Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

agenda09.005 agenda tweede kamer t.m 25 mei 2000 Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 16:52

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL2


Vergaderjaar 1999-2000

Agenda9 mei april 2000

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de draadomroep
van de Tweede Kamer. Voorts worden
alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Woensdag 10 meiVan 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 11 meiVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

27 0632. Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering (Stb. 323) (wijziging percentages)
26 4563. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet personenvervoer 2000) (heropening)
26 8504. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)
5. de gezamenlijke behandeling van:

22 775-Gerechtsdeurwaarderswet

23 081-Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat (Voortzetting) Interpellatie6. Interpellatie van het lid Rosenmöller (GroenLinks) gericht tot de minister van Justitie over het onderzoeksbureau Intraval met maximum spreektijden van 2 minuten

22 181, nrs. 310 en 3117. Brieven inzake evaluatie Kosovo Met maximum spreektijden:
PvdA en VVD 15 minuten
CDA 13 minuten
D66 en GroenLinks 10 minuten
SP 7 minuten
Overige 5 minuten

26 8238. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro
Dinsdag 16 meiVan 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 18 meiVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen3. Stemmingen in verband met

26 069Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)
26 9044. Gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht
26 4735. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten
26 9606. Wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering)
26 2777. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen
27 0158. Voorschriften ten behoeve van de instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs (Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs)
25 7969. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M.van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)
26 90310. Gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe
26 52311. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)
26 70012. Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
26 80613. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid Met maximum spreektijden
PvdA, VVD en CDA 10 minuten
D66 en GroenLinks 7 minuten
Overige 5 minuten

23 95914. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)
26 58615. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel
26 71116. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
Woensdag 17 mei13.00 uur

1. Aanbieding van de Jaarverslagen over het jaar 1999 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de Jaarverslagen
2. Regeling van werkzaamheden

Dinsdag 23 meiVan 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 24 meiVan 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 25 meiVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. De gezamenlijke behandeling van:

26 439-Goedkeuring van de op de 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1995, 287); van het op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1995, 288); en van het op 29 november 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1997, 39)
26 869-Goedkeuring van de op 18 december 1997 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174) Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)
Maandag 19 juni 2000 van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de onderwijskansennota (27 020)
Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)
Maandag 26 juni van 10.15 tot 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgangsrapportage beleidskader Jeugdzorg 200-2003 (26 816)
Maandag 18 september van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Nota Klimaatbeleid II (26 603, nr. 28)
Recesperiodes-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).
-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000 -kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren) PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:
a.de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (27 056);


-Wijziging van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de ontkoppeling van de taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen en de functie van de directeur van de gemeentelijke gezondheidsdienst (27 072);

b.de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie gezamenlijk:


-Voorstel van wet van het lid Van de Camp tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld (26 865);
c.de vaste commissie voor Financiën:


-Intrekking van de Wet N.V. Nederlands Inkoopcentrum (NIC) (27 055);
d.de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:


-Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering (Stb. 323) (wijziging percentages) (27 063);
e.de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:


-Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met een aanpassing van de definitie van het begrip woonvoorziening (27 059);
-Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.) (27 073).
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie