Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) (100500)

Inleiding

Het ESF is een buitengewoon belangrijk Fonds waar veel geld in om gaat. Gelden die onder meer bedoeld zijn om langdurig werklozen een zet in de rug te geven, bleken soms voor heel andere doeleinden te worden gebruikt. Het ESF-dossier is met name in het afgelopen jaar flink groter geworden. In negatieve zin. Ik heb het onlangs dan ook nog een migraine-dossiergenoemd. Problemen op grote schaal, om hoofdpijn van te krijgen.
Het in februari verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer liegt er niet om. De bevindingen omtrent fraude die reeds waren gedaan, werden door het rapport bevestigd. Er is veel te weinig toezicht geweest, waardoor misbruik en oneigenlijk gebruik op grote schaal zijn voorgekomen.


1. Oplossen

De ARK is terecht zeer kritisch over zowel de minister als over Arbvo.

Zeker als we in beschouwing nemen dat de eerste signalen van oneigenlijk gebruik in 1995 al zijn afgegeven. Vanaf die tijd is er voornamelijk gesproken over voornemens tot verbetering, betere afstemming tussen szw en arbvo en een plan van aanpak voor verbetering. Tussen juni 1996 en juni 1998 komt het niet verder dan het voornemen en een onderzoek naar een plan van aanpak. De minister van SZW rubriceert dit onder de verbeteracties, ondernomen vanaf de allereerste signalen die door de EC zijn afgegeven. Hoe daadkrachtig mag dit worden genoemd?
Graag een reactie.

Twee feitelijke blokkades van de ESF-subsidies zijn nodig om de minister van SZW, uiteindelijk echt tot een aanpak te laten overgaan. Pas dan komt er een taskforce en blijkt dat er wel intensief onderzoek kan worden gedaan, waarbij terugvordering, niet-uitbetaling of zelfs strafrechterlijke vervolging in zicht komt.
Hoe alert mag dit heten?
Inmiddels blijkt dat de minister de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd in februari 1999, inzake het labora futuro-project in Rotterdam (AD 10-05-2000).
De vraag is hoever het op dit moment is met de onderzoeken naar de jaren 94-96?

- Graag een overzicht:

-Hoeveel projecten worden nog onderzocht?

-Inzake hoeveel projecten is er nu sprake van het inschakelen van het OM? En met welk resultaat? (Rotterdam ,Koninghsjaght)
-In hoeveel gevallen ( 9 van 11? ) wordt dat overwogen? Waar hangt dit vanaf?

-Hoelang duurt het voor alle 35 projecten waarnaar de EC nog onderzoek heeft gevraagd, (94-96) zijn gecontroleerd?

-Hoe wordt omgegaan met de accountants die rekeningen hebben goedgekeurd die niet deugdelijk bleken?

-Hoe verklaart de minister het gat van ruim 40 miljoen gulden in taxatie tussen de EC en SZW als het gaat om het terugbetalen van ESF-gelden? (min. 51 miljoen, EC 92,7 miljoen) En wanneer komt daarover helderheid?

Kortom: hoe staat het met het opruimen van de rommel van de oude periode? De vorige minister zei in juni 1999 hier in de Kamer: Nu moet de onderste steen boven komen.
Kan de minister aangeven wanneer die onderste steen boven is? Inclusief de garantie dat dat dan ook de onderste steen is? Zo niet? Wanneer zal dat dan wel het geval zijn? En waarom wordt dan nu de taskforce reeds opgeheven?


2. Voorkomen

Nieuwe periode ESF 2000-2006 biedt nieuwe kansen. De ARK doet aanbevelingen. De minister zegt alle aanbevelingen te zullen overnemen. Dat blijkt echter niet uit zijn brief van 16 maart jl. Die is namelijk nogal vaag, de brief mist behoorlijk wat ARK-aanbevelingen:


-Geen helder misbruik en oneigenlijk gebruik- beleid. Met vereenvoudigde regelgeving, voorlichting, tussentijds de vinger aan de pols en scherper afrekenen.

-Geen zicht op de inzet van de minister om op Europees niveau eenvoud en duidelijkheid te creëren om misbruik en oneigenlijk (M&O)beleid te voorkomen.

-Geen nieuwe toezichtsfilosofie vanuit/door het ministerie.
-Geen beleid om de aanvrager veel directer op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken.

-Geen helderheid over de rol van acccountants in relatie tot de goedkeuringsverklaringen die zij afgeven.

Graag een verklaring hiervoor. Tegen het licht van de toezegging dat alle aanbevelingen worden overgenomen.
Is hier sprake van nieuwe nonchalance op het ministerie? Dat kan toch niet? Na zoveel jaren oneigenlijk gebruik is nu het punt bereikt waarop echt een waterscheiding moet worden aangebracht. Deelt de minister die opvatting? En zo ja, hoe denkt hij die bereiken op grond van de voorstellen die hij in de brief van 16 maart doet? De huidige voorstellen van de minister zijn daarvoor onvoldoende. Dat leidt niet tot de cultuuromslag die nu zo dringend nodig is. Het moet afgelopen zijn met de cultuur van:

Er is een pot met Europees geld, daar moeten we van profiteren.

ESF-gelden zijn bedoeld als co-financiering, en niet als pot met geld, waar je als aanvrager misschien nog iets moet bijleggen. Ze zijn bedoeld om langdurig werklozen weer kansen te bieden. Hoog tijd om dat weer eens in beleid duidelijk te maken ( ik kom daar bij het nieuwe programma op terug)

De CDA-fractie wil dan ook er voor de nieuwe ESF-periode een scherp M&O- beleid wordt ontwikkeld. Eenvoudig maar effectief. Een dergelijk plan wil de CDA-fractie kunnen beoordeling voordat de nieuwe ESF-periode in de praktijk van start gaat. Kan de minister de Kamer deze toezegging doen?


3. Enig programmerings document (EPD) : nieuwe periode (2000-2006)
De CDA-fractie heeft sterke aarzelingen bij de keuzen die het kabinet heeft gemaakt voor de nieuwe periode. Daar zijn vier oorzaken voor:


a. Het verbuigen van de oorspronkelijke doelstelling van de ESF: namelijk: inzet om langdurig werklozen via scholing en training weer perspectief op een baan te bieden. Het kabinet wil voor de nieuwe periode de sluitende aanpak ook onder de ESF brengen, via een ontschotte regeling. Gevolg is dat als er veel nieuwe werklozen zijn/komen, dit een groter deel van het ESF in beslag neemt, omdat de sluitende aanpak in 2002 gerealiseerd moet zijn en instanties hierop afgerekend zullen worden. Nu schijnt de zon op de arbeidsmarkt voor mensen die net werkloos geworden zijn en groeien de arbeidsmarktbomen voor hen tot in de hemel. Maar wat als het omslaat. Dan wordt de aandacht voor langdurig werklozen direct minder. Ziet de minister dit risico en hoe voorkomt hij dit soort negatieve effecten?
b. Voor 2000 heeft de minister aan arbvo 250 miljoen toegezegd. Dit, om problemen in de exploitatie van arbvo door korting op de rijksbijdrage ( Kok I) op te lossen. Is hier geen sprake van een nieuwe vorm van oneigenlijk gebruik van de ESF-gelden? Graag reactie. Het is de vraag of niet elders budget kan worden gevonden voor arbvo. Ik denk aan de extra ) 0,6 mrd. die volgens de voorjaarsnota naar SZW gaat. Daar komt bij dat bij arbvo zowel de aanvraag als de uitvoering als de controle moet doen. Hier wordt een kat op het spek gebonden. Graag reactie .

c. De ESF-organisatie blijft vallen onder arbvo maar is een eigenstandige unit geworden. De regios zijn vergroot en het aantal regio-coördinatoren is teruggebracht tot 6. De directeuren RBA spelen geen rol meer in de toekenning (centralisatie) . De CDA-fractie vreest dat hierdoor kleinere projecten, die uitermate effectief kunnen zijn geen kans meer krijgen. Dat betekent centralisatie en schaalvergroting met het risico van kwaliteitsverschraling. Hoe garandeert de minister dat ook kleinere projecten een beroep kunnen blijven doen op ESF-gelden? En hoe voorkomt hij een verdere centralisatie naar grote instituties en grote steden?

d. Nu reeds is het zo dat door het accent op arbvo en de G-25 een aantal regionale gemeenten en andere organisaties geheel of gedeeltelijk buiten de boort vallen (Zeeland, Hengelo/Enschede, Limburg ( vertrouwenspact) en de noordelijke provincies. Dat gaat in tegen de doelstelling van het ESF, omdat het hier in hoofdzaak gaat om fase-4-cliënten en mensen zonder uitkering. Deelt de minister deze opvatting? Zo nee, hoe weerlegt hij dan de feitelijke cijfers en gegevens van deze regios en gemeenten? Zo ja, wat gaat hij hieraan doen? Tenslotte de vraag naar de stand van zake betreffende ESF en de Langman-akkoorden? Graag inzicht in de uitvoering van de toezegging.
Kamerlid: Gerda Verburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie