

De voorzitter
gaat er zonder meer van uit dat de nieuwe portefeuillehouder van verkeer deze suggestie met openbare werken zal bespreken.
Wethouder Dol
(vl/gl) vermeldt nog dat naar aanleiding van één en ander vandaag een afspraak met de school is gemaakt. De wethouder die straks de portefeuille 'verkeerszaken' zal behartigen kan dus direct aan de slag en zal dan ongetwijfeld ook aan het eb-voorstel aandacht schenken.
Wethouder Van Doornik
(cda): Uiteraard!

De heer De Geus
(rpf/sgp) dringt erop aan alle bij deze problematiek betrokkenen uit te nodigen voor de commissievergadering waarin de brief van mevrouw De Graaff zal worden behandeld. Het is absoluut nodig maatregelen te nemen die de veiligheid van de (school)kinderen waarborgen.
De voorzitter
: Ja.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad, met inachtneming van de gedane toezeggingen, vervolgens dienovereenkomstig.


5. Brief, de dato 25 april 2000, van de sociaal raadsvrouw te Enkhuizen namens de heer E. van den Bosch te Enkhuizen waarin de gronden worden aangegeven voor het namens hem ingediende bezwaar tegen de afwijzing van planschade ex artikel 49 wro.
Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te betrekken bij de behandeling van dit bezwaar in de commissie voor de bezwaarschriften/beroepschriften.

De heer Lok
(vl/gl) wil niet in de lopende procedure treden, dat zou niet juist zijn, maar de fractie van Verenigd Links/GroenLinks vraagt wel nadrukkelijk de uitkomst daarvan aan de raad mede te delen. In deze zaak spelen arbitraire aspecten een rol en wanneer daarover uitspraken zijn gedaan, kan daarmee in de toekomst rekening worden gehouden.
De heer Bode
(pvda) betoogt dat zijn fractie graag meer helderheid wil hebben over de richtlijnen voor de gevallen waarin de sociaal raadsvrouw al dan niet kan worden ingeschakeld.

De voorzitter
: Wethouder Dol schrijft deze punten op.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


6. Brief, de dato 7 maart 2000, van de gemeente Laren met betrekking tot haar motie over de wijziging van de Woningwet op het punt van de regeling vrije bouwwerken.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor openbare werken en sociale voorzieningen.

De heer Boland
(d66) verenigt zich weliswaar met het collegevoorstel, maar geeft toch in overweging nog eens naar het ambtelijk advies te kijken. Het is nogal storend dat daarin wordt gesteld dat deze zaak voor Enkhuizen van minder belang is, omdat de binnenstad van deze gemeente als 'beschermd stads- en dorpsgezicht' is aangemerkt. Met dit soort opmerkingen worden de nieuwe wijken ernstig te kort gedaan.
De voorzitter
belooft daaraan aandacht te zullen schenken.


7. Brief, de dato 31 maart 2000, van bureau smh/ghor Noord-Holland Noord te Schagen met betrekking tot de toezending van een verslag over de activiteiten in 1999 van dit bureau.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke en economische zaken.


8. Brief, de dato 21 maart 2000, van de Stichting Montessorischool Enkhuizen met betrekking tot een mogelijke wisseling met het gebouw van De Veste.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor financiën en onderwijs.

De heer Jans
(eb) kreeg informatie waaruit bleek dat een gebouwenwisseling niet meer aan de orde zou zijn. Is dat juist? Ook werd hem duidelijk dat de communicatie tussen de scholen en de gemeente soms te wensen overlaat.
Wethouder Dol
(vl/gl) bestrijdt dat. Twee weken geleden is tijdens het halfjaarlijkse oogo de notitie inzake de groepsgrootteverkleining besproken. Uit dat stuk, dat ook in de raadscommissie voor onderwijs aan de orde zal komen, blijkt dat de gevolgen van klassenverkleining voor het per school benodigde aantal klaslokalen nogal ingrijpend kunnen zijn. Gebleken is dat de Montessorischool mogelijk de beschikking kan krijgen over een extra klaslokaal, terwijl De Veste wellicht met een lokaal minder kan volstaan. Tegen deze achtergrond is over een eventuele gebouwenruil gesproken. De Montessorischool heeft echter schriftelijk laten weten dat een dergelijke ruil voor haar geen aantoonbare verbetering oplevert.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


9. Brief, de dato 19 april 2000, van de Ondernemers Federatie Enkhuizen met betrekking tot het verzoek om een gesprek naar aanleiding van het voornemen tot verhoging van de ozb in 2001.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor financiën en onderwijs.


7. Benoemingen in commissies.

(Voorstel nummer 057, 2000.)

(Dit agendapunt is aangehouden tot de volgende raadsvergadering.)


8. Aanwijzingsbesluit wiw 2000.

(Voorstel nummer 041, 2000.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


9. Verplaatsingsbijdrage staalconstructiebedrijf.
(Voorstel nummer 051, 2000.)

De heer Jans
(eb) toont zich ingenomen met dit raadsvoorstel. De omwonenden hebben heel lang naar dit moment uitgezien en verder zal de bedrijfsverplaatsing ook een gunstig effect op de verkeerssituatie in de binnenstad hebben. Bovendien zal het bedrijf zelf in Schepenwijk aanzienlijk rendabeler kunnen opereren.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


10. Beleidsregels terugvordering en verhaal Algemene Bijstandswet.
(Voorstel nummer 052, 2000.)

De heer Tesselaar
(eb) verneemt graag waarom het sociaal beraad niet serieus wordt genomen.

Wethouder Dol
(vl/gl) repliceert dat het sociaal beraad wel degelijk serieus wordt genomen. In het verleden is een aantal commissies opgeheven met als gevolg dat de aard van de contacten met het sociaal beraad is veranderd. Daaraan dient naar de mening van het college in de toekomst een andere structuur te worden gegeven.

De heer Tesselaar
(eb) poneert de stelling dat het sociaal beraad een brief met aanbevelingen heeft gestuurd waarmee niets is gedaan.
De heer Lok
(vl/gl) verbaast zich over de uitspraak van de heer Tesselaar dat het sociaal beraad in dit geval niet serieus zou zijn genomen. Het is een misverstand te veronderstellen dat op- en/of aanmerkingen van wie dan ook te allen tijde letterlijk en integraal móéten worden overgenomen.
De voorzitter
besluit deze discussie met de opmerking dat een eventuele verdere gedachtewisseling over het sociaal beraad in de commissie van wethouder Dol dient plaats te vinden.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


11. Wijziging Verordening voorzieningen gehandicapten.
(Voorstel nummer 053, 2000.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


12. Verkoop parkeerterrein Kwakershof.

(Voorstel nummer 055, 2000.)

De heer Lok
(vl/gl) volstaat met een korte opmerking. Volgens de bijlage zal een bordje met de tekst 'Eigen terrein' worden geplaatst. Kan het desondanks door anderen worden gebruikt? Zijn fractie hecht nogal veel waarde aan het openbare karakter van het parkeerterrein. Voor het overige kan de fractie van Verenigd Links/GroenLinks met dit voorstel akkoord gaan.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) verduidelijkt dat dit punt nog met de swe zal worden besproken. Ook voor het college is het essentieel dat het parkeerterrein openbaar blijft.

De heer Boland
(d66) betreurt dat het gewijzigde raadsvoorstel niet is veranderd in de zin zoals in de commissie is besproken. De swe koopt het gebied voor f 1,-- om een parkeerterrein te kunnen aanleggen en krijgt zodoende feitelijk een subsidie ter grootte van de waarde van de grond. Dat zou in het voorstel tot uitdrukking worden gebracht, maar is niet gebeurd. Nu wordt in het gewijzigde tekstgedeelte benadrukt dat het om de bestèmming gaat. De fractie van d66 blijft op het standpunt staan dat op deze manier wordt versluierd welke geldstromen in het geding zijn.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) erkent dat in de raadscommissie w/ro is gevraagd de geldstromen duidelijk te maken en aan te geven of al dan niet sprake is van een versluierde subsidie. Na die bijeenkomst heeft een ambtelijk advies haar ervan overtuigd dat geen (verkapte) subsidie aan de orde is. Welnu, dan heeft het geen zin de symbolische koopsom van f 1,-- door een ander, realistisch bedrag te vervangen.

Desgevraagd zegt spreekster dat de gemeente voor de realisering van het parkeerterrein helemaal níéts aan de Stichting Woondiensten Enkhuizen gééft. Weliswaar wordt de grond voor slechts f 1,-- overgedragen, maar op het moment dat de swe iets anders dan een parkeerterrein wil realiseren, heeft de gemeente het recht de grond voor f 1,-- terug te kopen. Duidelijk moet zijn dat in principe de geméénte voor een openbaar parkeerterrein dient te zorgen. Dat zal echter nooit op de kwalitatief hoogwaardige, maar dure manier gebeuren die de swe voor ogen staat, te weten verdiept, zodat de omwonenden niet tegen 'blik' aankijken.

Kort en goed: het maakt rekenkundig niets uit of f 1,-- tegen f 1,-- wordt weggestreept of, bijvoorbeeld, f 100.000,-- tegen f 100.000,--. Wat de heer Boland wil, is het terrein tegen een reële prijs verkopen en vervolgens de swe ten behoeve van de aanleg van het parkeerterrein subsidiëren. Dat is lood om oud ijzer.

De heer Boland
(d66) benadrukt dat de fractie van d66 met het plan als zodanig geen enkele moeite heeft, integendeel. Spreker begrijpt echter nog steeds niet waarom de geldstromen niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De wethouder zelf zegt terecht dat f 1,-- tegen een f 1,-- wegstrepen precies hetzelfde is als f 100.000,-- met f 100.000,-- verrekenen. In beide gevallen komt men immers op f 0,-- uit!

De heer Jans
(eb) zit met het probleem van het juridisch eigendom. Als de grond aan de swe wordt overgedragen, zal het daarop aan te leggen openbare parkeerterrein búíten een gemeentelijke regeling voor betaald parkeren of een parkeervergunningenstelsel vallen. De fractie van Enkhuizer Belang geeft daarom in overweging de grond in erfpacht uit te geven, zodat de gemeente ten minste enige zeggenschap behoudt.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) bekijkt de situatie die de heer Jans schetst anders. Zij maakt een vergelijking met de Oosterhaven. De daar naast de openbare weg gelegen stukjes grond zijn weliswaar eigendom van bewoners, maar hebben toch een openbaar karakter.

De heer Jans
(eb) zet tegenover het voorbeeld van de wethouder het parkeerterrein van Albert Heijn. De gemeente heeft daarover helemaal niets te vertellen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Misschien zou een probleem ontstaan wanneer op de Kwakershof een parkeermeter werd geplaatst, maar vooralsnog is dat niet aannemelijk, omdat daar sprake zal zijn van bestemmingsparkeren.
De heer Jans
(eb): Wat gebeurt er wanneer daar straks met parkeervergunningen wordt gewerkt? Zijn fractie lijkt het beter deze materie nog eens grondig in de commissie te bespreken.

De heer Wiersma
(cda) kijkt, net als de heer Boland, vreemd op van het feit dat niet, zoals in de commissie is toegezegd, alle in het geding zijnde bedragen zijn vermeld. In dit geval is wel degelijk een versluierde gemeentelijke bijdrage aan de orde. Weliswaar gaat het om een bestaand parkeerterrein dat ook in de toekomst een parkeerterrein blijft, maar dat rechtvaardigt niet de transactie die het college voorstelt. In vergelijkbare gevallen bleven tuinen na overdracht tuinen, maar toen werd aanzienlijk meer geld gevraagd dan f 1,--!
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Toen was niet de terugkoopregeling van kracht die in dit geval werd getroffen.

De heer Wiersma
(cda): Desondanks mag worden gezegd dat hetgeen nu voorligt volstrekt inconsequent is. Subsidies moeten duidelijk zijn. In een volgend voorstel wordt ten behoeve van dezelfde Kwakershof voor maximaal 34 woningen f 9.000,-- per woning, totaal f 306.000,--, subsidie gegeven, dat is tenminste helder. In het onderhavige geval wordt echter een parkeerterrein voor f 1,-- overgedragen. Bovendien kan bij dat terrein een bordje 'Eigen grond' worden geplaatst, zodat een groot vraagteken bij het zo gewenste openbare karakter van het terrein kan worden gezet. Los daarvan kunnen allerlei perikelen ontstaan wanneer een parkeervergunningensysteem wordt ingevoerd.

Samenvattend: hier is zonder meer sprake van een gemeentelijke subsidie en dat moet gewoon duidelijk worden opgeschreven.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) trachtte daarstraks uit te leggen dat in de commissie inderdaad werd toegezegd dat een eventuele versluierde subsidie zichtbaar zou moeten worden gemaakt. Die is echter niet aan de orde, zoals in de gewijzigde paragraaf van het raadsvoorstel staat. Mocht een raadsmeerderheid deze mening niet delen, dan zal het collegevoorstel worden teruggenomen om te worden aangepast.

De heer Wiersma
(cda): Op grond waarvan meent het college dat geen subsidie wordt gegeven? Omdat de bestemming hetzelfde blijft. Dat is geen valide argument, zoals daarstraks is aangetoond. Er wordt wel degelijk een bijdrage verleend, maar de reden daarvan is onduidelijk.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Voor de swe is er geen enkele aanleiding het parkeerterrein op de beoogde, fraaie wijze aan te leggen. Als het parkeerterrein niet voor een f 1,-- wordt overgedragen, zal de gemeente het terrein moeten inrichten, maar dan zal dat noodgedwongen sober gebeuren.
De heer Bode
(pvda) steunt het collegevoorstel. In deze discussie maken sommigen geen goed onderscheid tussen doel en middel. De swe investeert in een terrein met een openbaar karakter en wil enige zekerheid voor de toekomst hebben. Weliswaar wordt het terrein eigendom van de stichting, maar de gemeente kan de grond terugkopen wanneer dat noodzakelijk is. In dat geval zal in de eerstkomende 20 jaar naast de terugkoopsom van f 1,-- een deel van gedane investering moeten worden vergoed en dat is alleszins redelijk. Wat de heer Boland over het inzichtelijk maken van subsidiestromen heeft gezegd, wordt door de pvda-fractie gesteund. Hier is echter iets anders aan de orde.
Mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) vult de haars inziens juiste zienswijze van de heer Bode aan met de opmerking dat een koopsom van, bijvoorbeeld, f 100.000,-- meer notariskosten met zich brengt dan een transactie van f 1,--!
De heer Boland
(d66) behoudt zijn twijfels en verzoekt dit raadsstuk naar de commissie te verwijzen om nog eens grondig te worden besproken. Het college stelt verkoop voor, maar pachten of huren behoren ook tot de mogelijkheden. Zijns inziens is het verstandig de voor- en nadelen van alle denkbare constructies goed op een rijtje te zetten.
De heer Wiersma
(cda) zou dat zeer op prijs stellen.

Aan het adres van de heer Bode kan worden opgemerkt dat het ook denkbaar is als gemeente eigenaresse van de grond te blijven en de swe toestemming te geven het parkeerterrein volgens haar plan in te richten.

De heer De Geus
(rpf/sgp) vermeldt dat de fractie van de rpf/sgp zich na de uitleg van de wethouder in het gewijzigde raadsvoorstel kon vinden. Vervolgens droeg de heer Jans een element aan waarover het college blijkbaar niet had nagedacht, te weten de invoering van betaald parkeren of parkeervergunningen. Als dit raadsvoorstel een maand uitstel kan velen, moet die worden gebruikt om één en ander na te gaan.
De heer Jans
(eb) herhaalt zijn verzoek dit onderwerp opnieuw voor de commissie te agenderen.

Volgens de heer Bode kan de gemeente het terrein terugkopen; dat zal een fors bedrag vergen en dus navenant hoge notariskosten.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Alleen in de eerste jaren, want na 20 jaar is de in het parkeerterrein gedane investering afgeschreven.
De heer Jans
(eb): Met erfpacht wordt dat allemaal omzeild.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) stipt aan dat de heer Bode de kern van de zaak goed heeft verwoord. Overigens vermoedt de heer de Geus terecht dat met betrekking tot dit terrein nooit over betaald parkeren is nagedacht. Het onderhavige terrein komt echter niet voor betaald parkeren in aanmerking; vergunningparkeren zou wel in de rede liggen en dat zou geen enkel probleem vormen.

De heer Wiersma
(cda): Kan de gemeente bepalen dat voor parkeren op een particulier terrein een vergunning nodig is? Zo ja, geldt dat ook voor het terrein van Albert Heijn?

De voorzitter
: Nee, maar wel is duidelijk dat de raad in dit geval de zekerheid wil hebben dat, wanneer voor het omliggende gebied een vergunningenstelsel wordt ingevoerd, dat stelsel ook voor het onderhavige parkeerterrein zal gelden.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dat kan, want het terrein wordt overgedragen onder de voorwaarde dat het openbare karakter dient te worden gegarandeerd. De gemeente heeft met Albert Heijn nooit een overeenkomst gesloten waarin iets dergelijk is bepaald. Albert Heijn kan dus zonder meer een hek om het eigen parkeerterrein zetten en dat 's avonds op slot doen.
De voorzitter
constateert vervolgens dat zeven raadsleden het collegevoorstel opnieuw in de commissie willen behandelen, terwijl de overigen daaraan geen behoefte hebben.

Hierna wordt het voorstel van burgemeester en wethouders bij handopsteken in stemming gebracht en met 10 tegen 7 stemmen aanvaard.


13. Verdeelbesluit woninggebonden subsidies 2000.
(Voorstel nummer 056, 2000.)

De heer Boland
(d66) vermag niet in te zien waarom in het ontwerpbesluit punt 2 is opgenomen. De tekst daarvan luidt:

'2. burgemeester en wethouders te machtigen het budget aan concrete projecten toe te kennen.'

In punt 1.a. tot en met 1.d. is immers al aangegeven om welke projecten het gaat en is overigens bepaald dat het restantbudget aan sociale huurwoningen ten goede zal komen.

De voorzitter
: Met die kanttekeningen wordt conform het collegevoorstel besloten.
Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerking, vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders aanvaard.


14. Delegatie verkoop grond ten behoeve van tuinvergrotingen.
(Voorstel nummer 058, 2000.)

De heer Tesselaar
(eb) beperkt zich tot twee opmerkingen.

G
De fractie van Enkhuizer Belang bepleit nogmaals de procedure te verkorten door twee sporen tegelijk te volgen, te weten:

- aanschrijven nutsbedrijven;

- raadstraject.
De gemeente weet immers ten minste globaal waar leidingen en/of kabels liggen.

G
De eb-fractie ziet liever dat de bevoegdheid grond te verkopen bij de raad blijft, want in het verleden kwam het voor dat opeens speelterreintjes verdwenen.

De heer Boland
(d66) vestigt de aandacht op de volgende punten.
Op de eerste plaats acht hij het dienstig dat de delegatie inzake te verkopen gronden aan een maximum te binden, bijvoorbeeld een oppervlakte van 100 m2.

In het ontwerpbesluit luidt de tekst van het eerste punt:

'1. de bevoegdheid tot het verkopen van gronden ten behoeve van tuinvergrotingen te delegeren aan burgemeester en wethouders;'

De fractie van d66 zal graag zien dat de tekst wordt gewijzigd in:

'1. de bevoegdheid tot het verkopen van gronden met uitsluitend de bestemming 'tuin' te delegeren aan burgemeester en wethouders;'

De heer Wiersma
(cda) herinnert zich dat expliciet is toegezegd dat de delegatie slechts betrekking heeft op gronden die een oppervlakte van 100 m2 niet te boven gaan. Voor het overige heeft de fractie geen bezwaar tegen de voorgestelde delegatie, want die zal het werk vereenvoudigen.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) moet tot haar schande bekennen na de commissievergadering niet te hebben gecontroleerd of de afgesproken maximale maat, te weten
100 m2, later in het raadsvoorstel is opgenomen. Deze omissie kan worden hersteld door in het ontwerpbesluit een nieuw punt 2.a. in te voegen en de huidige punten 2.a., 2.b. en 2.c. te vernummeren tot respectievelijk 2.b., 2.c. en 2.d. De tekst van het nieuwe punt 2.a. moet luiden:

'2. Aan het onder 1 genoemde besluit de volgende voorwaarden te verbinden:


a. de te verkopen gronden mogen geen grotere oppervlakte dan 100 m2 hebben;'

Met de wijziging van punt 1, zoals voorgesteld door de heer Boland, kan het college instemmen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangepaste ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fractie van Enkhuizer Belang geacht wil worden te hebben tegengestemd.


15. Fonds beeldende kunst.

(Voorstel nummer 059, 2000.)

De heer Tesselaar
(eb) gebruikt zijn spreekbeurt om te vragen of burgemeester en wethouders het eens zijn met de fractie van Enkhuizer Belang dat dit gemeentebestuur elk dubbeltje moet omdraaien.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja, ook elk dubbeltje dat aan kunst wordt uitgegeven is eerst twee keer omgedraaid!

De heer Tesselaar
(eb) tekent vervolgens aan dat het beschikbare budget van f 50.000,-- met bijna f 10.000,-- wordt overschreden. Verder meent hij zich te herinneren dat het fonds voor gebouwen is bedoeld in plaats van herstel Nieuwmarktspijp, herinrichting Emmaplein en kade Buitenhaven, zoals in het ambtelijk advies is vermeld.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) antwoordt dat het in dit geval om gemeentelijke investeringen in het openbaar buitengebied gaat. Indertijd is afgesproken een bepaald percentage van die investeringen aan het fonds beeldende kunst toe te voegen, en wel tot een vastgesteld maximumbedrag. Welaan, dat maximumbedrag is nog niet bereikt. Overigens is ook afgesproken de regeling na enige tijd te evalueren.

Desgevraagd voegt zij hieraan toe dat niet per definitie op de plekken die het geld voor het fonds opleveren kunstobjecten zullen verschijnen.

De heer Knukkel
(vl/gl) verwacht dat elk raadslid de door deze gemeenteraad vastgestelde regelingen kent of in ieder geval van het bestaan daarvan op de hoogte is!

Het college doet er verstandig aan voortaan bij alle aanbestedingen en in alle voorstellen die daarvoor in aanmerking komen de nu aan de orde zijnde 1 %-regeling mee te nemen, zodat dit soort discussies wordt voorkomen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


16. Begroting 2000 Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost.
(Voorstel nummer 060, 2000.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


17. Verklaring voor machtiging tot oprichting van een stichting.
(Voorstel nummer 061, 2000.)

De heer Wiersma
(cda) en Mevrouw Dangermond-Hilderink (vvd) ontdekken dat in het raadsvoorstel en het ontwerpbesluit de naam 'mevrouw M.G. Buit' alsnog dient te worden vervangen door: 'mevrouw M.G. Bult'.
De voorzitter
: Inderdaad.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangepaste ontwerpbesluit aanvaard.


18. Verkoop aandelen Multikabel nv.

(Voorstel nummer 062, 2000.)

De heer De Geus
(rpf/sgp) behield zich in de commissie fractieberaad voor, en wel vanwege het feit dat de rpf/sgp een inzicht in de consequenties op de lange termijn wilde hebben. Dat inzicht is echter niet gegeven, maar desondanks kan zijn fractie met deze verkoop akkoord gaan. Hopelijk worden de bedoelde consequenties alsnog kenbaar gemaakt.
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) omschrijft de bijdrage van de heer De Geus als 'enigszins verbazingwekkend'. In het gewijzigde raadsvoorstel is deze materie helder uiteengezet. De twee belangrijkste punten zijn de volgende.
S
Het gaat niet om 'gevonden' aandelen, maar aandelen in de Gaskop. S
Het dividend dat de gemeente vanwege die aandelen krijgt, blijft onaangetast, zij het dat de hoogte van het dividend na 2004 opnieuw zal worden bezien. Eén en ander wordt niet beïnvloed door de verkoop van de 23 aandelen Multikabel.

De heer De Geus
(rpf/sgp) verklaart dat zijn fractie met het gewijzigde raadsvoorstel en de gegeven toelichting uit de voeten kan, maar graag ook een tabelletje had gezien waarin de effecten op de wat langere termijn zichtbaar waren gemaakt.

De heer Wiersma
(cda): Voor de lange termijn geldt dat de waarde van de aandelen Gaskop verminderen met de waarde die nu door middel van de verkoop van aandelen Multikabel wordt getoucheerd.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) complimenteert de wethouder voor datgene wat in de commissie is beloofd en ook daadwerkelijk is overgelegd, te weten een brede uitleg. In dit verband is het woord 'binnenspoedig' in de krant verschenen!
De heer Jans
(eb) wekt het college op de intentieverklaring, waarmee de eb-fractie volledig akkoord gaat, zo spoedig mogelijk te ondertekenen, voordat het gemeentebestuur wordt beschuldigd van een speculatieve handel in aandelen!

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


19. Instellen van een rekeningcommissie.

(Voorstel nummer 063, 2000.)

De secretaris
leidt dit agendapunt als volgt in. De rekeningcommissie, die vijf zetels telt, moet eerst bij raadsbesluit worden ingesteld, waarna zij pas kan worden bemenst. Tot 18.00 uur waren slechts vier kandidaten voorgedragen, maar gelukkig kwam de rpf/sgp-fractie op de valreep met een vijfde kandidaat. De volgende personen zijn voorgedragen. De heren Bode en Lok, mevrouw De Munnik, en de heren Van Pijkeren en Wiersma.
De heer Hekkert
(vvd) rapporteert dat de fractie van de vvd hoogst gelukkig is met dit raadsvoorstel. Meer dan een jaar geleden heeft zijn fractie de instelling van een rekeningcommissie bepleit, omdat die een middel is om de gemeentelijke financiële handel en wandel vanuit de raad te kunnen volgen. Bovendien kan de commissie voorkomen dat de gemeenteraad achteraf met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd.

De heer Boland
(d66) vangt zijn betoog aan met de mededeling tot zijn voldoening te hebben geconstateerd dat de tekst van het raadsvoorstel op meerder punten is aangescherpt. Een rekening commissie als zodanig heeft de instemming van de d66-fractie, maar de in dit geval geformuleerde taakomschrijving van de commissie is zo vaag dat de commissieleden welhaast voor een onuitvoerbare opdracht staan. Voor het tijdsbeslag en de honorering geldt hetzelfde. Ook de stukken over de ervaringen die elders zijn opgedaan, maken deze materie niet helderder, integendeel, die geven onder andere aanleiding tot de volgende vragen.
¨
Moet de rekeningcommissie de accountantscontrole overdoen? Dat lijkt niet zinvol, tenzij wordt besloten die controle af te schaffen.
¨
Is het de bedoeling de commissie, net zoals de algemene rekenkamer, diepgaand detailonderzoek te laten verrichten? Daarover bestaan twijfels.

Kortom: vooralsnog is onvoldoende duidelijk wat de rekeningcommissie moet doen en op grond daarvan heeft de d66-fractie besloten niemand te kandideren.

De voorzitter
verschilt met de heer Boland van mening. Een onafhankelijke rekeningcommissie, die namens de raad opereert, moet als het ware 'zichzelf neerzetten'; zij bepaalt in eerste instantie haar eigen agenda. Zo heeft de commissie bijvoorbeeld alle vrijheid te besluiten het eerste jaar niets met de rekening te doen, maar eerst eens na te denken over een onderwerp dat haar ter harte gaat. De kern van de zaak is dat in overleg met de raad een bepaalde werkwijze tot stand moet komen.

De heer Boland
(d66): Jawel, maar tijdens de in de commissie gevoerde gedachtewisseling is niet afgesproken in welke richting of aan welk kader wordt gedacht. Het zou mogelijk zijn geweest de bij de stukken ter inzage gelegde heldere vraagstellingen van de raad van Tilburg als richtlijn te nemen.

De voorzitter
: Het is ook denkbaar dat de rekeningcommissie begint met vertegenwoordig(st)ers van twee of drie gemeenten uit te nodigen hun ervaringen te vertellen.

De heer Boland
(d66): Dat had de commissie ab/ez of de raad eerder kunnen doen.
De heer Lok
(vl/gl) merkt ten aanzien van het fenomeen 'rekeningcommissie' op dat Enkhuizen niet het wiel behoeft uit te vinden, integendeel, in den lande is veel ervaring opgedaan. Uiteraard zal de plaatselijke situatie reden zijn om tot een eigen invulling te komen. In dezen spelen grootte van de gemeente en haar specifieke problemen een belangrijke rol. De vraag of op lokaal niveau een soort algemene rekenkamer moet ontstaan, is echter níét aan de orde; zo'n instituut zou een uitholling van de raadsverantwoordelijkheid betekenen. Het is juist de bedoeling dat via de instelling van een rekeningcommissie verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de raad worden vergroot.
Van deze gelegenheid maakt spreker gebruik om waardering uit te spreken in de richting van de vvd-fractie. Als eerste heeft zij sterk op de instelling van een rekeningcommissie aangedrongen, die verdienste kan haar niet worden ontzegd. De rekeningcommissie kan een uiterst nuttig instrument zijn, ondanks de open einden die nog bestaan.

De voorzitter
vat het nu te volgen traject kort samen. Nadat de commissieleden zijn benoemd, kiezen zij uit hun midden een voorzitter. Als de commissie daaraan de behoefte heeft zullen de secretaris en hijzelf aanschuiven om te vernemen welke stappen de commissie in de richting van raad en ambtelijk apparaat wenst te zetten, welke ondersteuning wordt gewenst enzovoort.

Vervolgens benoemt hij tot leden van het stembureau de heren Hekkert, Tesselaar en Van der Veen.

Hierna wordt tot stemming overgegaan. Bij de stemming worden 17 stembiljetten ingeleverd. Op de heren Bode en Lok, mevrouw De Munnik-Blank en de heer Van Pijkeren worden 16 stemmen uitgebracht en op de heer Wiersma 15 stemmen, terwijl 6 stemmen blanco zijn, zodat alle kandidaten zijn benoemd.


20. Rondvraag.

¡
De heer Tesselaar (eb) bevreemdt het dat in het Donkere Laantje een container is geplaatst die kennelijk verband houdt met de bouw van de loods op de begraafplaats. De container blokkeert het fietsverkeer en ook voetgangers kunnen er nauwelijks langs.

Wethouder Van Doornik
(cda) bevestigt de waarneming van de heer Tesselaar; ter plaatse is geen verkeer meer mogelijk. De bedoelde container kan zonder bezwaar op een andere plaats dan midden op de niet onbelangrijke toeristische fietsroute worden gezet.

Mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) staat op het standpunt dat het gesignaleerde probleem geen verkeerskwestie is, maar bij openbare werken thuishoort.
De voorzitter
zal één en ander morgen in het college aan de orde stellen.
¡
De heer Hart (eb) maakt uit hem ter ore gekomen informatie op dat het budget voor de werken op de begraafplaats opnieuw is overschreden, deze keer met een bedrag van afgerond f 60.000,--. Is deze gevolgtrekking juist?

Wethouder Dol
(vl/gl) roept in herinnering dat een paar maanden geleden in deze raad is afgesproken dat voor het gevoteerde bedrag van f 580.000,-- niet de oorspronkelijk geplande drie maar twee werken zullen worden uitgevoerd. In een later stadium zal worden bekeken hoe de financiële afwikkeling van de werkzaamheden aan de aula, het derde object, kan plaatsvinden. Op dit moment is het krediet ad f 580.000,-- niet overschreden.

¡
De heer Hart (eb) schetst dat de Prins Bernhardlaan vanwege werkzaamheden bij De Enk niet berijdbaar is. Het is echter helemaal niet noodzakelijk de laan voor àl het verkeer af te sluiten, langzaam verkeer kan best van die route gebruik maken en behoeft dus niet om te rijden. Hij vraagt het college in die zin maatregelen te nemen.
De voorzitter
haakt hierop in met de toezegging dat ook dit probleem morgen de nodige aandacht van het college zal krijgen.

¡
De heer De Geus (rpf/sgp) wordt door inwoners geregeld aangesproken over de (on)toegankelijkheid van de stad. Zo voelen sommige bewoners van Overvest zich onbehaaglijk doordat voor hun raam een groot ijzeren hek is geplaatst. Zij vrezen dat bij calamiteiten de bereikbaarheid een probleem kan zijn. Ook de wachttijden, soms meer dan 20 minuten, op de Gerard Brandtweg veroorzaken veel ongenoegen en leiden tot onverkwikkelijke situaties als gevolg van het gedrag van sommige automobilisten. De fractie van de rpf/sgp verzoekt met klem deze problematiek voor zover mogelijk te verlichten en voorts aan te geven dat de stad via de Prins Bernhardlaan in plaats van de opgebroken Noorderweg bereikbaar is.

De voorzitter
: Zal gebeuren.

¡
De heer Wiersma (cda) benut zijn spreekbeurt om op dezelfde problematiek in te gaan. Het nieuwe fietspad langs de Prins Bernhardlaan is al enige tijd klaar en het verbaast hem dan ook dat nog steeds niet aan de geplande fietsbrug is begonnen. Dat moet nu met de grootst mogelijke voortvarendheid worden gerealiseerd.
De voorzitter
acht het verstandig de genoemde drie punten morgen in samenhang met elkaar te bekijken. De commissies van de wethouders Dol en Van Doornik zullen over de te nemen maatregelen worden geïnformeerd.
¡
De heer Hekkert (vvd) verzoekt ook de bereikbaarheid van de Boerenhoek en de voortgang met de werkzaamheden aan diverse bruggen in de beoordeling van de geschetste verkeersproblematiek te betrekken. Weliswaar heeft de raad ingestemd met de werkzaamheden die thans worden uitgevoerd, maar niemand heeft gezegd dat die allemaal tegelíjk moeten gebeuren!

Wethouder Dol
(vl/gl) schildert dat in de afgelopen weken ook intern heel wat over de bereikbaarheid te doen is geweest! Hij heeft benadrukt dat beslist geen genoegen kan worden genomen met het gelijktijdig afsluiten van toegangsroutes naar de stad, de onbereikbaarheid van de Noorderweg en de slechte ontsluiting van de buurt rond de Kruislaan. Met de betrokken aannemer zijn over de bereikbaarheid heldere afspraken gemaakt en het is dan ook vreemd dat opnieuw een probleem blijkt te zijn ontstaan, deze keer bij De Enk. Wel moet iedereen kunnen begrijpen dat het verkeer vanwege diverse bestratingswerkzaamheden de stad niet in alle gewenste richtingen kan doorkruisen.
¡
De heer Wiersma (cda) haalt nog een hoogst ongelukkige situatie naar voren. Aangezien ook de Dreef is opgebroken en de Kastanjelaan is afgesloten, moeten de bewoners van Overvest, Lijsterstraat en Plataanstraat door greppels en over zandhopen om de stad te kunnen bereiken. Hij geeft in overweging het fietspad naast zijn woning weer met platen te beleggen, zodat men via de Meidoornstraat naar de stad kan gaan.

De voorzitter
: Als de heer Dol de situatie ter plaatse komt bekijken, kan deze gelijk een theevisite bij de heer Wiersma afleggen!
De heer Wiersma
(cda): Prima.


21. Sluiting.

De voorzitter
sluit de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft uitgenodigd een koel glas te drinken op de politieke gezondheid van wethouder Van Doornik (22.59 uur).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Enkhuizen op maandag 5 juni 2000.

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie