Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Burgemeester van gemeente Ouderkerk treedt terug

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland


08-05-2000

Burgemeester van Ouderkerk treedt terug
Pakket maatregelen in gemeente

Mr. J.A. de Boe (58, CDA) zal terugtreden als burgemeester van de gemeente Ouderkerk. Hij gaat met ingang van dinsdag 9 mei met verlof en zal na overeenstemming over een financiële regeling eervol ontslag vragen als burgemeester. De heer De Boe was in april 1998 tot burgemeester van Ouderkerk benoemd.

Met ingang van 9 mei heeft de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, de heer J. Noorland (64, VVD), oud-burgemeester van Dordrecht, benoemd tot waarnemend burgemeester van Ouderkerk. De benoeming van de heer Noorland is in goed overleg met de gemeenteraad tot stand gekomen.

Het terugtreden van burgemeester De Boe en de benoeming van de heer Noorland maken deel uit van een aantal samenhangende maatregelen waarover in de afgelopen weken overeenstemming is bereikt tussen de waarnemend Commissaris van de Koningin ir. D. Luteijn en de direct betrokken personen in Ouderkerk en de fractievoorzitters in de gemeenteraad. De maatregelen zijn noodzakelijk om tot herstel van de verstoorde bestuurlijke verhoudingen te komen en om het hoofd te kunnen bieden aan de bestuurlijke en ambtelijke problemen waarmee de gemeente te maken heeft. In deze situatie heeft de Commissaris voor de functie van waarnemend burgemeester gezocht naar een oud-burgemeester van een grote gemeente.

Als onderdeel van de maatregelen hebben de beide wethouders van Ouderkerk, de heer E. van Dam (PvdA, tevens loco-burgemeester) en de heer J.H. Hoogendoorn (VVD), in principe de bereidheid uitgesproken op een nader te bepalen tijdstip in het bestuurlijke verbeterproces hun functies ter beschikking te stellen. De gemeentesecretaris, de heer J.A.M. Kleene, is bereid zich te oriënteren op een andere functie indien dit nodig wordt geacht voor de noodzakelijke herstructurering van het ambtelijk apparaat. De fractievoorzitters willen op korte termijn een besluit nemen over de aanstelling van een interim-manager.

Waarnemend burgemeester

De heer Luteijn heeft over de problemen van de gemeente Ouderkerk overleg gevoerd met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister kan zich vinden in het oordeel van de heer Luteijn over de bestuurlijke situatie van de gemeente en de onontkoombaarheid van het terugtreden van de burgemeester als één van de noodzakelijke maatregelen.

De heer Luteijn heeft de zaak van de gemeente Ouderkerk inmiddels overgedragen aan de nieuwe Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, die met ingang van 3 mei jl. is benoemd. Als gevolg hiervan is de heer Noorland vandaag door de heer Franssen tot waarnemend burgemeester benoemd en beëdigd. De heer Noorland is vorige maand met FPU gegaan uit zijn burgemeestersambt in Dordrecht.

De heer Franssen heeft de heer Noorland als opdracht meegegeven in de gemeente Ouderkerk een bestuurlijk en ambtelijk verbeteringsproces op gang te brengen en vóór het einde van dit jaar te onderzoeken of de gemeente op langere termijn zelfstandig kan blijven dan wel gemeentelijke herindeling nodig is.

Bestuurlijke verhoudingen

De gesprekken van de Commissaris van de Koningin met het gemeentebestuur van Ouderkerk zijn eind maart jl. begonnen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders. De aanleiding voor het verzoek om overleg was een ernstige verstoring van de bestuurlijke verhoudingen in het college. In het overleg met Commissaris erkenden alle betrokkenen dat daarnaast sprake is van bredere, voor een deel ook bovenlokale problematiek die het bestuurlijke en ambtelijke draagvlak van de gemeente al langere tijd te boven gaat.

Op voorstel en in opdracht van de Commissaris van de Koningin heeft vervolgens een externe deskundige gesprekken gevoerd met de burgemeester, de wethouders , de gemeentesecretaris en de vier fractievoorzitters in de gemeenteraad. Deze gesprekken zijn gevoerd door mr. J. Schrik, verbonden aan W & S Transition- en Interimmanagement te Amstelveen, voorheen o.m. gemeentesecretaris van Velsen en thans interim-secretaris van stadsdeel Zuid-Oost Amsterdam. De gesprekken bevestigden dat er in de bestuurlijke verhoudingen in Ouderkerk een onwerkbare situatie is ontstaan en dat de gemeente de vele problemen nauwelijks nog alleen aankan.

Na de gespreksronde met de heer Schrik heeft de waarnemend Commissaris van de Koningin in de afgelopen weken zijn overleg met de diverse geledingen van het gemeentebestuur voortgezet. Alle betrokkenen hebben ingestemd met de door de heer Luteijn noodzakelijk geachte maatregelen. De burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris zijn bereid daaraan ook hun persoonlijke medewerking te verlenen. Namens de gemeenteraad hebben de fractievoorzitters de maatregelen geaccordeerd. De Commissaris heeft toegezegd dat de provincie Zuid-Holland de gemeente Ouderkerk waar mogelijk behulpzaam zal zijn bij de verdere ontwikkelingen en de uitvoering van de maatregelen.

Problemen Ouderkerk

De gemeente Ouderkerk heeft ruim 8.000 inwoners en is in 1985 ontstaan door samenvoeging van de toenmalige gemeenten Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel. Onder meer als gevolg van de slechte bodemgesteldheid en de naweeën van de Gouderakse milieu-affaire in de vorm van omvangrijke bodemsanering is de gemeente in een financieel ongunstige situatie gekomen. Ouderkerk is al jaren een zogenaamde artikel-12-gemeente en is daardoor afhankelijk van extra uitkeringen van het rijk. Bovenlokale projecten zoals de Hollandsche IJssel overstijgen eveneens de bestuurlijke en ambtelijke capaciteit van de gemeente. De artikel-12-situatie heeft de laatste jaren met name in de weg gestaan aan noodzakelijke verbeteringen van de ambtelijke organisatie. Daardoor is het ambtelijk apparaat kwalitatief en kwantitatief onvoldoende toegerust. In dit bredere kader zijn de bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen, met name tussen de burgemeester aan de ene kant en de wethouders, de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat aan de andere kant, steeds meer onder druk komen te staan.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie