Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenAANVRAGEN VAN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op 28 april jl. zijn de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Nu gaat de procedure voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding voor volgend jaar weer van start. In deze publicatie leest u welke onderscheidingen de Orde van Oranje-Nassau kent en hoe u iemand kunt voordragen voor een onderscheiding. Houd er rekening mee dat er een periode van minstens vijf maanden moet liggen tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking. Voorstellen voor decoratie bij de eerstvolgende Algemene Decoratiegelegenheid (de 'Lintjesregen' vlak voor Koninginnedag) moet u uiterlijk 1 augustus a.s. indienen.

Orde van Oranje-Nassau

Deze orde kent de rangorden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Groot Officier en Ridder Grootkruis. Voor een onderscheiding in deze Orde moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten tegenover de samenleving. Hierbij kunt u denken aan:

iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd

iemand die één of meerdere opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Bij de beoordeling wordt meegenomen in hoeverre de bijzondere verdiensten uitgaan boven hetgeen van iemand kon worden verwacht, op grond van scholing of maatschappelijke functie. De aard en het belang van de bijzondere verdiensten spelen een rol bij decoratie in deze Orde. Iemand die in korte tijd zeer veel voor de samenleving heeft betekend kan net zo goed voor een onderscheiding in aanmerking komt als iemand die dat over langere tijd heeft gedaan, maar met een geringere intensiteit. De maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten zijn dus meer bepalend dan de tijdsduur. Overigens kunnen ook bijzondere verdiensten die in het verleden zijn beëindigd nog voor decoratie in aanmerking komen. In dat geval moeten er op dit moment nog wel andere aantoonbare en ononderbroken verdiensten zijn.

Decoratie in de Orde van Oranje-Nassau geldt voor onbetaalde activiteiten. Bijzondere verdiensten in een betaalde functie kunnen slechts een aanvulling zijn op de onbetaalde activiteiten. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken.

Wat betreft de hoogte van de graad van onderscheiding geldt dat deze afhankelijk is van de omvang, intensiteit, diversiteit, duur en maatschappelijk relevantie van de verdiensten.

Gelegenheid voor uitreiking

Een Koninklijke onderscheiding kan worden verleend bij:

algemene decoratiegelegenheid
, beter bekend als de 'Lintjesregen' (meestal op 29 april, de dag voor Koninginnedag). Decoratie bij algemene gelegenheid geschiedt op grond van de totale verdiensten of wanneer de datum van een tussentijdse gelegenheid niet gehaald kan worden.
tussentijdse gelegenheid
. Dit is een gelegenheid waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn (bijv. een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid; echter geen verjaardag). Worden in het decoratievoorstel ook nog andere bijzondere verdiensten vermeld die niet verbonden zijn met de tussentijdse gelegenheid, dan kunnen deze in principe worden meegenomen voor de betreffende gelegenheid. In dat geval mag de waardering van deze andere bijzondere verdiensten niet uitstijgen boven de waardering van de verdiensten, die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid.
Indien de andere vermelde bijzondere verdiensten een hogere waardering rechtvaardigen, dan moet het voorstel voor een algemene decoratie-gelegenheid worden ingediend. Bij tussentijdse gelegenheid is dus altijd sprake van gelijkwaardig gewaardeerde bijzondere verdiensten.

Procedure

Wanneer u iemand wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding moet u daarvoor een formulier aanvragen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt. Op dat formulier vult u de personalia van de betrokken persoon en van uzelf in. U moet uw voorstel uitgebreid motiveren en daarbij in ieder geval de effecten aangegeven die de omschreven verdiensten voor de samenleving hebben of hadden. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat betrokkene niets afweet van een dergelijk voorstel.

Vervolgens zendt u het formulier met eventuele noodzakelijke bijlagen aan de burgemeester. De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de mogelijkheid tot en de hoogte van de decoratie. Zo nodig laat hij nadere informatie inwinnen. Vervolgens zendt hij het voorstel met zijn advies naar de Commissaris van de Koningin. Deze zendt het voorstel met zijn/haar advies naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert uiteindelijk de betreffende minister. De minister stelt een ontwerp Koninklijk Besluit op ter toekenning van de voorgestelde Koninklijke onderscheiding.

Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door Hare Majesteit de Koningin is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen die bij de onderscheiding behoren door de burgemeester uitgereikt.

Als u iemand voordraagt, dient u er rekening mee te houden dat er een periode van minstens vijf maanden moet liggen tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking. Voorstellen voor decoratie bij algemene decoratiegelegenheid (de 'Lintjesregen' ten gevolge van Koninginnedag) kunnen het gehele jaar worden ingediend, doch uiterlijk 1 augustus van ieder jaar.

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Interne- en Kabinetszaken, telefoonnummer: 433 112.

VERKEER EN VERVOER

Aanleg fiets-/voetgangersbruggen LisseRond

De werkzaamheden voor de aanleg van de fiets-/voetgangersbruggen tussen de Jan Steenstraat en de Botterstraat en tussen de Schouwstraat en de Grundelstraat zijn enige weken geleden gestart. De fundatie en de landhoofden zijn inmiddels klaar. Op woensdag 17 mei a.s. worden de bruggen op de landhoofden geplaatst. Voor de plaatsing van de bruggen worden de delen van de straten in de directe omgeving van de bruggen enige uren voor doorgaand verkeer afgesloten. Wij vragen u hiermee rekening te houden. In de week van 22 mei a.s. wordt vervolgens het straatwerk bij de bruggen aangelegd. Voor de aanleg van het verhoogde vlak in de Jan Steenstraat wordt de straat dan opnieuw ter plaatse van de brug voor doorgaand verkeer afgesloten.

Verkeersveiligheid zaterdag 13 mei a.s.

Op zaterdag 13 mei 2000 wordt tussen 13.00 en 17.00 uur de International Historic Tulpenrally met oldtimers gereden. De oldtimers rijden over de Heereweg, Stationsweg, Loosterweg Noord en de Delfweg. De wegen worden niet afgezet maar het verkeer kan wel wat hinder ondervinden. Houdt u hier dus rekening mee!

WELZIJN

Scheiding en bijstand:

Als u gaat scheiden of al bent gescheiden, is het mogelijk dat u vanwege het wegvallen van de inkomsten van uw (ex)partner niet meer (geheel) in uw eigen levensonderhoud kan voorzien. U kunt in zon situatie (aanvullende) bijstand aanvragen. Als u al inkomsten uit arbeid en/of alimentatie ontvangt, wordt dit inkomen aangevuld tot de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Als u gaat scheiden of al gescheiden bent en een uitkering ontvangt, moet u er wel alles aan doen om alimentatie voor uw eventuele kinderen en/of uzelf van uw ex-partner te vorderen. Ook als uw ex-partner, hoewel hij/zij hiertoe door de rechter is verplicht, weigert de vastgestelde alimentatie te betalen, moet u er alles aan doen om hem/haar wel zover te krijgen; eventueel via uw advocaat en/of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage). Voor de kosten die u moet maken als u een advocaat inschakelt om alimentatie te vorderen, kunt u bijzondere bijstand krijgen (voor vragen met betrekking tot alimentatie, bijstand en de voorwaarden en mogelijkheden van de bijzondere bijstand kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid op het gemeentehuis).

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders hebben een melding verandering inrichting op grond van art. 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van:

M.N.J. Geerlings te Lisse - voor een bedrijf waar vaste planten opgeslagen worden aan de Leidsevaart 7. Het bedrijf meldt dat de koelcel naar een andere locatie in de schuur is verplaatst.

Aangenomen wordt dat deze verandering geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

Inzage

De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 12 mei 2000 tot en met
22 juni 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:
op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

na telefonische afspraak (telefoon 433182) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.
ONDERWIJS

Vergoeding reiskosten scholieren

Voor scholieren die een basisschool of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, kan de gemeente een vergoeding in de reiskosten verlenen, of vervoer met een taxi verzorgen. De school moet meer dan 6 km van de woning liggen als het om basisonderwijs en LOM/MLK-onderwijs gaat, en meer dan 4 km als het ander speciaal onderwijs betreft. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden, waaronder een mogelijke eigen bijdrage van de ouders/verzorgers. Het aanvragen van zo'n vergoeding moet elk schooljaar gebeuren met een formulier dat bij de gemeente verkrijgbaar is.

Onlangs zijn aan de ouders van scholieren voor wie in het huidige schooljaar een vergoeding is toegekend, aanvraagformulieren toegezonden voor het schooljaar 2000/2001.

Als u denkt dat u voor een vergoeding in aanmerking komt maar geen aanvraagformulier hebt ontvangen, kunt u dit alsnog verkrijgen bij de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur in het gemeentehuis. U kunt hier ook terecht voor meer informatie over deze vergoedingsregeling (tel. 433 171).

BOUWEN EN WONEN

Gemeente Lisse start met herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied
Voor het landelijk gebied van de gemeente Lisse wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Na het vaststellen van het Pact van Teylingen (in 1996) en het Landschapsbeleidsplan voor de Duin- en Bollenstreek (in 1997) is het nu de taak van de gemeenten om die beleidsvisies te vertalen in nieuwe bestemmingsplannen. Ook Lisse gaat die uitdaging aan.

Opgave

Het Pact van Teylingen en het Landschapsbeleidsplan leggen beide het accent op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de streek. Beide plannen houden rekening met zowel de belangen van de agrarische sector als de waarden van natuur en landschap.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan zal die koers vertaald moeten worden naar het lokale niveau. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de bijzondere kwaliteiten en kenmerken van het plangebied. Ook is afstemming op waterbeleid en milieubeleid erg belangrijk.

Gefaseerde aanpak

In een aantal stappen zal het nieuwe bestemmingsplan tot stand komen. Allereerst wordt gestart met een inventarisatie van het plangebied en het verzamelen van gegevens. Medewerkers van het adviesbureau RBOI zullen binnenkort het gebied verkennen.

De resultaten van deze verkenning worden eind augustus besproken met de agrarische en niet-agrarische ondernemers in dat gebied. Zij worden hiervoor uitgenodigd.

Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar de verschillende functies (zoals bijvoorbeeld Natuur, Agrarische bedrijvigheid, Wonen etc.) die in het plangebied voorkomen. Soms zijn die functies strijdig met elkaar en moeten er keuzen gemaakt worden. Bepalend daarbij zijn de kwaliteiten van het gebied en de afspraken die zijn vastgelegd in het Pact van Teylingen en het Landschapsbeleidsplan. In de gebiedsvisie geeft de gemeente aan hoe zij de toekomst van het landelijk gebied ziet: welke ontwikkelingen gewenst zijn, welke waarden beschermd moeten worden en welk gebruik wordt tegengegaan.

Als de gebiedsvisie is vastgesteld wordt het ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Met behulp van plankaarten en voorschriften wordt hierin aangegeven welk gebruik is toegestaan en welke bouwregels er gelden.

Bewoners en gebruikers

Het opstellen van een bestemmingsplan voor het landelijk gebied kan de gemeente niet alleen. Wij hebben u nodig bij de planvorming. Als bewoner en gebruiker van het plangebied weet u als geen ander wat er speelt. Wij willen u op de volgende wijze bij het opstellen van het bestemmingsplan betrekken:

Door middel van persberichten houden wij u op de hoogte van het planvormingsproces.

Ondernemers in het plangebied worden eind augustus in de gelegenheid gesteld om te komen praten over hun toekomstplannen.

Over de gebiedsvisie en het voorontwerpbestemmingsplan worden inspraakavonden gehouden. Op het voorontwerpbestemmingsplan kan in het kader van de inspraak ook schriftelijk worden gereageerd.

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt vanzelfsprekend de formele procedure van ter visie legging met de gelegenheid om bezwaren bij de raad in te dienen.

Om goed met de verschillende belangen in het plangebied om te kunnen gaan is een Klankbordgroep ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen (landbouw, natuur en landschap, waterbeheerders, recreatie). De Klankbordgroep denkt mee over de inhoud van het beleid en adviseert het gemeentebestuur hierover.

Aan het werk

Gemeente en adviesbureau gaan aan het werk om een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied op te stellen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het plan en zullen tijdig aangeven wanneer u uw mening kunt geven over de verdere inhoud van het plan.
Heeft u vragen of wilt u nader informatie? Neemt u dan contact op het de heer M. Randsdorp van onze afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoon (0252) 433 164.

Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

1e Poellaan 63 - veranderen gevels
Johan Vermeerstraat 31 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Wagenstraat 43A - bouw dakkapel achterzijde Achter Sint Aagten 17 - vergroten woning Narcissenstraat 11 - plaatsen tuinhuis Mesdagstraat 16 - vergroten woning
Ranonkelstraat 1 en 3 - vergroten woningen
Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstellingen

Rembrandtplein 149, 166, 181, 197, 213, 229 - splitsing van 6 woningen naar 12 woningen
Catharijnelaan 32 - plaatsen hoogspanningsstation
De bouwplannen liggen van 12 mei tot en met 8 juni 2000 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 8 juni 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Lisbloemstraat 17 - optrekken achtergevel Berkhoutlaan 5-7 en Westerdreef 11 - slopen van een golfplaten dak
van der Vlugtpark 10 - plaatsen tuinhuis Anna Bijnsstraat 8 - vergroten woning
2e Poellaan 10 - veranderen van een bedrijfspand c.a. en plaatsen van een watertank
Grachtweg 89 - slopen van asbesthoudende materialen
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Regels op een erf

Lisse telt ruim 20 locaties die zijn aangemerkt als erf. U herkent deze erven aan het bord waarvan bijgaand een afbeelding is opgenomen. Er zijn woon- en winkelerven. Regelmatig krijgen wij klachten dat op de erven veel te hard wordt gereden. Verkeersdeelnemers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de verkeersregels die hier gelden. Een groot misverstand is dat gedacht wordt dat op een erf 30 km/uur mag worden gereden. Dit is onjuist!

Op een erf:

mogen bestuurders (dus ook bromfietsers en fietsers) niet sneller dan stapvoets rijden

hebben bestuurders (dus ook bromfietsers, fietsers, bestuurders van invalidenvoertuigen enz.) die van rechts komen voorrang

mogen motorvoertuigen alleen worden geparkeerd op weggedeelten die daarvoor bestemd zijn, dus in de parkeervakken; deze zijn als zodanig aangeduid of aangegeven. Als elke seconde telt, kan het van levensbelang zijn dat uw voertuig juist geparkeerd staat!


Hondenpoep, ruim op die troep!

Wie een hond uitlaat op de openbare weg is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht de hondenpoep direct op te ruimen. U kunt dit doen met een hondenpoepgrijper of een plastic zakje. Helaas blijkt nog niet iedereen zich aan deze regel te houden. Dat wordt hen niet in dank afgenomen en het is bovendien strafbaar.
Velen ondervinden overlast van de hondenuitwerpselen op straten en stoepen. Ook op openbare groenstroken, waar dikwijls kinderen spelen, laten sommige hondeneigenaren de uitwerpselen liggen. Héél vervelend dus! Wie de rommel niet opruimt wordt daar -terecht- door anderen op aan gekeken. Het is slechts een kleine moeite, dus: hondenpoep, ruim op die troep! Wie dat niet doet loopt de kans bekeurd te worden door onze politiesurveillant. Het niet opruimen kan u op een boete komen te staan van ca. f. 60,-!

Gratis opruimmiddel

Wij willen u het opruimen graag gemakkelijk maken. Daarom staan op diverse locaties in de gemeente hondenpoepbakken waarin u de rommel kunt deponeren. In de (winkel)centra staan vijf zogeheten depodogs waaraan plastic zakjes hangen, waarmee de uitwerpselen eenvoudig en hygiënisch van de straat kunnen worden opgeruimd. We zullen erop toezien dat deze bakken regelmatig worden geleegd en schoongemaakt. Heeft u nog geen hondenpoepgrijper of is de oude kapot? Dan kunt u deze gratis afhalen bij Openbare Werken, Vennestraat 3 tussen 8.00 en 12.00 uur.

Geen opruimplicht

Burgemeester en wethouders hebben enkele plaatsen aangewezen waar u uw hond kunt uitlaten zonder dat u verplicht bent de uitwerpselen op te ruimen. Dit geldt voor de volgende plaatsen:

de dijk langs de Ringvaart vanaf de ijsbaan in noordelijke richting (als er geen schapen lopen)

de dijk langs de Greveling

een gedeelte van de dijk langs de Ringsloot (tot aan Ooievaarstraat)

de dijk langs de Zandsloot.

De precieze aanduiding van deze locaties staat aangegeven op een tekening in een besluit dat hoort bij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Lisse. Het is gedurende de openingstijden altijd mogelijk de APV in te zien in het gemeentehuis.
Collecte

Van 7 tot en met 13 mei a.s. heeft Nationaal Fonds Kinderhulp vergunning om te collecteren. Aan het Nederlands Astma Fonds is van 14 tot en met 20 mei a.s. collectevergunning verleend.
Lisse, 10 mei 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie