Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 11,4 miljoen gulden extra voor provincie Overijssel

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 10 mei 2000

Ruim ƒ11,4 miljoen extra voor nieuw beleid in 2000 OVERIJSSEL GOED OP KOERS

De provincie ligt goed op koers. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Voorjaarsnota 2000 zoals die door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. In de nota wordt de financiële positie van de provincie nu en op termijn verkend. GS stellen voor om nog dit jaar een bedrag van ruim ƒ 11.4 miljoen vrij te maken voor een aantal projecten. De inzet van deze middelen is mogelijk door een gunstig jaarresultaat over 1999. Dit positieve resultaat is het gevolg van onder andere hogere opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting en een hogere uitkering uit het provinciefonds. Ook op termijn kent Overijssel een gunstig financieel perspectief. In de Voorjaarsnota worden 23 concrete voorstellen voor nieuw beleid voor 2000-2001 aan Provinciale Staten voorgelegd, waarmee een bedrag van ƒ
10.419.000 miljoen is gemoeid. Voor een aantal projecten die reeds in voorgaande jaren zijn opgestart, wordt de financiering met een jaar verlengd. Hiermee is een bedrag van ƒ 1.055.000 miljoen gemoeid.
Bestuursakkoord

Basis voor de Voorjaarsnota 2000 wordt gevormd door het Bestuursakkoord Sterk en leefbaar Overijssel. In het Bestuursakkoord zijn vier speerpunten van beleid geformuleerd; Meedoen aan de samenleving, Sterke steden en vitaal platteland, Werk voor iedereen en Bereikbaar Overijssel. Naast de concrete bestedingsvoorstellen voor
2000, wordt in de Voorjaarsnota ook 'doorgekeken' naar 2001. In de Voorjaarsnota is een lijst met ruim 65 projecten/actiepunten opgenomen die betrekking hebben op de vier speerpunten uit het Bestuursakkoord. Bij elk van deze projecten is de stand van zaken aangegeven. GS gaan er vanuit dat de staten bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2000 een inhoudelijk oordeel geven over de beleidsvoorstellen voor 2000 en later. Dit oordeel vormt vervolgens de leidraad voor GS voor het opstellen van de begroting voor 2001. De Voorjaarsnota 2000 staat geagendeerd voor de statenvergadering van woensdag 31 mei 2000.
Overzicht beleidsvoorstelllen GS
In het voorstel aan Provinciale staten doen GS de volgende concrete voorstellen voor nieuw beleid:

1. Rampenbestrijding (voor 2001 ƒ 28.000);

2. Juridische kwaliteitszorg (voor 2001 ƒ 348.000);
3. Open huis (vanaf 2001 tot en met 2003 jaarlijks ƒ 150.000);
4. Overijssels Nieuws huis-aan-huisbladen (voor 2001 ƒ 220.000);
5. Overijssels overzicht (voor 2001 ƒ 280.000);
6. Meetbudget milieuhindermeting (vanaf 2000 structureel ƒ
225.000);

7. Twenteprogramma (voor 2000 ƒ600.000 en voor 2001 ƒ 900.000);

8. Regionale inbedding Syntens activiteit (voor 2001 ƒ 250.000); 9. Regiocontract (voor 2000 ƒ 100.000);

10. Toevoeging aan de bestemmingsreserve renovatie provinciehuis (voor
2000 ƒ 850.000);

11. Uitvoering Natuurbeschermingswet i.v.m. ammoniak (vanaf 2000 structureel ƒ 100.000);

12. Gebiedsgericht beleid (vanaf 2001 structureel ƒ 293.000);
13. Verbreding bestaand gebiedsgericht beleid (voor 2000 ƒ
600.000);

14. Herontwikkeling gasfabrieklocaties (voor 2000 ƒ 2.000.000);
15. Toevoeging aan de bestemmingsreserve kunstwerken (voor 2000 ƒ
850.000);

16. Provinciale nota zorgbeleid (vanaf 2001 tot en met 2003 jaarlijks ƒ 1.000.000);

17. Culturele activiteiten (o.a. Orkest van het Oosten voor 2001 ƒ 300.000, Philharmonia voor 2000
ƒ100.000 en Operafestival voor 2000 ƒ 125.000);
18. Bibliotheeknota (voor 2001 ƒ 500.000);

19. Actieplan duurzame energie (voor 2001 ƒ 100.000);
20. Woningbouwprogrammering (vanaf 2001 tot en met 2003 jaarlijks ƒ 200.000);

21. Reanimatie industrieel erfgoed (vanaf 2001 tot en met 2003 jaarlijks ƒ 100.000);

22. Convenant verkeersveiligheid Twente (vanaf 2001 tot en met 2003 jaarlijks ƒ 100.000);

23. Kop van Overijssel, Duurzaam Veilig (vanaf 2001 tot en met 2004 jaarlijks ƒ 100.000).

In het kader van de Voorjaarsnota stellen GS tevens voor om geld vrij te maken voor de financiering van enkele infrastructurele projecten, met name de N348 (investeringsbedrag tussen de ƒ 36 en ƒ 51 miljoen). Ook wordt een beslissing van de staten gevraagd over de financiering van de renovatie van het provinciehuis, waarmee een bedrag van ƒ 93 miljoen is gemoeid. Een gedetailleerde uitwerking van deze plannen zal plaatsvinden in de begroting van 2001 en de daarbij horende meerjarenramingen. Ook wordt er een bedrag van ƒ
5 miljoen gereserveerd voor dekking van risico's van het reconstructieproject.

Nadere informatie:
team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie