Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie met toezeggingen wetgevingsoverleg 8 mei

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts just toezeggingen wetgevingsoverleg 8 mei
Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 16:39


4


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

Nr. 11 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2000

Verwijzend naar het wetgevingsoverleg van 8 mei jongstleden bevestig ik hierbij de tijdens dat overleg door mij aan de vaste commissie voor justitie gedane toezeggingen:

Voor het zomerreces zullen de resultaten van de evaluatie van de wet ongedocumenteerden aan de Kamer toegaan. In de eerstkomende Rapportage Asielketen zullen deze resultaten worden opgenomen;

Voor 22 mei aanstaande zal aan de Kamer een brief toegaan inzake de criteria voor toepassing en opheffing van de ongewenstverklaring;

In de week van 8 mei wordt de Kamer schriftelijk op de hoogte gesteld omtrent het criterium 'redelijk vermoeden' bij staande houding en binnentreding van een woning almede omtrent de mogelijkheid voor de rechter om de toepassing van het begrip redelijk vermoeden te toetsen Een notitie ter uitvoering van deze toezegging is als bijlage bij deze brief opgenomen;

Voor 22 mei aanstaande zal de Kamer schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de consequenties die ik verbind aan de uitspraak van de Rechtseenheidskamer van 4 mei jongstleden inzake Afghanistan.

Tijdens het wetgevingsoverleg heeft de heer Kamp gevraagd hoe de instroom van het eerste kwartaal 2000 zich verhoudt tot de instroom van dezelfde periode in 1999. Zoals te doen gebruikelijk in de ketenrapportage Asiel en Migratie en de Rapportage Asielketen, betroffen de door mij genoemde cijfers de eerste vier maanden van het jaar en dus niet, zoals gevraagd, de eerste drie maanden van het jaar. De cijfers en de vergelijking als zodanig kloppen dus wel. Overigens merk ik op dat de gegevens over de maand april 2000 de voorlopige gegevens betreffen.

De heer Kamp heeft tevens gevraagd naar toepassing van het driejarenbeleid in reguliere zaken. Ik heb hem toegezegd deze gegevens, zodra deze voor handen zijn, bij de beantwoording van de vraag over de toepassing van het driejarenbeleid te zullen betrekken. Het verzamelen van gegevens omtrent toepassing van het driejarenbeleid in reguliere zaken is binnen redelijke termijn niet mogelijk. Dit houdt mede verband met het feit dat een aanvraag voor een vergunning tot verblijf op reguliere gronden bij de Vreemdelingendienst wordt ingediend. Het gevraagde inzicht of een vergunning is verleend op grond van tijdsverloop is bovendien tot het tweede kwartaal van dit jaar niet geregistreerd en zou derhalve alleen te verkrijgen zijn door onderzoek van alle individuele dossiers.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Bijlage bij brief van 10 mei 2000

In deze notitie worden twee vragen beantwoord:


1. Hoe kan beroep worden ingesteld tegen het staande houden dan wel het binnentreden in een woning zonder de toestemming van de bewoner op grond van de artikelen 48 en 51 van het wetsvoorstel. Hoe beoordeelt de rechter dit beroep?


2. Moet voor het binnentreden zonder toestemming een zwaarder criterium gelden dan voor staandehouding?

Ad 1 In de artikelen 47 en verder van het wetsvoorstel zijn bevoegdheden van ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen neergelegd. Het gaat hierbij om aanvullende bevoegdheden ten opzichte van die in de Algemene wet bestuursrecht. Dit komt overeen met de systematiek van de huidige wet, waarin bevoegdheden deels in de Vreemdelingenwet zelf liggen (bijvoorbeeld in de artikelen 4b en 19) en deels in de Awb.

De uitoefening van deze bevoegdheden (zowel die op grond van de Awb als op grond van de Vreemdelingenwet) leveren feitelijke handelingen op. Een schriftelijke beslissing zal namelijk vaak ontbreken. In het algemene bestuursrecht betekent dit, dat er geen beroep mogelijk is. Er is immers alleen beroep mogelijk tegen besluiten.

Artikel 70, derde lid, van het wetsvoorstel verruimt de mogelijkheid om beroep in te stellen ten opzichte van de Awb. Dat artikel bepaalt namelijk dat een handeling van een bestuursorgaan ten aanzien van een vreemdeling als zodanig gelijk gesteld wordt met een beschikking, waartegen beroep of bezwaar open staat.

Deze verruiming ten opzichte van de Awb is niet nieuw. Ook onder de huidige wet kan een vreemdeling tegen handelingen beroep instellen. Artikel 1a van de huidige wet komt namelijk overeen met het voorgestelde artikel 70, derde lid.

In de jurisprudentie is het huidige artikel 1a zo uitgelegd, dat beroep alleen mogelijk is als het om een rechtens relevante handeling gaat. Deze uitleg blijft voor het voorgestelde artikel 70, derde lid, relevant.

Voor de vraag wanneer en op welke wijze beroep openstaat tegen handelingen in het kader van toezicht, als bijvoorbeeld staandehouding of binnentreding blijft het huidige criterium dus gelden, dat er sprake moet zijn van een rechtens relevante handeling.

Deze handelingen kunnen worden beoordeeld in het kader van een beroep tegen een beschikking, zoals het besluit waarbij de vreemdeling in bewaring wordt gesteld. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de inbewaringstelling wordt het hele voortraject betrokken. Als de vreemdeling daarbij is staande gehouden op grond van artikel 48 van het wetsvoorstel, zal de rechter beoordelen of er op dat moment een redelijk vermoeden van illegaal verblijf bestond. Zo nee, dan wordt de vreemdelingenbewaring opgeheven (vgl. de 'fruits of a poisened tree').

Uit de aard van de toezichtsbevoegdheden volgt dat altijd pas achteraf kan worden beoordeeld of de ambtenaar redelijkerwijs van oordeel kon zijn dat er een redelijk vermoeden van illegaal verblijf aanwezig was. Het wetsvoorstel en de huidige wet wijken daarin niet af van andere bestuursrechtelijke wetten. Dat betekent dat altijd pas achteraf beoordeeld kan worden of toepassing van de bevoegdheden discriminatoir was, ongeacht of het criterium luidt 'concrete aanwijzingen' of 'redelijk vermoeden'.

Als er beroep wordt ingesteld tegen een handeling zal dat betrekking kunnen hebben op het vermeende onrechtmatige gebruik van de bevoegdheid (er is niet aan de voorwaarden voldaan), of op

de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt (er is wel aan de voorwaarden voldaan maar het gebruik was disproportioneel). Ad 2. Zelfde criterium voor binnentreden en staandehouding Tijdens het wetgevingsoverleg is de vraag gesteld of voor binnentreden zonder toestemming niet een zwaarder criterium zou moeten worden opgenomen dan voor staande houden omdat de bevoegdheid binnen te treden verstrekkender is. Wij zijn het op zichzelf met de gedachte eens dat hoe ingrijpender de bevoegdheid is hoe meer waarborgen er dienen te zijn bij het uitoefenen van die bevoegdheid. Wij menen evenwel dat daarvan in het wetsvoorstel sprake is in het licht van de volgende waarborgen. De Algemene wet op het binnentreden is van toepassing op het binnentreden. Op grond van deze wet is voor binnentreden een machtiging nodig. Deze machtiging wordt pas afgegeven indien het doel het binnentreden zonder toestemming redelijkerwijs vereist. Dit is een uitwerking van de gedachte, dat gebruik wordt gemaakt van de minst vergaande bevoegdheid om het doel te bereiken. Het betekent dat er een afweging tussen doel en middelen gemaakt moet worden: proportionaliteit en subsidiariteit. Deze gedachte komt ook in de Awb tot uitdrukking: de toezichthouder maakt slechts van zijn bevoegdheden gebruik voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak. In artikel 47 van het wetsvoorstel is artikel 5:13 Awb van toepassing verklaard. In de praktijk betekent dit voor het binnentreden het volgende. Als in de Vreemdelingenwet een ambtenaar bevoegd wordt verklaard om binnen te treden zonder toestemming indien hij een redelijk vermoeden van illegaal verblijf heeft, dan moet die ambtenaar voordat hij daadwerkelijk binnentreedt, een machtiging vragen. Degene die de machtiging afgeeft gaat na of het binnentreden redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel (het toezicht op vreemdelingen). Daarbij zal worden betrokken of het toezicht op illegaal verblijf redelijkerwijs niet op minder ingrijpende wijze, dus zonder binnentreden, kan worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door betrokkene staande te houden. De Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet op het binnentreden stellen naar ons oordeel zodanige waarborgen dat het daardoor niet noodzakelijk is een zwaarder criterium in het wetsvoorstel op te nemen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...