Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notulen aandeelhoudersvergadering TNT Post Groep N.V.

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TNT Post Groep

Notulen
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TNT Post Groep N.V. ("TPG")
gehouden op 9 mei 2000, 14.00 uur in het Okura hotel, te Amsterdam

Als Voorzitter van de vergadering treedt op, op grond van het bepaalde in artikel 42 lid 1 van de statuten van TPG (de "Statuten"), de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer A. Maas.

Van de zijde van TPG zijn voorts aanwezig: de heren W. Dik, J. M.T.Cochrane, V. Halberstadt, J.H.M. Hommen, C.J. Oort, R.W.H. Stomberg, M. Tabaksblat, allen commissaris van TPG alsmede de leden van de Raad van Bestuur:
de heren A.J. Scheepbouwer (CEO en Voorzitter), L.T. van Doorn, A.D. Jones, C.M. Paauwe, R.A.S. Rossi.

De heer M.P. Bakker (CFO) is door omstandigheden verhinderd en zijn plaats wordt ingenomen door de heer H. Popping, Directeur Financial Control.

De agenda van de vergadering luidt als volgt:


1. Opening en mededelingen


2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 1999


3.
a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 1999
b. Decharge van de leden van de Raad van
Bestuur en de leden van de Raad van
Commissarissen


4. Kennisgeving inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur


5. Benoeming van de leden van de Raad van
Commissarissen

a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen
b. Gelegenheid tot voor het maken van bezwaar tegen de door de Raad van Commissarissen voorgenomen benoemingen
c. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die bij de volgende
Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2001 zullen ontstaan


6. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot

a. uitgifte aandelen en rechten daarop
b. beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht


7. Machtiging tot het verkrijgen van eigen
aandelen door de vennootschap


8. Machtiging tot het vaststellen van een
registratiedatum


9. Rondvraag

10. Sluiting.


1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De Voorzitter wijst de heer J. Brabers, secretaris van de Raad van Commissarissen, aan om de notulen van deze vergadering te maken. Krachtens artikel 43 lid 1 van de Statuten worden de notulen vastgesteld door de Voorzitter en de Secretaris. Degenen die prijs stellen op toezending van de notulen van deze vergadering worden verzocht de antwoordkaart in te vullen die verkrijgbaar is bij de informatiebalie. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen.
De Voorzitter constateert:
o dat de vergadering is bijeengeroepen door middel van advertenties in de navolgende kranten van 18 april 2000: Het Financieel Dagblad, De Telegraaf, NRC Handelsblad, en de Officiële Prijscourant van de AEX Effectenbeurs te Amsterdam en de navolgende kranten in het buitenland: The Financial Times, Handelsblatt Frankfurt en de Wall Street Journal Europe; en

o dat de volledige agenda met toelichting vanaf 18 april 2000 is gepubliceerd via de internetsite van TPG;

o alles derhalve voor de 15e dag voor de vergadering;
o dat bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met toelichting,
jaarrekening, jaarverslag met de gegevens als bedoeld in art. 392, lid 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 142, lid 3, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld;
o dat de gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht op dat moment nog niet beschikbaar zijn.

De Voorzitter stelt voor in afwachting van die gegevens met de verdere behandeling van de agenda voort te gaan en stelt vast dat daartegen geen bezwaar wordt gemaakt.

Vervolgens doet de Voorzitter een aantal huishoudelijke mededelingen. Ten behoeve van de verslaglegging wordt een bandopname gemaakt. De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders kort en bondig te zijn en zegt zich het recht voor te behouden de spreektijd te bekorten indien een spreker naar het oordeel van de Voorzitter voldoende gelegenheid heeft gehad zijn mening naar voren te brengen.


2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 1998
Alvorens het jaarverslag over 1999 aan de orde te stellen, geeft de Voorzitter het woord aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Scheepbouwer, die de visie van de Raad van Bestuur geeft over de belangrijkste feiten van het afgelopen jaar en een toelichting op de resultaten van TPG over 1999. (Noot secretaris: een samenvatting van de inleiding van de heer Scheepbouwer is als bijlage bij dit verslag opgenomen).

De Voorzitter dankt de heer Scheepbouwer voor zijn toelichting op activiteiten, strategie en resultaten en deelt mede dat kopieën van de sheets van de presentatie na afloop van de vergadering verkrijgbaar zijn bij de balie bij de uitgang van de zaal.

Alvorens over te gaan tot de behandeling van het jaarverslag, deelt de Voorzitter mee dat volgens de presentielijst ten opzichte van het totaal geplaatste aandelenkapitaal 48% van de aandelen is vertegenwoordigd, en dat tijdens de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 165 aandeelhouders, die tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van 227.357.855 stemmen. De Voorzitter constateert tevens dat aan alle formaliteiten is voldaan zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over alle punten die op de agenda zijn vermeld.

De Voorzitter stelt vervolgens het jaarverslag van de Raad van het Bestuur over 1999 (pagina's 1 tot en met 63 van het jaarverslag) aan de orde. Hij wijst erop dat op pagina 54 een beschrijving van Corporate Governance binnen TPG is opgenomen en verzoekt de aanwezigen om eventuele vragen daarover tijdens dit agendapunt aan de orde te stellen.

De heer Stevens, Kerkdriel, namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, gevestigd in Vlaardingen, en als aandeelhouder.

De heer Stevens feliciteert de Raad van Bestuur en alle medewerkers met de behaalde resultaten en stelt de volgende vragen:

o In 2000 verwacht u een winstgroei die tenminste gelijk is aan die in 1999 en wel 12,6%. U heeft al uitgelegd dat de groei in het tweede half jaar 19,2% was. Als u dus refereert aan het afgelopen jaar, dan zal je naar mijn mening toch uit moeten kunnen komen op een winstgroei van afgerond 20%.
o U wilt zich meer toe gaan leggen op Express en Logistiek. Door E-Commerce, of dit nu een business to consumer of een business to business markt is, zal het aantal te verzenden pakketten toch toenemen. We verwachten dat het aandeel van de Post in deze nieuwe tak van sport zal afnemen ten gunste van Express en Logistiek. Dit zijn twee activiteiten die het bedrijfsresultaat in procenten van de bedrijfsopbrengsten en het rendement op het gemiddeld totaal vermogen onder druk zetten, zoals is gebleken het afgelopen jaar. Zal dat dit jaar beter zijn?
o Klopt het dat er problemen zijn bij PTT Pakketpost? Er hebben mij berichten bereikt dat er op dit onderdeel een flink verlies rust. Uit publicaties blijkt verder dat het onderdeel overgeheveld is van TNT naar PPP en dat men fors aan het reorganiseren is, waarbij van de vier sorteercentra één centrum wordt gesloten. Is het uw bedoeling om dit onderdeel af te stoten te zijner tijd en waarom heeft de overheveling plaatsgevonden nu TNT nog wel werkzaamheden verricht voor pakketten?
o U heeft een milieuparagraaf opgenomen in het jaarverslag. Wanneer gaat u een milieujaarverslag uitbrengen en welke voordelen ziet u in een goed milieubeleid?
o Had u vorig jaar niet het bedrijf Air Express International over willen nemen dat thans door Deutsche Post is overgenomen en heeft de Duitse overheid hier subsidies voor verstrekt?
o U heeft in 1998 opties genomen op veertien Airbustoestellen, waarvan er zes zijn gekocht, en één geleverd. Volgens het jaarverslag is deze ene omgebouwd naar een vrachtvliegtuig. Waarom moeten nieuwe toestellen meteen worden omgebouwd of betreft het geen nieuwe maar tweedehands toestellen?
o U heeft de merknamen Comet en Kwikasair vervangen door de merknamen TNT. Wordt thans de naam EMS ook vervangen door TNT? o Het automatische detectiesysteem waar u in uw jaarverslag naar verwijst, wordt dit gebruikt voor het opsporen van explosieven?
o U heeft een track- en tracesysteem dat in mei is uitgebreid met een tracking- en referencesysteem. Waarom is dit gebeurd, leidt dit tot extra barcodes op de pakketten en leidt dit tot een margeverhoging?

De heer Scheepbouwer

De heer Scheepbouwer dankt de heer Stevens voor de felicitaties en zegt toe de oproep om meer aandacht te geven aan de medewerkers mee te zullen nemen. Door de kwaliteitsproblemen die moesten worden opgelost, is er wellicht niet altijd voldoende aandacht geweest voor de medewerkers, maar dit zal worden verbeterd. Hij beantwoordt de gestelde vragen als volgt:

o Onze verwachting voor de winstgroei is dat deze minimaal 12,6% zal bedragen. U refereert aan de sterkere groei in het tweede half jaar van 1999, maar deze is mede het gevolg van sterke seizoensinvloeden tussen de twee half jaren. Met name bij Express is er altijd een groot verschil in de diverse maanden waarbij het laatste kwartaal met name het sterkst is.
o Uw volgende punt is over de verdeling van omzet en winst over de drie divisies. De afgelopen jaren heeft er al een
belangrijke verschuiving plaatsgevonden van 100% omzet en winst in Post naar 42% omzet en 75% winst in Post. Wij verwachten deze ontwikkeling te continueren. Zolang wij het met Post met name moeten hebben van de Nederlandse markt, en de
buitenlandse markten opgesloten zitten in monopolies, kunnen wij met Post niet snel groeien buiten Nederland en zal dus de
groei van de Post beperkt blijven.
o Op pakketpostgebied werken PTT Post en TNT samen waarbij een bepaalde regie voor de verdeling van taken is overeengekomen.
Zowel de accountant als wij zijn ons niet bewust van problemen waar de vraagsteller aan refereert. Wij zijn niet voornemens Pakketpost af te stoten, het is een
wezenlijk bedrijfsonderdeel en maakt
bovendien deel uit van de aan ons
opgedragen dienstverlening.
o Het milieu en hoe wij daarmee omgaan is van eminent belang voor dit bedrijf. Een aantal van onze bedrijven werkt aan de ISO 14001 certificering en een aantal heeft dit al behaald. Wij schenken aandacht aan maatregelen die ervoor zorgen dat wij de belasting van het milieu verminderen zoals bijvoorbeeld de vermindering van de
uitstoot van auto's of de vervanging van onze 727 vliegtuigen door airbussen die een stuk vriendelijker zijn voor het
milieu. Wij hebben op dit moment echter nog geen plan om een milieujaarverslag uit te brengen.
o Het bedrijf Air Express International is ons wel aangeboden maar wij hadden er geen belangstelling voor, omdat wij geen
expeditiebedrijf zijn en dat ook niet
willen worden. Of de Duitse Post het
bedrijf met subsidies heeft gekocht, is aan ons niet bekend, maar dit wordt op dit moment onderzocht door de Europese
Commissie.
o De airbussen die wij kopen zijn
tweedehands passagiersvliegtuigen die wij moeten ombouwen tot vrachtvliegtuigen. Dat is voor ons economisch gezien de beste
oplossing.
o TNT is voor ons het leidende merk op
expresgebied in de hele wereld en de naam EMS is door ons in Nederland dan ook
vervangen door de naam TNT. Andere
postbedrijven gebruiken de naam EMS nog wel voor hun expressdiensten.

De heer Van Doorn

o Met betrekking tot het automatische
detectiesysteem kan ik antwoorden dat niet alle pakketten door zo'n systeem gaan,
daar dit procesmatig niet mogelijk is.
Onder verdachte omstandigheden zijn we wel in staat pakketten op explosieven te
controleren en pakketten voor bepaalde
bestemmingen kunnen ook extra aandacht
krijgen.
o Of het nieuwe tracking- and
referencesysteem leidt tot extra stickers is mij op dit moment niet bekend. Of er een extra marge wordt gemaakt, hangt af van de concurrentiepositie die mede
bepaalt of een extra service leidt tot een tariefsverhoging of wordt gezien als een extra faciliteit voor de klant.

De heer Bisschop, Amsterdam, vertegenwoordiger van de Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling (VBDO) geeft een korte uitleg over het doel van de VBDO, en verwijst naar de
vorige spreker. Hij verzoekt TPG te overwegen over te gaan tot de publicatie van een apart milieujaarverslag eventueel aangevuld met
aandacht voor de sociale aspecten, dan wel
binnen het financiële jaarverslag explicieter en kwantitatiever aandacht te besteden aan het milieu en sociale aspecten. Daarbij kunnen
wellicht door een aantal standaards die
ontwikkeld zijn, zoals de global reporting
initiative, een rol spelen.

De heer Scheepbouwer verwijst in zijn antwoord terug naar zijn eerder gegeven antwoord en
benadrukt nogmaals dat het onderwerp de
aandacht en sympathie van TPG heeft en dat zal worden bezien hoe daar in de toekomst mee zal worden omgegaan.

De heer De Boer, Wassenaar, heeft zijn aandelen in bewaring gegeven bij de Postbank en vraagt waarom de Postbank niet in staat is
depotbewijzen in verband met
aandeelhoudersvergaderingen tijdig naar hem toe te sturen.

De heer Scheepbouwer antwoordt dat de Postbank geen onderdeel is van TNT Post Groep maar een dochteronderneming is van ING Bank. Vragen
inzake de Postbank kunnen dan ook beter aan de ING Bank worden voorgelegd. Wel zegt de heer Scheepbouwer toe het probleem aan de Postbank te zullen voorleggen.

De heer De Vries, Den Haag, Vereniging
Effectenbezitters spreekt zijn bijzondere
waardering uit voor het jaarverslag, voor de bijzondere groeicijfers en ook voor het feit dat in het jaarverslag een speciaal hoofdstuk is opgenomen over strategie. Hij stelt de
volgende vragen:

o U stelt dat één van de doelstellingen voor de Express dienstverlening is, dat TNT de snelste en betrouwbaarste aanbieder van diensten wil zijn. Hebt u daar een jaartal bij wanneer u dat bereikt hebt en hoe
wordt zoiets gemeten?
o In het jaarverslag staat dat u een
distributiecentrum voor Black & Decker
ontwerpt en bouwt. Valt dat allemaal onder uw definitie van logistiek, die volgens u inhoudt: alle aspecten van beheer?
o Hoever gaat u in uw expansiedrift met het overnemen en starten van bijzondere zaken? U heeft het gehad over het afstoten van niet-kernactiviteiten, maar u start wel een eigen luchtvloot. Kan deze ook niet worden geleasd?
o U memoreerde zojuist aan de activiteiten van de Europese Commissie met betrekking tot Duitsland. Ik meen dat de Europese
Commissie ook tegen TPG een onderzoek is gestart. Is daar iets over te melden?

De heer Scheepbouwer

o De Europese Commissie heeft een aantal
fasen waarin zij onderzoek pleegt. De
Europese Commissie heeft in een eerste
fase inderdaad een request for information neergelegd bij de Nederlandse overheid ten aanzien van bepaalde activiteiten van ons. Dat is per kerende post door de
Nederlandse overheid beantwoord en die
antwoorden liggen nu in Brussel. Bij de Italiaanse en de Duitse Post zijn ze twee fasen verder, waarbij er sprake is van een formeel onderzoek. De uitslag is nog niet bekend. Feit is dat de Europese Commissie dikwijls, als er bepaalde dingen spelen in één land, tegelijkertijd aan vijf of zes andere landen informatie over hetzelfde onderwerp vraagt. Dat is een begin van een procedure, die in sommige landen verder gaat en soms eindigt in een formele
stellingname en soms niet. De Nederlandse overheid is thans in een fase waarbij ze de informatie heeft verstrekt die gevraagd is. TPG is vol vertrouwen dat daar verder geen consequenties meer aanzitten.
o Ten aanzien van onze luchtvloot het
volgende: Onze vliegtuigen waren bij
anderen ondergebracht via allerlei
constructies met lease- en met
eigendomsbewijzen. Dit zijn wij thans aan het reorganiseren door het onderbrengen van de vliegtuigen in een eigen
luchtvaartmaatschappij, TNT Airways, met als basis België. Dat heeft een aantal
voordelen waaronder de mogelijkheid om
betere rechten te krijgen om elders te
kunnen landen.

De heer Jones

Met ons unieke netwerk zijn we voor een aantal bestemmingen en in een aantal landen al de
snelste en meest betrouwbare express
dienstverlener. Met de introductie in heel
Europa van onze unieke nieuwe service: Sameday delivery versterken we onze positie verder.
Daarmee zijn we de enige express dienstverlener die door heel Europa 24 uur per dag, zeven
dagen per week levert. En we zijn voornemens deze positie verder uit te bouwen.
We meten onze prestaties door wekelijks de
kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en te vergelijken met het dienstenaanbod van de oppositie en met de kwaliteit van hun
dienstverlening. We proberen de overkomsttijd van onze pakketten verder te verkorten door het streven naar een "first time right approach", waardoor onze overkomsttijd verder kan worden ingekort zodat we inderdaad de efficiëntste, snelste en meest betrouwbare dienstverlener
kunnen worden.

De heer Rossi

Bij het uitvoeren van een logistiek contract beheer je de totale bevoorradingsketen. Soms is het daarbij noodzakelijk dat je in de aanloop naar het contract bepaalde activiteiten
voorbereid zoals in het door u genoemde geval waarbij wij ook het ontwerp en de constructie van de infrastructuur voor onze rekening hebben genomen. Dat wij daartoe in staat zijn, is een groot voordeel dat wij hebben boven onze
concurrentie.

De heer Bouter, Amsterdam, verwijst naar pagina 38, elektronische debiteurenadministratie en vraagt zich af wat dit betekent: Betekent dit dat er helemaal geen papierenfactuur meer aan te pas komt en zo ja, in welke landen staan de fiscale autoriteiten dat toe? De toezegging
wordt gedaan dat de heer Bouter een
schriftelijk antwoord krijgt op deze vraag.

De heer van Os, Amsterdam

o De teneur van de strategieparagraaf van TPG is vrij optimistisch, maar het verhaal is weinig concreet. Is er geen concrete meerjarenplanning, de totale houding nu is zeer afwachtend en dit is voor de ontwikkeling van het aandeel niet erg gunstig.
o Uit pagina 19 blijkt dat het volume van de post gering is gestegen in 1999. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de toekomst?
o U keert een vast dividend uit van 80 cent als een afspiegeling van de verwachte groei. Deze groei komt in de koers niet tot uiting, deze is het afgelopen jaar teruggelopen. Hoe verwachten de Raad van Bestuur maar ook de Raad van Commissarissen aan deze ontwikkeling een halt toe te roepen of is een andere dividenduitkering voor de aandeelhouders niet beter?
De heer Scheepbouwer
o Wij hebben wel degelijk een meerjarenplanning die tussen de drie en vijf jaar vooruitkijkt. Die planning bespreken we zowel in de Raad van Bestuur als met de business units als met de Raad van Commissarissen en wij leggen daarvan ook zoveel mogelijk in het jaarverslag vast. De marktomstandigheden veranderen voortdurend, waarbij ik bijvoorbeeld verwijs naar de opkomst van E-Commerce. Vanwege deze veranderende marktomstandigheden kunnen wij niet in meer detail aangeven hoe alles er over drie of vier jaar uitziet, hoe de markten zich ontwikkelen, welk deel wij daarvan hebben, hoe de tarieven zich ontwikkelen en dus onze winst.
o Het postvervoer is gering gestegen het vorige jaar. Postvervoer is een onderdeel van een communicatiemarkt waarvan het maar een klein onderdeel is. 100 Jaar geleden was de hele communicatiemarkt post en nu is het grootste deel daarvan telecommunicatie en daarbinnen weer mobiele communicatie. Wij verwachten toch nog steeds dat binnen post bepaalde stromen, zoals direct mail redelijk kunnen doorgroeien. De normale berichtenpost zal wel ongeveer stabiel zal blijven. Op grond van die verwachting, de mix van normale berichten, Direct Mail en andere stromen verwachten wij een groei van het verkeer van 2 tot 4% en wij zien niet dat daar in dit stadium een absoluut plafond aan zit. o Wij hebben een vast dividend van 80 cent en bij de splitsing van KPN hebben wij gezegd dat wij een dividend willen uitkeren in de toekomst wat gelijk is aan 30 tot 35% van onze netto winst, maar dat wij de toenmalige 80 cent die wij "meenamen" uit de splitsing, zouden handhaven tot 80 cent wat gelijk is aan dat percentage. Uw opmerking over de koersen kan ik niet beantwoorden. Wij managen de onderneming, wij managen niet de Amsterdamse beurs.
De heer Coenen, Uden, feliciteert TPG met het predikaat "Koninklijk" dat bij het 200-jarig bestaan van PTT Post is verkregen en met het blad Share. Hij uit een klacht over een telegram dat er 8 dagen over heeft gedaan vanuit de Nederlandse Antillen en stelt nog de volgende vragen:
o Hoe is het beleid met de omwisseling van postzegels indien te zijner tijd de Euro wordt ingevoerd. Moeten de gulden zegels ook worden omgewisseld of kan ik deze nog langere tijd gebruiken?
o Kan ik straks een Belgische Europostzegel op een Nederlandse brief plakken?
o Kan ik in de toekomst een schadevergoeding krijgen voor een te laat bezorgde brief, dit analoog aan de ontwikkeling in bijvoorbeeld het treinverkeer waarbij een gedeelte van het treinkaartje zal moeten worden vergoed, indien de trein vertraging heeft?
De heer Van Doorn
o Met betrekking tot het telegram, kan ik niet anders zeggen dan dat het een ongeluk moet zijn geweest. Het is ondenkbaar in zijn algemeenheid gesproken, want anders kun je die dienst beter sluiten, dat een telegram er zo lang over doet. Ik heb daar natuurlijk geen verklaring voor.
o Het zal niet mogelijk zijn om een Nederlandse postzegel met een Euroaanduiding in het buitenland te gebruiken, evenmin zal het mogelijk zijn om een Belgische of Spaanse postzegel met een Euroaanduiding hier in Nederland te gebruiken. Er komt uiteraard een omwisselingtraject. Als de Europostzegel wordt ingevoerd, zullen postzegels met een guldenaanduiding nog voor een bepaalde periode kunnen worden gebruikt en ze kunnen uiteraard worden omgewisseld.
o Wij verzenden per dag gemiddeld zo'n 22 - 23 miljoen poststukken. Wij hebben een inspanningsverplichting dat 95% op tijd wordt bezorgd en dat is nu ook in de regelgeving vastgelegd. Indien u een garantie wenst dat 100% op tijd wordt bezorgd dan kunnen wij de dienst niet meer voor 80 cent aanbieden. Er gaan altijd dingen fout en het is vrij kostbaar deze te corrigeren. Onze inspanningsverplichting is 95% over een jaar gemeten. Metingen worden verricht door een extern bureau. Het zal niet zo zijn dat als een incidentele brief getroffen wordt door die 5% of door andere omstandigheden, dat we dan daarvoor een vergoeding terug zullen geven. Wij kunnen daarbij niet aan iedereen in de ochtend zijn post bezorgen. Een efficiënt postbedrijf vereist ook verschillende besteltijden waarbij particuliere adressen vaker in de middag post krijgen en bedrijven in principe in de ochtend. De inspanningsverplichting loopt dus eigenlijk tot de volgende dag, einde bestelling.
De heer Goudriaan, Egmond
o Het huidige dividendbeleid houdt in dat bij continuering van de huidige groei binnen twee tot drie jaar een ratio van 30 – 35% wordt bereikt. Gaat u dan overwegen om het dividend van 80 cent meer in lijn te brengen met wat normaal zou kunnen zijn?
o Het dividendrendement op basis van de huidige koers is 1,5% en dat is vrij mager. In het nieuwe belastingstelsel worden we aangeslagen over een rendement van 4%. Met een effectief rendement van 1,5% is dit een vervelende zaak en dat zal er niet toe bijdragen dat de koers omhoog zal gaan.
o Schaft u volgend jaar het stockdividend af indien dit fiscaal niet meer aantrekkelijk is? Dit zou niet mijn persoonlijke voorkeur hebben, u zou het stockdividend moeten handhaven en trouwe aandeelhouders moeten belonen door een premie van 2 – 5 % te geven aan diegenen die kiezen voor een stockdividend.
De heer Scheepbouwer
o U dient ons dividendbeleid te zien in het licht van onze strategie, waarbij wij groei en uitbreiding hoog in ons vaandel hebben staan en waarbij wij ernaar streven een groeiaandeel te zijn. Als u één van onze concurrenten neemt, Federal Express, die keert helemaal geen dividend uit. Zodra wij belanden op het gemiddelde dat in de dienstensector gebruikelijk is, zullen we ons dividendbeleid opnieuw bekijken. Wij zullen ook rekening houden met een factor als de verandering van het Nederlandse belastingstelsel, maar dienen ook met de belangen van buitenlandse aandeelhouders rekening te houden. Hetzelfde geldt voor het stockdividend hetgeen een mogelijkheid is, die met name in Nederland benut wordt vanwege het fiscale stelsel. Als dat stelsel verandert dan moeten we weer kijken of wij ons daarbij aanpassen. Ik moet wel zeggen dat wij in principe liever cash betalen dan stockdividend vanwege de verwatering die het gevolg is van de uitbetaling van stockdividend.
De heer Van der Burg, Voorburg, vraagt om een verklaring voor het feit dat post die vrijdag wordt bezorgd eerst op dinsdag wordt besteld. De heer van Doorn zegt toe hier separaat op terug te komen, daar het niet de algemene lijn is dat post die voor het weekend wordt bezorgd, pas op dinsdag wordt afgeleverd. Dat moet op maandag zijn. Het kan best een keer op dinsdag worden bezorgd, maar dat mag niet de regel zijn.
Op zijn tweede vraag waarom de strategie niet in de prijs van het aandeel tot uiting komt, antwoordt de heer Scheepbouwer dat de prijs van het aandeel wordt gevormd door vele factoren en het dividend is er daar slechts één van is. Daarom kan deze vraag niet worden beantwoord.

De voorzitter stelt vast dat het verslag van de Raad van Bestuur over 1999 is behandeld.
3a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 1999 De Voorzitter stelt agendapunt 3a, de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde (pagina's 64 tot en met 97 van het jaarverslag). De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, registeraccountants en de verklaring van hen staat op pagina 98. De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 24 maart 2000. Aan de orde is nu de goedkeuring van die jaarrekening. Die goedkeuring houdt krachtens de statuten tevens in de vaststelling van het dividend over 1999.
De heer Stevens, Kerkdriel
o Waarom is er in de jaarrekening niets terug te zien van de verschuiving van Pakketpost van Express naar Post.
o Hoe zit het met uw balanspost vordering op werknemers mede gezien het feit dat werknemers die in december in ploegendienst werken pas in februari hun extra werk krijgen uitbetaald en mitsdien per eind december een vordering hebben? o Op pagina 76 staat dat de herstructurering heeft geleid tot afname van het personeel waar voorzieningen voor nodig zijn geweest. Hoe moet ik dit zien in het licht van het personeelstekort hier in Nederland?
o Op pagina 103, verwijst u naar de eenmalig aan het personeel toegekende personeelsopties. Waarom heeft u dat niet gecontinueerd in het jaar 2000?
o Kunt u de financiële kalender in het jaarverslag verlengen tot aan de datum van de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar?
o Wanneer begint u met de publicatie van kwartaalcijfers?
De heer Scheepbouwer beantwoordt de laatste drie vragen en stelt dat TPG verwacht in augustus een mededeling te kunnen doen over de vraag of en wanneer zij tot publicatie van kwartaalcijfers overgaat en dat uitbreiding van de financiële kalender zal worden onderzocht. De personeelsopties zijn eenmalig uitgegeven aan personeelsleden in Nederland in het kader van de splitsing van KPN. Het is niet de bedoeling dat ieder jaar te herhalen.
De heer Popping beantwoordt de eerste drie vragen:
o De verschuiving van Pakketpost is niet te zien in de geconsolideerde jaarrekening omdat daarin de onderdelen Post en Express niet apart worden weergegeven.
o Vorderingen op en schulden aan werknemers zijn opgenomen in de balans als onderdeel van de post "overlopende passiva" waar ze een klein deel van uitmaken. Elke maand, niet alleen in december is er sprake van een vordering van werknemers in verband met ploegendiensten. Er zijn methodieken voor om die betrouwbaar te meten en op basis van die betrouwbare metingen worden ook die schulden opgenomen en in de balans van TPG als groep per 31 december.
o Er is inderdaad sprake van afname van personeel ten gevolge van reorganisaties en aan de andere kant vraag naar personeel. Dit komt omdat bijvoorbeeld bij een reorganisatie in het noorden het personeel niet in het hele land inzetbaar is. Daar worden voorzieningen voor getroffen om de tijdelijke interne fricties op te lossen en overschotten aan de ene kant en de tekorten aan de andere kant af te dekken.
De heer Bouter, Amsterdam, vraagt of de leningen die door het bedrijf worden verstrekt aan de werknemers in het kader van de
optieplannen renteloos zijn en deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
De heer Coenen, Uden, vraagt meer informatie over het Overlegorgaan PTT Post, en stelt zich gaarne beschikbaar voor een vacature.
De heer Scheepbouwer geeft een toelichting bij het Overlegorgaan PTT Post. Een brede schakering van organisaties die bij PTT Post zijn betrokken, zijn in dit orgaan vertegenwoordigd en er worden alle belangrijke zaken die PTT Post en de postmarkt betreffen aan de orde gesteld. Het advies van die groep gaat naar de Minister en die neemt dat mee in haar advies.
De heer Coenen, Uden, wil graag weten of er partijen zijn die een belang van 5% of meer in TPG hebben en heeft een aantal vragen over de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur die als volgt worden beantwoord:
Op pagina 61 wordt aangegeven dat de leden van de Raad van Commissarissen geen aandelen of
opties in TGP bezitten. De honorering van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering, waarbij wordt bepaald hoeveel een individuele commissaris als vergoeding krijgt. Deze vergoeding is per commissaris gelijk met een uitzondering voor de Voorzitter en wordt eerst weer aan de orde gesteld in de aandeelhoudersvergadering indien het bedrag dient te worden gewijzigd. De vergoeding bedraagt thans NLG 80,000 per jaar voor een lid en NLG 100,000 per jaar voor de Voorzitter. Het verschil in beloning tussen 1998 en 1999 zit in het feit dat de commissarissen pas op
28 juni 1998 bij de afsplitsing van KPN zijn benoemd.
De honorering van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld op voorstel van een Remuneratiecommissie uit de Raad van Commissarissen en dat is per persoon. De hoeveelheid opties wordt ook per persoon vastgesteld. Zoals vorig jaar in de vergadering is uiteengezet, zijn daar voor de eerste drie jaar vaste aantallen opgenomen voor de leden van de Raad van Bestuur. Die aantallen zullen na die drie jaar, vanaf 2002, mede vastgesteld worden aan hand van de ontwikkeling van de winst per aandeel.
Tot slot wordt nog medegedeeld dat alleen de Staat een belang heeft van meer dan 5% in TPG.

De heer De Vries, VEB
Op pagina 80 van het jaarverslag staat onder het kopje rechtsgedingen vermeld dat TPG voorzieningen heeft getroffen voor alle mogelijke aanspraken. Hoe moet ik het woord voorzieningen hier interpreteren? Vallen hieronder ook schade die kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een computervirus als "I love you"?
De heer Popping
Het betreft hier voorzieningen voor risico's in specifieke zaken waarvan wij het aannemelijk achten dat ze zich met enige waarschijnlijkheid zouden kunnen voordoen en waar wij geld voor opzij zetten. Schades welke mogelijk veroorzaakt zouden kunnen worden door een gebeurtenis die nog moet plaatsvinden, zoals een computervirus, vallen hier niet onder. Pas op het moment dat iets zich zou voordoen en wij tot de conclusie komen dat wij daarvoor aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden, maken wij een inschatting van a. de waarschijnlijkheid en b. de kosten daarvan. En die combinatie leidt dan wel of niet tot het treffen van een voorziening.
De Voorzitter sluit de discussie over de jaarrekening en stelt voor te besluiten tot goedkeuring van de jaarrekening. Vervolgens stelt de Voorzitter vast dat de jaarrekening met algemene stemmen is goedgekeurd. Van de winst ad 419 miljoen Euro is door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen 246 miljoen Euro gereserveerd. Na aftrek van 7 cent dividend op het bijzonder aandeel wordt op het gewone aandeel als dividend uitgekeerd 173 miljoen Euro oftewel 80 cent per gewoon aandeel. Van dit bedrag is 30 cent uitgekeerd als interim-dividend en wordt 50 cent per gewoon aandeel uitgekeerd als slotdividend. Met betrekking tot dat slotdividend over 1999 stelt de Raad van Bestuur voor de aandeelhouders de keuze te bieden tussen uitkering van het dividend geheel in contanten dan wel volledig in gewone aandelen. Ex-dividend notering en begin keuzeperiode slotdividend vindt plaats op 11 mei 2000. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel zal worden vastgesteld in de vorm van een geheel getal aan de hand van de slotkoers van het aandeel van TNT Post Groep te Amsterdam op 30 mei 2000. Dit zal 2 juni 2000 worden gepubliceerd in de Nederlandse Dagbladen: het Financieel Dagblad, de Telegraaf, NRC-Handelsblad en de officiële prijscourant en in de buitenlandse bladen: Financial Times, Wallstreet Journal en Handelsblat. Betaalbaarstelling van het dividend en aanvang levering aandelen uit verwisseling dividendrechten vindt plaats vanaf 8 juni 2000.

3b. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur De Voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 3b en stelt voor te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.
De heer Stevens wenst nog een aantal vragen te stellen over het dividend.
o De Stichting heeft er grote bezwaren tegen dat de omwisselingsverhouding pas 14 dagen tot 21 dagen na de aandeelhoudersvergadering bekend wordt gemaakt. De Stichting geeft er de voorkeur aan dat de omwisselingsverhouding op de aandeelhoudersvergadering bekend wordt gemaakt.
o Overweegt de vennootschap om in 2000 een extra interim-dividend uit te keren ten behoeve van de aandeelhouders opdat deze nog een maal van een stockdividend kunnen profiteren?
De heer Scheepbouwer zegt toe beide suggesties van de heer Stevens in overweging te nemen.
De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de Algemene Vergadering unaniem heeft besloten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 1999.

4. Kennisgeving inzake samenstelling van de Raad van Bestuur De Voorzitter meldt de vergadering dat de heer John Fellows per 1 juli 1999 is teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur van TNT Post Groep. De Raad van Commissarissen heeft de heren Alan Jones en Roberto Rossi per 1 juli 1999 benoemd tot leden van de Raad van Bestuur. Daarover had van tevoren mededeling moeten worden gedaan in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar vanwege het toch
onverwachte vertrek van
de heer Fellows bestond dringend de behoefte aan een vervanging die de taken van de heer Fellows binnen kort tijdsbestek kon overnemen. Op dat moment is voorgesteld om voor iedere divisie binnen de groep, Mail, Express en Logistiek, een lid van de Raad van Bestuur te benoemen. Dit voorstel is gevolgd en de heren Jones en Rossi zijn benoemd. De benoemingen zijn rond 1 juli in een persbericht medegedeeld en de Voorzitter gaat er vanuit dat de aandeelhoudersvergadering begrip heeft voor de gang van zaken.
Voorts deelt de Voorzitter mee dat de heer Bert van Doorn per 1 juli 2000 zal aftreden als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Koorstra te benoemen als opvolger van de heer Van Doorn. De Voorzitter geeft een korte toelichting op het curriculum van de heer Koorstra en deelt mede dat de Centrale Ondernemingsraad te kennen heeft gegeven zich te kunnen vinden in de voorgenomen benoeming.

5. Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen
5a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor benoemingen van de Raad van Commissarissen Overeenkomstig het aftreedrooster zoals dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zal de heer Oort per het tijdstip van de sluiting van deze jaarvergadering aftreden als commissaris wegens het bereikt hebben van de statutaire leeftijdsgrens. En overeenkomstig het aftreedrooster, zoals dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zal de Voorzitter per tijdstip van sluiting van deze jaarvergadering aftreden.
De Voorzitter is beschikbaar voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar. De gegevens als bedoeld in art. 142, lid 3, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn
opgenomen in de toelichting op de agenda. De Raad van Commissarissen geeft voorts kennis van haar voornemen de Raad van Commissarissen uit te breiden tot het volgens de statuten maximale aantal van negen leden, om het internationale element in de samenstelling van de Raad van Commissarissen te kunnen versterken. De Algemene Vergadering van aandeelhouders kan een aanbeveling doen voor het benoemen van commissarissen. Deze rechten komen ook toe aan de Centrale Ondernemingsraad die in de gelegenheid is gesteld aanbevelingen te doen.

De heer Coenen, Uden
o Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar is toegezegd dat zal worden gekeken naar de mogelijke benoeming van een vrouw als lid van de Raad van Commisarissen. Wat is van deze toezegging terechtgekomen?
o Waarom wordt de profielschets niet aan de aandeelhoudersvergadering ter beschikking gesteld of in het jaarverslag opgenomen? o Waarom wordt het aantal commissarissen uitgebreid?
Voorzitter
o Wij zoeken niet specifiek naar vrouwen, maar als we voor een bepaalde functie in de Raad van Commissarissen meerdere kandidaten hebben, zal een vrouwelijke kandidaat zeker de voorkeur krijgen. Maar tot op heden zijn wij daar niet in geslaagd.
o Wij willen het internationale element in de Raad van Commissarissen versterken. Wij hebben nu de heer Cochrane uit Engeland en de heer Stomberg uit Duitsland. Wij willen nog op andere belangrijke geografische sectoren waar de onderneming werkzaam is onze aandacht voldoende kunnen vestigen en derhalve doen wij een voorstel om de Raad van Commissarissen van acht naar negen leden uit te breiden.
o De profielschets kunt u verkrijgen via de onderneming.
De heer Coenen, Uden, benadrukt nogmaals het feit dat hij het betreurt dat de vennootschap nog steeds niet in staat is gebleken een vrouwelijke commissaris te benoemen terwijl in binnen- en buitenland voldoende capabele vrouwen beschikbaar zouden moeten zijn.
De Voorzitter deelt mede nota te nemen van de kritische kanttekeningen van
de heer Coenen en stelt vervolgens vast dat de vergadering afziet van het doen van een aanbeveling.
5b. Gelegenheid voor het maken van bezwaren tegen de door de Raad van Commissarissen voorgenomen benoemingen. Aan de orde is thans de gelegenheid tot het maken van bezwaar. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Maas opnieuw tot commissaris te benoemen voor een termijn van vier jaar. Tevens is de Raad van Commissarissen voornemens
de heer Bernabé tot commissaris te benoemen en de Minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens de heer Abrahamsen te benoemen als commissaris voor eveneens een termijn van vier jaar. De Centrale Ondernemingsraad heeft meegedeeld geen bezwaar tegen deze voorgenomen benoemingen te hebben.
De Voorzitter stelt vast dat de vergadering geen bezwaar maakt tegen de voorgenomen benoemingen. De Raad van Commissarissen zal per afloop van deze algemene vergadering de heer Bernabé en de heer Maas benoemen tot commissaris van TNT Post Groep en de Minister van Verkeer en Waterstaat zal de heer Abrahamsen benoemen tot commissaris.
5c. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die bij de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2001 zullen ontstaan. De Raad van Commissarissen deelt mee dat per het tijdstip van sluiten van de jaarvergadering in 2001 de heer Hommen en de heer Tabaksblat volgens rooster zullen aftreden als commissaris.

6. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot
6a uitgifte aandelen en rechten daarop. Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 1999, is de bevoegdheid tot de uitgifte van aandelen en rechten daarop en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht aan de Raad van Bestuur verlengd voor een periode van 18 maanden vanaf 6 mei 1999. Het voorstel is de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en rechten tot het nemen van aandelen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 9 november 2001. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen te beperken tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in verband met of ter gelegenheid van fusies en acquisities. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om preferente aandelen B uit te geven wordt niet beperkt. De delegatie van bevoegdheden stelt de Raad van Bestuur in
overleg met de Raad van Commissarissen en met goedkeuring van de houder van het Bijzonder Aandeel in staat een slagvaardig beleid te voeren inzake de financiering van de vennootschap door het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal. Aan dat beleid is inherent dat de Raad van Bestuur kan beslissen of een emissie een claimemissie zal zijn dan wel een emissie zonder voorkeursrecht voor de bestaande aandeelhouders. Uitgifte van aandelen kan ook dienen voor een doeltreffend en slagvaardig tot stand brengen van acquisities van ondernemingen door middel van aandelenruil. Wie van u kan ik hierover het woord geven?
De heer Fijneman, Rospik, stemt met volmacht namens een aantal buitenlandse beleggers. Hij stemt tegen met 9.405.116 aandelen.
De heer Kroeze, Naarden, stemt namens 40 beleggers tegen met 2.048.796 aandelen.
De Voorzitter constateert dat het voorstel met 215.903.943 stemmen voor en 11.453.912 stemmen tegen is aangenomen.
6b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 9 november 2001, aan te wijzen als het bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. De verlenging van de bevoegdheid het voorkeursrecht te mogen beperken of uit te sluiten bij uitgifte van aandelen zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in verband met of ter gelegenheid van fusies en acquisities.
De heer Fijneman, Rospik, stemt met volmacht namens een aantal buitenlandse beleggers. Hij stemt tegen met 10.501.891 aandelen.
De heer Kroeze, Naarden, stemt namens 40 beleggers tegen met 2.048.796 aandelen.
De Voorzitter constateert dat het voorstel met 214.807.168 stemmen voor en 12.550.687 stemmen tegen is aangenomen.

7. Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 6 mei 1999 een machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap verleend tot 6 november 2000. Deze machtiging wordt u op grond van artikel 15 en 56 van de statuten gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen aandelen in te kopen zonder voor elk geval een aandeelhoudersvergadering bijeen te hoeven roepen. Voorgesteld wordt deze machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen te verlenen voor een periode van 18 maanden, ingaande heden, en derhalve tot 9 november 2001, tot een maximum als wettelijk is toegestaan en een prijs maximaal gelijk aan de beurskoers plus 10% en minimaal gelijk aan de nominale waarde.
De Voorzitter stelt vast dat het voorstel met algemene stemmen wordt aangenomen.

8. Machtiging tot het vaststellen van een registratiedatum Als gevolg van een wetswijziging is het mogelijk geworden een registratiedatum vast te stellen voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Als gevolg hiervan kan worden besloten om het moment te verschuiven dat personen TPG aandeelhouder moeten zijn om te kunnen stemmen van de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders naar een dag maximaal zeven dagen voor de aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur wenst de mogelijkheid open te houden, gebruik te maken van deze regeling. Het voorstel is derhalve de Raad van Bestuur te machtigen de registratiedatum vast te stellen. Voorgesteld wordt deze machtiging voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 9 november 2001, te verlenen.
De Voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem is aangenomen.

9. Rondvraag Mevrouw Post, Almere, vraagt vanaf wanneer en hoelang de notulen op het internet te lezen zijn.
De Voorzitter antwoordt dat de notulen van 1999 zijn gepubliceerd op de website: www/tpg.nl. op 18 april 2000 tegelijkertijd met de agenda voor 2000. Hedenmiddag zijn de notulen verwijderd van die website. De notulen over 2000 zullen wij op dezelfde wijze behandelen.
Vorig jaar heeft TPG naar aanleiding van vragen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen rondleidingen georganiseerd in de sorteercentra. Meerdere aandeelhouders geven tijdens de rondvraag te kennen geïnteresseerd te zijn in een bezoek aan een sorteercentrum en TPG zegt toe ook in het komende najaar weer rondleidingen te zullen organiseren. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is een bezoek aan Luik te organiseren.
De heer Stevens, Kerkdriel
o In vervolg op een vraag in het voorgaande jaar wil hij graag weten of aan een getrapte bonusregeling wordt gedacht voor diegenen die bereid zijn tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode bepaalde uren te werken.
o Tevens naar aanleiding van een vraag in het voorgaande jaar, wil de heer Stevens graag weten of al gekeken is naar de mogelijkheid om de stroom van personeelsbladen richting het personeel te verminderen.
De heer Scheepbouwer
o De bonusbetaling kan per regio verschillen, daar is moeilijk een uitspraak over te doen.
o Voor wat betreft het aantal personeelsbladen het volgende. Er is met vakorganisaties afgesproken dat we tot eind 2000 samen met KPN één interne personeelsmarkt hebben hetgeen meebrengt dat er bepaalde voorkeursrechten zijn voor personeel over en weer om in aanmerking te komen voor een vacature. Daar hebben die bladen voor een gedeelte mee te maken. En verder zijn wij een groot bedrijf met 10 duizenden werknemers die op adequate wijze geïnformeerd moeten worden over hun arbeidsvoorwaarden en over wat er in hun bepaalde eenheid gebeurt.
De heer Coenen, Uden
o Is het ook mogelijk dat TPG naast de aandeelhoudersvergadering nog een ander forum creëert waar aandeelhouders ook wat meer praktische vragen of ideeën die zij hebben kunnen aanreiken? Wellicht een commissie van aandeelhouders of, in het kader van Internet, een soort digitale suggesties-/ideeën-/discussiegroep.
o Nu moeten we hier persoonlijk aanwezig zijn als aandeelhouders om met u te communiceren. In hoeverre wilt u in de toekomst gebruik maken van de nieuwe ICT-mogelijkheden en kunnen mensen ook op afstand uw vergadering volgen?
o Ik zie verder ook met belangstelling de duurzame beleidsverantwoording tegemoet. U bent een groot bedrijf, u belast het milieu, de samenleving, toch op verschillende gronden en ik zou graag volgend jaar daar een rapportage over zien.
De heer Scheepbouwer
o Wij denken niet meteen aan het instellen van een forum, maar uw persoonlijke suggesties of ideeën kunt u altijd schriftelijk aan mij voorleggen.
o Voor wat betreft de ICT-mogelijkheden wachten wij mede de ontwikkelingen in Nederland af en die zullen wij zeker nauw volgen.
De heer Ernst, Nijmegen
Vanaf 1 april worden postpakketten maar één keer aangeboden. Bepaalde hulpverleners zijn daar erg van geschrokken, omdat ook postpakketten met medische hulpmiddelen maar één keer worden aangeboden, terwijl sommige van die hulpmiddelen soms dezelfde dag nog gebruikt moeten worden. Mijn vraag aan u is, kunnen deze pakketten een uitzondering zijn?
De heer Van Doorn
Een hele begrijpelijke maar wel lastige vraag daar deze pakketten niet altijd te herkennen zijn. Als het pakketten met aanvullende diensten zijn dan worden ze één keer aangeboden en daarna wordt direct de mogelijkheid geboden om ze af te halen op het postkantoor. In het algemeen wordt dat ook op prijs gesteld. De heer Van Doorn zegt toe de vraag buiten de vergadering verder te zullen behandelen.
De heer Wouter, Amsterdam, vraagt zich af wat de reden is geweest voor het wisselen van drukker voor het jaarverslag waarop de Voorzitter antwoordt dat dit met name de kosten waren.
10. Sluiting De Voorzitter sluit de vergadering, dankt allen voor hun aanwezigheid en spreekt tot slot een speciaal dankwoord uit aan de heer Van Doorn en de heer Oort die aftreden als respectievelijk lid van de Raad van Bestuur en lid van de Raad van Commissarissen.
Vastgesteld te Hoofddorp
Voorzitter, dr. ir. A. Maas
Secretaris, mr. J. Brabers
Bijlage 1, agendapunt 2
Inleiding A.J. Scheepbouwer, Voorzitter Raad van Bestuur TNT Post Groep N.V.
Bijlage 1, agendapunt 2
Inleiding A.J. Scheepbouwer, Voorzitter Raad van Bestuur TNT Post Groep N.V.
Na een korte inleiding over het profiel van TNT Post Groep geeft de heer Scheepbouwer een toelichting bij de resultaten over 1999. Er zijn goede resultaten behaald in 1999, waarbij een matig eerste halfjaar is gevolgd door een uitstekend tweede halfjaar.
Na het eerste kwartaal is besloten de divisionalisering verder door te voeren teneinde de divisies Mail, Express en Logistiek in staat te stellen zich te focussen op hun eigen markt en klanten. De rollen van het hoofdkantoor, op centraal en divisie niveau zijn verduidelijkt en niet-kernactiviteiten zijn afgestoten. Vier toekomstige groeiplatforms zijn geïdentificeerd.
In het tweede halfjaar 1999 is de omzet ten opzichte van het tweede halfjaar 1998 met meer dan 20% gegroeid, waarbij Logistiek bijna 60% voor zijn rekening heeft genomen, Express 30% en Post 3%. Voor Logistiek en Express is dit de groei inclusief acquisities, de autonome groei is lager. De heer Scheepbouwer laat zien dat in netwerkbedrijven als Post en Express de groei in volume zich vrijwel direct vertaalt in groei van het resultaat: Post kent een resultaatsgroei van 12% en Express van 60%. Logistiek, een andere activiteit waar je niet de synergie of de volumewerking van een netwerk hebt, kent een resultaatsgroei van 21%. De autonome groei over die periode was eveneens 21%, hetgeen betekent dat de acquisities nog niet hebben bijgedragen in het resultaat, hetgeen ook niet werd verwacht.
De heer Scheepbouwer gaat in op de kwaliteitsproblemen die zich in 1999 met name bij de Nederlandse binnenlandse post voordeden. De invoering van Briefpost 2000 is gepaard gegaan met een aantal factoren die niet waren voorzien, zoals een nogal onverwachte volumegroei in 1998, waardoor capaciteitsgebrek is ontstaan en het feit dat het hele omscholingstraject langer duurde dan gedacht. De heer Scheepbouwer kan berichten dat in april 2000 de kwaliteit weer op het niveau zat van november 1997, toen PTT Post de Nederlandse kwaliteitsprijs won. Het streven is de kwaliteit nu verder te verbeteren.
De heer Scheepbouwer geeft een toelichting bij de afstoting van niet kernactiviteiten. Sinds de acquisitie van TNT zijn ongeveer 17 bedrijven verkocht, met als laatste AWAS, een aircraftleasingbedrijf. De opbrengst uit deze verkopen heeft de netto acquisitieprijs voor TNT belangrijk omlaag gebracht. Ook uit de splitsing met KPN zijn een aantal activiteiten meegekomen die als niet-core zijn geïdentificeerd en die inmiddels ook allemaal zijn afgestoten.
De heer Scheepbouwer verwijst naar de gepleegde acquisities in 1999 en de aangegane allianties met andere postbedrijven. Een alliantie is vaak de enig mogelijke vorm van samenwerking met postbedrijven die meestal nog voor een heel groot gedeelte onder overheidstoezicht vallen. Voorbeelden hiervan zijn Swiss Post en China Post. Met China Post is een alliantie gevormd voor samenwerking op internationaal express gebied en domestic express gebied. Op verdere samenwerking wordt gestudeerd. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Kintetsu, een groot Japans expeditiebedrijf. Met Singapore Post en de British Post Office wordt een joint venture gevormd waarin de drie partijen hun internationale poststromen inbrengen waardoor een wereldomvattend netwerk voor internationale zakenpost wordt gecreëerd.
De heer Scheepbouwer gaat in op hetgeen E-business voor TPG zou kunnen betekenen. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen enerzijds E-procurement dat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen doordat efficiënter, beter en goedkoper kan worden gewerkt op terreinen als inkoop, customerservice en training en anderzijds E-Commerce, de verkoopkant. TPG biedt al een aantal E-Commerce diensten aan en is daarnaast uitstekend geëquipeerd voor E-fulfillment, de zogeheten achterkant van het bestellen van goederen via internet. TPG heeft daarvoor een dienst ontwikkeld, @TNT (noot secretaris: thans geheten "TNT Loop"), waarmee TPG zorgt voor de orderverwerking, de betalingsverwerking, de opslag, het vervoer, de distributie en de aftersale service van via het internet bestelde goederen. Met al deze diensten heeft TPG ervaring en binnen de groep zijn deze diensten thans aan elkaar gekoppeld. Daarnaast zijn twee joint ventures gesloten, één met Ordertrust, een bedrijf dat met name gespecialiseerd is in orderprocessing, en één met Descarte, een bedrijf dat met name de integratie- en de communicatiesoftware levert. Thans lopen enkele pilots met het ontwikkelde concept die in het najaar zullen worden afgesloten, waarna de dienst kan worden aangeboden, met name in Europa.
Andere groeiplatformen zijn China en Oost-Europa waarbij de heer Scheepbouwer een korte toelichting geeft.
In 1999 zijn nieuwe activiteiten opgezet en per divisie wordt een activiteit nader toegelicht. Voor PTT Post is dit een joint venture in Amerika met een aantal lokale Amerikaanse partners, onder de naam Mail 2000, waarbij via een aantal print- en drukcentra, over datalijnen brieven van grote bedrijven (met name facturen) binnenkomen die vervolgens zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden geprint, "ge-enveloppeerd" en via de USA Post worden bezorgd. De meerwaarde is het verkorte fysieke traject dat de brief moet afleggen.
Binnen Express hebben we in Europa een "same-day" dienst geïntroduceerd, die inhoudt dat pakketjes of zendingen nog dezelfde dag worden bezorgd , waarbij alle mogelijke transportmiddelen die beschikbaar zijn worden ingezet.
Bij Logistiek wordt verwezen naar de dienst "store apart", waarbij met gebruikmaking van 800 vestigingen in Europa, voor met name computerfabrikanten kleine voorraden computeronderdelen worden opgeslagen, die dan zo snel mogelijk naar de servicemonteur kunnen gaan die lokaal reparaties uitvoert. Dit is belangrijk omdat veel computerbedrijven een afspraak hebben met klanten dat ze binnen twee uur eventuele storingen repareren.
De heer Scheepbouwer gaat vervolgens in op de cijfers per divisie.
Binnen Mail zijn de bedrijfsopbrengsten met 3,6% gestegen en het resultaat met 6,6% met een marge van 20% voor interest, belasting en buitengewone lasten. Bij Internationale Post is sprake van een geringe groei. Dit is inmiddels een commodity markt geworden, waarin TPG een joint venture wil aangaan om tegen de laagste kosten de beste dienstverlening te kunnen aanbieden. Traditionele poststromen worden gedeeltelijk vervangen of in volume teruggebracht (zoals bankafschriften) maar dit wordt gecompenseerd door de groei in Direct Mail. We verwachten dat deze groei zich in de toekomst voortzet.
Voor de toekomst verwacht PTT Post een matige omzetgroei van 2 tot 4% per jaar, met een stabiele marge. Daartoe dient de productiviteit en de automatisering op peil te blijven. Buiten Nederland streven we ernaar voldoende activiteiten en netwerken op te bouwen om, als de liberalisering daar werkelijk een keer doorzet, daar ook van te kunnen profiteren.
In Express is sprake van een behoorlijke groei van de omzet en het bedrijfsresultaat. Gezien het feit dat bij het half jaar het bedrijfsresultaat van Express een daling te zien gaf van 30% ten opzichte van het jaar daarvoor, is een 17% hoger bedrijfsresultaat bemoedigend en bevredigend. De opgenomen acquisities hebben met name effect op de omzet en nog niet zo zeer op het resultaat, omdat de acquisities pas in de loop van het jaar zijn afgerond: Jet Services is op 1 april 1999 afgerond en Ansett Airfreight is op 1 juli 1999 afgerond.
De verwachting is dat de autonome groei van de omzet ongeveer 10 % per jaar zal zijn, met een margedoelstelling van 6 tot 8%. De marge over het afgelopen jaar bedroeg 4,3%. Verdeeld over het eerste en tweede half jaar, is dit 3,1% en 5,2%. Dit wordt gedeeltelijk beïnvloedt door de seizoenen maar voor een gedeelte geeft dat ook de verbetering aan. Verwacht wordt dan ook dat in 2001 een marge van 6% zal kunnen worden behaald. Om dat te doen, moeten de capaciteit en dekking voortdurend worden aangepast en moet er voortdurend worden geïnvesteerd in nieuwe technologie en in mensen.
Bij Logistiek is sprake van een goed jaar met een spectaculaire groei van de omzet en een groei van het resultaat, die de autonome groei volgt. Ook acquisities, met name Tecnologistica en Districare, hebben aan de omzetgroei bijgedragen. De autonome groei was voor een groot deel afkomstig uit Zuid Europa en Noord-Amerika waar nieuwe automotive contracten zijn afgesloten met onder meer Renault en Toyota. Ook buiten de automobielsector zijn nieuwe contracten afgesloten onder meer in de elektronicasector.
Voor de toekomst wordt een omzetgroei verwacht van 15% per jaar of meer; met een margedoelstelling van 6 tot 8%. Om deze doelstelling te bereiken zal Logistiek zijn geografische spreiding moeten vergroten en haar activiteiten verder moeten ontwikkelen teneinde voldoende "credible mass" te creëeren, waarbij zij zich met name zal blijven focussen op de automobielindustrie, de elektronica-industrie, voor een gedeelte de farmaceutische industrie en voor een gedeelte de fast-moving consumer goods.
De eerste vier maanden van 2000 zijn naar tevredenheid verlopen en TPG handhaaft haar in maart 2000 tijdens de presentatie van de jaarcijfers uitgesproken verwachting dat het resultaat minimaal hetzelfde zal zijn als in 1999.
De heer Scheepbouwer rondt af met een woord van dank aan de vergadering voor de gegeven aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie