Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Buitenlandse Zaken over het planningsoverleg

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK en min gsi inzake het planningsoverleg 10 m ei a.s.

Gemaakt: 2-5-2000 tijd: 14:48

BIJLAGE BIJ BRIEFNR SG2000/U67866


5

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 28 april 2000

Naar aanleiding van uw brief van 19 april jl. doen wij u hierbij toekomen het indicatieve tijdschema van beleidsbrieven en wetgeving voor de komende twee jaar, alsmede het overzicht van de uitvoering van gedane toezeggingen. Daarbij is uitgegaan van het door u aan ons gezonden overzicht. Het volledige overzicht van moties en toezeggingen zal zoals gebruikelijk als bijlage in de begroting van H. VII voor volgend jaar (2001) worden opgenomen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

DE MINISTER VOOR GROTESTEDEN- EN INGETRATIEBELEID,

R.H.L.M. van Boxtel

KAMERSTUK ONDERWERP STAND VAN ZAKEN

BRIEVEN, NOTA'S E.D.


24 071, nr. 53 Wateroverlast Resultaten nader overleg afwachten
Zie nr. 55 (v.k.a.) medio 2000 nader bericht

Medio 2000 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd.


24 225, nr. 27 Voortgangsrapportage GMS Nadere informatie afwachten (binnen 2 jaar).

De volgende voortgangsrapportage zal eind van het jaar worden uitgebracht.


24 688, nr. 4 Positie van politieke partijen in rela_ Notitie afwachten die toegezegd is voor april

tie tot financiële postitie van partijen 2000.

De notitie zal in de tweede helft van mei aan de Kamer worden toegezonden.


24 803, nr. 6 Evaluatie semi_permanent bestand Evaluatie afwachten
verkiezingen

Deze evaluatie werd reeds toegezonden en werd behandeld in het AO van
24 november 1999.


25287 Kabinetsstandpunt bestuurlijk eind_ Schriftelijke vragen kunnen tot 10_2_2000 wor--

perspectief kaderwet gebieden den ingezonden.

Het kabinetsstandpunt kan in de loop van mei worden verwacht.


25 443, nr. 16 Instellen commissie die huidige In besluitenlijst
28_1_99 besloten te vragen de

grondrechten aanpast aan digitale adviestermijn te verkorten naar
1/1/2000

tijdperk i.p.v. 1/5/2000

Het rapport zal op 24-5-2000 aan minister BZK worden aangeboden


25 764, nr. 13 Reisdocumenten Feitelijke vragen tot 25/11 1999
De nader gestelde vragen worden uiterlijk in juni beantwoord.


25 938, nr. 7 Leeftijdsgrenzen in wet_ en regelge_ Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

ving laties gevraagd op 15_9'99 de andere ministeries

te verzoeken te rapporteren over discriminatie

inzake leeftijdsgrenzen in wet_ en regelgeving

Nr. 8 sts. VWS 22_1 l'99 rapport knelpunten toe-

gezegd begin 2000.

Minister BZK heeft op 10 november 1999 de vragen beantwoord van de VCBZK. Nadere beantwoording volgt zodra de andere ministeries hebben gereageerd op het verzoek na te gaan wat de stand van zaken is t.a.v. schrapping/vervanging leeftijdsgrenzen


25 951 en 25600, Kabinetsreactie ROB_advies staats_ Bij minister aangedrongen op spoedige toezen- ding

VII, nr. 37 commissie "op de grens van monis- definitieve kabinetsstandpunt. Zie ook procedure-

B.Z.K._00_73 me en dualisme" vergadering 13 april 2000.

Wordt meegenomen in het kabinetsstandpunt inzake rapport Staatscommissie-Elzinga. Deze zal in juni naar de Tweede Kamer worden gezonden.


26 800, B nr. 9 Notitie wettelijke vrijstellingen in de Tijdens procedurevergadering op 30 maart 2000

onroerende zaakbelastingen besloten standpunt van de minister te vragen zo--

dra de Europese commissie zich heeft uitgespro-ken over het wetsvoorstel subsstraatteelt

De Europese Commissie heeft zich hier nog niet over uitgesproken.


26 800, VII, Uitvoering motie de Cloe inzake Minister Grote Steden_ en Integratiebeleid op nr. 34 "Experimenteerwet jeugd in de stad» 17/2 verzocht in de voor maart toegezegde brief over GSB op uitvoering van genoemde motie verder in te gaan.

In de brief van 17 maart gericht aan de TK over de voortgang van het grote stedenbeleid (GSB2000/u60445) is aan deze motie aandacht besteed (zie pp.18-20 van deze brief).


26 957, nrs 1 & Nota Wijziging kiesstelsel In procedurevergadering op
3/2/00 besloten


2 nog geen a.o. te voeren maar de min. te verzoeken om een eenduidig standpunt inzake het kiesstel-sel.

De Kamer kan eind mei een reactie tegemoet zien.


26976 Notitie "Reflecties over de positie In proc.vergadering op
3/2/00 besloten van de Eerste Kamer" minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken op korte termijn een eenduidig kabi-netsstandpunt aan de Kamer te zenden. Na ont-vangst daarvan zal een procedure worden be-paald.

Een reactie wordt na het zomerreces aan de Kamer gezonden.

B.Z.K._00_ 18 Onderzoeksrapport bestuursgeschil-- In procedurevergadering op 20/1 besloten - len kabinetsstandpunt af te wachten.

Nog dit parlementaire jaar zal een kabinetstandpunt naar Tweede Kamer worden gezonden.

B.Z.K._00_120 Rechtspositie van raads_ en statenle- Minister op 17/2 verzocht notitie begin maart B.Z.K._00_243 den aan de Kamer te zenden zodat in april a.o. kan plaatsvinden. Meegedeeld is dat discussie over rechtspositie los staat van discussie over monis-me en dualisme. Herhaald verzoek gedaan op 31 maart 2000

Medio mei wordt een notitie naar de Kamer gezonden.

B.Z.K._00_121 Doorwerking van aanbevelingen NO

in beleidsprocessen

Reacties departementen gevraagd; naar verwachting kan eind mei een notitie aan de Kamer worden gezonden.

B.Z.K._00_322 Voortgang CRIEM_pilots Minister op 31 maart 2000 gevraagd de rapporta-ge aan de Kamer te zenden.

Antwoord op verzoek Kamer om voortgangsrapportage Criem-pilots is op
27-4-2000 verzonden.


-- (experimentele) invoering van gees-telijke Minister gevraagd op
22/3/99 gevraagd het verzorging bij de politie rap-port aan de kamer toe te zenden

Bij brief van 18 juni 1999 (26345 nr. 14) is het rapport "Onder je pet praten" aan de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is deze toezegging afgehandeld. In de brief van 14 januari 2000 (26345/ 26 800 VII, nr.
29) is de Tweede Kamer nader over dit onderwerp geïnformeerd (zie ook
26 345 nr. 20).


-- Verantwoordelijkheidsverdeling . Minister B.Z.K. en sts. Fin op
17/2 gemeente_ en provinciefonds gevraagd of er sprake is van een zekere onderverdeling

Een brief ter beantwoording is in voorbereiding en zal begin mei aan uw commissie worden gezonden.


-- Sponsoring politieke partijen Min. B.Z.K. gevraagd toepassing van de Wet subsidiëring politieke partijen te evalueren. Mee-gedeeld is dat de commissie na ontvangst van reactie voornemens is nader met de minister te spreken.

De notitie zal in de tweede helft van mei aan de Kamer worden toegezonden.


-- Aantal ambtenaren Minister op 21/3 gevraagd n.a.v. vragen Duijkers en Luchtenveld of het correct is dat het aantal ambtenaren gelijk blijft.

De commissie ontvangt hierover op korte termijn een brief.


-- Commissies op terrein ICT Minister op 31/3 verzocht de commissie te in- formeren welke commissies door hem zijn inge- steld.
Op 17/4 is door minGSI een brief naar de kamer gestuurd met daarin de gevraagde informatie (DIOS/DT00/U64332).Op GBA-terrein is de «Adviescommissie modernisering GBA» door de minister van GSI ingesteld. Hierover ontvang de Kamer binnekort een brief.


20

Overzicht van toezeggingen Cie. BZK per 6 april 2000.


24 688 nr. 4 Positie en subsidiëring van politieke partijen.
De Kamer ontvangt in april een notitie terzake, samen met het kabinetsstandpunt iz het Rob_advies.

De notitie zal in de tweede helft van mei aan de Kamer worden toegezonden.


24 827 nr. 5 Decoratiestelsel VAO dd 30 september 1999.
De Kamer zal worden geïnformeerd bij evt. uitbreiding van het Kapittel.

De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over het onderscheiden van deelgemeenteraadsleden.

Als het Kapittel weer op volle sterkte is (naar verwachting nog voor de zomer), zal de minister met het Kapittel overleggen over de wenselijkheid en de invulling van een eventuele uitbreiding.

Tevens zal met het Kapittel worden afgestemd over de precieze gevolgen van de keuze voor het automatisch decoreren van defungerende deelgemeenteraadsleden. Zo is bijv. een goede definiëring van degenen die het betreft, gewenst.


25 011 nr.11 Lokale lastendruk VAO dd 28 september 1999.
Stss. Financiën

De Kamer ontvangt in november 1999 voorstellen over het kwijtscheidingsbeleid (zie BZK_00_0080 brief min. Fin. dd 180100: bij rapporten werkgroepen WHIR en WIK)

betreft een toezegging van stas FIN

In de monitoring van lokale lasten zal de lastendruk gedifferentieerd worden weergegeven voor een aantal categorieën van gemeenten en zo mogelijk uitgesplitst naar bedrijven en inwoners.

betreft een toezegging van stas FIN

Na het najaarsoverleg met de VNG ontvangt de Kamer informatie over


* de waardeontwikkeling onroerend goed


* het bestaande instrumentarium van gemeenten

* de eventuele verruiming van de verhouding tussen woningen en niet_woningen

betreft een toezegging van stas FIN

Er volgt een kabinetsbrief ter toelichting van rioleringsinvesteringen en daarmee samenhangende zaken.

betreft een toezegging van stas FIN

Min. BZK

De Kamer ontvangt schriftelijk informatie over de aanpassing van het rekentarief.

Deze informatie is de Kamer bij brief van 3 april 2000 (nr. FO2000/u63908) toegezonden.


25 124 C_2000 nrs. 11 en 12 VAO dd 9 december 1999.

_ Er volgt nadere informatie over de omvang van de vertraging die op dit moment met het project is opgelopen. (zie 25 124 nr. 15 en brief Stss BZK dd 140400) _ In de volgende rapportage zal aandacht worden geschonken aan

de situatie in de regio's Zeeland en Zuid_Limburg

de opvattingen van gebruikersorganisaties

de kosten van contra_expertises

de specifiek gebiedsgebonden eisen.

In de brief van staatssecretaris BZK van 14 april 2000 (25 124, nr.
15) is aangegeven dat de gevraagde nadere informatie de Kamer zal bereiken vóór het eind van de maand mei 2000. In die reguliere halfjaarlijkse voortgangsrapportage zal worden ingegaan op de genoemde onderwerpen.


_ Begin 2000 volgt nader informatie over het GMS. (zie 24 225 nr. 17)
Deze informatie heeft de kamer bereikt in een brief van 17 februari
2000 (nr. 24 225 nr. 17)


_ Uitwerking territoriale congruentie volgt begin 2000 in o.m. Beleidsnota Rampenbestrijding 2000--2004. (zie 26 956 nrs. 1_2)
Beleidsnota is aan de Kamer gezonden op 16-12-1999. (nr. 26 956 nr. 1)


25 232 nr. 17 Voetbalvandalisme VAO dd 1 juli 1999.

_ Het kabinetsstandpunt iz de Cie. Mans volgt in de loop van 2000. (26
227 nr. 24)

het concept-standpunt inzake de commissie Mans wordt momenteel voorbereid. In de zomer zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.


25 387 nr. 9 Spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen VAO dd 11 november 1999.

Nadere informatie volgt over de verdeelsystematiek voor het extra geld voor brandweer_ en geneeskundige regio's.

AMvB zal na het zomerreces naar de TK worden gezonden.

Met België en Duitsland zal in de eerste helft van 2000 worden overlegd over publiekrechtelijke samenwerking bij rampenbestrijding. Over de opzet van het overleg ontvangt de Kamer voor eind 1999 informatie. (zie brief dd 15 dec. 1999, 25 387 nr. 10)

Over de opzet van het overleg heeft de Kamer bij brief van 15-12 1999,
25 387 nr.10. (voortgangsrapportage) een brief ontvangen.

25 674 nr. 73 Millenniumvraagstuk Brf. Min. GSI dd 4 februari 2000.
Min. GSI

De Kamer ontvangt in maart 2000 een evaluatie van de gang van zaken rond de

millenniumproblematiek. (zie 25 674 nr. 74 dd 270300)

Brief over de evaluatie van de aanpak van het millennium bij de overheid is op 27 maart aan de Kamer gezonden.


25 764 nr. 13 Reisdocumenten Brief min. GSI dd 5 november 1999.
In de loop van 2000 zal de Kamer voorstellen ontvangen iz de toepassing van biometrie en chiptechnologie.

De Kamer ontvangt nog in 1999 een voorstel tot wijziging van de Paspoortwet iz verplichte aangifte bij vermissing. (zie 26 977)

De voorstellen inzake de toepassing van biometrie en chiptechnologie in het kader van de reisdocumenten worden in de tweede helft van dit jaar aan de Kamer aangeboden. De aangekondigde wijziging van de paspoortwet is bij koninklijke boodschap van 21 januari 2000 aan de Kamer aangeboden (26 977(R 1644)).


25938 nr.8 Leeftijdsgrenzen in wet_en regelgeving (briefStssVWS dd 22 november1999).

Begin 2000 ontvangt de Kamer informatie iz maatschappelijke knelpunten als gevolg van leeftijdsgrenzen in de particuliere sector.

Minister BZK heeft op 10 november 1999 de vragen beantwoord van de VCBZK. Nadere beantwoording volgt zodra de andere ministeries hebben gereageerd op het verzoek na te gaan wat de stand van zaken is t.a.v. schrapping/vervanging leeftijdsgrenzen


26 215 nr. 5 Uitwisseling van recherche_informatie tussen CRI en politieregio's VAO dd 29 september 1999 iz rapport Algemene Rekenkamer.

De minister van Justitie zal, voor de behandeling van het IVP, de Kamer zijn standpunt meedelen over de algehele samenwerking en de uitwisseling van recherche_informatie tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties. zie: 26 215 nr. 6 dd 25 oktober 1999: de Kamer zal voor het zomerreces van 2000 nader bericht ontvangen.

De minister van Justitie heeft inmiddels de Kamer nader geïnformeerd inzake de algehele samenwerking en de uitwisseling van recherche-informatie tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties

De minister van BZK zal met de Kamer over de bovenregionale beheersstructuur spreken nadat hij daarover zijn standpunt heeft bepaald.

Na de zomer zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de rapportage van de overleggroep bovenregionale organisatie van de politie onder leiding van de heer Brinkman.


26 333 nr. 10 lntegratiebeleid 1999_2002 VAO dd 6 oktober 1999.
Min. GSI

In februari/maart 2000 ontvangt de Kamer een brede notitie over de maatregelen van oa OCW en SZW tot toeleiding tot de arbeidsmarkt met ook aandacht voor het wegvallen van de bedrijfsscholing. Daarin is ook opgenomen een interim_evaluatie van de Wet Samen.

In juni zal de Kamer een kabinetsnotitie Arbeidsmarkt Etnische Minderheden ontvangen. In deze nota zullen de acties m.b.t. de intensivering van het werkgelegenheidsbeleid ten aanzien van etnische minderheden besproken worden. In deze nota zal ook de evaluatie van de wet Samen besproken worden. Dit is de Kamer in een brief meegedeeld op
22 november 1999.

De Kamer ontvangt schriftelijk informatie over de streefpercentages die worden gehanteerd.

De streefcijfers van de departementen in het kader van de Wet Samen zullen worden opgenomen in de notitie over het arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden, die voor de zomer aan de Kamer wordt aangeboden.

De Kamer zal een verslag ontvangen van het gesprek dat de minister begin november heeft met de vertegenwoordigers van de chinese gemeenschap in Nederland.

Het verslag met een vertegenwoordiging van de Chinese gemeenschap is betrokken bij het kabinetsstandpunt Chinezen dat de Kamer op korte termijn wordt toegezonden

De Kamer zal een brief ontvangen over de versleuteling van extra gelden ten behoeve van taalonderwijs aan oudkomers.

Opgenomen in Inburgeringbrief die uw kamer op 14-4-2000 werd toegezonden.

Na het verschijnen van het advies van de'taskforce'ontvangt de Kamer in een notitie een uitgewerkt communicatieplan ter bevordering van het integratie_ en diversiteitsbeleid.

De minister heeft in het integratiedebat van 18 en 20 april 2000 toegezegd dat binnen enkele weken een communicatieplan wordt toegezonden

De Kamer zal informatie ontvangen over de (juridische) mogelijkheden tot het inzetten van mensen uit etnische minderheden bij vrijwilligerswerk.

Thans wordt in breder kader bezien hoe de participatie van etnische minderheden in besturen kan worden bevorderd. Naast positieve instrumenten als een bestuurdersbank komen daarin ook de sanctiemogelijkheden aan de orde. In het najaar ontvangt de Kamer hierover bericht.

De Kamer ontvangt een notitie over de brede school en de zwarte school.

Deze toezegging werd door staatssecretaris Adelmund van OCW ingelost bij brief van 22 februari 2000.


26 345 nr. 20 Beleidsplan Nederlandse Politie VAO dd 31 augustus 1999.
N.a.v. een onderzoeksrapport van de VU over politie in gevaarsituaties ontvangt de Kamer een kabinetsstandpunt.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de VU over politie in gevaarsituaties heeft de Kamer bij brief van 2/9/99 (TK 1998-1999,
26200 VII, nr. 60) een kabinetsstandpunt ontvangen.
De Kamer zal worden geinformeerd op welke wijze in de opleiding aandacht wordt geschonken aan het optreden in geweldsituaties en aan het gebruik van pepperspray. (zie 26345 nr. 30 dd 190100 en 26345 nr.
31 dd 060400) zie: 26 345 nr. 24 motie_Scheltema _ de Nie iz invoeringsproces (Hand. TK 1999_2000 p. 18_1297) (aangenomen)
Bij brief van 19/1/2000 (26345 nr. 30) en brief van 06/4/2000 (26345 nr. 31) is de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop in de opleiding aandacht wordt geschonken aan het optreden in geweldssituaties en aan het gebruik van pepperspray. Met betrekking tot 26345 nr 24 motie-Scheltema-de Nie inzake invoeringsproces: In de brief van
19/1/2000 (26345 nr. 30) is de versnelde invoering van pepperspray aangekondigd. (landelijke invoering vanaf 1/1/2001)
de minister van BZK zal nagaan of in november de specificaties en richtlijnen beschikbaar kunnen zijn om de pilots bij de trainingen in het gebruik van pepperspray te kunnen laten aanvangen. (zie 26 345 nr.
30)

In de brief van 19/1/2000 (26345 nr. 30) is gemeld dat specificaties en richtlijnen zijn vastgesteld


_ De minister van BZK zal schriftelijk informeren over:
de ouderenregeling;

de herbezetting en de financiële dekking daarvan;

het integriteitsbeleid:

de geestelijke verzorging. (zie brief dd l40100)

In algemene zin dient met betrekking tot de genoemde onderwerpen te worden opgemerkt dat de minister van BZK in het AO van 12 april jl. heeft aangegeven het personeelsbeleid allereerst met de CGOP te bespreken.


* ouderenbeleid: De regeling is ingevoerd per 15/3/1999. Voor de zomer van 2000 zal een overzicht gereed zijn waarin de deelname aan deze regeling is weergegeven. De Tweede Kamer zal hierover in de tweede helft van 2000 worden geïnformeerd.


*Herbezetting en de financiële dekking daarvan: Afgesproken is dat de kamer twee keer per jaar geïnformeerd zal worden over de sterkte cijfers inclusief de herbezetting. De financiële dekking daarvan is geregeld in het convenant Politie 1999. Het Convenant politie 1999 is bij brief van 23 juni 1999 (26345 nr. 15) aan de Tweede Kamer verzonden.


*integriteit: De Kamer is bij diverse gelegenheden geïnformeerd over de lopende ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij brief van 20 januari 2000 BZK 00-88/ Just 00-48)

Bij brief van 18 juni 1999 (26345 nr. 14) is het rapport "Onder je pet praten" aan de Tweede Kamer gezonden. In de brief van 14 januari 2000 (26345/ 26 800 VII, nr. 29) is de Tweede Kamer nader over dit onderwerp geïnformeerd. Daarmee is de toezegging afgehandeld (zie ook 26 345 nr. 20

De minister van Justitie zal informeren over de mate waarin landelijke prioriteitstellingen doorwerken in regionale richtlijnen, m.n. t.a.v. het verkeershandhavingsbeleid. Zie m.b.t. tot dit AO: 26345 nr. 22 dd
8 oktober 1999.

De minister van Justitie zal informeren over de mate waarin landelijke prioriteitstellingen doorwerken in regionale richtlijnen, met name. t.a.v. het verkeershandhavingsbeleid. Het gaat hier om een toezegging van de minister van Justitie de is meegenomen in de Landelijke politiebrief 2001 die bij brief van 31 maart 2000 (BZK 00-375) aan de Tweede Kamer is gezonden.


26 345 nr. 21 Beleidsplan Nederlandse Politie VAO dd 9 september 1999 iz LSOP.

Najaar 1999 volgt nadere informatie over de bedrijfsvoering en herstructurering van het LSOP op basis van het rapport van de Cie._Koopmans. De bekostigingssystematiek en de ontwikkeling van kengetallen zullen daarbij aan de orde komen. Rapport is gereed; kabinetsstandpunt volgt.

Het rapport met het advies van de commissie Koopmans zal voorzien van een standpunt na de zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Desgewenst kan op elk moment voor 2006 een evaluatie van de ontwikkelingen bij het LSOP worden uitgevoerd.

Op korte termijn zal de LSOP_wet worden aangepast. Daarbij zal worden betrokken: de aanpassing aan de Aanwijzingen iz de ZBO's, de vaststelling van de nieuwe bestuursstructuur, de overgang van de beheersbevoegdheid naar BZK en _ zo mogelijk _ de financiering. Invoeging van de LSOP_wet in de Politiewet houdt de minister in overweging.

De aanpassing van de LSOP-wet is in voorbereiding. Het wetsvoorstel zal medio 2000 voor advies naar de Raad van State worden gezonden.

De Kamer ontvangt een overzicht van vacatures en opleidingsplaatsen en informatie over de speciale wervingsactiviteiten gericht op specifieke groepen zoals vrouwen en allochtonen. De in_ en uitstroom van vertegenwoordigers uit deze groepen zal worden toegelicht.

De Kamer is geïnformeerd bij brief van 11 november 1999 (EA99/U89315).

De Kamer ontvangt nadere informatie over de bezoldiging van aspiranten. (zie brief dd 140100; medio febr. 2000 nadere informatie)

In dit kader is bezien of de beloning tijdens de opleiding een belemmering vormt voor mensen om te solliciteren bij de politie. De eerste resultaten geven hiervoor geen duidelijke aanwijzingen. De Tweede Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd over de voortgang. Het onderzoek naar de beloning van aspiranten is onderdeel van het project personeelsvoorziening politie.

De minister van Justitie zal de Kamer t.a.v. de inpassing van de zgn. specialismenopleidingen informeren i.h.k. van de Cie._Kalsbeek en t.a.v. de financiële gevolgen daarvan bij de Voorjaarsnota.

Toezegging van de minister van justitie.

Nota_overleg iz Politie 29 november 1999.


25232 nr. 18 iz informatie_inwinning tbv openbare orde

26200 VIl nr. 60 iz politiewerk in gevaarlijke situaties

26215 nr. 7 iz informatievoorziening en recherche

26340 Financieel beheer politieregio's


26345 nrs. 19. 22. 25. 26 en 27


26800 VIl onderdeel Politie


26836 IBO Politiezorg

BZK_99_1055 iz videocameratoezicht en pepperspray

Min. BZK

Schriftelijk tav het behouden na werving van allochtone instromende agenten. De kamer ontvangt een verslag van de conferentie die mede hierover is gehouden.

Het verslag van de conferentie waarbij onder andere is gesproken over het behouden van geworven allochtone instromende agenten is gereed en zal binnenkort aan de Kamer worden toegezonden.

Voor 1 april ontvangt de Kamer het algemeen wervings_ en scholingsplan voor de komende jaren met daarin aandacht voor de samenwerking met het regulier onderwijs.

De Tweede Kamer is bij brief van 6 april 2000 (EA2000/U63409) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de werving en scholing.


_Er vindt en inventarisatie plaats van de voorschriften van de Arbeidstijdenwet en de inzetbaarheid van politie. (zie brief dd
140100; nader informatie medio 2000)

Inmiddels is met de Arbeidsinspectie en de bonden gesproken over de resultaten van een onderzoek naar de naleving van de Arbeidstijdenwet bij de politie. De resultaten van dit overleg zullen in de brief worden meegenomen. Brief wordt naar verwachting vóór de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

Voorjaar 2000 nadere info tav vrijwilligers.

In het najaar van 2000 zal een notitie aan de Tweede Kamer worden aangeboden waarin nadere informatie tav vrijwilligers wordt gegeven.

De Kamer ontvangt een lijst van indicatoren aan de hand waarvan de minister de toename van de veiligheid in Nederland wil meten.

De gevraagde lijst is bij brief van 14 januari 2000 (26 345/ 26 800 VII, nr. 29) aan de Tweede Kamer gezonden.

Eind 1999 ontvangt de minister het ICT_masterplan. Hij zal dat zsm, voorzien van een kabinetsreactie, aan de Kamer toezenden.

Op 15 mei 2000 zal de minister van BZK het ICT-masterplan ontvangen. Vervolgens zal dit plan voorzien van een standpunt mede namens de minister van Justitie juni 2000 aan de Kamer worden aangeboden.

De minister zal trachten te komen tot een landelijke regeling om aspiranten in te laten stromen met een aangepast salaris.

Het onderzoek naar de beloning van aspiranten is onderdeel van het project personeelsvoorziening politie. In dit kader is bezien of de beloning tijdens de opleiding een belemmering vormt voor mensen om te solliciteren bij de politie. De eerste resultaten geven hiervoor geen duidelijke aanwijzingen. De Tweede Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd overd de voortgang

De prestatiegegevens Politie van de ARK zullen bij de begroting 2001 worden geactualiseerd.

De gevraagde actualisatie van de prestatiegegevens politie van de ARK wordt meegenomen in het traject Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB)

Schriftelijk antwoord iz de activiteiten van de korpsen tot bijscholing en behoud van fysieke vaardigheid in het licht van de hogere eisen.

De Tweede Kamer is bij brief van 14 januari 2000 (EA2000/U50047) geïnformeerd over de stand van zaken.

Voorjaar 2000 zal het rapport_Van der Zwan beschikbaar zijn.

Naar verwachting zal rond de zomer 2000 het rapport-Van der Zwan beschikbaar zijn. Het rapport met kabinetsstandpunt kan in het najaar van 2000 aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Een toeslag voor de politie werkzaam in de randstad zal met de bonden worden besproken evenals een grotere invloed van de korpsbeheerders als werkgever.

Deze discussie wordt meegenomen in het kader van de voorbereiding van de eerstvolgende CAO-onderhandelingen. Over een grotere invloed van de korpsbeheerders als werkgever met betrekking tot arbeidsvoorwaardelijke regelingen zal eveneens in het kader van de voorbereidingen van de eerstvolgende CAO worden gesproken.

Binnen enkele weken richtinggevend document iz MD bij politie, met daarin aandacht voor verbindingen met de ABD en met het bedrijfsleven. (zie 26345 nr. 31)

Het richtinggevend document inzake het MD-beleid bij de politie is naar de kamer gezonden bij brief van 6 april 2000 (EA2000/U63409).

Er zal een inventarisatie plaatsvinden van geweld tegen de politie, met een schets van de ervaringen tot het verhalen van schade. Min. Justitie

De Kamer kan voor het zomerreces worden geïnformeerd over de inhoud en voortgang van de activiteiten op het gebied van Geweld tegen de politie.

In februari/maart 2000 evaluatierapport iz pilotproject tot bestrijding van illegaal wapenbezit in het kader waarvan actie in de Millinxbuurt te Rotterdam is uitgevoerd.

Toezegging van de Minister van Justitie. Stand van zaken:het evaluatierapport inzake pilotproject tot bestrijding van illegaal wapenbezit zal medio mei 2000 aan de Tweede Kamer worden aangeboden

De handleiding/richtlijn voor politie en justitie bij het inwinnen van informatie tbv de openbare orde _reikwijdte wet_BOB, art. 2 Politiewet en adviezen cie._d'Hondt_ zal aan de Kamer worden toegezonden. Daarin zal aandacht worden geschonken aan het verschil in regime in de onderscheiden wetgeving, en aan mogelijkheden tot bestrijding van hooligans.

Toezegging van de Minister van Justitie. Stand van zaken: de handleiding/ richtlijn voor politie en justitie bij het inwinnen van informatie tbv de openbare orde is bij brief van 28/1/2000 aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 1999/2000 25232 en 26227 nr. 19)

Schriftelijk antwoord iz de omvang van de personeelsovergang van Justitie naar BZK en van de financiële regeling nav de overgang van KLPD naar BZK.

Toezegging van de Minister van Justitie.

Informatie volgt over de legitimatiebewijzen en de eenheid van het uniform van de verschillende BOA's.

Toezegging van de Minister van Justitie.


26 387 nr. 6 Actieprogramma Electronische Overheid VAO dd 22 februari
2000.

voor het zomerreces 2000 ontvangt de Kamer een nieuw beleidsplan ICT;

De ICT-nota 'Contract met de toekomst' wordt momenteel interdepartementaal besproken en zal in juni naar de Kamer gezonden worden

de Kamer ontvangt spoedig de rapportage van het Expertisecentrum;

De definitiestudie KOA (Kiezen op afstand) zal omstreeks zomer 2000 gereed zijn en aan de kamer worden verzonden.

de domeinregistratie van overheden c.q. gemeenten zal scherper in het oog worden gehouden, de gemeenten ontvangen hierover een brief;

Op 7 maart is een brief hierover via het VNG naar de gemeenten gestuurd. Ook de andere overheidsinstellingen hebben hierover een brief ontvangen. (DIOS/DT2000/U5891)

in 2003 zal bij de gemeenteraadsverkiezingen een proef met elctronisch stemmen plaatsvinden;

In het AO van 22/2 gaf minister Van Boxtel aan in gesprek te zijn met universiteiten en dat volgend jaar bij de
universiteitsraadverkiezingen de eerste proef zal plaatsvinden.
medio 2000 zullen de resultaten van de GBA_onderzoeken beschikbaar zij zodat in september een debat kan plaatsvinden;

Naar verwachting zal dit najaar een debat kunnen plaatsvinden.

de minister zal schriftelijk ingaan op de relatie tussen auteursrichtlijnen en databankrichtlijnen.

Op 25 april is de notitie 'Naar optimale beschikbaarheid overheidsinformatie' naar de Kamer gestuurd. (DIOS/DT00/U66869)

de Kamer ontvangt informatie over de onderhandelingen over de openbaarmaking van wet_ en regelgeving.

Gedoeld wordt waarschijnlijk op het op Internet plaatsen van alle wet- en regelgeving, de Algemene Databank Wet- en regelgeving, die nu nog door Kluwer op CD-ROM wordt uitgegeven. Het contract tussen de Staat en Kluwer loopt in september 2000 af. Vanaf dat moment staat het de Staat vrij om een wettenverzameling zelf via Internet toegankelijk te maken. Daartoe vindt in 2000 een aanbesteding plaats, die momenteel wordt voorbereid


26 422 nr. 4 Inrichting en functioneren binnenlands bestuur. VAO dd 14 december 1999 iz beperking ledental PS.

De minister zal na 3 á 4 maanden zijn standpunt tav het rapport van de Cie._Elzinga geven.

Het kabinetsstandpunt inzake rapport Staatscommissie-Elzinga zal in juni naar Tweede Kamer worden gezonden.

De Kamer ontvangt een rekenvariant tav variant 2 met aandacht voor de restzetels.

Deze variant is meegenomen in het conceptwetsvoorstel.


_ Mogelijkheden tot vergroting van de controlecapaciteit van PS worden onderzocht.

Dit komt aan de orde in het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Staatscommissie-Elzinga.


26 604 nr. 5 Integraal Veiligheidsprogramma VAO dd 26 oktober 1999.
De Kamer zal een overzicht ontvangen van bestaande arrangementen voor de inschakeling van particuliere beveiligingsdiensten in het publieke domein. (zie 26345 nr. 27 en 26604 nr. 7)

De Kamer heeft inmiddels een overzicht ontvangen van bestaande arrangementen voor de inschakeling van particuliere beveiligingsdiensten in het publieke domein bij brieven van 24 november 1999 (26 345 nr. 27) en 4 april 2000 (26604 nr. 7). De kamer heeft voor 31 mei 2000 o.a. hierover een AO gepland.

De Kamer zal worden geinformeerd over de vervanging van vrijwillige politie door inzet van particuliere beveiligingsdiensten (Twente). (zie brief Min. Justitie dd 29/11/99: voorjaar 2000 notitie over de inzet van vrijwillige politie.)

De toegezegde informatie over de vervanging van vrijwillige politie door inzet van particuliere beveiligingsdiensten wordt meegenomen in de notitie aan de Tweede Kamer waarin nadere informatie tav vrijwilligers wordt gegeven. Deze notitie zal medio 2000 gereed zijn.

T.a.v. de bestuurlijke handhaving zal in de loop van 2000, na ommekomst van het advies van de cie._Scheltema, duidelijkheid worden gegeven omtrent de feiten die met een bestuurlijke boete kunnen worden afgedaan, en omtrent de rol van de politie en de driehoek daarbij.

Over bestuurlijke handhaving zal de Kamer bij de indiening van de BZK-begroting 2001 op hoofdlijnen worden geïnformeerd.

De Kamer zal worden ingelicht over het doorspelen van CID_informatie. tav toezeggingen onder 26 604 nr.5 (zie brief min. BZK dd 17 november
1999 26 604 nr. 4.)

De minister van Justitie heeft de Tweede Kamer afzonderlijk geïnformeerd over CID-informatie en particuliere recherchebureaus.


26 643 nr. 3 Informatie_ en communicatietechnologie (digitale delta) VAO dd 16 september 1999.

Mei 2000 verschijnt het rapport van de Cie._Franken iz grondrechten in de Grondwet.

Schriftelijke informatie iz computerfaciliteiten in het kader van de arbeidsmarkttoeleiding.

In het kamerstuk 26 643 nr. 2 een brief van EZ van 5 oktober wordt op bladzijde 2 en 3 informatie verstrekt over de initiatieven die BZK op dit gebied heeft ontplooid.

Schriftelijke informatie volgt over de electronische beschikbaarstelling van wet_ en regelgeving.

De minister heeft in dit overleg toegezegd, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is dit aan de kamer wordt verzonden. Naar verwachting zal dit in de 2e helft van dit jaar gebeuren.


26 659 nr. 4 Rampenbestrijding 1999_2002 VAO dd 27 oktober 1999.
Stss. BZK

De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk het kabinstsstandpunt op het Rob_advies iz regionale congruentie van hulpverleningsinstanties (brandweer, geneeskundig, politie); (26800 VIl nr. 37 dd 3 april).

Daarbij zullen ook positieve prikkels in de financieringssystematiek aan de orde komen.

Deze toezeggingen zijn afgedaan bij brief van 3 april 2000 (nr. 26.800 VII nr. 37)

De formulering van private alternatieven voor de VVTS, voorzien ultimo
1999, is gaande. (zie 24 071 nr. 55)

De formulering van private alternatieven voor de WTS is gaande. Er wordt nog met alle betrokken partijen overlegd. Medio 2000 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd.

De Kamer zal begin 2000 informatie ontvangen over de samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten bij rampenbestrijding, op basis van rapportages van de CdK's.

In mei 2000 wordt de Tweede Kamer een rapportage aangeboden over oefenen, waarbij tevens informatie met betrekking tot oefenen op militaire luchtvaartterreinen zal worden verstrekt


26 661 nr. 2 Regionaal politiebestel; Bestel in balans VAO dd 17 februari 2000.

Min. BZK

de Kamer ontvangt op korte termijn wetgevingsvoorstellen o. b.v. de besproken notitie;

Het wetsvoorstel zal in het najaar naar de Tweede Kamer worden gezonden.

de Kamer ontvangt begin april rapportages over de contacten met de korpsleidingen i.z. beleidsplannen en de landelijke politiebrief (ontvangen 31 maart)

De landelijke politiebrief is bij brief van 31 maart 2000 (BZK 00-375) aan de Tweede Kamer gezonden.

Min. Justitie

de Kamer ontvangt nadere informatie over de beïnvloedingsmogelijkheden voor de HOvJ t.a.v. beleid en beheer;

Toezegging van Minister van Justitie. Stand van Zaken: informatie over de beïnvloedingsmogelijkheden voor de HOvJ t.a.v. beleid en beheer komt aan de orde in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel op basis van de notitie Bestel in balans

informatie volgt over de samenwerking bij de bovenregionale rechercheteams;

Toezegging van Minister van Justitie. Stand van Zaken: na de zomer
2000 de zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de rapportage van de overleggroep bovenregionale organisatie van de politie onder leiding van de heer Brinkman.


26 670 nr. 2 Grensoverschrijdende projecten VAO dd 16 december 1999.
Voor de zomer 2000 ontvangt de Kamer een actualisatie van het voorliggende standpunt mbt de twee rapporten. Met aandacht voor fiscale aspecten i.r.t. de BRD, en de rol van provincies, waterschappen en gemeenten.

De Kamer ontvangt EU_informatie over de ontwikkeling van Euregio's elders.

De Kamer krijgt info over het idee van de Euregio als culturele hoofdstad.

De interdepartementale coördinatie t.a.v. grensoverschrijdende bedrijfsterreinen en voorlichting wordt versterkt via een werkgroep. Speciale aandacht voor SZW en de problematiek van de grensarbeid.

Een concept-verdragstekst zal gereed zijn vóór 1 januari 2001.Een halfjaarlijkse rapportage zal in juni naar de Tweede Kamer worden gezonden.


26 800 B nr. 8 Financiën decentrale overheden en verdeelmaatstaven gemeentefonds VAO dd 17 februari 2000.

er volgen geen bijzondere maatregelen voor de landelijke gemeenten, maar de relatie met vergrijzing, de omvang van het buitengebied, het aantal kilometers wegen, de woning_ en bevolkingsdichtheid en het effect van de verlaging van de OZB_niet_woningen zal in dit kader worden bezien;

de drempel voor toegang tot artikel 12 wordt bezien, met aandacht voor de positie van Gouda;

de cumulatie van effecten van hertaxatie WOZ, invoering FWI en BTW_compensatiefonds wordt voor de Kamer in kaart gebracht;

voor het BTW_compensatiefonds worden de effecten doorgerekend en wordt een overgangstraject geschetst;

de mogelijkheden om de 10 historische kernen tussen de 40 ha en 65 ha compensatie te bieden door een bijdrage van f.0,50 per inwoner;

de Kamer ontvangt een schriftelijke toelichting op het onderscheid tussen frictiekostenbijdrage en gewenningsbijdrage met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van deze bijdragen;

de Kamer ontvangt een notitie over de inventarisatie van de inkomstencapaciteit van gemeenten in relatie tot de verbinding tussen kosten_ en inkomstenoriëntatie, met specifieke aandacht voor de groeigemeenten;

de Kamer ontvangt een overzicht van de cumulatie van effecten van de herverdeling voor de 50 grootste gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, met specifieke aandacht voor de positie van Zaanstad, Amersfoort e.a.;

de Kamer ontvangt een toelichting op het grote verschil in algemene uitkering tussen GSB-gemeenten.

de Kamer ontvangt informatie over de OEM_capaciteit van gemeenten in de POR;

de Kamer ontvangt informatie over de specifieke problemen van zgn.
112_cirkel grensgemeenten.

Toezeggingen van de Min. van BZK, tijdens het AO dd 26 januari 2000, JK 26 800 VIII nr. 77)

in het overleg in februari (zie boven) zal de wijze waarop de onderwijshuisvesting in de systematiek van het Gemeentefonds is verwerkt aan de orde worden gesteld;

in het onderzoek dat de minister naar bovengenoemd punt doet zal de hele bandbreedte van de leerlingmaatstaf worden betrokken;

ook de maatstaf voor groeigemeenten zal aan de orde worden gesteld; de minister zal zich beraden op een specifieke regeling voor een beperkt aantal kleinere en groeigementen;

de positie van een gemeente met een school met een regiofunctie zal in het AO van februari eveneens aan de orde komen;

Alle toezeggingen zijn nagekomen in de brief van 3 april 2000 (FO2000/u63908

Toezeggingen van de Stss van OCW, Adelmund, tijdens het AO dd 26 januari 2000, JK 26 800 VIII nr. 77)

De Kamer zal worden geïnformeerd over de verdere monitoring van het huisvestingsvraagstuk;

Na ontvangst van het Rfv_advies iz de 50/50_maatregel zal overleg met de Kamer volgen;

De stss. zal bezien hoe een verlaging van de groepsgrootte van meervoudig gehandicapte leerlingen en daarmee een hogere uitkering uit het Gemeentefonds kan worden uitgewerkt;

binnen twee maanden ontvangt de Kamer bericht over het resultaat van het overleg met de Min. van Justitie over de overdracht van justitiescholen;

de Kamer ontvangt informatie over de financiering van het OPDC te Zwolle

zie: 26800 B nr. 10 dd 030400

Dit betreft toezegging van Stas Adelmund van OCW.


26 800 VIl nr. 20 VNO iz lntegratiebeleid dd 22 november 1999.
De Kamer krijgt schriftelijk informatie over de mogelijkheid een Extra_comptabel overzicht (ECO) lntegratiebeleid op te stellen overeenkomstig het ECO_GSB

Vorige week heeft de Kamer op dit punt een motie aangenomen. Het kabinet zal de Kamer een reactie doen toekomen

De Kamer wordt geïnformeerd over de effectuering van de Tampere_richtlijn.

De follow-up van de afspraken die in Tampere zijn gemaakt door de regeringsleiders wordt halfjaarlijks weergegeven in een zogenaamd «Scorebord». Dit is een document dat wordt opgesteld door de Europese Commissie en na verschijning wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Er zullen tussen_raportages worden verstrekt iz de CRIEM_pilots.

Tussenrapportage Criem-pilots wordt in juni verwacht.

De Kamer ontvangt binnen twee weken een notitie iz integratie en levensbeschouwing. (zie brief Min GSI dd 10 december 1999)

Deze toezegging is met de brief 10-12-1999 ingelost.

In de volgende rapportage zal de visitatie_gedachte worden uitgewerkt.

Tussenrapportage Criem-pilots wordt in juni verwacht.

Februari 2000 volgt nadere informatie iz WTVers.

Deze informatie is opgenomen in de inburgeringsbrief 14-4-2000


26800 VIl nr. 28 Ontwikkelingen in het kiesrecht 26833 nr. lnternetdemocratie, VAO dd 24 november 1999.

De Kamer ontvangt spoedig een notitie over de binding tussen kiezer en gekozene waarin een beschouwing over het districtenstelsel en over institutionele hervormingen is vervat

Nota wijziging kiestelsel 26 957 nr. 1 & 2 is bij de Kamer ingediend, waarin een beschouwing over het districtenstelsel en over institutionele hervormingen is vervat.

Schriftelijke reactie over de ondersteuningsverklaringen; ronselen wordt strafbaar gesteld. (zie brief BZK_00_0079 dd 180100)

Deze reactie is gegeven in de brief van 18-01-2000; De commissie heef deze brief voor kennisgeving aangenomen.Het rapport is aan de TK gezonden.

Voorjaar nadere informatie over het combineren van verkiezingen; eea in samenhang met rapport Cie._Elzinga.

In de eerste helft van mei zal een brief aan de Kamer worden gezonden.

Overleg volgt met stss. Financiën over faciliëring leden van stembureaus.

In de eerste helft van mei zal een biref aan de Kamer worden gezonden.

Overleg met min. Buza over knelpunten voor stemmen in het buitenland. (zie brief BZK_00_0085 dd 250100)

In de eerste helft van mei zal een brief aan de Kamer worden gezonden.

Zal mogelijkheden tot aanpassing van de Kieswet aan nieuwe technologische ontwikkelingen onderzoeken.

In de tweede helft van 2000 zal de Kamer een nader bericht ontvangen.


26800 VIl nr. 35 VAO dd 26 januari 2000 iz BZK_99_1052, 99_1088,
99_1200 en 00_0078 Burgemeestersbenoemingen
De Kamer ontvangt schriftelijk informatie over

de mogelijkheden tot uniformering en bekorting van de tijdsduur van een benoemingsprocedure;

de stand van zaken van het project "Burgemeester in beweging";

In het kader van het personeelsbeleid voor burgemeesters zijn thans een aantal gemengde werkgroepen bezig met het uitwerken van voorstellen die eerder aan de minister zijn geadviseerd door de betreffende stuurgroep. De eerste rapportages zijn te verwachten na het zomerreces. Het is de bedoeling daarna de Kamer te informeren over de stand van zaken. Onderdeel daarvan is ook een rapportage over het benoemingsproces.

de fiscale aspecten van de onkostenvergoeding;

De werkgroep die de fiscale aspecten en meer in het algemeen de problematiek van onkostenvergoedingen onderzoekt, zal voor de zomer rapporteren. De rapportage wordt ook aan de Kamer gezonden.

de problematiek van de ambtswoning.

De problematiek van de ambtswoning is in eerste instantie besproken met de CdK's .Op grond van die verkenning wordt bezien of er aanknopingspunten zijn voor centrale aandacht voor dit in de eerste plaats gemeentelijke probleem. De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd


26806 nr. 3 Integriteit van het openbaar bestuur VAO dd 24 november
1999.

Het idee van een pilotproject voor kwetsbare functies bij de rijksoverheid zal worden onderzocht.

Momenteel wordt gewerkt aan een regeling om financiële belangenverstrengeling tegen te gaan. Kwetsbare functies zullen ook worden meegenomen in de voorziene evaluatie van het integriteitsbeleid in de rijksdienst. Tenslotte zij verwezen naar het op 19 april jl. door de AR gepubliceerde onderzoek inzake het integriteitsbeleid voor een specifieke groep kwetsbare functies, namelijk die in het gevangeniswezen.

De ontwikkeling van een gedragscode voor oud_bewindslieden zal worden overwogen.

De minister heeft zich tijdens het AO beperkt tot de toezegging dat hij dit onderwerp nog eens in het kabinet naar voren zal brengen. De zal op korte termijn worden uitgevoerd..

Het overleg met de politieke partijen over integriteit zal worden hervat.

In januari jl. is met politieke partijen overlegd.

De Kamer ontvangt informatie over de kortingsregelingen bij de rijksdienst.

Deze toezegging is gedaan in de vooronderstelling dat de Kamer deze informatie nog niet had ontvangen. Dit is echter al gebeurd via de nota Integriteit van het Openbaar Bestuur (pag 18 en 19).

In april ontvangt de Kamer een reactie op het Rotterdamse COR_rapport en een overzicht van voorgenomen maatregelen. (26800 Vil nr. 36 brief dd 230300)

Deze reactie is per brief aan de Kamer gezonden op 23 maart 1999.


26956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000_2004 VAO dd 12 april 2000.
Er volgt nadere informatie over de grensoverschrijdende rampenbestrijding, niet alleen bilateraal maar ook in het kader van EU en Navo.

Voor het zomerreces zal een inventarisatie worden opgesteld van de knelpunten bij de grens-overschrijdende samenwerking, maar ook op de Nederlandse rol binnen de NAVO en EU.


_ De Kamer ontvangt een notitie iz de toedeling van taken en bevoegdheden.

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer een notitie over de taken en bevoegdheden van de bestuurslagen in het kader van de bestrijding van rampen en zware ongevallen doen toekomen in juni 2000


_ Informatie volgt over het overleg met min. VWS iz de spoedeisende ambulancezorg.

Hierover wordt de commissie in het kader van het AO ambulancezorg op
25 mei 2000 geïnformeerd.


_ Er volgt een evaluatie van het gebruik van de veiligheidseffectrapportage.

Dit jaar zal de vervolmaking van het instrument plaatsvinden,,begin volgend jaar zal er in pilots worden getest hoe het instrument werkt. In vervolg hierop zal een evaluatie worden uitgevoerd..


_ De Kamer ontvangt spoedig rapportages over rampenbestrijding cf. de Seveso_richtlijn en bij kerncentrales en luchtvaartterreinen.
De rapportage zal in mei worden aangeboden aan de Tweede Kamer en zal tevens informatie over oefeningen op militaire luchtvaartterreinen behelzen.

Overzicht met indicatief tijdschema van beleidsbrieven en wetgeving in
2000 en 2001

A) Vóór het zomerreces 2000

Kaderwet Zbo's; indiening bij de Tweede Kamer

indiening Wijziging Wet vergoeding vice-president en leden Raad van State i.v.m. afschaffing anticummulatieregeling:

Nota doorwerking van aanbevelingen Nationale Ombudsman in beleidsprocessen

Evaluatie AWGB: kabinetsstandpunt medio 2000 naar de Tweede Kamer

Kabinetsstandpunt Rapport commissie-Elzinga naar Tweede Kamer, daarna zal wetgeving worden voorbereid.

Wijziging artikel 23 Grondwet i.v.m. samenwerkingsschool: kabinetsstandpunt over advies Onderwijsraad naar TK (OCW en BZK);

Beleidsnotitie grensoverschrijdende en internationale samenwerking van decentrale overheden:

Kadernotitie rechtspositie lokale bestuurders

Beleidsnotitie partijfinanciering

brief over de algemene aanpak van de regiocontracten

gemeentelijke herindeling van een deel van Twente

B) Najaar 2000

Verzamelwetsvoorstel tot wijziging Kieswet; indiening bij de Tweede Kamer

Beleidsbrief 'Kiezen op afstand'

Kabinetsstandpunt inzake rapport bestuursgeschillen

brief over het sluiten van de raamovereenkomst met het zuiden (Regiocontracten)

Eindrapportage Griffioen ism BFO (BANS)

gemeentelijke herindeling rond Den Haag

Wetsvoorstel bestel in balans

C) Eind 2000; vóór 1 januari 2001

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met externe klachtvoorzieningen

Notitie inzake evaluatie van Kaderwetgebieden

Notitie inzake evaluatie Wet op de lijkbezorging

brief over het sluiten van de raamovereenkomst met het oosten (Regiocontracten)

Kabinetsstandpunt advies Ambtelijke Commissie Toezicht

Rapportage sociale pijler (GSB)

Rapportage harmonisatie monitoring (GSB)

Rapportage financiële veranwoording (GSB)

tussen-rapportage inzake doelmatig bij de Nederlandse politie

D) 1e helft 2001

Aanpassingswetgeving AWGB naar TK.

wijziging van artikel 23 Grondwet

brief over de voortgang mbt de Randstad (Regiocontracten)

gemeentelijke herindeling rond Eindhoven.

wijziging provinciale indeling Vianen

wijziging provinciale indeling Loosdrecht c.a.

samenvoeging Heerjansdam/Zwijndrecht.

Evaluatie en aanbevelingen rond het gebruik van het instrument interdepartementale beleidsvisitaties

wettelijke regeling toezicht Europese geldstromen/positie Algemene Rekenkamer.

wijziging Wet subsidiëring politieke partijen houdende nadere regels inzake partijfinanciering.

E) 2e helft 2001

Evaluatie kaderwet adviescolleges:

Voortgangsrapportage GSB

F) Nog geen planning bekend

Wijziging van de Wet Nationale ombudsman, voortvloeiend uit het rapport Blik op de toekomst van de Nationale ombudsman

Eventuele tussenrapportages, samenhangend met het wetsvoorstel externe klachtvoorzieningen

nota van wijziging bij de wijziging van de Paspoortwet

wijziging van de Gemeentewet op het stuk van de onroerende zaak belastingen (w.o. tariefdifferentiatie), alsmede een wijziging van de Gemeentewet op het stuk van de accountantsverklaringen (rechtmatigheid, gelijkschakeling verklaringen bij het Rijk).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie