Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nederland wil nieuwe opzet examinering mbo

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

10-05-2000
MKB-Nederland wil nieuwe opzet examinering mbo Er dient een fundamentele herziening van de examensystematiek in het middelbaar beroepsonderwijs te komen. De constatering van de inspectie van het onderwijs in het Onderwijsverslag en het Examenverslag over
1999 dat de kwaliteit van de examinering al jaren achtereen onder de maat blijft, heeft MKB-Nederland ertoe gebracht de discussienota De Kroon op het Werk\' te presenteren, waarin bouwstenen worden aangedragen voor een nieuwe examensystematiek en waarin een nieuw model voor examinering in het middelbaar beroepsonderwijs wordt gepresenteerd.

Examens zijn voor onderwijsinstellingen dé graadmeter om vast te stellen of leerlingen in het onderwijs het gewenste eindniveau bereikt hebben, zodat zij het vakdiploma mogen uitreiken. Voor leerlingen is het diploma hét bewijsstuk is dat zij de betreffende opleiding met succes hebben afgerond. Zij kunnen aan het diploma rechten ontlenen, bijvoorbeeld het recht op vervolgonderwijs. Ook ondernemers hechten veel waarde aan het diploma. Zij moeten er bij het aannemen van nieuwe medewerkers namelijk vanuit kunnen gaan, dat diploma´s de garantie bieden, dat leerlingen de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben opgedaan om in het bedrijf met succes aan de slag te kunnen. Goede examens zijn ook van belang voor de Nederlandse maatschappij, omdat zij een graadmeter zijn voor de output van het beroepsonderwijs in termen van goed-opgeleide medewerkers. Mede om deze reden is het voor Nederland, als vestigingsland voor hoogwaardige industriële bedrijvigheid, slecht wanneer jaren achtereen de kwaliteit van de examens in het beroepsonderwijs onder de maat blijft. De status van het Nederlandse vakdiploma kan daardoor in internationaal verband afbrokkelen en op den duur zal het moeilijk worden om de rol van Nederland als Kennisland waar te blijven maken, laat staan uit te bouwen. De kwaliteit van examens is mede van invloed op de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs valt onder de sector bve (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). In deze sector zitten zo´n
600.000 leerlingen, waarvan 400.000 in het middelbaar beroepsonderwijs. Gemiddeld ontvangen ruim 100.000 leerlingen per jaar het mbo-diploma. Het gaat zowel om leerlingen uit het leerlingwezen als om leerlingen uit het mbo-dagonderwijs. Tweederde van alle leerlingen in het mbo komt na de opleiding in het mkb terecht.
Onvoldoende
De inspectie van het onderwijs heeft onderzocht of de examens voldoen aan de te stellen eisen qua eindtermen. Uit het onderzoek blijkt dat van de 141 onderzochte examentrajecten er 11 niet waren te beoordelen in verband met ontbrekende gegevens voor de praktijkexaminering. Van de resterende 130 examentrajecten bleken er 91 niet te voldoen aan de norm. Dat is 70 procent. De conclusie is dus dat er zeer ernstige problemen zijn met de validiteit van de examens en dat er absoluut onvoldoende garantie is dat alle eindtermen uit de opleiding ook daadwerkelijk in het examen aan bod komen.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de examens constateert de inspectie dat scholen op de meeste punten redelijk presteren, echter de voorwaarden om op scholen tot een deugdelijke toetsconstructie te komen zijn op de meeste scholen zwak.

Oorzaken van de knelpunten
De jarenlange problemen met de examinering in het mbo komen naar de mening van MKB-Nederland vooral door de afwezigheid van een landelijke standaard die richtinggevend is voor de examinering in het mbo. In het voortgezet onderwijs wordt al jaren gewerkt met een landelijk vastgesteld examen en een schoolexamen. Dat schept duidelijkheid. De afwezigheid van deze standaard maakt dat scholen ook bij de inrichting van het onderwijs onvoldoende zicht hebben op de harde kern van de opleidingen, waardoor de verschillen tussen roc´s, als het gaat om de eindtermen die in het onderwijs aan bod komen, groter kunnen worden.
Bouwstenen voor nieuw examenmodel
MKB-Nederland stelt een examenmodel voor dat uit twee delen bestaat: een landelijk vastgesteld examen en een schoolexamen. Dit nieuwe examenmodel is gebaseerd op een kwalificatiestructuur, waarin de opleidingen zijn beschreven in een kerndeel en een vrij deel. Het kerndeel van de opleidingen wordt getoetst met behulp van landelijk-vastgestelde examens. Voor het vrije deel van de opleiding worden schoolexamens uitgevoerd. Op deze manier ontstaat zowel voor de kwalificatiestructuur, als voor de examinering een transparante mix tussen duurzaamheid en vernieuwing.
Voor het landelijk-vastgestelde deel van de examens gelden eenduidige kwaliteitseisen. Hoewel het schoolexamen meer vrijheid biedt richting scholen pleit MKB-Nederland ervoor dat roc´s, landelijke organen en bedrijfsleven ook hier in gezamenlijkheid eenduidige kwaliteitseisen formuleren voor de examinering.

Om de problemen inzake de praktijkexaminering aan te pakken pleit MKB-Nederland ervoor dat bedrijfstakken, roc´s en landelijke organen gezamenlijk een kwaliteitsstandaard ontwikkelen, met daarin uitgewerkte voorstellen over wat de beste organisatie en uitvoering van de praktijktoetsing is.

Bestuurlijke structuur
MKB-Nederland pleit voor de oprichting van een "Examenraad Beroepsonderwijs." Deze Examenraad wordt bestuurd door centrale sociale partners, de koepel van onderwijsinstellingen (BVE-raad) en de koepel van landelijke organen beroepsonderwijs (COLO). De huidige exameninstellingen, die tot nog toe verantwoordelijk waren voor de externe legitimering, komen in het nieuwe model te vervallen. Daarvoor in de plaats komen exameninstellingen die zich uitsluitend bezighouden met de afname van examens. Dat kunnen roc´s zijn maar ook landelijke organen voor het beroepsonderwijs, etc. Uiteraard dienen zij publieke verantwoording af te leggen, door op gezette tijden een kwaliteitsverslag aan te leveren.

De examensystematiek die MKB-Nederland voorstelt is nieuw voor het middelbaar beroepsonderwijs. Hij is geïnspireerd op het examenmodel dat binnenkort ook in het vmbo ingevoerd wordt. Door in het mbo dezelfde examensystematiek te hanteren als in het vmbo ontstaat er een naadloze aansluiting, die positief kan uitwerken op het voorkomen van voortijdige schooluitval.
Het geheel van exameninstellingen nieuwe stijl vormt een landelijk dekkende exameninfrastructuur, die tevens kan worden benut voor de erkenning van elders verworven competenties (evc). Dankzij deze landelijke exameninfrastructuur krijgt het evc-beleid en daarmee het beleid inzake de stimulering van een leven lang leren een nieuwe impuls.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie