Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie slotdocument implementatieproject zedenzorg

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie slotdocument implementatieproject zedenzor g t.g.v. het overleg 15 mei 2000

Gemaakt: 12-5-2000 tijd: 12:1


26800 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 Nr. 71 Brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2000

Inleiding
De laatste tijd is de noodzaak van een professionele aanpak van zedenzaken regelmatig aan de orde geweest. Zoals u weet zijn de afgelopen kabinetsperiode de nodige activiteiten in gang gezet om die aanpak te verbeteren. Onlangs nog is het Nationaal Actieplan aanpak seksueel misbruik van kinderen uitgebracht waarover wij op 15 mei as. met uw Kamer van gedachten zullen wisselen Het implementatieproject zedenzorg maakt onderdeel uit van dit overleg. Helaas is de aanleiding voor de discussie over zedenzorg vaak gelegen in incidenten die regelmatig de nodige onrust veroorzaken bij de burgers. Die onrust is begrijpelijk. Het gaat immers om een buitengewoon ernstige vorm van criminaliteit. Zedendeliquenten recidiveren relatief vaak en de slachtoffers zijn kwetsbaar. De strafbare feiten laten diepe sporen na. Wij vinden het dan ook van het grootste belang dat voldoende opsporingscapaciteit en de juiste deskundigheid beschikbaar zijn.
Stuurgroep zedenzorg
In het kader van de verhoogde aandacht voor het onderwerp, hebben wij vorig jaar een stuurgroep zedenzorg geformeerd. Aanleiding vormde het rapport van de Inspectie voor de politie “ De politiële zedenzorg in Nederland “, dat op 13 november 1998 aan U is verzonden. De stuurgroep kreeg de opdracht om de uitvoering van de twaalf aanbevelingen in het eindrapport te stimuleren binnen de politie en het Openbaar Ministerie. De stuurgroep heeft de opdracht in handen gegeven van een projectbureau. Dit projectbureau kreeg de taak om binnen een jaar de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren binnen de regiokorpsen en de arrondissementsparketten zodat de aanbevelingen uitgevoerd konden worden. Door de stuurgroep is ervoor gekozen om resultaten te beschrijven binnen vijf deelprojecten. Het implementatieproject is gestart op 19 mei 1999 en zal eindigen op 11 mei 2000 met een eindconferentie ter gelegenheid van de afsluiting van het project.
Slotdocument
Thans bieden wij U het slotdocument van het Implementatieproject zedenzorg d.d. 25 april 2000 aan 1). Het slotdocument beschrijft de resultaten die in dit project behaald zijn, afgezet tegen de twaalf aanbevelingen van de inspectie voor de politie. Tevens wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken binnen politie en Openbaar Ministerie vergeleken met de situatie in 1998. Geconstateerd kan worden dat aan alle aanbevelingen door politie en Openbaar Ministerie aandacht is besteed. Acht ervan zijn bijna volledig tot uitvoering gebracht en ten aanzien van de andere vier zijn de randvoorwaarden gecreëerd, zodat die dit jaar nog tot uitvoering kunnen komen.
Wij hebben kennisgenomen van de inhoud van het slotdocument en de daarin geformuleerde aanbevelingen, die wij van harte kunnen onderschrijven. De stuurgroep zedenzorg heeft in dit project volledig aan de opdracht voldaan.

Politie
In hoofdstuk 3 van het slotdocument wordt ingegaan op de bereikte resultaten binnen de politieorganisatie. Binnen de politieregio's heeft de zedenzorg zich het laatste jaar sterk ontwikkeld. Dit is onder meer het gevolg geweest van de twee nieuwe Aanwijzingen van het College van Procureurs-generaal, die de opsporing geprofessionaliseerd hebben, en de landelijke initiatieven op dat terrein. Gedacht moet dan worden aan bijv. de Gemeenschappelijke Voorziening voor de aanpak voor kinderpornografie (GVAK) die ervoor zorgt dat kinderpornografie nu gerichter wordt aangepakt. Ook ontwikkelingen als het programma Moord-en zeden van het KLPD, het project Prostitutie, gestart naar aanleiding van het opheffen van het bordeelverbod, en de binnen de politie ingestelde Adviesgroep zeden hebben een goede bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van dit onderwerp. De zedenzorg is nu binnen de korpsen algemeen geaccepteerd als specialisme, het komt steeds meer voor in de beleids-en beheerscycli en er is een tendens naar centralisatie. Men voldoet over het algemeen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen en organisatorische randvoorwaarden. Doordat alle korpsen nu het INK-model hanteren, kunnen er constant verbeteringen zichtbaar gemaakt worden en plaatsvinden. Deskundigheidsbevordering vindt volop plaats en de eindtermen van de nieuwe opleidingen worden binnenkort vastgesteld zodat er ook geheel nieuwe zedenopleidingen komen. De kennis is geborgd door de specialisten die binnen de korpsen werkzaam zijn en er is ook een toename van specialisten te zien. Verder is er is sprake van een toenemend aantal samenwerkingsverbanden met externe partijen. Uitbreiding hiervan is noodzakelijk om de kwaliteit van de zedenzorg in de toekomst te vergroten Op onderdelen is nog extra aandacht nodig. De politie heeft toegezegd dat zij zich de komende tijd zal richten op een viertal speerpunten: aandacht op strategisch niveau, verbetering van de informatiehuishouding, kwaliteitsontwikkeling en intensivering van de contacten met de externe partners. Door de Adviesgroep zeden binnen de politie worden deze speerpunten al uitgewerkt.
Openbaar Ministerie
In hoofdstuk 4 van het slotdocument wordt ingegaan op de bereikte resultaten binnen het Openbaar Ministerie. Ten opzichte van 1998 heeft het Openbaar Ministerie een behoorlijke vooruitgang geboekt. Op alle arrondissementsparketten zijn inmiddels zedenaanspreekofficieren van justitie aangesteld. Door hun aanstelling is ook geborgd op de parketten dat er blijvend aandacht is voor het onderwerp. De Openbaar Ministerie commissie implementatie zedenaanwijzingen en het landelijk Platform van zedenaanspreekofficieren van justitie, die tijdens dit project zijn geformeerd, zullen de komende jaren zorgen voor een kwalitatieve verbetering van de zedenzaak. Het kwaliteitsdenken is binnen het Openbaar Ministerie nog in ontwikkeling en op de arrondissementsparketten heeft de zedenzorg in zijn algemeenheid nog geen vaste plaats gekregen. De taak van de zedenaanspreekofficier van justitie moet nog beschreven worden en over het algemeen moet het regionaal beleid op dit taakveld nog vormkrijgen. De resultaten in dit project en de analyse van het verrichte onderzoek leiden tot een aantal speerpunten waarop het Openbaar Ministerie zich de komende periode zal richten: aandacht op strategisch niveau, implementatie in het kwaliteitsstelsel, verbetering van de samenwerking met de politie en externe partners, inrichting van het onderwijs en versterking van het taakgebied zeden. Door de Openbaar Ministerie commissie implementatie zedenaanwijzingen worden in samenwerking met het landelijk platform van zedenaanspreekofficieren van justitie deze speerpunten al uitgewerkt.
Ketenrelatie
Binnen het implementatieproject is in hoofdstuk 5 ook aandacht gegeven aan de ketenrelatie. Met name de relatie tussen de politie en het Openbaar Ministerie is versterkt. Dit uitte zich in deelname aan de verschillende onderdelen binnen het programma ABRIO en uitwisseling van informatie. De activiteiten binnen het programma ABRIO zijn nog niet afgesloten maar de borging van de te behalen resultaten is verzekerd. Gezien de beperkte opdracht kon aan de samenwerking met de hulpverleningsinstanties minimaal aandacht worden besteed. Niettemin is gebleken uit het onderzoek binnen het project dat een versterking van die samenwerking nodig is. Duidelijk is geworden dat m.n. de preventieve en pro-actieve taken aandacht behoeven. Om die reden is vanuit het implementatieproject voorgesteld een nieuw project te starten dat niet alleen aansluit bij de resultaten die in het implementatieproject zedenzorg zijn behaald maar ook duidelijk een toegevoegde waarde gaat leveren, namelijk de invulling van de preventieve kant. Deze wordt zo breed gezien dat het onderwerp huiselijk geweld daar binnen valt. Aansluiting kan gezocht worden bij de netwerken die binnen het implementatieproject zedenzorg tot stand gekomen zijn. Momenteel wordt binnen de departementen een interdepartementaal project voorbereid.
Aanbevelingen
In het slotdocument worden dertien aanbevelingen geformuleerd die door de politie, het Openbaar Ministerie en de departementen zullen worden uitgewerkt de komende periode. Het ligt in het voornemen om U voor de zomer van het jaar 2001 de resultaten van de zelfevaluatie, zoals bedoeld in aanbeveling twaalf, te doen toekomen. In de laatste aanbeveling wordt verzocht aan de Inspectie voor de politie om in het jaar 2001 opnieuw een onderzoek te doen bij politie en het Openbaar Ministerie naar de stand van zaken op het terrein van de zedenzorg.
Wij hebben geconstateerd dat in dit implementatieproject een kwalitatieve verbetering heeft plaatsgevonden. Doordat in de organisaties en op landelijk niveau gespecialiseerde medewerkers belast zijn met de uitvoering van deze zedenzorgtaak, is de aandacht voor dit onderwerp ook in de toekomst verzekerd.

De Minister van Justitie, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.H. Korthals K.G. de Vries


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...