Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over opvang Dublinclaimanten

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over opvang dublinclaimanten
Gemaakt: 31-5-2000 tijd: 9:55


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 mei 2000

Bijgaand treft u aan de antwoorden op de kamervragen die het lid Halsema heeft gesteld over opvang van Dublinclaimanten.

Exemplaren ten behoeve van het lid Halsema en de afdeling voorlichting van uw Kamer zijn bijgevoegd.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoord van de Staatssecretaris van Justitie over opvang van Dublinclaimanten (ingezonden op 17 april 2000)


1.

Ja, ik ben op de hoogte van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 7 maart jl. (application nr. 43844/98, T.I. tegen het Verenigd Koninkrijk).

De uitspraak van het Hof, een zogenaamde
niet-ontvankelijkheidsverklaring, noopt niet tot consequenties voor de Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk ten aanzien van de toepassing van de Overeenkomst van Dublin. Nederland voldoet aan de door het Hof gestelde eisen van procedurele waarborgen bij de toepassing van de Overeenkomst van Dublin.


2.

Een individuele toets om vast te stellen of overdracht naar een andere lidstaat partij bij de Overeenkomst van Dublin verantwoord is, is op basis van de bovengenoemde uitspraak van het Hof niet noodzakelijk. Uit de uitspraak is enkel af te leiden dat sprake dient te zijn van procedurele waarborgen om indirecte schending van artikel 3 EVRM, middels overdracht aan het verantwoordelijke land, te verhinderen. In een vereenvoudigde afdoening wordt er door Nederland bij de toepassing van de Overeenkomst van Dublin ten principale van uit gegaan dat andere Staten partij bij deze overeenkomst de verplichtingen uit hoofde van het Vluchtelingenverdrag en het EVRM naleven, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat het land waaraan de betrokkene wordt overgedragen zijn internationale verplichtingen niet getrouw nakomt. Het is aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat in zijn geval het verantwoordelijke Dublinland, hoewel partij bij het Vluchtelingenverdrag en het EVRM, zijn verplichtingen niet nakomt en hij derhalve een reëel risico loopt door dat land te worden uitgezet in strijd met artikel 3 EVRM. In de uitspraak van het Hof is vastgesteld dat van uitzetting in strijd met artikel 3 EVRM door Duitsland geen sprake is. Tevens heeft het Hof de vereenvoudigde afdoening door de Britse autoriteiten bij de toepassing van de Overeenkomst van Dublin -een procedure die vergelijkbaar is met de Nederlandse procedure- geaccordeerd. Nederland voldoet hiermee aan de door het Hof gestelde eisen ten aanzien van procedurele waarborgen ten einde indirecte schending van artikel 3 EVRM, middels overdracht aan een andere land partij bij deze overeenkomst, tegen te gaan.


3.

Aangezien een individuele toets niet noodzakelijk is, zoals hiervoor reeds is uiteengezet, is er geen aanleiding om af te wijken van het thans vigerende beleid ten aanzien van het onthouden van opvang aan Dublinclaimanten.


4.

Artikel 28 van het wetsvoorstel nieuwe Vreemdelingenwet zal als gevolg van de uitspraak van het Hof van 7 maart jl. niet worden aangepast. Ook bij de afwijzingsgrond op basis van artikel 28 onder a bestaat de mogelijkheid om op basis van artikel 3 lid 4 van de Overeenkomst van Dublin een asielverzoek in behandeling te nemen, hoewel Nederland niet voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijk is.

Van deze mogelijkheid zal gebruik worden gemaakt indien de vreemdeling aannemelijk maakt dat het verantwoordelijke land waaraan hij zal worden overgedragen niet getrouw zijn internationale verplichtingen nakomt.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie