Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 2 mei 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 2 mei 2000, vastgesteld op 9 mei 2000.

Herschikking vmbo: inte- graal advies vmbo in Limburg (2000).

Gedeputeerde Staten hebben het integraal advies vmbo in Limburg (2000) ter behandeling en vast- stelling toegezonden aan Provinciale Staten.

Beleidsregels voor toe- kenning van ISV-middelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) uit de beleidsmarge voor beleidsprioritering in de Limburgse programma- gemeenten.

Gedeputeerde Staten hebben beleids- regels vastgelegd op basis waarvan de bijna f 11.000.000,-- verdeeld kunnen worden die gereserveerd zijn voor beleidsprioritering bij de stedelijke vernieuwing in de negen Limburgse gemeenten die in het kader van het ISV een ontwikkelingsprogramma dienen op te stellen.

Vaststelling van de Natuur- compensatieregeling naar aanleiding van commentaar en advies van de Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen en het Provinciaal Overlegorgaan Landinrichting en Natuur.

Gedeputeerde Staten hebben het Natuur- compensatierapport na adviezen van deze commissies vastgesteld.

Begroting 2000 en Beleidsplan/Activiteiten- plan 2000 en de provinciale bijdrage.

GS hebben de begroting 2000 van de NV Industriebank LIOF en het bijbehorende Beleidsplan/Activiteiten- plan 2000 goedgekeurd en ingestemd met een provinciale bijdrage uit de post economisch beleid ad f 1.209.000,-

Overzicht van de door GS in de maanden januari t/m april 2000 verleende subsidies in het kader van het economisch beleid.

Gedeputeerde Staten hebben het over- zicht van de subsidies die in de maanden januari t/m april 2000 zijn verleend in het kader van het econo- misch beleid, aangeboden aan PS.

Vaststelling begroting
2000 en meerjarenbegroting
2001 - 2003 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaat- sen voor Limburg.
Het College van Gedeputeerde Staten, als algemeen bestuur van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen voor de provincie Limburg" stellen de begroting 2000 en de meerjarenbegroting
2001 - 2003 vast.
Gemeente Landgraaf begroting 2000.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de begroting 2000 van de gemeente Landgraaf goed te keuren met uitzon- dering van een bedrag van f 187.500,-- voor onrendabele investeringen.

Gevolgen bruinkoolwinning Garzweiler I voor het Meinweggebied.

Gedeputeerde Staten hebben besloten niet deel te nemen aan een procedure bij het Europese hof inzake de gevolgen van de bruinkoolwinning voor het Meinweggebied. Tevens hebben zij besloten de Minister für Umwelt Raumordnung en Landwirtschaft van Nordsrhein-Westfalen te verzoeken gezamenlijk een onderzoek te doen naar eventuele nu reeds plaatsvindende gevolgen voor het Meinweggebied.

Project Pecunia in Wittevrouwenveld.

GS hebben besloten aan PMS Vijverdal opdracht te verlenen voor het inzetten van een case-manager in het eerste jaar van het project Pecunia ad f 138.164,--. De financiële investe- ring van de provincie wordt aangemerkt als een flankerende bijdrage uit de eigen provinciale "zorgmiddelen"in het kader van het GSB-convenant met de ge- meente Maastricht.

Advies om positief te beschikken op verzoek

GS hebben besloten de situatie bij Nijssen-Granico te gedogen.

Vaststelling dienstregelingen interlokaal openbaar vervoer.

GS hebben de dienstregelingen van Hermes Openbaar Vervoer B.V. te Weert, Arriva Personenvervoer Nederland B.V. te Heerenveen en Stadsbus Maastricht B.V. te Maastricht betreffende het interlokaal openbaar vervoer binnen de provincie Limburg alsmede vervoer als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet personenvervoer, vastgesteld.

Opdrachtverlening extern onderzoek organisatie- ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten hebben het bureau Twynstra Gudde de opdracht verleend een onderzoek te doen naar de gewenste organisatieontwik- keling.

Actief bodembeheer Maasdal.

GS hebben kennisgenomen van de conceptbeleidsregels Actief bodembeheer Maasdal en zijn voornemens een milieu-effectrapport over deze wijziging van het provinciaal beleid samen met de provincies Gelderland, Noord-Brabant en RWS op te stellen.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over het project Heracles.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie