Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs over antwoorden op vragen uit planningsoverleg

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs en sts vws antwoorden op vragen uit het planningsoverleg dd. 5 april 2000

Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 12:2


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 9 mei 2000

Op 5 april jl. hebben wij met uw commissie van gedachten gewisseld over de planningsbrief en enkele andere onderwerpen. Wij hebben toegezegd op een aantal vragen, waarvoor geen tijd was om deze te beantwoorden, schriftelijk onze reactie te geven. Hierbij treft u onze antwoorden aan.

De heer Buijs verzocht om een schriftelijke uiteenzetting over de stand van zaken met betrekking tot de aangescherpte Reclame Alcohol voor 11 april (behandeling Eerste Kamer). Deze vraag is afgedaan per brief van 10/04/2000, kenmerk GZB/GZ/2061997.

De heer Van der Vlies informeerde naar de stand van zaken met betrekking tot de AMvB o.g.v. artikel 10 van de Wet op de lijkbezorging inzake late zwangerschapsafbreking. Deze vraag is afgedaan per brief van 06/04/2000, kenmerk DBO-CB-U-2048673.

Mevrouw Van der Hoek verzocht, onder verwijzing naar de plenaire behandeling BOPZ, om informatie over de door de Minister uitgesproken intentie inzake de ambulante dwangbehandeling (groep patiënten zonder ziekte-inzicht en zelfverbindingsverklaringen).

Het wetsvoorstel dat deze behandeling mogelijk maakt is zeer onlangs voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting zal, conform eerdere toezeggingen, het wetsvoorstel in november van dit jaar aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden.

Mevrouw Van der Hoek vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot het algemeen maatschappelijk werk, verwijzend naar eerdere toezeggingen op dit terrein.

Op dit punt wordt verwezen naar de brief van 14 april jl. (kenmerk GVM/MO 2062673), waarin de Kamer is geïnformeerd over de tijdelijke stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk.

Mevrouw Van der Hoek vroeg, sprekend over de maatschappelijke opvang, naar de begeleiding van dak- en thuislozen en ex-psychiatrische patiënten met inschakeling van WAO-ers en herintreders.

Dit onderwerp zal worden besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het vormt primair de zaak van de lokale partners.

De heer Passtoors vroeg naar de ervaringen tot dusverre opgedaan met het experiment PGB in de GGZ.

Over deze ervaringen heb is de Kamer bericht bij brief van 20 september 1999, kenmerk GVM/GGZ/994066. Gezien deze ervaringen heb ik de experimentele fase verlengd tot en met het jaar 2001, onder ophoging van het budget.

Mevrouw Van der Hoek vroeg naar informatie over de AMvB waar het gaat om de positie van de centrumgemeenten (ic. Den Helder) alsmede, onder verwijzing naar het AO GroteStedenbeleid, naar de rol van het ministerie van VWS bij de 24-uursopvang.

In de vraag over de AMvB en de positie van centrumgemeenten (o.a. Den Helder) kan het volgende worden opgemerkt. Aan zowel Doetinchem als Den Helder is gevraagd een nadere inhoudelijke onderbouwing te geven van de redenen om van het voorgestelde model af te wijken. Als de gevraagde informatie van beide steden is ontvangen, zal ik mijn standpunt bepalen. Het is de bedoeling om de AMvB 2001 (inclusief de selectie van centrumgemeenten) voor de zomer naar de Kamer te sturen.

Op de vraag over de rol van het Ministerie van VWS bij de
24-uursstructuur in grote steden, kan ik melden dat de "VWS-voorzieningen" volledig participeren. De betrokkenheid van VWS is verder niet aan de orde. De Minister voor Grote steden- en Integratiebeleid heeft de coördinatie in handen.
De heer Buijs verzocht om informatie over de financiële knelpunten met betrekking tot de ambulancezorg (n.a.v. de kaderbrief).

In de Kaderbrief wordt aandacht besteed aan de ambulancezorg. Over de verdere knelpunten wordt de Tweede Kamer separaat geïnformeerd en is ter zake ook een onderzoek gestart.

De Buijs verzocht om informatie over het tijdpad voor bouwstenen ten behoeve van de Stelselherziening.

Mevrouw Hermann informeerde naar het tijdstip waarop het Kabinetsstandpunt op het SER-advies over de vergrijzingsbestendigheid van het stelsel en andere uit te brengen rapporten inzake de stelselherziening de Kamer zullen bereiken (een toezegging gedaan tijdens de laatste begrotingsbehandeling).

In antwoord op beide vragen verwijzen wij naar het antwoord op een brief, met het kenmerk VWS/00/32/LW, die wij van uw commissie ontvingen. Het antwoord op deze brief, met het kenmerk DBO-CB-U-2065809, is op 28 april 2000 aan uw commissie verzonden. In deze brief wordt aangeven dat het kabinet te zijner tijd een document met relevante keuzevraagstukken en ontwikkelingsmogelijkheden, mede op basis van relevante adviezen, krijgt voorgelegd. Over het tijdstip waarop een en ander aan de Tweede Kamer kan worden voorgelegd kunnen wij op dit moment geen uitspraak doen.

Naar aanleiding van onze gedachtenwissling over een meer geclusterde jaarplanning van stukken en overleggen stellen wij ons voor dat eerst op ambtelijk niveau, in overleg met uw griffier, een voorstel wordt opgesteld.

De Minister van Volksgezondheid, De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie