Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voornemen ministeries knooppunten beleid in te richten

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


VOORNEMEN VAN MINISTERIES EN DIENSTEN OM ZELF KNOOPPUNTEN VOOR BELEIDSINFORMATIE IN TE RICHTEN

Datum: 10-05-2000

Het lid van de Tweede Kamer Kuijper (PvdA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 10 april 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel "CBS vreest verlies werk"? *

2 Is het waar dat sommige ministeries en diensten het voornemen hebben om zelf knooppunten voor beleidsinformatie in te richten?

3 Welke ministeries en diensten hebben het voornemen om deze knooppunten in te richten?

4 In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze knooppunten voor beleidsinformatie, vergelijkbaar met de werkzaamheden van het CBS?

5 Welke werkzaamheden die nu door het CBS worden verricht, worden hiermee overgenomen? In welke mate?

6 Wat betekent deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid van de CBS vestigingen in Voorburg en Heerlen?

7 Wat betekent deze ontwikkeling voor de nu in gang zijnde reorganisatie binnen het CBS?

8 Is het waar dat met name de ministeries en/of diensten die getroffen worden door de reorganisatie van het CBS, overwegen zelfstandig in de statistische behoefte te voorzien?

9 Welke bedragen zijn gemoeid met het door ministeries en/of diensten zelfstandig ontwikkelen van statistieken?

10 Acht u het verantwoord dat dergelijke bedragen elders worden uitgegeven daar waar Nederland de beschikking heeft over een onafhankelijk, objectief en kwalitatief hoogstaand Centraal Bureau voor de Statistiek?

11 In welke mate is deze ontwikkeling een bedreiging voor de onafhankelijkheid en objectiviteit van de officiële statistieken?

12 Is het waar dat als ministeries en/of diensten ieder voor zich, zelfstandig statistieken ontwikkelen, dit kan leiden tot een mindere samenhang van statistieken?* Dagblad de Limburger, 3 april jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 en 3 De ministeries hebben voortdurend behoefte aan
beleidsinformatie. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij nota van 17 november 1999 (TK vergaderjaar 1999-2000, 26541, nr. 68) de Tweede Kamer meegedeeld de behoefte te hebben aan een knooppunt in dat kader. Deze behoefte is mede ontstaan uit een eerder overleg met de Kamer, op 30 juni 1999. Ambtelijke besprekingen met het CBS en andere instellingen omtrent de inrichting en werkwijze van het knooppunt zijn nog gaande.
De Centrale Commissie voor de Statistiek heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels geschreven het vanzelfsprekend te vinden "dat het CBS het knooppunt is dat statistische informatie voor de Nederlandse overheid vervaardigt".

Van andere ministeries en diensten is het voornemen om een knooppunt voor beleidsinformatie in te richten mij niet bekend. Wel hebben verschillende ministeries onderzoeks- en stafdirecties met het oog op de vervaardiging en het gebruik van de noodzakelijke beleidsinformatie (onder meer Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer & Waterstaat). Zij beschikken als het ware al over
informatieknooppunten. Deze raadplegen met enige regelmaat (materiaal van) het CBS voor de statistische component van de beleidsinformatie. Uw vraag is voor mij aanleiding om de Centrale Commissie voor de Statistiek om een inventarisatie en eventueel advies inzake de productie van statistische informatie buiten het CBS te vragen (zie mijn antwoord op vraag 9 en 10).

4 De werkzaamheden van het door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgenomen knooppunt vertonen overeenkomsten met die van het CBS. Zo wijst de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er in zijn nota op dat het CBS op dit moment langs dezelfde lijnen werkt aan de ontwikkeling van een meer integraal Sociaal Statistisch Bestand en dat de output die het knooppunt geacht wordt te produceren ook bestaat uit geaggregeerde gegevens. Hierbij merk ik op dat er voor het CBS specifieke wettelijke geheimhoudingsbepalingen van toepassing zijn.

Er zijn echter ook verschillen. Het CBS beschikt, naast gegevens uit allerlei administraties, over grote enquêtebestanden ten behoeve van zijn Sociaal Statistisch Bestand. De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorziene architectuur omvat, naast de koppeling van gegevens uit onder SZW ressorterende administraties, het bestanddeel van de perio-dieke voortgangs-informatie, dat direct op de bedrijfsvoering van het Ministerie in ruime zin betrekking heeft. Vervolgens zijn er ook analyses van de beleidsplannen en -verslagen van gemeenten en voortgangsverslagen nodig van Lisv en Arbvo.

In het algemeen geldt dat de door een ministerie gewenste beleidsinformatie meer componenten bevat dan alleen statistische informatie. Daar tegenover staat dat statistieken ook andere doeleinden dan die van het beleid dienen. Aan beleidsinformatie worden bovendien vaak andere eisen gesteld wat betreft reikwijdte en reactiesnelheid dan aan deze statistische informatie.

5 Er valt niet direct te voorzien dat werkzaamheden van het CBS worden over-genomen.
Indien het mogelijk zou blijken dat het CBS feitelijk werkzaamheden ten behoeve van het knooppunt zal gaan verrichten, is mogelijk zelfs sprake van uitbreiding van werkzaamheden. Overleg tussen het CBS en SZW over de vraag of en zo ja in hoeverre het CBS deze werkzaamheden zou kunnen uitvoeren is gaande. De positie van het CBS als eerstaangewezen orgaan voor de officiële statistiek in Nederland is niet in het geding. Om te voorzien in de publieke en internationale behoefte aan volkstellingachtige en andere statistische gegevens zal het CBS zeker voortgaan met de ontwikkeling van het Sociaal Statistisch Bestand.

6 Niets.

7 Het Sociaal Statistisch Bestand vormt de ruggengraat van een van de vier nieuwe divisies van het CBS. Ik zie geen reden - zie mijn onder 5 gegeven antwoord - waarom daarin verandering zou komen.

8 De lopende reorganisatie is uitdrukkelijk ingezet om het CBS beter in staat te stellen aan de wensen en behoefte van zijn gebruikers tegemoet te komen. De kwaliteit en omvang van de lopende statistische productie mogen er niet door worden gereduceerd. Ik kan nu niet overzien welke departementen en/of diensten om welke reden zouden overwegen om zelf in hun statistische behoefte te gaan voorzien. Dit doet zich tot dusver waarschijnlijk nog niet op grote schaal voor (zie verder mijn antwoord op vraag 9 en 10).

9 en 10 Er is geen overzicht voorhanden van bedragen. Ik zal de CCS vragen om mij van een inventarisatie te voorzien van de productie van officiële statistische informatie buiten het CBS. Ik zal verzoeken aan de ermee gemoeide bedragen aandacht te besteden. Zoals bekend is de CCS belast met het bevorderen van de coördinatie van de statistische informatievoorziening van rijkswege. Ministers zijn verplicht de CCS te horen over nieuwe statistische onderzoeken die zij willen instellen. Daarbij teken ik op voorhand aan dat de grensafbakening tussen statistiek, monitoring en beleidsinformatie niet altijd helder te trekken is.

11 Voor een antwoord op deze vraag is het resultaat van de hierboven aangekondigde inventarisatie noodzakelijk. Het beleid van het kabinet blijft onverminderd gericht op handhaving van de centrale, hoogwaardige en onafhankelijke statistische informatie-voorziening door het CBS.

12 Ja. De coördinatietaak van de CCS en de meldingsplicht van de ministers beogen een vermindering van de samenhang te voorkomen. De huidige reorganisatie van het CBS beoogt de bestaande samenhang verder te vergroten.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie