Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake ICT-ontwikkeling in het onderwijs

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake ict-ontwikkeling in het onderwijs
Gemaakt: 12-5-2000 tijd: 13:25


5


25733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs
Nr. 49 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 9 mei 2000

De ict-ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Er is een krachtige maatschappelijke dynamiek in gang gezet. Scholieren, docenten, schoolleiders, ouders, gemeenten en bedrijfsleven werken enthousiast aan de invoering van ict in het onderwijs.

Dit werd ook geconstateerd in de voortgangsrapportage 1 juli - 31 december 1999 die u in februari 2000 heeft ontvangen. Juist met oog op de snelheid van deze ontwikkelingen heb ik toen aangekondigd ervoor te zullen zorgen dat u ten tijde van het algemeen overleg een actueel beeld heeft van ontwikkelingen en nieuwe initiatieven mijnerzijds. Deze brief is een aanvulling op de voortgangsrapportage en geeft dan ook geen volledig beeld van de ict-ontwikkelingen in het onderwijs.

Online onderwijs
in beweging

Over het belang van ict voor de samenleving is inmiddels brede overeenstemming. Het onderwijs is hierbij de spin in het web. De moderne maatschappij vraagt immers om specifieke competenties (vaardigheden, kennis, houding) die middels (na)scholing kunnen worden aangeleerd. Niet alleen in Nederland maar ook op Europees niveau ziet men het fundamentele belang van de rol van ict in het onderwijs voor de overgang van Europa naar een kennis- en innovatiemaatschappij. Tijdens de Europese Raad in Lissabon op 23 en 24 maart, de "dot.com-conferentie", is het belang benadrukt om scholen en opleidingscentra op het internet aan te sluiten én om de ict-deskundigheid van leraren te bevorderen.

De beleidsprioriteit ict in het onderwijs is dan ook onderdeel van de nu lopende voorjaarsnota-besprekingen. Na definitieve afronding van deze besprekingen zult u hier nader over worden geïnformeerd.

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat daar waar nodig beweging ontstaat en de reeds ontstane beweging te behouden en zo nodig te faciliteren. Het primaire onderwijsproces staat hierbij centraal. Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en de rol die ict bij de kwaliteitsverbetering kan spelen. De onderwijsdeelnemers moeten optimaal worden voorbereid op de kennismaatschappij. Mijn ict-beleid zoals verwoord in Onderwijs on line, de voortgangsrapportage en deze brief moet u dan ook zien in het licht van dit doel.

Aandacht voor de informatievoorziening aan scholen vind ik van groot belang. Het moet duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht en wat scholen van OCenW kunnen verwachten. Hiertoe zijn onder andere zes regionale ICT Onderwijsdagen georganiseerd. Dat deze aan een behoefte voldoen blijkt uit de grote belangstelling (ca. 10.000 bezoekers) en uit de positieve reacties op de evaluatieformulieren.

Content

Eén van de maatregelen die ik heb genomen om de ontwikkeling van goede content en applicaties op kennisnet te stimuleren is het organiseren van twee grote wedstrijden, een contentwedstrijd en een wedstrijd voor triggerapplicaties (on line services). De content-wedstrijd is, in samenwerking met de organisatie Thinkquest, op 20 maart gelanceerd. Leerlingen en docenten kunnen door hen ontwikkelde websites insturen. In totaal is er 1,5 miljoen gulden aan prijzengeld beschikbaar, waarbij de hoogste prijs fl. 100.000 is.

De wedstrijd voor de ontwikkeling van triggerapplicaties, toepassingen, staat ook open voor bedrijven en zal binnenkort van start gaan.

De in februari jl. gepubliceerde subsidieregeling is een groot succes. De deadline voor het indienen van ontwikkelprojecten is inmiddels verstreken. Niet minder dan 389 projecten moeten voor 12 juli 2000 worden beoordeeld. De producten en diensten die deze ontwikkelprojecten opleveren worden zoveel mogelijk op kennisnet geplaatst.

In de beleidsnotitie cultuur - ict - onderwijs, die in het voorjaar aan de kamer zal worden aangeboden, wordt ingegaan op de ontwikkeling van digitale, culturele inhoud voor het onderwijs. Deze wordt via kennisnet beschikbaar gesteld.

Kennisnet

Sinds de ondertekening van het kennisnetcontract op 3 november 1999 is de ontwikkeling van het informatieaanbod op www.kennisnet.nl in een stroomversnelling gekomen. Het aantal content-leveranciers groeit snel. Wekelijks wordt informatie van nieuwe aanbieders ontsloten.

Er is inmiddels een commissie van bijstand, bestaande uit mevrouw Ginjaar-Maas en de heren Deetman en Lockefeer, in het leven geroepen. Zij zullen zich bezig gaan houden met voorlopige spelregels (in relatie met o.a. vrijheid van meningsuiting en vrijheid scholen bij de inrichting van het onderwijs) voor gebruikers, leveranciers en bureau kennisnet.nl en met het toetsen van de feitelijke gang van zaken.

De uitrol van kennisnet is van start gegaan in de bve- en vo-sector. Om kennisnet een duidelijke meerwaarde te laten krijgen en houden is het van belang dat de aansluiting van de technische infrastructuur (transport en netwerkdiensten) van de school op kennisnet ook feitelijk naar behoren functioneert, en de bedrijfszekerheid daarvan is geborgd.

Over de toekomst van kennisnet zal ik u in mei 2000 in een aparte brief berichten.

Leraren

De rol van de leraar is en blijft cruciaal bij de invoering van ict. De invoering, en inmiddels brede acceptatie, van het DRO (Digitaal Rijbewijs Onderwijs) is hierbij een belangrijke stap in de goede richting. De pilot voor de ontwikkeling van een landelijke DRO-toets is afgerond. Over de wijze waarop het toetssysteem operationeel wordt gemaakt zal ik u in de volgende voortgangsrapportage informeren.

Als docenten eenmaal beschikken over ict-basisvaardigheden is de educatieve verdieping aan de orde. Een ordeningskader voor ict en didactiek is ontwikkeld. Deze beschrijving is als discussiedocument op de site www.ictonderwijs.nl geplaatst.

Ook is het nodig dat docenten antwoord kunnen krijgen op de vraag hoe zij hun onderwijs met behulp van ict kunnen verbeteren en hoe hun deskundigheid daarvoor bevorderd kan worden. Om dit te bereiken zal er een informatiebank met ict-praktijkbeschrijvingen en bijbehorende deskundigheidsbevordering worden ontwikkeld. De ontwikkeling daarvan is gestart, de oplevering is eind 2000 gepland.

Om de keuze van digitale leermiddelen te ondersteunen wordt op kennisnet eveneens een informatiebank geplaatst. Voorts worden in een aantal projecten vernieuwende scholingsarrangementen uitgeprobeerd. De ervaringen daarmee zullen in een reeks brochures en op kennisnet worden gepubliceerd.

De lerarenopleidingen spelen bij dit alles een belangrijke rol. Zij leiden immers de nieuwe leraren op en verzorgen nascholingstrajecten. Zij kunnen de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs helpen bij het maken van beleidsplannen. In de komende tijd zullen de lerarenopleidingen, via SURFnet, toegang krijgen tot kennisnet. Zij zullen worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de inhoud van kennisnet.

Zo is op 28 maart 2000 het paboweb, een platform voor uitwisseling en discussie, geopend. In Educatief Partnerschap, het antwoord op maatwerk voor morgen van de eerste- en
tweedegraadslerarenopleidingen, speelt ict een prominente rol.
Beheer en regionale initiatieven

Een aandachtspunt blijft de met ict samenhangende beheerslast. Ik verwacht dat door het vademecum beheer, door stimulering van de regionale initiatieven en het feit dat steeds meer scholen ict-coördinatoren aanstellen de hiermee samenhangende knelpunten in de nabije toekomst zullen zijn verholpen.

Het Vademecum beheer, met informatie over de implementatie en technische aspecten van ict binnen de scholen, kan de instellingen verder op weg helpen. Via het Vademecum beheer worden op kennisnet vragen over initiatieven behandeld en «best practices» getoond.

Regionale initiatieven kunnen inhoudelijke producten en diensten rondom het gebruik en beheer van ict-middelen aanbieden. De regionale initiatieven richten zich niet alleen op een gezamenlijke aanpak en ondersteuning van infrastructuur en beheer maar ook op deskundigheidsbevordering en onderwijsontwikkeling.

Om de ontwikkelingen van een extra stimulans te voorzien is, zoals in de voortgangsrapportage reeds gemeld, een overzicht van regionale initiatieven op www.ictonderwijs.nl te vinden (de regionale kaart).

Op deze manier wordt de snelle en positieve ontwikkeling in bepaalde regio's bekend gemaakt en opengesteld.

Tevens worden de volgende aanvullende maatregelen genomen:

Er worden instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van nieuwe initiatieven van scholen, betreffende de implementatie van ict in het onderwijs. Daarbij moet worden gedacht aan plannen van aanpak, modellen voor begroting en kostencalculatie, etc;

Met de VNG vindt afstemming plaats over flankerende activiteiten, bijvoorbeeld congressen, gericht op de lokale overheid. De lokale overheid is immers vaak de initiatiefnemer van een regionale voorziening;

Er zal een model worden ontwikkeld voor de organisatie van het beheer van ict binnen het onderwijs. Dit model vormt een kader en leidraad waarlangs nieuwe ontwikkelingen gestalte kunnen krijgen. Voorkomen tweedeling Het kabinet richt zich erop het ontstaan van een digitale tweedeling tegen te gaan. Het kabinet neemt, in het verlengde van Lissabon, verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het inrichten van digitale trapveldjes en het project kenniswijk. Daarnaast wordt er gekeken naar verschillende initiatieven om het computerbezit te bevorderen. De beschikbare 40 miljoen voor de aanschaf van (tweedehands) pc's door scholen zal ik dan ook inzetten op een wijze waarbij met dit beleid rekening wordt gehouden. De verantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen ligt bij de scholen. Zij hebben immers het beste zicht om knelpunten en mogelijkheden. Ik zal de scholen actief aanmoedigen op de middelen in te zetten om tweedehands computers aan te schaffen. Zij kunnen hierbij kiezen deze computers op school te plaatsen, maar kunnen deze ook aanbieden aan de leerlingen (laptop's of computers thuis). Hiermee geef ik invulling aan de motie Barth (nummer 25 733). Internationaal

Eind februari is de beleidsbrief 'Dynamisch tweestromenland' naar de Kamer gestuurd. In deze brief staan de beleidsvoornemens voor ict en internationalisering in het onderwijs voor de periode van 2000 tot
2003 aangegeven. Juist ict-toepassingen maken het steeds eenvoudiger en goedkoper om internationale contacten en bronnen binnen het bereik van iedereen in het onderwijs te brengen. De grenzenloosheid van ict betekent dat we als Nederland de internationale ontwikkelingen moeten volgen en óók over de grenzen naar samenwerking moeten streven. We kunnen veel leren van het buitenland en hebben zelf ook veel te bieden. In het kader van deze samenwerking zijn de volgende nieuwe ontwikkelingen te noemen.

Naar aanleiding van het 7 februari 2000 door de ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen gesloten GENT-5 akkoord is door Nederland en Vlaanderen een ict-werkplan uitgewerkt dat binnenkort wordt bekrachtigd.

Het Europese SchoolNet heeft 20 en 21 maart 2000 een conferentie georganiseerd waarbij ministers van vier lidstaten en twee commissarissen van de Europese Commissie presentaties gaven. De conferentie stond in het teken van het initiatief van eEurope en de onderwijsuitwerking daarvan: eLearning. Op deze conferentie is de centrale rol die het Europese SchoolNet speelt, bevestigd.

Op 11 en 12 december zal er, zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage, een grote bijeenkomst van experts van de verschillende nationale onderwijsnetwerken in Europa plaatsvinden in Amsterdam.

Verkenning van ict-mogelijkheden op het gebied van internationalisering voor het Nederlandse onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van het beleid. Aan de hand van resultaten van inventarisaties die in mijn opdracht zijn verricht, hebben inmiddels drie studieseminars 'Ict en Internationalisering' plaatsgevonden. De verslagen van de seminars zijn beschikbaar op de website www.ictonderwijs.nl.

Uit internationale vergelijking blijkt dat Nederland op de internationale ict en onderwijskaart bij de voorlopers behoort. In de ISI-ranking (Information Society Index), gebaseerd op onder andere de pc-dichtheid bij scholen, de toegang tot internet en investeringen op IT-gebied, staat Nederland op de zevende plaats. Na de Verenigde Staten, de Scandinavische landen en Canada maar vòòr bijvoorbeeld Zwitserland, Australië, Japan, Engeland en Duitsland.

Kortom, de kloksnelheid waarmee de veranderingen in het onderwijs plaatsvinden is hoog. Ict wordt steeds meer gezien èn ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Rectificatie bedragen vo scholen

In de voortgangsrapportage is per abuis voor het voortgezet onderwijs de verkeerde tabel gepresenteerd. In tegenstelling tot de gepresenteerde tabel krijgen de "gewone" vo-scholen vanaf 1999/2000 reeds het bedrag van fl.100 per leerling.

Bedragen per leerling VO


99/00


00/01

01/02

02/03
Na 2003

Voorhoedescholen


30

50

50

100

100
Overige scholen


100

100

100

100

100
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie